Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.1.2010 12:53:41

Vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2009

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

1. OBLIKA IN NAČIN DOSTAVE PODATKOV

1.1 Oblika podatkov

Podatki se zapišejo v datoteke z imeni:

- VIR.DAT - podatki o izplačanih dohodkih,
- VIRPOVP.DAT - podatki o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo,
- VIRPN1.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev,
- VIRPN2.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene,
- VIR5200.DAT - podatki za dobiček iz kapitala,
- VIROBR.DAT - podatki o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU,
- VIRODIV.DAT – podatki o obrestih in dividendah (razen obresti iz točk 3.4 in 3.6 te priloge),
- VIR5900.DAT – podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja;
- VIRINVK.DAT - podatki za dobiček iz kapitala v zvezi s pridobitvijo, odsvojitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov.

Podatki se zapišejo v ASCII formatu z uporabljeno kodno stranjo CP1250.

Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih zapisov za posamezno datoteko. Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.

Programe za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine (WDOHOD), razen za VIRPN1.DAT in VIRINVK.DAT, bo mogoče dobiti na internetu (naslov:http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi davčnega urada.

 

1.2 Priprava in dostava podatkov davčni upravi

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema eDavki (http://edavki.durs.si). Dostop do osebnega portala je mogoč z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju »Registracija«.

Podatki za odmero dohodnine se oddajo z datotekami v predpisani in stisnjeni (komprimirani) ZIP obliki brez direktorijske strukture. Podrobnejša navodila se nahajajo na spletnih straneh sistema eDavki.

Datoteke se preko sistema storitev eDavki dostavijo tako, da so podatki z enako oznako vrste dohodkov oziroma podatki o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo, oziroma premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) lahko zajeti le v eni datoteki.

Pri dostavi popravkov podatkov se posreduje vse podatke v okviru popravljene oznake vrste dohodka oziroma vse podatke o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo, oziroma premij PDPZ in ne le popravljene zapise.

 

2. VRSTA POSLANIH PODATKOV, KI SE NANAŠAJO NA LETNO DAVČNO OSNOVO

2.1 Splošne zahteve

 

 • 2.1.1 Identifikacija

Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca, zavezanca za dajanje podatkov in s prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka oziroma naziva v skladu s predpisano strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka.

 

 • 2.1.2 Kontrola celovitosti

Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov.

Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov.

 

2.2 Podatki o izplačanih dohodkih (VIR.DAT)

 • 2.2.1 Splošni opis

Navedene podatke morajo posredovati vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so te dohodke v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009 izplačali posameznim fizičnim osebam, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.

Podatke o nadomestilih pošlje zavezanec za dajanje podatkov, ki jih je obračunal in izplačal, ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali pa so mu bila vrnjena.

Podatki ene vrste dohodkov iste osebe so zapisani v enem zapisu, tako da je treba, kadar ima ista oseba izplačila različnih vrst, izpolniti ustrezno število zapisov, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.

Kadar ima ista oseba del leta status nerezidenta, del leta pa status rezidenta se podatki posredujejo ločeno za čas rezidentstva oziroma nerezidentstva.

 

 • 2.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 2.2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov za vse vrste dohodkov

Tabela

 • 2.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkovza vse vrste dohodkov

Tabela

Sumarni zapis mora obstajati pri vsakem zavezancu za dajanje podatkov za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.

 • 2.2.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti

Tabela vrste dohodkov in obveznosti prikazuje vrste dohodkov in določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka.

Tabela

 • 2.2.2.4 Pojasnila

Pod posamezno oznako vrste dohodka vpišejo zavezanci za dajanje podatkov podatke v zvezi z izplačanimi dohodki v letu 2009:

1000 Dohodek iz zaposlitve
1100 Dohodek iz delovnega razmerja

Dohodke, ki so bili izplačani zaposlenim na trgovski ladji dolge plovbe, ki pljuje po odprtem morju, če je po pogodbi o zaposlitvi določeno, da so zaposleni na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali so bili v letu 2009 zaradi takšne zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj 6 mesecev, se vpiše v polje »Dohodek« le v višini 50% doseženega dohodka.

Za delavce, napotene na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v RS, se vpišejo podatki o tistem dohodku, ki je izplačan s strani slovenskega delodajalca.
Za javne uslužbence in funkcionarje po zakonu, ki ureja razmerja plač v javnem sektorju, napotene na delo v tujini, se vpišejo samo podatki o tistih izplačanih dohodkih oziroma delih dohodka iz delovnega razmerja, po vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja, ki bi jih prejemali za enaka dela v Sloveniji.
Če slovenski delodajalec delavcu, napotenemu na delo v tujino, ni izplačal nobenega dohodka, se podatkov ne vpisuje, razen, če je zanj obračunal prispevke za socialno varnost od plače za enaka dela v RS – v tem primeru se vpiše le podatek o obračunanih prispevkih v polje »Prispevki«.

V polje »Odbitek davka plačanega v tujini« se vpisuje znesek davka, plačanega v tujini, ki ga je izplačevalec pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja rezidenta upošteval v obračunu davčnega odtegljaja v skladu s prvim odstavkom 293. člena ZDavP-2.

Pod oznako 1101 Plače, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom: V

pišejo se podatki o plačah in nadomestilih plač in vsakem drugem plačilu za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije. Vpiše se tudi podatke o tovrstnih dohodkih, ki so bili izplačani na podlagi sodne odločbe (brez zneska zamudnih obresti), ki v skladu z ZDoh-2 veljajo za dohodek iz delovnega razmerja in podatki o povračilih stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje) v delu, ki presega znesek, določen s predpisom vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2.

Pod oznako 1102 Bonitete:

Vpišejo se podatki o dohodkih v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim članom zagotavlja zavezanec za dajanje podatkov v zvezi z zaposlitvijo. Če je zavezanec za dajanje podatkov v zvezi z zaposlitvijo izplačal zavezancu le bonitete, se vpišejo podatki tudi v polji »Prispevki« in »Akontacija«. V nasprotnem primeru se podatki o obračunanih prispevkih in o akontaciji dohodnine od izplačanih bonitet vpisujejo pod oznako 1101 oziroma 1108 oziroma 1109.

Pod oznako 1103 Regres za letni dopust:

Vpišejo se podatki o regresu za letni dopust (tudi če je izplačan po sodni odločbi).

Pod oznako 1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči:

Vpiše se znesek teh dohodkov v delu, ki presega znesek, določen s predpisom vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2.

Pod oznako 1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

Vpiše se:

– če je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ v višini, ki presega neobdavčeni znesek (24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in za leto 2009 ne več kakor 2.526,23 euro na leto) po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v posebni register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in delodajalec izpolnjuje pogoje iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in to v delu, ki presega neobdavčeni znesek (podatki se vpišejo v polja »Dohodek«, »Prispevki« in »Akontacija«);

– če je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ do višine neobdavčenega zneska, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v posebni register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, a delodajalec ne izpolnjuje pogojev iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se izpolni samo polje »Prispevki«, v katero se vpišejo od celotnega zneska plačanih premij delodajalca obračunani prispevki za socialno varnost;

– če je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ v višini, ki presega neobdavčeni znesek po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v posebni register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, a delodajalec ne izpolnjuje pogojev iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se znesek v delu, ki presega neobdavčeni znesek, vpiše v polje »Dohodek«, v polje »Akontacija« se vpiše znesek akontacije dohodnine, ki je bila izračunana in plačana od zneska iz polja »Dohodek«, v polje »Prispevki« pa znesek prispevkov za socialno varnost, ki so bili obračunani od celotnega zneska plačanih premij.

Pod oznako 1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja:

Podatke vpiše Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Podatke o vdovski in družinski pokojnini se vpiše po posameznih družinskih članih (upravičencih).

Pod oznako 1107 Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja:

Podatke vpiše ZPIZ.

Pod oznako 1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja:

Podatke vpišejo:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: podatke o nadomestilih in drugih dohodkih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja;
Zavod RS za zaposlovanje: podatke o denarnih nadomestilih iz naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: podatke o nadomestilih iz naslova starševskega varstva.

Pod oznako 1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja:

Vpiše se podatek o nadomestilih in drugih obdavčljivih dohodkih v zvezi z delovnim razmerjem po ZDoh-2, ki niso zajeti v prejšnjih oznakah, na primer: odpravnina in drugi dohodki v zvezi s prenehanjem zaposlitve; nadomestilo zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh pogojih; plačilo zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve; plačilo za avtorsko delo v okviru delovnega razmerja; dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, povezan z zaposlitvijo; dohodek prejet za vodenje poslovnega subjekta; izplačani dohodki, ki se po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/08) obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja, drugo. Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov in nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, se vpiše le v delu, ki presega znesek, za katerega je v ZDoh-2 določeno, da se ne všteva v davčno osnovo. Če so bili v zvezi s temi dohodki obračunani le prispevki za socialno varnost, se podatka v polje »Dohodek« ne vpisuje, temveč se vpiše le podatek o obračunanih prispevkih v polje »Prispevki«.

Vpiše se tudi:

- podatke o plačilih vajencem, dijakom ali študentom za obvezno praktično delo v delu, ki presega znesek, določen s strani vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2,
- podatke o delnem plačilu za izgubljeni dohodek, izplačanih na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),
- podatke o delnem plačilu za izgubljeni dohodek, izplačanih na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvo (pristojne občine),
- podatke o izplačilih iz razloga prenehanja delovnega razmerja zaradi uvedbe stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave oziroma izgube dela zaradi izbrisa podjetja po zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije),
- podatke o pokojninah v obliki mesečnih pokojninskih rent,
- podatke o rentah iz ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov v skladu s predpisi o kmetijstvu
- podatke o izplačanem dohodku, prejetem za opravljanje malega dela po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
- podatke o dohodkih izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo.

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Pod oznaki 1211 in 1212 Dohodki dijakov in študentov, doseženi prek pooblaščenih organizacij:

Vpišejo se podatki o dohodkih za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja. Podatek o dohodku se vpiše pod oznako 1211 ali 1212. Ključno za vpis podatka pod eno ali drugo oznako je izpolnjevanje pogojev za posebno osebno olajšavo v času, ko je dijak ali študent opravljal delo.

Podatki se vpišejo pod oznako 1211, če je dijak ali študent med opravljanjem začasnega ali občasnega dela izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo. Če prejemnik dohodka med opravljanjem začasnega ali občasnega dela ni izpolnjeval pogojev za posebno osebno olajšavo se podatki vpišejo pod oznako 1212 (pod to oznako se vpišejo tudi izplačila udeležencu izobraževanja odraslih, ki nima status učenca, dijaka ali študenta).

Pod oznako 1220 Dohodki verskih delavcev:

Verska skupnost oziroma njen del vpiše podatke, če je med letom izračunavala in plačevala davčni odtegljaj od dohodkov svojih verskih delavcev po Uredbi o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 136/06). V polje »Prispevki« vpiše verska skupnost podatke o obveznih prispevkih za socialno varnost, ki so jih verski delavci sami plačali na podlagi posebnih predpisov (ne vpisuje pa podatkov o prispevkih za socialno varnost, plačanih od države).

Pod oznako 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja:

Vpišejo se podatki o preostalih dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi, ki niso dohodki iz delovnega razmerja po ZDoh-2, na primer: plače županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, dohodki za stvaritev avtorskega dela in dohodki za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo, sejnine, nagrade članom nadzornega sveta, izplačila sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, izplačila za občasno opravljeno delo na podlagi poziva in s sredstvi sodišča ali delodajalca in drugo. Vpiše se tudi dohodek iz posameznega neodvisnega posla, ki se ne šteje za dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo.

2000 Dohodek iz dejavnosti

Pod oznako 2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%:

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%.

Pod oznako 2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi:

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%, in posebne olajšave za samozaposlene v kulturi.

Pod oznako 2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje:

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%, in posebne olajšave za samostojne novinarje.

Pod oznako 2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%:

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%.

Pod oznako 2250 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne poklicne športnike:

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%, in posebne olajšave za samostojne poklicne športnike.

Pod oznako 2500 Dohodek iz dejavnosti – davčni odtegljaj po 68. členu ZDoh-2

Vpišejo se podatki o dohodkih, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, če so bili izplačani zavezancu (nerezidentu) v okviru opravljanja dejavnosti po Zdoh-2.

4000 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

Pod oznako 4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem:

Vpišejo se podatki o dohodku, doseženem z oddajanjem nepremičnin in premičnin (opreme, bivalnikov, prevoznih sredstev) v najem. Normirani stroški se vpišejo v višini 40 odstotkov od posameznega dohodka.

Normirani stroški se ne vpišejo za kmetijska in gozdna zemljišča, oddana v najem, in za premoženje, oddano v podnajem.

Vpišejo se tudi podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem, doseženem kot nadomestilo za služnost ali zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki se izplača za več let. Normirani stroški se vpišejo v višini 40% posameznega dohodka, razen za kmetijska in gozdna zemljišča.

Zavezancem za dajanje podatkov ni treba posredovati podatkov o dohodku iz oddajanja premoženja v najem, ki je bil izplačan skrbniku denacionaliziranega premoženja.

Pod oznako 4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice:

Vpišejo se podatki o dohodku iz prenosa premoženjske pravice, doseženem z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca ali imetnika, ki ni avtor ali izvajalec; izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu; vpiše se tudi dohodek imetnika, ki ni izumitelj, ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice; osebnega imena, psevdonima ali podobe.

Normirani stroški se ne vpišejo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice, in pri odstopu uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopu pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.

6000 Drugi dohodki

Pod oznako 6100 Darila:

Vpiše se podatek o skupni vrednostih daril, ki posamično presegajo 42 eurov. Upošteva se celotna vrednost posameznega darila.

Če je zavezanec za dajanje podatkov v letu 2009 daroval davčnemu zavezancu več daril, katerih skupna vrednost presega 84 eurov, se vpišejo podatki o skupni vrednosti teh daril, ne glede na vrednost posameznega darila.

Pod oznako 6200 Priznavalnine:

ZPIZ vpiše podatke o priznavalninah po zakonu, ki ureja republiške priznavalnine, oziroma po zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa na področju kulture.

Pod oznako 6300 Preostali drugi dohodki:

Vpišejo se podatki o dohodkih, ki ne veljajo za dohodke iz zaposlitve, za dohodke iz dejavnosti, za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodke iz premoženja in za dobiček iz kapitala in niso dohodki, ki ne veljajo za dohodke po tem zakonu oziroma niso dohodki, oproščeni plačila dohodnine po tem zakonu, in niso zajeti v oznakah 6100 ali 6200. Ti dohodki so: nagrade, nagrade v naravi in podobna izplačila (tudi nagrade in priznanja za izjemne dosežke, kadar je to redni dohodek ali dohodek za opravljeno delo ali storitev), dobitki v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno neko znanje, spretnost ali naključje, če je vrednost dobitka presegla 42 eurov (upošteva se celotna vrednost dobitka), kadrovske štipendije, če presegajo minimalno plačo oziroma za študij v tujini 160 odstotkov minimalne plače (vpiše se znesek, ki presega neobdavčeni znesek), prejemki iz naslova odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugo.

Pod to oznako Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpiše podatke o letnem prejemku po Zakonu o vojnih veteranih, oskrbnini in družinskem dodatku in o družinski invalidnini po Zakonu o vojnih invalidih ter o obdavčljivih izplačilih po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

 • 2.2.2.5 Izgled obvestila Povzetek obračuna dohodkov za rezidente in nerezidente RS

Izgled obvestila

Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih zavezanec za dajanje podatkov pošlje davčnemu organu.

 

2.3 Podatki o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo (VIRPOVP.DAT)

V datoteki VIRPOVP.DAT so podatki o dohodkih iz delovnega razmerja, brez zneska zamudnih obresti, ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj in podatki o dohodku iz oddajanja premoženja v najem, doseženem kot nadomestilo za služnost ali zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki se izplača za več let (vključeni tudi pod oznako 4100 v datoteki VIR.DAT). Normirani stroški se vpišejo v višini 40% posameznega dohodka, razen za kmetijska in gozdna zemljišča. Vpišejo se tudi podatki o izplačani odkupni vrednosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (vključeni tudi pod oznako 6300 v datoteki VIR.DAT).

Podatki o dohodkih, ki se povprečijo morajo biti vključeni tudi pod ustrezne oznake iz tabele 2.2.2.3 v datoteki VIR.DAT.

 

 

 • 2.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo

Tabela

Podatki ene vrste dohodkov iste osebe se izpišejo v enem zapisu, tako da je treba, kadar ima ista oseba izplačila različnih vrst dohodkov, izpolniti ustrezno število zapisov.

 • 2.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo

Tabela

Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.

 • 2.3.3 Tabela vrste dohodkov, ki se povprečijo 

Tabela prikazuje tiste vrste dohodkov, ki se povprečijo, in določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka.

Tabela

 • 2.3.4 Izgled obvestila Povzetek obračuna vrste dohodkov, ki se povprečijo za rezidente in nerezidente RS  

Izgled obvestila

Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih zavezanec za dajanje podatkov pošlje davčnemu organu.

 

2.4  Podatki o vplačanih premijah PDPZ po pokojninskih načrtih  iz 297. člena ZPIZ-1

 • 2.4.1  Podatki o vplačanih premijah PDPZ na  osebne račune zavarovancev (VIRPN1)
 • 2.4.1.1  Zavezanci za posredovanje podatkov

Podatke o vplačanih premijah PDPZ morajo posredovati vsi izvajalci pokojninskih načrtov (upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice, ki zbirajo premije PDPZ in vodijo osebne račune zavarovancev).

 • 2.4.1.2  Splošni opis vsebine

Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ po posameznih pokojninskih načrtih individualnega in kolektivnega zavarovanja na osebnih računih zavarovancev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009. Če je premijo PDPZ vplačeval delno ali v celoti delodajalec, mora izvajalec pokojninskega načrta ločeno posredovati tudi podatke o premijah, ki jih je vplačal delodajalec.

 • 2.4.1.3  Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 2.4.1.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o vplačanih premijah PDPZ na osebnih računih zavarovancev (VIRPN1)

Tabela

 • 2.4.1.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o vplačanih premijah PDPZ na osebnih računih zavarovancev po posameznem pokojninskem načrtu

Za vsakega delodajalca mora biti na koncu podatkov dodan po en zbirni zapis. Poleg zbirnih podatkov so v zbirnem zapisu še oznaka pokojninskega načrta, številka posebnega denarnega računa in davčna številka delodajalca, za katerega velja zbirni zapis.

Tabela

 

 • 2.4.2  Podatki o vplačanih premijah PDPZ po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja (VIRPN2)
 •  2.4.2.1  Zavezanci za posredovanje podatkov

Podatke o vplačanih premijah PDPZ po posameznem pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja morajo posredovati vsi delodajalci,  ki v korist zaposlenih delno ali v celoti vplačujejo premije PDPZ.

 • 2.4.2.2  Splošni opis vsebine

Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ, ki jih je vplačal delodajalec v korist zaposlenih po posameznem pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja v obdobju od 1. 1.  do 31. 12. 2009. Za isto obdobje morajo biti poslani tudi podatki o višini obračunanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca (15,50 odstotka prispevek delojemalca in 8,85 odstotka prispevek delodajalca, skupaj 24,35 odstotka od osnove za obračun obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

 • 2.4.2.3  Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 2.4.2.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o vplačanih premijah PDPZ po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja, ki jih financira delodajalec (VIRPN2)

Tabela

 • 2.4.2.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o premijah PDPZ

Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o premijah PDPZ po posameznem pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec; poleg zbirnih podatkov sta v zbirnem zapisu še oznaka pokojninskega načrta in številka posebnega denarnega računa.

Tabela

 • 2.4.2.3.3  Obrazec Povzetek vplačanih premij PDPZ za zavarovanca po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja, ki ga je financiral delodajalec 

Obrazec

 

3. VRSTA POSLANIH PODATKOV, KI SE NE NANAŠAJO NA LETNO DAVČNO OSNOVO

3.1 Splošne zahteve

 • 3.1.1 Identifikacija

Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca, zavezanca za dajanje podatkov in s prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka oziroma naziva v skladu s predpisano strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka.

 

 • 3.1.2 Kontrola celovitosti Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov.

Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov.

 

3.2 Podatki za dobiček iz kapitala (VIR5200.DAT)

 • 3.2.1 Splošni opis podatkov

Podatki pod oznako 5200 vsebujejo podatke v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev (razen investicijskih kuponov), ki so jo opravili rezidenti Slovenije in nerezidenti.

Podatke pod oznako 5200 morajo posredovati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev oziroma drugih deležev v zvezi z vsemi pridobitvami in odsvojitvami vrednostnih papirjev in deležev, razen tistih, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi).

Pri preoblikovanju družb morajo podatke pod oznako 5200 o opravljeni zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev oziroma deležev v kapitalu) posredovati nove oziroma prevzemne družbe.

Podatke o prenosih vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinskih delničarjev oziroma vključitve odvisne družbe v glavno družbo je dolžan posredovati glavni delničar oziroma glavna družba.

 

 • 3.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 3.2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov

Tabela

 • 3.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov

Tabela

 • 3.2.2.3 Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke

Tabela

 

3.3 Podatki za dobiček iz kapitala v zvezi s pridobitvijo, unovčitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov (VIRINVK.DAT)

 • 3.3.1 Splošni opis podatkov

Podatki pod oznako VIRINVK.DAT vsebujejo podatke v zvezi s pridobitvijo, unovčitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov, ki so jo opravili rezidenti Slovenije.

Podatke pod oznako VIRINVK.DAT morajo poslati družbe za upravljanje in druge osebe, ki sprejemajo vplačila v zvezi s pridobitvijo investicijskega kupona oziroma izplačajo dohodek, dosežen z odsvojitvijo ali unovčitvijo investicijskega kupona vzajemnega sklada ali z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase pri likvidaciji vzajemnega sklada, ter podatke v zvezi z uveljavljanjem stroškov.

Pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad morajo podatke pod oznako INVK o opravljeni zamenjavi delnic investicijske družbe z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada poslati družbe za upravljanje, ki upravljajo vzajemni sklad. Pri zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada za investicijske kupone drugih vzajemnih skladov po 126. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07, 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1B) mora podatke pod oznako INVK poslati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni oziroma krovni sklad.

Podatke pod oznako INVK morajo poslati družbe za upravljanje, ki upravljajo krovni sklad, vpisan na seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08 in 87/09; v nadaljevanju Pravilnik), kot priglasitev po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2.

Tabelarični prikaz individualnih podatkov VIRINVK.DAT se lahko uporabi tudi, ko družba za upravljanje opravi priglasitev davčnemu organu po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.

 

 • 3.3.2 Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke

Tabela

 • 3.3.3 Tabelarični prikaz dovoljenih oziroma nedovoljenih vrednosti individualnih podatkov

Tabela

 

3.4  Podatki o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU (VIROBR.DAT)

 • 3.4.1  Splošni opis podatkov

Podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, posredujejo zavezanci za dajanje podatkov le za rezidente RS. 
 
Podatki se vpišejo za celotni znesek doseženih obresti v letu 2009, ki so obračunane za obdobje od 1.1. 2005 dalje.

 

 • 3.4.2  Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 3.4.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o obrestih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah

Tabela

 • 3.4.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o obrestih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah

Tabela

 • 3.4.2.3 Tabela vrste dohodka v obliki obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah

Tabela

 • 3.4.2.4 Pojasnila

Pod oznako 5300  se vpišejo podatki o obrestih fizične osebe, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav  članic EU, vključno s podatki o obrestih, doseženih v primeru dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja za katere je zavezanec predložil obvestilo po 84.  členu ZDoh-2, ter podatki o obrestih pri odstopu od varčevalne  pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi – NSVS; v primeru obresti, doseženih v primeru dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja za katere je zavezanec predložil obvestilo po 84.  členu ZDoh-2, se sporočajo podatki o obrestih, obračunanih za obdobje davčnega leta, izplačane obresti iz denarne in delniške sheme, ki se po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/08) obdavčijo kot obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s prepisi v Republiki Sloveniji.

 • 3.4.2.5 Izgled obvestila Povzetek obračuna dohodkov o obrestih na denarne depozite za rezidente

Izgled obvestila

 

3.5  Podatki o obrestih in dividendah (razen obresti iz točk 3.4 in 3.6 te priloge) (VIRODIV.DAT)  

 • 3.5.1  Splošni opis podatkov 

Podatke o obrestih in dividendah (razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav  članic EU ter obresti, doseženih ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja)  morajo posredovati vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so te dohodke v obdobju od 01.01. do 31.12.2009 izplačali oziroma kako drugače dali na razpolago posameznim fizičnim osebam, razen  če ni s tem pravilnikom drugače določeno. 
 
Zavezanci za dajanje podatkov so tudi osebe oziroma združenja v Sloveniji, ki izplačajo dohodek z virom izven Slovenije in jih tak dohodek ne bremeni, se pa štejejo za plačnika davka. Prav tako je zavezanec za dajanje podatkov posrednik, ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka od dividend in obresti, doseženih v tujini in sicer v primeru, ko ni denarnega toka preko posrednika v Sloveniji (če so bile dosežene v naravi, ali neposredno reinvestirane v tujini).

 

 • 3.5.2  Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 3.5.2.1  Tabelarični prikaz individualnih podatkov o obrestih in dividendah

Tabela

 • 3.5.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o obrestih in dividendah

Tabela

 • 3.5.2.3  Tabela vrste dohodkov in obveznosti

Tabela

 • 3.5.2.4 Pojasnila

Pod posamezno oznako vrste dohodka vpišejo zavezanci za dajanje podatkov, podatke o obrestih in dividendah, ki se obdavčujejo cedularno po proporcionalni stopnji. 
 
5400 Obresti (razen dohodka iz finančnega najema in obresti na obveznice SOS2E izplačane upravičencu )
 
Vpišejo se podatki o obrestih od posojil, obrestih od dolžniških vrednostnih papirjev, o dohodku iz življenjskega zavarovanja, dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti, o nadomestilu, ki ne pomeni vračila glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja zaradi inflacije, o diskontih, bonusih, premijah in podobnih dohodkih iz finančno-dolžniškega razmerja ali dogovora, ki zadeva finančno-dolžniško razmerje. 
 
Zavezancem za dajanje podatkov ni treba posredovati podatkov o obrestih, ki so jih dosegli nerezidenti in o obrestih na obveznice SOS2E, ki so bile izplačane skrbniku denacionaliziranega premoženja. 
 
Ne poroča se o obrestih, ki so obračunane do 1.1. 2005, razen o obrestih na posojila. Prav tako se ne poroča o dohodku, doseženem na podlagi življenjskega zavarovanja, sklenjenega pred 1.1.2005, kot tudi ne o obrestih za katere velja oprostitev. 
 
5500 Dohodek iz finančnega najema
 
Vpišejo se podatki o dohodkih iz oddajanja v finančni najem (del plačila finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice).
 
Ne poroča se o dohodku, obračunanem do 1. 1. 2005 in o dohodku, ki so ga dosegli nerezidenti. 

5600 Obresti na obveznice SOS2E izplačane upravičencem
 
Vpišejo se podatki o obrestih na obveznice SOS2E, ki jih je prejel:

 • upravičenec kot odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo,
 • dediči upravičenca,  če je bil upravičenec mrtev pred dnevom pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji in jim je Slovenski odškodninski sklad oziroma Slovenska odškodninska družba izročila obveznice na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. 

Ne poroča se o obrestih, ki so obračunane do 1.1. 2005 in o obrestih, ki so jih dosegli
nerezidenti. 
 
5700 Dividende
 
Vpišejo se podatki o dohodkih, doseženih iz naslova dividend; prekritega izplačila dobička, določeno v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb; dohodek, dosežen na podlagi delitve  čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov vzajemnega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti. 
 
5800 Dividende in obresti, izplačane preko posrednika, ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka
 
Vpišejo se podatki o znesku dividend in obrestih, ki so dosežene v naravi (v obliki novih delnic ali drugih vrednostnih papirjev) ali reinvestirane, v tujini.

 

3.6  Podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja (VIR5900.DAT)

 • 3.6.1  Splošni opis podatkov

Podatki pod oznako 5900 vsebujejo podatke potrebne za namene obdavčevanja obresti, doseženih ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred dospelostjo papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred ali ob dospelosti papirja oziroma ob unovčitvi diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev. Za diskontirani dolžniški vrednostni papir se šteje tudi brezkuponski dolžniški vrednostni papir (npr. zakladne menice). Podatke pod oznako 5900 morajo posredovati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva diskonitranih dolžniških vrednostnih papirjev, vključno z njihovimi odkupi oz. unovčitvami. 

 

 • 3.6.2  Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
 • 3.6.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov

Tabela

 • 3.6.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov  

Tabela

 • 3.6.2.3 Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke

Tabela

 

Povezava na pdf dokument

Ključne besede:
dostava podatkov
dohodnina

Zadnji članki iz rubrike:

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

3.4.2023 13:53:48:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

6.3.2023 12:36:48:
Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2022 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost

15.2.2023 9:36:44:
Napoved dobička iz kapitala za leto 2022

10.2.2023 17:24:22:
Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - napovedi oddajte do 28. februarja 2023

Najnovejši članki:

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

29.5.2023 16:18:33:
Poročilo o gibanju plač za februar 2023

29.5.2023 16:15:40:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress