Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 3.11.2009 17:30:33

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009

Rubrika: Zakonodajaprint Natisni

1. člen

V Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09) se v prvem odstavku 6. člena doda za besedo »družbe« besedilo »in po zakonu, ki ureja zadruge, oboje«.

2. člen

V prvem odstavku 13. člena se za besedo »jamstva« doda besedilo »za kredite, ki so zavarovani s kvalitetnim zavarovanjem skladno z običajno bančno prakso«.

V prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka se za besedo »kredita,« doda besedilo »v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru, da krediti niso zavarovani v skladu s prejšnjim odstavkom znaša provizija:
– za kreditojemalce bonitetnega razreda A 0,4% od višine glavnice posameznega kredita, v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu,
– za kreditojemalce bonitetnega razreda B 0,8% od višine glavnice posameznega kredita, v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu,
– za kreditojemalce bonitetnega razreda C 2,0% od višine glavnice posameznega kredita, v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega in drugega odstavka tega člena«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »prvega« doda besedilo »in drugega«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »prvega« doda besedilo »in drugega« in beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.

3. člen

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen

(omejitve pri poslovanju bank)

(1) Banke iz 1. člena tega zakona, ki pridobijo jamstveno kvoto, ne smejo v okviru svojega poslovanja:
– dajati posojil za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb in
– obnavljati posojil ali kako drugače spreminjati pogojev posojil, ki so bila dana za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb, če:
a) nimajo dovoljenja za prevzemno ponudbo,
b) je zoper njih v teku postopek zaradi kršitve, ki se nanašajo na zlorabo trga finančnih instrumentov iz 10. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08) in kršitev, ki se nanašajo na izstavitev prevzemne ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme, oziroma so s pravnomočno odločbo ugotovljene kršitve teh zakonov,
c) je uveden postopek presoje koncentracije zaradi neskladnosti s pravili konkurence v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, oziroma je takšna neskladnost s pravnomočno odločbo že ugotovljena.

(2) Omejitve iz druge alineje prejšnjega odstavka veljajo tudi za zavarovanja obveznosti, ki izhajajo iz poslov pridobivanja sredstev za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb.

(3) Pri presoji pogojev iz točke a), b), in c) prvega odstavka tega člena se upoštevajo postopki, ki so bili uvedeni oziroma končani v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za odobritev jamstva v skladu s tem zakonom.

(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena veljajo od dneva izdaje jamstva pa do poteka trajanja jamstva države.

(5) Nadzor nad izvajanjem določb tega člena izvaja ministrstvo, pristojno za finance. Banke iz prvega odstavka tega člena so dolžne ministrstvu, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo posredovati podatke o stanju izpostavljenosti iz poslov iz prvega in drugega odstavka tega člena.

(6) Ministrstvo, pristojno za finance, je dolžno s podatki, pridobljenimi na podlagi tega člena, ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo.

(7) Pogodbe, sklenjene v nasprotju z določbami tega člena, so nične.«.

4. člen

Za 17. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:

»III.a SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV

17.a člen

(ničnost)

(1) Kreditne pogodbe, sklenjene v nasprotju s 6., 7., 8. in 10. členom tega zakona, so nične.

(2) Če so kršitve iz prejšnjega odstavka na strani banke, mora le-ta v primeru unovčitve jamstva vrniti vse zneske, ki so bili izplačani njej ali drugemu upniku na podlagi unovčenega jamstva, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva unovčitve jamstva do plačila.

(3) V pogodbi o jamstvu se določijo kršitve zakona, uredbe ali pogodbe, zaradi katerih je banka dolžna plačati na račun Republike Slovenije pogodbeno kazen, ki ne sme biti nižja od 5% odobrene in potrjene glavnice kredita, zavarovanega z jamstvom po tem zakonu.

17.b člen

(uveljavljanje ničnosti)

Ničnost pogodb iz 13.a in 17.a člena tega zakona uveljavlja v javnem interesu državni pravobranilec Republike Slovenije.«.

 

KONČNA DOLOČBA

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 09.06.2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije

1. člen

V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/09) se v 2. členu za besedo »avkcije« doda besedilo »in ob podpisu pogodbe o jamstvu«.

2. člen

Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znesek državne pomoči iz tretjega odstavka 7. člena Zakona se lahko za iste upravičene stroške sešteva:
– z že prejeto državno pomočjo pod pogojem, da je upoštevana najvišja intenzivnost pomoči, določena v obstoječih shemah ali individualnih pomočeh,
– z že prejeto de minimis pomočjo, prejeto po 1. januarju 2008, ki se odšteje od državne pomoči po Zakonu.

(2) Upravičeni stroški so tisti del celotnih stroškov projekta, ki jih predpisi, ki urejajo državne pomoči, opredeljujejo kot upravičene do sofinanciranja z državno pomočjo.«.

3. člen

V prvem odstavku 4. člena se za besedo »najeti« doda besedilo »po 1. juliju 2008«.

4. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedo »delali« doda besedilo »v prostorih kreditojemalca«.

Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za izračun letne mase plač se uporabi višina bruto plač, povečane za prispevke in davke.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

V novem četrtem odstavku se beseda »izplačanih« nadomesti z besedo »obračunanih«.

5. člen

V drugem odstavku 6. člena se črta beseda »drugih«.

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za potrebe primerjave bonitetnih razredov po metodologiji iz prvega odstavka tega člena z metodologijo, ki jo uporabljajo svetovne rating agencije, ministrstvo, pristojno za finance, objavi prevajalno tabelo.«.

6. člen

V prvem odstavku 15. člena se v tretji alinei za besedo »obveznost« dodata besedi »banke za«.

7. člen

V 17. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– o načinu zavarovanja terjatev, ko to izhaja iz 13. člena Zakona,«.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kvalitetno zavarovanje je tisto zavarovanje, pri katerem banka razpolaga z vso potrebno dokumentacijo in so izpolnjeni ostali pogoji, ki zagotavljajo, da je zavarovanje učinkovito sredstvo sekundarnega poplačila zavarovane izpostavljenosti.«.

8. člen

V 18. členu se v drugi alinei za besedo »pomoči« doda besedilo »ali pomoči de minimis«.

Na koncu četrte alinee se črta beseda »in«.

Na koncu pete alinee se vejica nadomesti z besedo »in« in doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– da kreditojemalec na dan 1. julija 2008 ni izpolnjeval pogojev za opredelitev podjetja v težavah skladno z 8. členom Zakona.«.

9. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen

(rok za odpravo nepravilnosti)

Če SID banka, ministrstvo, pristojno za finance, ali druga za nadzor pristojna institucija ugotovijo, da je prišlo pri dejanjih v postopku pridobivanja ali času trajanja jamstva po Zakonu in tej uredbi do kršitev te uredbe, ki ne pomenijo hkrati razloga ničnosti kreditne pogodbe po Zakonu, pozovejo banko, da v razumnem roku kršitve odpravi.«.

10. člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen

(sankcije za kršitve)

(1) Če kršitev uredbe ni mogoče odpraviti ali jih ni mogoče odpraviti v roku, določenem v prejšnjem členu, pa so kršitve na strani kreditojemalca, je banka na zahtevo SID banke dolžna zahtevati takojšnje vračilo celotnega kredita.

(2) Pogodba o jamstvu lahko določa tudi druge sankcije za kršitev obveznosti.«.

11. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
zakon jamstveni shemi
jamstvena shema
ZJShemRS-A
ZJShemRS

Zadnji članki iz rubrike:

15.4.2021 15:20:12:
Uredba o embalaži in odpadni embalaži

12.10.2020 15:10:27:
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

17.6.2019 16:16:41:
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb

27.5.2019 20:55:17:
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

15.4.2019 14:04:03:
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

Najnovejši članki:

14.6.2021 11:37:06:
Obvestilo davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebno ureditev VEM (OSS)

11.6.2021 14:39:29:
Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)

8.6.2021 14:19:04:
Finančni najem (leasing) (e-gradivo)

8.6.2021 12:43:24:
Spletni seminar o novostih v zvezi s prejemki in povračili stroškov javnim uslužbencem ter zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih

7.6.2021 16:36:29:
Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT