Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 27.5.2009 14:36:20

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 32/2009 z dne 24.4.2009.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstvih v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

V okvir mikro, malih in srednje velikih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR na podlagi računovodskih izkazov z dne 31.12.2008, razen za nova podjetja, ustanovljena po 31.12.2008, ki morajo

dosegati navedene kriterije na podlagi računovodskih izkazov od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec vloge.

Ostala določila za opredelitev MSP se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109 .

Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

 • opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007 in Ur.l. RS, št. 17/2008):
  • področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
  • oddelek 05 - Pridobivanje premoga,
 • so v težavah na podlagi računovodskih izkazov z dne 31.12.2008- skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 44/2007) je podjetje v težavah:
  • v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
  • v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
  • ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.)
 • imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
 • podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
 • so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
 • so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2006-2008), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezno operacijo, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.

Operacija, s katero vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • podjetje mora izboljšati opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, razen če se upravičeni stroški operacije nanašajo samo na obratna sredstva,
 • podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
 • operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.

Kreditni in garancijski pogoji:

 • višina upravičenih stroškov operacije ni omejena, upoštevajo se neto stroški operacije brez DDV,
 • maksimalna skupna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 1.500.000 EUR, od tega je lahko maksimalni znesek kredita za namene financiranja obratnih sredstev 200.000 EUR,
 • garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene stroške operacije, ki se nanašajo na nakup nove tehnološke opreme[1] in/ali ko gre za podjetja s statusom novega podjetja[2],
 • garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške,
 • obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6mesečni+0,5%,
 • odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju 100% obratnih sredstev, je od 1,5 do 3 let, odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno z obratnimi sredstvi, je od 1,5 do 10 let,
 • za odplačevanje glavnice kredita, namenjenega financiranju operacij brez ali delno z obratnimi sredstvi je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, moratorij na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6 mesecev,
 • stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
 • provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno,
 • zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja,
 • zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Upravičeni stroški OPERACIJE

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa zemljišč[3], stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta[4],
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 - de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške operacije, nastale od 1.1.2009 do 31.03.2010. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

4. ROK v katerem morajo biti izdane garancije sklada

Garancije Sklada se izdajajo do 31.03.2010. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.

Roki za predložitev vlog

Roki za predložitev vlog so: 10.05.2009, 10.06.2009, 10.07.2009, 10.09.2009, 10.10.2009, 10.11.2009, 10.12.2009.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 10.12.2009 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10.12.2009, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev vloge se obravnavajo v naslednjem odpiranju.

Vloge, ki bodo prispele po 10.12.2009 ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.

Celotno besedilo razpisa in obrazci: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=409

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023