Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.1.2010 9:19:24

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Rubrika: Davkiprint Natisni

1. člen

V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07 in 126/07) se PRILOGA nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega pravilnika.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.

PRILOGA

Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

1. Vrste izpisa podatkov v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v standardni obliki

Podatki iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek se zapišejo v naslednje strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki z imeni:

IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT – podatki glavne knjige
IZPIS ODBITKA DDV.TXT – podatki o odbitnem DDV
IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT – podatki o obračunanem DDV

Podatki morajo biti zapisani v formatu ASCII in uporabljena mora biti kodna stran CP1250.

Vsak zapis je predpisane dolžine in podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem tabelaričnem prikazu za posamezno datoteko. Ločilo med posameznimi polji (stolpci) je podpičje. Zadnje polje (stolpec) je zaključeno s podpičjem. Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.

Priprava in predložitev podatkov na hranilnem mediju

Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3,5« (1,44 MB) ali na standardne zgoščenke (CD) zmogljivosti 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) zmogljivosti 4,7 GB.

Na ovojnici hranilnega medija morajo biti čitljivo izpisani:

– naziv in davčna številka zavezanca za davek;
– vrsta izpisa podatkov;
– obdobje izpisa podatkov;
– število zapisov v vsaki datoteki.

Hranilnemu mediju se priloži papirni izpis prvih deset in zadnjih deset zapisov posameznih datotek na tem mediju. Navedeni izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, zapisanih na tem mediju, brez posebnih oblikovnih dodatkov.

Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor.

2. Podrobna vsebina in oblika izpisov podatkov v datoteke

2.1 Izpis podatkov glavne knjige (datoteka IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT)

V datoteko se zapisujejo podatki glavne knjige, kakor je opredeljena v slovenskih računovodskih standardih, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo, in kakor je opredeljena v mednarodnih standardih računovodskega poročanja, določenih z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243, 11. 9. 2002, str. 1–4) in Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 z dne 29. septembra 2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 261, 13. 10. 2003, str. 1–420).

Izpis podatkov glavne knjige zajema izpis celotne podatkovne zbirke s posamičnimi knjiženimi poslovnimi dogodki, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke in ki so izkazani po posameznih razčlenitvenih kontih. Zajema tudi izpis postavk zunajbilančnega razvida in izpis celotne glavne knjige z vsemi razčlenitvenimi konti skupaj s posamičnimi vpisi vanjo. Izpis podatkov glavne knjige se nanaša na posamezno koledarsko leto. Če davčni zavezanec sestavlja obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, izpis podatkov glavne knjige zajema posamezno poslovno leto. Če pa davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis podatkov glavne knjige v tekočem koledarskem ali poslovnem letu, ta izpis zajema podatke pretečenega tromesečja, šestmesečja ali devetmesečja.

V prvi vrstici izpisa podatkov glavne knjige morajo biti navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja). V posebnem polju morajo biti enopomensko označena knjiženja, ki se nanašajo na odpiranje (OTV) in zaključevanje glavne knjige (ZAK) za koledarsko oziroma poslovno leto, sicer je polje prazno.

Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa podatkov glavne knjige

Zap. št. Pozicija od Pozicija do Dolžina Tip polja Ime polja z opisom Krajše ime polja
1 1 10 10 N Številka konta (prvih 10 znakov, leva poravnava) Konto
2 12 61 50 AN Ime konta (prvih 50 znakov, leva poravnava) Ime konta
3 63 70 8 N Datum knjiženja (v obliki DDMMLLLL) Dat knj
4 72 79 8 N Datum knjigovodske listine (v obliki DDMMLLLL) Dat lis
5 81 110 30 AN Oznaka/številka knjigovodske listine (prvih 30 znakov, leva poravnava) Oznaka listine
6 112 114 3 AN Oznaka za odpiranje (OTV) ali zaključevanje (ZAK) glavne knjige Tip
7 116 165 50 AN Opis poslovnega dogodka (prvih 50 znakov, leva poravnava) Opis
8 167 182 16 N Znesek v breme (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) Breme
9 184 199 16 N Znesek v dobro (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) Dobro
10 201 360 160 AN Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – zavezanec se sam odloči, ali bo kaj vpisal v to polje, sicer ostane prazno. Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje pojasnjujejo knjiženje poslovnih dogodkov, npr. oznaka dnevnika, oznaka vrste listin, oznake zbirnikov, oznake razdelilnikov, imena knjigovodskih listin, oznake stroškovnih mest, oznake skupin poslovnih dogodkov, oznake zapiranja kontov poslovnega izida, oznaka vračunanja, oznaka popravkov napak, navedba protiknjižbe, oznaka knjigovodskih postopkov, oznaka obdobja, oznaka poslovne enote, oznaka partnerja itd. V tem polju se lahko oblikuje več podpolj. V tem primeru je treba pojasniti začetek in konec posameznega podpolja ter njegovo vsebino. Ločilo med podpolji je podpičje. Opombe

Pozicije 11, 62, 71, 80, 111, 115, 166, 183, 200 in 361 so rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).

Če davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa podatkov glavne knjige, kakršen je v navedenem tabelaričnem prikazu, lahko predloži tudi drugačen izpis, a vključevati mora podatke, ki so najmanj vsebinsko enaki tistim iz tabelaričnega prikaza. V tem primeru mora skupaj z izpisom podatkov glavne knjige predložiti pripadajoči tabelarični prikaz njihovega drugačnega izpisa.

2.2 Izpis odbitka DDV (datoteka IZPIS ODBITKA DDV.TXT)

V datoteko se zapisujejo podatki o odbitnem DDV, izkazani na ustreznih listinah: prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, knjigovodske listine o naknadnih popravkih odbitnega DDV, uvozne EUL, odločbe carinskega in davčnega organa ter druge listine, ki so pomembne za odbitek DDV. Vsaka datoteka izpisa podatkov o odbitnem DDV zajema posamezno koledarsko leto. Če davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis podatkov o odbitnem DDV v tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov tistih davčnih obdobij koledarskega leta, za katera so že bili predloženi davčni obračuni davčnemu organu. V prvi vrstici izpisa odbitnega DDV morajo biti navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).

Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa odbitka DDV

Zap.št. Pozicija od Pozicija do Dolžina Tip polja Ime polja z opisom Krajše ime polja
1 1 4 4 N Davčno obdobje Obd
2 6 13 8 N Datum knjiženja listine (v obliki DDMMLLLL) Dat knj
3 15 22 8 N Datum prejema listine (v obliki DDMMLLLL) Dat pre
4 24 53 30 AN Številka listine (prvih 30 znakov, leva poravnava) Številka listine
5 55 62 8 N Datum listine (v obliki DDMMLLLL) Dat lis
6 64 113 50 AN Firma/ime in sedež dobavitelja (prvih 50 znakov, leva poravnava) Dobavitelj
7 115 134 20 AN Dobaviteljeva identifikacijska številka za DDV (prvih 20 znakov, leva poravnava) IŠ za DDV
8 136 151 16 N Vrednost nabav blaga in storitev brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred brez DDV
9 153 168 16 N Vrednost nabav blaga in storitev v Sloveniji od samoobdavčitve (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred SAMOOBD
10 170 185 16 N Vrednost obdavčenih pridobitev blaga brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred PRID BLA
11 187 202 16 N Vrednost obdavčenih prejetih storitev brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred PREJ STOR
12 204 219 16 N Vrednost obdavčenih nabav nepremičnin brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred OBD NEPR
13 221 236 16 N Vrednost obdavčenih nabav drugih osnovnih sredstev brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred OBD OS
14 238 253 16 N Oproščene nabave in pridobitve (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vrednost ON
15 255 270 16 N Vrednost oproščenih nabav nepremičnin brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred OPR NEPR
16 272 287 16 N Vrednost oproščenih nabav drugih osnovnih sredstev brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred OPR OS
17 289 304 16 N DDV, ki se ne odbija (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Neodbitni DDV
18 306 321 16 N Odbitni DDV 20% (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) VST 20% DDV
19 323 338 16 N Odbitni DDV 8,5% (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) VST 8,5% DDV
20 340 355 16 N Pavšalno nadomestilo 8% (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Pav nadomestilo
21 357 516 160 AN Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – zavezanec se sam odloči, ali bo kaj vpisal vanj, sicer ostane prazno. Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje pojasnjujejo knjiženja v zvezi z odbitkom DDV. V tem polju se lahko oblikuje več podpolj. Če jih je več, je treba pojasniti začetek in konec posameznega podpolja ter njegovo vsebino. Ločilo med podpolji je podpičje. Opombey/td>

Pozicije 5, 14, 23, 54, 63, 114, 135, 152, 169, 186, 203, 220, 237, 254, 271, 288, 305, 322, 339, 356 in 517 so rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).

Pojasnilo

V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:

Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčno obdobje, v katerem je bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV. Za davčne zavezance, za katere je davčno obdobje koledarski mesec, se davčno obdobje zapiše takole: 0101 za januar, 0202 za februar, 0303 za marec, 0404 za april, 0505 za maj, 0606 za junij, 0707 za julij, 0808 za avgust, 0909 za september, 1010 za oktober, 1111 za november in 1212 za december. Za zavezance, za katere je davčno obdobje koledarsko trimesečje, pa se davčno obdobje zapiše takole: 0103 za prvo trimesečje, 0406 za drugo trimesečje, 0709 za tretje trimesečje in 1012 za četrto trimesečje.
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se datum prejema listine.
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se številka listine.
Zap. št. (stolpec) 5: Vpiše se datum izdaje listine.
Zap. št. (stolpec) 6: Vpiše se ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče dobavitelja.
Zap. št. (stolpec) 7: Vpiše se identifikacijska številka za DDV dobavitelja.
Zap. št. (stolpec) 8: Vpisujejo se vrednost nabav blaga in storitev, ki vključuje nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih je bil obračunan DDV, nabave blaga in storitev od davčnih zavezancev iz tujine, za katere je nastala obveznost za obračun in plačilo DDV v Sloveniji, in vrednost uvoza blaga, od katerega je carinski organ ali davčni zavezanec sam obračunal DDV.
Zap. št. (stolpec) 9: Vpisuje se vrednost nabav blaga in prejetih storitev ter danih predplačil na ozemlju Slovenije, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1.
Zap. št. (stolpec) 10: Vpisuje se vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji.
Zap. št. (stolpec) 11: Vpisuje se vrednost prejetih storitev znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji.
Zap. št. (stolpec) 12: Vpisuje se vrednost nabav nepremičnin, od katerih je obračunan DDV (ta vrednost je vključena tudi v stolpcu 8 ali 9).
Zap. št. (stolpec) 13: Vpisuje se vrednost nabav drugih osnovnih sredstev, od katerih je obračunan DDV (ta vrednost je vključena tudi v stolpcu 8).
Zap. št. (stolpec) 14: Vpisujejo se vrednosti oproščenih nabav na domačem trgu, oproščenih pridobitev blaga znotraj Skupnosti (na primer če bi bila dobava tega blaga, ki bi jo opravil davčni zavezanec v Sloveniji, v vsakem primeru oproščena plačila DDV), oproščenih prejetih storitev znotraj Skupnosti ali iz tretjih držav in vrednost uvoza, ki je oproščen plačila DDV.
Zap. št. (stolpec) 15: Vpisuje se vrednost oproščenih nabav nepremičnin (ta vrednost je vključena tudi v stolpcu 14).
Zap. št. (stolpec) 16: Vpisuje se vrednost oproščenih nabav drugih osnovnih sredstev (ta vrednost je vključena tudi v stolpcu 14).
Zap. št. (stolpec) 17: Vpisuje se vrednost DDV, ki ga zavezanec ni odbijal.
Zap. št. (stolpec) 18: Vpisuje se vrednost odbitka DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejema storitev iz drugih držav članic EU ter od uvoza po stopnji 20%.
Zap. št. (stolpec) 19: Vpisuje se vrednost odbitka DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejema storitev iz drugih držav članic EU ter od uvoza po stopnji 8,5%.
Zap. št. (stolpec) 20: Vpisuje se znesek odbitka pavšalnega nadomestila v višini 8% odkupne vrednosti.

Če davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa odbitka DDV, kakršen je v navedenem tabelaričnem prikazu, lahko predloži tudi drugačen izpis, a vključevati mora podatke, ki so najmanj vsebinsko enaki tistim iz tabelaričnega prikaza. V tem primeru mora skupaj z izpisom odbitka DDV predložiti tudi pripadajoči tabelarični prikaz drugačnega izpisa odbitka DDV.

2.3 Izpis obračunanega DDV (datoteka IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT)

V datoteko se zapisujejo podatki o obračunanem DDV, izkazani na ustreznih listinah: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, knjigovodske listine o naknadnih popravkih obračunanega DDV, izvozne EUL, odločbe carinskega in davčnega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava, pa tudi vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV. Vsaka datoteka izpisa podatkov o obračunanem DDV zajema posamezno koledarsko leto. Če davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis podatkov o obračunanem DDV v tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov tistih davčnih obdobij koledarskega leta, za katera so že bili predloženi davčni obračuni davčnemu organu. V prvi vrstici izpisa obračunanega DDV morajo biti navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).

Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa obračunanega DDV

Zap. št. Pozicija od Pozicija do Dolžina Tip polja Ime polja z opisom Krajše ime polja
1 1 4 4 N Davčno obdobje Obd
2 6 13 8 N Datum knjiženja listine (v obliki DDMMLLLL) Dat knj
3 15 44 30 AN Številka listine (prvih 30 znakov,listine leva poravnava) Številka
4 46 53 8 N Datum listine (v obliki DDMMLLLL) Dat lis
5 55 104 50 AN Firma/ime in sedež kupca (prvih 50 znakov, leva poravnava) Kupec
6 106 125 20 AN Kupčeva identifikacijska številka za DDV (prvih 20 znakov, leva poravnava) IŠ za DDV
7 127 142 16 N Vrednost dobav blaga in storitev brez DDV (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred brez DDV
8 144 159 16 N Vrednost dobav blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) Vred za samoobd
9 161 176 16 N Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) OD brez pravice
10 178 193 16 N Oproščene dobave blaga in storitev znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) Op dob Skupnost
11 195 210 16 N Oproščena tristranska dobava blaga znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) Op tristr dob
12 212 227 16 N Prodaja blaga na daljavo (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Prod dalj
13 229 244 16 N Prodaja blaga z montažo ali inštaliranjem (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Prod mont
14 261 16 N Obračunan DDV po 20% (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) OBR 20% DDV
15 263 278 16 N Obračunan DDV po 8,5% (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) OBR 8,5% DDV
16 280 295 16 N Obračunan DDV po 20% za pridobitve blaga znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) OBR 20% DDV BL S
17 297 312 16 N Obračunan DDV po 20% za prejete storitve znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) OBR 20% DDV ST S
18 314 329 16 N Obračunan DDV po 8,5% za pridobitve blaga znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) OBR 8,5% DDV BL S
19 331 346 16 N Obračunan DDV po 8,5% za prejete storitve znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) OBR 8,5% DDV ST S
20 348 363 16 N Obračunan DDV po 20% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) OBR 20% DDV samo
21 365 380 16 N Obračunan DDV po 8,5% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) OBR 8,5% DDV samo
22 382 397 16 N Obračunan DDV na podlagi samoobdavčitve od uvoza (desna poravnava, v obliki -999999999999,99) OBR DDV uvoz
23 399 414 16 N Vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri katerih je kraj dobave zunaj Slovenije (desna poravnava, v obliki - 999999999999,99) Vred obdavčljiv
24 416 575 160 AN Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – zavezanec se sam odloči, ali bo kaj vpisal v to polje, sicer ostane prazno. Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki podrobneje pojasnjujejo knjiženja v zvezi z obračunanim DDV. V tem polju se lahko oblikuje več podpolj. Če jih je več, je treba pojasniti začetek in konec posameznega podpolja ter njegovo vsebino. Ločilo med podpolji je podpičje. Opombe

Pozicije 5, 14, 45, 54, 105, 126, 143, 160, 177, 194, 211, 228, 245, 262, 279, 296, 313, 330, 347, 364, 381, 398, 415 in 576 so rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).

Pojasnilo

V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:

Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčno obdobje, v katerem je bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV. Za davčne zavezance, za katere je davčno obdobje koledarski mesec, se davčno obdobje zapiše takole: 0101 za januar, 0202 za februar, 0303 za marec, 0404 za april, 0505 za maj, 0606 za junij, 0707 za julij, 0808 za avgust, 0909 za september, 1010 za oktober, 1111 za november in 1212 za december. Za zavezance, za katere je davčno obdobje koledarsko trimesečje, se davčno obdobje zapiše takole: 0103 za prvo trimesečje, 0406 za drugo trimesečje, 0709 za tretje trimesečje in 1012 za četrto trimesečje.
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se številka listine.
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se datum izdaje listine.
Zap. št. (stolpec) 5: Vpišejo se podatki o kupcu, ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče.
Zap. št. (stolpec) 6: Vpiše se identifikacijska številka za DDV kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je kupec ali naročnik prejel blago ali storitev, za katero mora plačati DDV, ali mu je bila opravljena dobava blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1.
Zap. št. (stolpec) 7: Vpisuje se vrednost v Sloveniji obdavčljivih dobav blaga in storitev brez DDV, ki vključuje: obdavčene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije, opravljene osebam, ne glede na njihov status; uporabo blaga za neposlovne namene, za namene opravljanja dejavnosti, spremembo namembnosti, zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti in opravljanje storitev za neposlovne namene; dobave blaga na podlagi posebne ureditve za potovalne agencije, za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine ter za investicijsko zlato; vrednost oproščenih izvoznih dobav blaga ter vrednost drugih oproščenih dobav blaga in storitev s pravico do odbitka DDV.
Zap. št. (stolpec) 8: Vpisuje se vrednost dobav blaga in opravljenih storitev ter prejetih predplačil na ozemlju Slovenije, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1.
Zap. št. (stolpec) 9: Vpisuje se vrednost oproščenih dobav blaga in storitev brez pravice do odbitka DDV.
Zap. št. (stolpec) 10: Vpisuje se vrednost oproščenih dobav blaga, opravljenih davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v drugih državah članicah, ter prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, v drugo državo članico, o čemer se poroča v rekapitulacijskem poročilu. Vpisuje se tudi vrednost dobav storitev, opravljenih davčnim zavezancem in pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, vendar so identificirane za namene DDV v drugih državah članicah, o čemer se poroča v rekapitulacijskem poročilu.
Zap. št. (stolpec) 11: Vpisuje se vrednost oproščenih tristranskih dobav blaga, o katerih se poroča v rekapitulacijskem poročilu.
Zap. št. (stolpec) 12: Vpisuje se vrednost blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun iz Slovenije v drugo državo članico in je tam nastala obveznost za obračun DDV, ker je bil presežen vrednostni limit, do katerega ni treba obračunati DDV v tej državi članici, oziroma se je davčni zavezanec za te dobave prostovoljno identificiral v drugi državi članici.
Zap. št. (stolpec) 13: Vpisuje se vrednost blaga, ki je bilo montirano ali inštalirano v drugi državi članici in je tam nastala obveznost za obračun DDV.
Zap. št. (stolpec) 14: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV od dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 20%.
Zap. št. (stolpec) 15: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV od dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 8,5%.
Zap. št. (stolpec) 16: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU.
Zap. št. (stolpec) 17: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz drugih držav članic EU.
Zap. št. (stolpec) 18: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU.
Zap. št. (stolpec) 19: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz drugih držav članic EU.
Zap. št. (stolpec) 20: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV po stopnji 20%, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, če te dobave blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. Vpisuje se tudi vrednost obračunanega DDV po stopnji 20%, ki ga obračuna davčni zavezanec, če mu je opravljena dobava blaga ali storitev ter dano predplačilo na ozemlju Slovenije in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1.
Zap. št. (stolpec) 21: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5%, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, če te dobave blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. Vpisuje se tudi vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5%, ki ga obračuna davčni zavezanec, če mu je opravljena dobava blaga ali storitev ter dano predplačilo na ozemlju Slovenije in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1.
Zap. št. (stolpec) 22: Vpisuje se skupna vrednost obračunanega DDV po stopnjah 20% in 8,5%, ki ga na podlagi dovoljenja davčnega organa obračuna davčni zavezanec od uvoza.
Zap. št. (stolpec) 23: Vp isuje se vrednost dobav blaga in storitev, pri katerih je kraj dobave zunaj Slovenije in od katerih ima davčni zavezanec pravico do odbitka v skladu z drugim odstavkom 63. člena ZDDV-1.

Če davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa obračunanega DDV, kakršen je v navedenem tabelaričnem prikazu, lahko predloži tudi drugačen izpis, a vključiti mora podatke, ki so najmanj vsebinsko enaki tistim iz tabelaričnega prikaza. V tem primeru mora skupaj z izpisom obračunanega DDV predložiti tudi pripadajoči tabelarični prikaz tega izpisa obračunanega DDV.

Ključne besede:
poslovna knjiga
elektronsko vodenje
elektronsko vodenje poslovnih knjig
zavezanec za davek

Zadnji članki iz rubrike:

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress