Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 3.2.2010 12:13:01

Besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Vlada Republike Slovenije je na 66. redni seji dne 28.01.2010 določila besedilo:

- Predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini,

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika Državnega zbora po nujnem postopku.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. Navedeno je potrebno, da se preprečijo oziroma zmanjšajo negativni učinki povečane rasti cen življenjskih potrebščin na življenjsko raven materialno najšibkejših davčnih zavezancev. Obravnava po nujnem postopku je potrebna zaradi hkratne obravnave predloga Zakona o minimalni plači, s katerim je vsebina predloga novele Zakona o dohodnini neposredno povezana.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena poslovnika Državnega zbora Zakonodajno pravna služba Državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika Državnega zbora določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: - dr. Franc Križanič, minister za finance,
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,
- Irena Erjavec, generalna direktorica, Ministrstvo za finance,
- Mateja Vraničar, sekretarka, vodja sektorja, Ministrstvo za finance,
- Marija Ferlež, sekretarka, Ministrstvo za finance.

 

mag. Milan Martin CVIKL
GENERALNI SEKRETARPRILOGA: 1

NUJNI POSTOPEK
EVA 2010-1611-0050

 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DOHODNINI

 

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) je določen sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb. Po ZDoh-2 so aktivni dohodki fizičnih oseb (med katere se vštevajo dohodki iz zaposlitve, iz dejavnosti, iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter kategorija drugih dohodkov) obdavčeni na letnem nivoju po progresivnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav.

V skladu z ZDoh-2 je splošna olajšava, ki velja za vse zavezance, za leto 2010 določena v višini 3.100,17 evra. Dodatna splošna olajšava je za zavezance s skupnimi dohodki do višine 8.694,22 evra določena v višini 2.094,99 evra in za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.694,22 evra do 10.055,96 evra v višini 1.047,50 evra. Dodatna splošna olajšava, ki je bila z letom 2008 uveljavljena za zavezance v nižjih dohodkovnih razredih, pomeni njihovo dodatno razbremenitev, vendar zavezanec z minimalno plačo in regresom za letni dopust, ki ne uveljavlja drugih olajšav, še vedno plača neko minimalno dohodnino.

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb je področje obdavčevanja, ki zahteva tekoče spremljanje tudi zaradi problematike, ki se pojavlja kot posledica spremenjenih socialnih razmer in spremenjenih predpisov na drugih področjih. V trenutnih razmerah je posebej izpostavljena problematika najnižjih dohodkovnih razredov, predvsem delavcev, ki prejemajo minimalno plačo. Ugotavlja se, da je potrebno zagotoviti povišanje minimalne plače na nivo, ki bo omogočal vsaj pokritje minimalnih življenjskih stroškov (ocenjenih na 562 evrov mesečno oziroma 6.744 evrov letno), kar bo realizirano s sprejetjem novega Zakona o minimalni plači, kjer bo predlagana minimalna plača v višini 734,15 evra mesečno. Tovrstno povišanje minimalne plače povečuje stroške delovne sile, navedenega bremena pa ni mogoče v celoti prenesti na delodajalce.

Razlog za sprejem zakona je sprejeta odločitev, da bo tudi država prevzela del tega bremena, in sicer v smeri razbremenitve teh dohodkov, kar pomeni, da bo potrebno spremeniti davčno obravnavo teh dohodkov. Upoštevajoč to izhodišče, bo s spremembo ZDoh-2 za davčne zavezance, ki prejemajo aktivne dohodke do določene višine, potrebno povečati dodatno splošno olajšavo.

Na ta način bo deloma realizirana tudi ena od zavez iz koalicijske pogodbe, ki določa, da se bo za izboljšanje dohodkovnega položaja najbolj ogroženih skupin proučila možnost popravka splošne olajšave, in sicer tako, da se bo splošna olajšava približala letnemu znesku minimalne neto plače. Zaradi gospodarskih in javnofinančnih razmer pa v tem trenutku ni mogoče uresničiti sistemskih sprememb, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe.

 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona

Cilj predloga zakona je znižati dohodnino pri osebah, ki bodo prejemali minimalno plačo po določbah novega Zakona o minimalni plači. Na ta način bo del bremena povišanja minimalne plače prevzela tudi država. Načelo splošne davčne obveznosti in načelo sposobnosti za plačilo davka sta temeljni načeli uporabljeni v pripravi ustreznih rešitev v tem predlogu zakona.

S predlagano spremembo zakona se bo povečala dodatna splošna olajšava in prvi prag dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave. Dodatna splošna olajšava bo za leto 2010 povečana s sedanjih 2.094,99 evra na 3.019,83 evra, prvi prag dohodkov pa s sedanjih 8.694,22 evra na 10.200 evra.

S tem se bo znižala davčno obremenitev fizičnih oseb v najnižjem dohodkovnem razredu.

Zaradi prilagoditve in ustreznega prehoda se bo povečal tudi drugi prag dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave, in sicer s sedanjih 10.055,96 na 11.800 evra.

S predlagano rešitvijo se bodo - ob predpostavki zagotavljanja minimalne plače v višini minimalnih življenjskih stroškov (v višini 562 neto) - stroški delodajalcev povečali manj kot bi se brez te spremembe.

 

3. Ocena finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva

Zaradi predlaganega zvišanja dodatne splošne olajšave in praga dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave, se bo davčna obremenitev zavezancev, ki bodo dosegali dohodke do navedene višine, znižala, kar bo pomenilo znižanje prihodkov državnega proračuna, po oceni za približno 46 mio evrov.

Predlog zakona nima posledic za druga javnofinančna sredstva.

Za izvajanje zakona ni potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev.

 

4. Prilagojenost ureditve pravnemu redu EU

V evropskem pravnem redu na področju obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb ni posebnih usklajevalnih pravil, zato se obdavčevanje dohodkov fizičnih oseb ne usklajuje s pravnim redom Evropske skupnosti. Države članice EU svobodno oblikujejo sisteme obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb, pri čemer morajo zagotavljati združljivost nacionalnih zakonodaj s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih[1]

1. Avstrija

Splošna olajšava je določena kot davčni razred z ničelno davčno stopnjo in sicer ta za leto 2010 znaša 11.000 EUR.

2. Italija

Nima splošne davčne olajšave.

3. Nemčija

Vsakemu davčnemu zavezancu se prizna splošna olajšava. Za leto 2009 je znašala 7.834 EUR za posameznega davčnega zavezanca in 15.668 EUR za davčne zavezance s skupno odmero. Splošna olajšava je določena kot davčni razred z ničelno davčno stopnjo.

 

6. Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje zakona

S predlaganim dvigom dodatne splošne olajšave in prvega praga skupnih dohodkov bodo razbremenjeni davčni zavezanci, ki prejemajo aktivne dohodke (med drugim tudi zavezanci, ki prejemajo minimalno plačo oziroma dohodke iz delovnega razmerja) na letnem nivoju do višine 10.200 evrov. Pri navedeni višini letnih prejemkov iz delovnega razmerja (ob predpostavki, da gre le za plačo) se bo razpoložljivi neto dohodek zvišal za 483 evrov letno.

___________________________

[1] Viri: - Europe – Individual Taxation, Country Analyses (on-line database), IBFD, januar 2010.

 

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) se v 111. členu v drugem odstavku število »8.300« nadomesti s številom »10.200», število »2.000« pa s številom »3.019,83 ».

V tretjem odstavku se število »8.300« nadomesti s številom »10.200», število »9.600« pa s številom »11.800».

 

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010.

 

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

S tem členom se povečuje dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do prvega praga skupnih dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave in hkrati se povečuje tudi prag navedenih dohodkov. Prvi prag dohodkov, ki trenutno velja za leto 2010 je določen v višini 8.694,22 evra, povečuje pa se na 10.200 evrov. Dodatna splošna olajšava se povečuje z zakonsko določenih 2.000 evrov (ki so bili v skladu z zakonom za leto 2010 valorizirani na znesek 2.094,99 evra) na 3.019,83 evrov. Navedeno povišanje bo razbremenilo zavezance z skupnimi letnimi dohodki do zgoraj navedene višine, predvsem zavezance z minimalno plačo, ki ne uveljavljajo drugih olajšav kot splošno oziroma dodatno splošno olajšavo. Poleg tega se zaradi prilagoditve in ustreznega prehoda povečuje tudi drugi prag dohodkov, ki je določen kot pogoj za priznavanje dodatne splošne olajšave, in sicer s sedanjih 10.055,96 evra na 11.800 evra.

K 2. členu

S tem členom je določeno, da ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in da se uporablja že pri odmeri dohodnine za leto 2010, kar pomeni, da se bo dodatna splošna olajšava, kot je določena s tem zakonom, uporabila v celotnem letnem znesku pri odmeri dohodnine na letni ravni.

 

IV. ČLEN ZAKONA O DOHODNINI, KI SE SPREMINJA

111. člen
(splošna olajšava)

(1) Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.800 eurov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

(2) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presega 8.300 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.000 eurov letno.

(3) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero se odmerja dohodnina, presega 8.300 eurov in ne presega 9.600 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.000 eurov letno.

(4) Za dohodek iz dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se šteje dobiček, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih.

(5) Glede uskladitve in načina objave zneskov skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku tega člena, se uporablja 118. člen tega zakona.

Vir: Državni zbor

Ključne besede:
zakon o dohodnini
dohodnina

Zadnji članki iz rubrike:

2.11.2020 13:44:55:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - prva obravnava (16. 10. 2020)

2.10.2020 11:03:18:
Besedilo predloga PKP5

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

30.5.2020 15:09:22:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona - 29. 5. 2020

Najnovejši članki:

30.11.2020 18:52:56:
Prenehanje delovanja aplikacije za oddajo M-4

30.11.2020 18:01:30:
Delo na domu

30.11.2020 17:16:14:
Obveznosti delodajalcev glede štipendiranja

30.11.2020 17:03:36:
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)

30.11.2020 12:07:55:
Popusti pri naročilu vseh e-gradiv!

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT