Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.5.2010 16:07:37

Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika

Rubrika: Davkiprint Natisni

Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika Racunovodja.com

V Republiki Sloveniji začnejo 1. julija 2010 veljati spremenjena pravila o izračunavanju, odtegovanju in plačevanju davčnega odtegljaja od dohodka iz nematerializiranih finančnih instrumentov, ki se plača osebi, ki dohodek prejme za tuj račun (v nadaljevanju: posrednik). Navedena pravila so določena v členih od 383. a do 383. g Zakona o davčnem postopku* (v nadaljevanju: ZDavP-2).

Po splošnem pravilu iz prvega odstavka 383. c člena ZDavP-2, mora plačnik davka, določen v skladu z 58. členom ZDavP-2, ki izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov osebi, ki ga prejme za tuj račun, praviloma** izračunati in odtegniti davčni odtegljaj brez upoštevanja določb slovenskih zakonov o obdavčenju oziroma mednarodnih pogodb, ki imajo za posledico nižjo davčno obveznost iz naslova davčnega odtegljaja. V tem primeru plačnik davka obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po stopnji, določeni po tistem slovenskem zakonu o obdavčenju, ki določa višjo stopnjo davčnega odtegljaja od izplačanega dohodka. Ker pri tem lahko pride do previsoko izračunanega davčnega odtegljaja, je v 383. d členu ZDavP-2 nadalje določen postopek vračila davka, glede na predpisano davčno obveznost osebe, za račun katere se izvršujejo pravice iz nematerializiranih finančnih instrumentov (v nadaljevanju: upravičeni imetnik nematerializiranih finančnih instrumentov).

Od navedenega splošnega pravila, ZDavP-2 v 383. e členu določa izjemo, po kateri lahko plačnik davka, ki izplačuje dohodke iz nematerializiranih finančnih instrumentov z virom v Sloveniji, pod določenimi pogoji pri obračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz nematerializiranih finančnih instrumentov, že upošteva stopnjo, določeno po slovenskem zakonu o obdavčenju ali mednarodni pogodbi, ki velja za upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov. Za navedeni način obračuna davčnega odtegljaja morata biti izpolnjena dva pogoja:

 • dohodek mora biti izplačan v tujino osebi, ki je pridobila status pooblaščenega tujega posrednika,
 • ta oseba mora plačniku davka v določenem roku po izplačilu dohodka s strani osebe, ki jo tak dohodek bremeni, dostaviti podatke, potrebne za odmero davka, za določanje davčne osnove in za uveljavljanje davčnih olajšav, ugodnosti po mednarodnih pogodbah ter identifikacijo upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov.

Pogoji za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika

Tuji posrednik lahko za obdobje petih let pridobi status pooblaščenega tujega posrednika, če izpolnjuje pogoje, ki so določeni v 383. g členu ZDavP-2, in sicer:

 1. je rezident druge države članice EU ali države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje;
 2. opravlja dejavnost, ki je ali del katere je prejemanje dohodka za tuj račun;
 3. je oseba, ki

  a. ima (ali je v popolni lasti družbe, ki ima) dovoljenje pristojnega nadzornega organa za opravljanje bančnih storitev v državi članici EU ali državi, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje;

  b. je član priznane borze*** v državi članici EU ali državi, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje;

  c. je druga oseba, ki je po mnenju davčnega organa glede na svojo organizacijsko strukturo, vrsto in obseg dejavnosti primerna za tujega posrednika, in

 4. poda izjavo, da bo izpolnjeval obveznosti pooblaščenega tujega posrednika.

Obveznosti pooblaščenega tujega posrednika

a. Dostavljanje podatkov plačniku davka oziroma njegovemu pooblaščencu

Pooblaščeni tuji posrednik mora plačniku davka (oziroma njegovemu pooblaščencu iz 383. f člena ZDavP-2) do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni, dostaviti podatke, potrebne za odmero davka, za določanje davčne osnove in za uveljavljanje davčnih olajšav, ugodnosti po mednarodnih pogodbah ter identifikacijo upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov, ki prejme dohodek na podlagi teh finančnih instrumentov.

b. Pridobivanje potrdil in drugih dokazil od upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov

Pooblaščeni tuji posrednik mora od upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov, ki je z njegovim posredovanjem (ali posredovanjem njega in drugega posrednika), prejel dohodek na podlagi teh finančnih instrumentov, pridobiti potrdilo o davčnem rezidentstvu upravičenega imetnika in druga dokazila (izjave ali obvestila), ki so pooblaščenemu tujemu posredniku predložena v zvezi z izplačilom dohodka ter izpolnjevanjem pogojev za uveljavljanje davčnih olajšav ter ugodnosti po mednarodnih pogodbah.

b1. Če je upravičeni imetnik rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, mora pooblaščeni tuji posrednik od njega pridobiti potrdilo o davčnem rezidentstvu. Potrdilo izda pristojni davčni organ države davčnega rezidentstva upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov. Predloženo potrdilo velja tri leta od datuma njegove izdaje oziroma do predložitve novega potrdila.

Od navedenega pravila velja izjema za upravičene imetnike nematerializiranih finančnih instrumentov, ki so fizične osebe, če posamezen dohodek upravičenega imetnika ne presega zneska, ki ga bo določil minister za finance Republike Slovenije. V tem primeru upravičeni imetnik pooblaščenem tujemu posredniku ni dolžan predložiti potrdila, mora pa mu predložiti posebno pisno izjavo, ki velja tri leta od datuma njene predložitve pooblaščenemu tujemu posredniku oziroma do predložitve nove izjave. Ta izjava mora vsebovati:

 1. ime in priimek oziroma naziv upravičenega imetnika;
 2. rojstni datum ali identifikacijsko številko (ki se uporablja za davčne namene v državi rezidentstva) upravičenega imetnika ;
 3. izjavo, da upravičeni imetnik ni rezident Slovenije;
 4. navedbo države, katere rezident je upravičeni imetnik, ter naslov upravičenega imetnika v tej državi;
 5. naslove vseh drugih prebivališč, ki jih ima upravičeni imetnik kjerkoli na svetu;
 6. izjavo, da upravičeni imetnik prejema dohodek za svoj račun ter da ga ni dolžan poslati tretji osebi;
 7. izjavo, da dohodek ne pripada slovenski poslovni enoti in
 8. vrsto prejetega dohodka.

b2. Če je upravičeni imetnik, fizična oseba, rezident države, s katero Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, mora pooblaščeni tuji posrednik od upravičenega imetnika, pridobiti naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. rojstni datum ali identifikacijsko številko (ki se uporablja za davčne namene v državi rezidentstva) upravičenega imetnika;
 3. državo, katere davčni rezident je upravičeni imetnik, ter naslov upravičenega imetnika v tej državi.

Če je upravičeni imetnik, ki ni fizična oseba, rezident države, s katero Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, mora pooblaščeni tuji posrednik od upravičenega imetnika, pridobiti naslednje podatke:

 1. naziv, vključno s pravnoorganizacijsko obliko;
 2. identifikacijsko številko (ki se uporablja za davčne namene v državi rezidentstva) upravičenega imetnika;
 3. državo, katere davčni rezident je upravičeni imetnik, ter sedež upravičenega imetnika v tej državi.

b3. Če je prejemnik dohodka iz nematerializiranih finančnih instrumentov oseba iz tretjega odstavka 383. c člena ZDavP-2 (oseba, ki prejme dohodek za tuj račun, mora pooblaščeni tuji posrednik od prejemnika dohodka pridobiti tudi izjavo o tem, da pravice iz nematerializiranih finančnih instrumentov, na podlagi katerih je dohodek izplačan, izvršuje zase in ne za tuj račun. Če izjave in spremljajočih dokazil iz točk b1. oziroma b2. ne pridobi, takega prejemnika ne more šteti kot upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov.

Če je iz izjave razvidno, da tak prejemnik pravice iz nematerializiranih finančnih instrumentov izvršuje deloma za tuj račun, lahko pooblaščenemu plačniku davka tudi za ta del predloži dokazila iz točk b1. oziroma b2., ki se nanašajo na upravičene imetnike.

c. Predlaganje dokazil iz točke b. osebam, ki so do podatkov upravičene

Pooblaščeni tuji posrednik mora na zahtevo plačnika davka oziroma njegovega pooblaščenca ali njegovega pravnega naslednika ali davčnega organa, tem osebam v roku, določenem v zahtevi, predložil zahtevana dokazila iz točke b.

d. Hramba dokazil

Pooblaščeni tuji posrednik mora hraniti dokazila iz točke b. najmanj deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo.

e. Skrbno ravnanje in preverjanje dokazil

Pooblaščeni tuji posrednik mora izvajati dolžnost skrbnega ravnanja in preverjanja dokazil iz točke b. ter plačnika davka oziroma njegovega pooblaščenca obvestiti o vseh dokazilih, za katera upravičeno meni, da niso bila točna in pravilna v času, ko so mu bila izročena.

Postopek pridobitve statusa pooblaščenega tujega posrednika

Tuji posredniki lahko pri Davčni upravi Republike Slovenije vložijo vlogo za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika. Vloga se vloži pisno na naslov Davčna uprava Republike Slovenije, Posebni davčni urad, p.p. 2588, 1001 Ljubljana.

Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika.

Davčni organ odloči o podelitvi statusa najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge.

Osebo, ki je pridobila status pooblaščenega tujega posrednika, davčni organ uvrsti na seznam pooblaščenih tujih posrednikov, ki ga objavi na spletni strani davčnega organa. Seznam vključuje podatke, potrebne za identifikacijo pooblaščenih tujih posrednikov.

Če oseba ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika, davčni organ vlogo zavrne.

Pooblaščeni tuji posrednik mora sporočiti davčnemu organu vsako spremembo podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika, vključno s podatki za njegovo identifikacijo. Spremembe je treba sporočiti davčnemu organu, ki je izdal odločbo o dodelitvi statusa v sedmih dneh od nastanka spremembe.

Odvzem oziroma prenehanje statusa pooblaščenega tujega posrednika

Davčni organ odvzame status pooblaščenemu tujemu posredniku, če ugotovi, da pooblaščeni tuji posrednik ne izpolnjuje svojih obveznosti kot pooblaščeni tuji posrednik.

Pooblaščenemu tujemu posredniku preneha status, če pisno zahteva prenehanje statusa, ali če pred potekom petih let od izdaje odločbe, na podlagi katere je pridobil status, ne vloži ponovne vloge za podelitev statusa.

Davčni organ pooblaščenega tujega posrednika po odvzemu statusa ali po prenehanju statusa izbriše iz seznama pooblaščenih tujih posrednikov.

 


* (Uradni list RS, št. 117/2006, 24/2008-ZDDKIS, 125/2008, 20/2009-ZDoh-2D, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 110/2009 (1/2010 popr.)

** Določila, ki imajo za posledico nižjo davčno obveznost iz naslova davčnega odtegljaja je mogoče ob izplačilu upoštevati le, če so za vse upravičence do dohodka po vseh slovenskih zakonih o obdavčenju in mednarodnih pogodbah enaka.

***Priznana borza je borza, katere organizator je polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma Federation Internationale des Bourses de Valeurs – FIBV)

Ključne besede:
davčni odtegljaj
nematerializirani finančni instrumenti
tuji posrednik
pooblaščeni tuji posrednik

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

21.9.2020 15:07:36:
Slovenija podpira uvedbo posebne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost na Severnem Irskem

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT