Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 31.12.2008 13:00:20

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)

Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30.12.2008

Rubrika: Davkiprint Natisni

1. člen

V četrtem odstavku 3. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08 – ZDDKIS) se za besedo globe doda besedilo, ki se glasi: "ter stroški postopka o prekršku".

2. člen

V prvem odstavku 53. člena se besedilo "poteku roka za predložitev" nadomesti z besedo "predložitvi".
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec pomanjkljivosti oziroma pomote iz prvega odstavka tega člena v obračunu prispevkov za socialno varnost za zasebnike, za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ter za delodajalce, ki niso plačniki davka, popravi v 45 dneh po predložitvi davčnega obračuna.".

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

3. člen

V 57. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

"(7) Za popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v obračunu davčnega odtegljaja za dohodke, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, obračunava davčni odtegljaj, velja rok iz drugega odstavka 53. člena tega zakona.".

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.

4. člen

V drugem odstavku 85. člena se za besedo "zakona" doda besedilo, ki se glasi: "in odločbe, s katerimi je določeno obročno plačevanje davka".
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Če je potrebno opraviti vročitev tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, se v primeru, če dokument vsebuje podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava, namesto dokumenta objavi zgolj obvestilo o dokumentu, ki vsebuje osnovne podatke iz dokumenta, brez podatkov, ki se štejejo za davčno tajnost. V obvestilu se navede osebno ime, letnico rojstva, oziroma firmo zavezanca za davek, njegov naslov, opravilno številko in datum dokumenta, ki se vroča, datum objave na oglasni deski in portalu ter davčni urad in izpostavo, ki je dokument izdala.".

5. člen

V 86. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"(3) Pritožba zoper sklep, s katerim se zavrže pritožba zoper odmerno odločbo, izdano v davčnem inšpekcijskem nadzoru, se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve sklepa.".

6. člen

V 89. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Zoper sklep o obnovi postopka pritožba ni dovoljena. Sklep se lahko izpodbija v pritožbi zoper odločbo.".

7. člen

V drugem stavku prvega odstavka 90. člena se za besedo "treba" doda besedilo, ki se glasi: "odpraviti, razveljaviti ali".

8. člen

V šestem odstavku 96. člena se beseda "četrtega" nadomesti z besedo "prejšnjega".

9. člen

V prvem odstavku 99. člena se za besedo "obresti" doda besedilo, ki se glasi: "od dneva plačila davka".

10. člen

106. člen se nadomesti z novim členom, ki se glasi:

"(odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah)

(1) Davčni organ odpiše davek, ki ga v postopku stečaja ni bilo mogoče izterjati.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se davek ne odpiše kadar se je nad davčnim zavezancem končal postopek osebnega stečaja. Davek, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan, se odpiše le na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o odpustu obveznosti.
(3) Davek iz prvega odstavka tega člena se odpiše z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v ustrezen register, davek iz drugega odstavka tega člena pa z dnem pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.
(4) Davčni organ odpiše davek, glede katerega v postopku prisilne poravnave ni bilo potrjeno znižano poplačilo, in sicer z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
(5) Če se razveljavi potrjena prisilna poravnava ali odpust obveznosti oziroma najde premoženje zavezanca, ki je s stečajem prenehal, se ponovno vzpostavi tudi obveznost za plačilo odpisanega davka, ki je bil odpisan v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.".

11. člen

V 126. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"(4) Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga določa ta zakon.".

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

12. člen

V 151. členu se v 7. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:

"8. državo rezidentstva, njegovo identifikacijsko številko ali rojstne podatke, če je dolžnik tujec.".

13. člen

V 268. členu se v 1. točki besedilo "2.800 eurov" nadomesti z besedilom, ki se glasi: "zneska splošne olajšave po prvem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08)".

14. člen

V drugem stavku četrtega odstavka 326. člena se črta besedilo "ter investicijskih kuponov".
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:

"(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena zavezancu rezidentu ni potrebno vložiti napovedi za odmero dohodnine od dobička iz unovčitve investicijskih kuponov podsklada krovnega sklada (pri katerem lahko zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v primeru prehajanja med podskladi uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala), če so bile take unovčitve investicijskih kuponov namenjene izključno poravnavi stroškov, povezanih s prehajanjem zavezanca med podskladi krovnega sklada.".

15. člen

V prvem stavku drugega odstavka 363. člena se beseda "združitve" nadomesti z besedo "razdelitve".

16. člen

V prvem stavku četrtega odstavka 365. člena se beseda ''razdelitve'' nadomesti z besedo ''oddelitve''.

17. člen

V četrtem odstavku 371. člena se črta pika in doda besedilo, ki se glasi: "in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. Pri zavezancih, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, je stopnja iz tega odstavka stopnja za leto, ko se predhodno davčno obdobje zaključi, in stopnja za leto, ko se naslednje davčno obdobje začne, navedeni stopnji pa se uporabita sorazmerno glede na število mesecev poslovanja v posameznem koledarskem letu.".

18. člen

V 1. točki 394. člena se za besedo "napovedi" doda besedilo, ki se glasi: "ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim s tem zakonom".

19. člen

Drugi odstavek 408. člena se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:

"(2) Ne glede na V. poglavje prvega dela tega zakona sme davčni organ razkriti podatke, ki so davčna tajnost, fizični ali pravni osebi, ki kot pogodbeni obdelovalec teh podatkov v imenu in za račun davčnega organa obdeluje podatke, ki so davčna tajnost. Pogodbeni obdelovalci morajo pri ravnanju s podatki, ki se štejejo za davčno tajnost, upoštevati 30. člen tega zakona.".

PREHODNI DOLOČBI

20. člen

Določba 13. člena tega zakona se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2008.

21. člen

Določba 17. člena tega zakona se uporablja za obroke akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, ki dospejo v plačilo 1. januarja 2009 ali kasneje.

KONČNA DOLOČBA

22. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
zakon o davčnem postopku
davčni postopek
davki
ZDavP-2A

Zadnji članki iz rubrike:

2.7.2024 15:37:16:
Davčno (ne)priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij za tožbe pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

1.7.2024 17:30:44:
Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člen ZDavP-2)

30.5.2024 12:53:35:
POVRHNJI DAVEK - Podrobnejši opis

7.5.2024 12:29:57:
Odmere dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem že na poti

3.4.2024 15:23:12:
Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve OZP – obrazec neOZP, 2. 4. 2024

Najnovejši članki:

19.7.2024 16:59:39:
Predlog sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 12.07.2024

19.7.2024 16:46:10:
Predlog sprememb Zakona o davčnem postopku

19.7.2024 17:02:45:
Predlog sprememb Zakona o dohodnini - 12.07.2024

19.7.2024 16:43:27:
Predlog sprememb (ZDDV-1)

19.7.2024 16:41:44:
Predlog Zakon sprememb Zakona o davčnem potrjevanju računov

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress