Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.10.2008 12:38:28

Kontni okvir za društva in invalidske organizacije

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Na podlagi 12. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) in 12. člena slovenskega računovodskega standarda 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 76. seji 11. januarja 2006 sprejel

KONTNI OKVIR

za društva in invalidske organizacije

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo premoženjske pravice, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, odloženi stroški razvijanja in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NEPREMIČNINE

V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč in zgradb ter popravek vrednosti nepremičnin, katerih doba koristnosti je omejena, pa tudi vrednosti in popravek vrednosti nepremičnin, pridobljenih na podlagi finančnega najema. V njej se izkazujejo tudi popravki vrednosti zaradi prevrednotenja teh sredstev. Posebej se izkazujejo vrednosti naložbenih nepremičnin ter popravek in oslabitev vrednosti naložbenih nepremičnin.

02 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

V tej skupini se izkazujejo oprema, drobni inventar, osnovna čreda, večletni nasadi in druga opredmetena osnovna sredstva ter popravek vrednosti teh sredstev. V njej se izkazujejo tudi oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema, in njihov popravek vrednosti. Posebej se izkazujejo umetniška dela in drugi predmeti kulturne oziroma zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo. V tej skupini se izkazujejo tudi popravki vrednosti zaradi prevrednotenja teh sredstev.

03 – PREDUJMI ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

V tej skupini se izkazujejo predujmi, dani za nakup osnovnih sredstev.

06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pravnih oseb, dolgoročna posojila, dana na podlagi pogodb o depozitu, posojilnih pogodb oziroma odkupa obveznic ali drugih vrednostnic, in druge dolgoročne finančne naložbe ter popravki vrednosti teh naložb zaradi oslabitve.

08 – DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

V tej skupini se izkazujejo dani dolgoročni blagovni krediti, dani dolgoročni predujmi in varščine ter druge dolgoročne poslovne terjatve do pravnih in fizičnih oseb ter popravki vrednosti teh terjatev.

RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, KRATKOROČNE NALOŽBE IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

V tej skupini se izkazujejo gotovina ter prejeti čeki in izdani čeki (odbitna postavka).

11 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva na vpogled na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah. Posebej se izkazujejo denarna sredstva, ki se uporabljajo za določen namen.

12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do pravnih ali fizičnih oseb, razen do članov društva, za prodane stvari in storitve pa tudi dani kratkoročni blagovni krediti. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

13 – KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do članov iz naslova članarine, prodaje blaga in storitev ter drugih naslovov, razen finančnih naložb in terjatev, povezanih s finančnimi prihodki. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja društvo dogovorjene posle. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

16 – DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

V tej skupini se izkazujejo druge kratkoročne poslovne terjatve, tudi predujmi, dani za kratkoročna sredstva, dane varščine in terjatve do zaposlencev ter vse tiste, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih poslovnih terjatev. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

17 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za obresti in kratkoročne terjatve za deleže v dobičku oziroma dividende ter druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

18 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne finančne naložbe na podlagi posojilnih in depozitnih pogodb, sklenjenih največ za leto dni, pa tudi na podlagi nakupa vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo ali jih društvo namerava prodati v letu dni. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb zaradi oslabitve.

19 – KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice.

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna, osnovna in druga sredstva pa tudi obveznosti iz dobljenih kratkoročnih blagovnih kreditov.

23 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ČLANOV

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do članov razen finančnih obveznosti in obveznosti, povezanih s finančnimi prihodki.

24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja društvo dogovorjene posle.

25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter obveznosti za dajatve, ki se plačujejo iz teh prejemkov.

26 – DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve, obveznosti za dobljene predujme in varščine ter preostale kratkoročne obveznosti, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih obveznosti.

27 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, POVEZANE S FINANČNIMI ODHODKI

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na obresti, in druge kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na finančne odhodke.

28 – KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

V tej skupini se izkazujejo dobljena kratkoročna posojila in izdane menice ter druge finančne obveznosti.

29 – KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej zaračunani ali plačani prihodki in vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki.

RAZRED 3 – ZALOGE

31 – ZALOGE MATERIALA

V tej skupini se izkazujejo material, drobni inventar in embalaža. Če vodi društvo zaloge po stalnih cenah, se odmiki od stalnih cen izkazujejo posebej.

32 – ZALOGE BLAGA

V tej skupini se izkazuje blago, ki ga društvo nabavi za nadaljnjo prodajo. Če vodi društvo blago po stalnih cenah, se odmiki od njih izkazujejo posebej. Posebej se izkazujeta tudi vračunani DDV ter vračunana razlika v prodajnih cenah zalog blaga, če društvo vodi zaloge blaga po prodajnih cenah.

33 – ZALOGE PROIZVODOV

V tej skupini se izkazujejo gotovi proizvodi, ovrednoteni po izbrani metodi, pa tudi nedokončana proizvodnja in nedokončane storitve. Če vodi društvo zaloge po stalnih cenah, se odmiki od njih izkazujejo posebej.

RAZRED 4 – STROŠKI IN ODHODKI

40 – STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV

V tej skupini se izkazujejo stroški materiala, stroški porabljene embalaže, odpisi drobnega inventarja, ki se vodi v okviru zalog materiala, stroški energije, stroški za nakup strokovne literature, stroški pisarniškega materiala in podobni ter stroški prodanih zalog blaga. Če društvo vrednost porabljenih zalog materiala in blaga ugotavlja v skladu z drugim odstavkom 1. točke SRS 33.8, se med letom knjiži na konte te skupine nabavna vrednost nabavljenih količin materiala in blaga, na koncu leta pa se na podlagi popisa zalog materiala in blaga tako izkazana vrednost uskladi na raven vrednosti dejansko porabljenih količin materiala in blaga.
V tej skupini se izkazuje tudi stroškovna vrednost prodanih zalog proizvodov, ugotovljena v skladu z izbrano metodo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko društvo knjiži stroškovno vrednost prodanih zalog proizvodov neposredno na ustrezen konto skupine 80 - Ugotovitev izida poslovanja.

41 – STROŠKI STORITEV

V tej skupini se izkazujejo stroški vseh vrst porabljenih storitev. V njej se izkazujejo tudi stroški po pogodbah o delu, stroški po pogodbah o avtorskem delu ter stroški storitev na podlagi drugih pravnih razmerij s fizičnimi osebami, razen na podlagi delovnega razmerja.

42 – STROŠKI DELA

V tej skupini se izkazujejo stroški plač, nadomestila plač, ki bremenijo društvo, in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter dajatve, ki se plačujejo za socialno varnost zaposlencev v breme društva, pa tudi druge dajatve, ki se obračunavajo od prejemkov zaposlencev v breme društva.

43 – DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM

V tej skupini se izkazujejo zneski dotacij, ki jih društvo skladno z nameni, za katere je ustanovljeno, odstopi drugim društvom in drugim pravnim osebam.

44 – AMORTIZACIJA

V tej skupini se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev.

45 – STROŠKI NALOŽBENJA

V tej skupini se izkazujejo stroški pridobivanja osnovnih sredstev v velikosti plačil za stroške, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. Zanje se oblikuje sklad osnovnih sredstev, ki je sestavni del društvenega sklada.

46 – FINANČNI ODHODKI

V tej skupini se izkazujejo odhodki iz obresti, odhodki, nastali pri prevrednotovanju obveznosti in terjatev zaradi ohranjanja njihove vrednosti, odhodki iz tečajnih razlik, odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb ter drugi finančni odhodki.

47 – DRUGI ODHODKI

V tej skupini se izkazujejo odhodki zaradi oslabitve oziroma odpisa poslovnih terjatev, odhodki zaradi oslabitve osnovnih sredstev, za katera ni bil oblikovan sklad osnovnih sredstev, denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke ter ostali stroški, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah stroškov.
V tej skupini se izkazujejo tudi odhodki (izgube), nastali (nastale) pri prodaji osnovnih sredstev, za katera ni bil oblikovan sklad osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki so razlika med njihovo knjigovodsko vrednostjo in kupnino.

48 – DAJATVE

V tej skupini se izkazujejo davki, prispevki, takse in druge dajatve, ki jih plačuje društvo iz svojih prihodkov, razen tistih, ki so stroški dela ali pa so del stroškov nabavne vrednosti materiala, storitev, blaga in osnovnih sredstev.

49 – PRENOS STROŠKOV

Prek te skupine se prenašajo stroški na konte skupine 33 – Proizvodi – oziroma v breme ustreznih kontov skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 5

Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 6

Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 7 – PRIHODKI

70 – PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

V tej skupini se izkazujejo dotacije (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarine in prispevki članov, prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije, ter prihodki, ki jih društvo doseže s prodajo proizvodov, blaga, materiala in storitev.

73 – FINANČNI PRIHODKI

V tej skupini se izkazujejo prihodki iz obresti, prihodki, nastali pri prevrednotovanju terjatev in obveznosti zaradi ohranjanja njihove vrednosti, prihodki iz tečajnih razlik, prihodki iz deležev v gospodarskih družbah, odpisi obveznosti iz dobljenih posojil, prihodki (dobički), nastali pri prodaji finančnih naložb, in drugi prihodki na podlagi finančnih naložb.

74 – DRUGI PRIHODKI

V tej skupini se izkazujejo odpisi obveznosti razen obveznosti iz dobljenih posojil ter ostali prihodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah prihodkov.
V tej skupini se izkazujejo tudi dobički (razlika med dobljeno kupnino in njihovo neodpisano vrednostjo) od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, katerih nabavna vrednost se zmanjšuje v breme stroškov amortizacije.
Pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, katerih nabavna vrednost se zmanjšuje v breme sklada osnovnih sredstev, se celotni znesek kupnine izkaže kot prihodek v okviru te skupine.

79 – PRENOS PRIHODKOV

Prek te skupine se prenašajo prihodki na ustrezni konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 8 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA

80 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA

V tej skupini se izkazujejo odhodki in prihodki obračunskega obdobja. V njej se izkazuje tudi del presežka prihodkov iz prejšnjih let, ki je bil razporejen za pokritje izbranih stroškov tega obračunskega obdobja, ter presežek odhodkov iz prejšnjih let, ki se pokriva iz presežka prihodkov tega obračunskega obdobja. Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v dobro skupine 81, presežek odhodkov nad prihodki pa v breme skupine 83.

81 – PRESEŽEK PRIHODKOV

V tej skupini se izkazujeta presežek prihodkov iz skupine 80 - Ugotovitev izida poslovanja - in njegova razporeditev v skladu s predpisi oziroma odločitvijo društva.

83 – PRESEŽEK ODHODKOV

V tej skupini se izkazujeta presežek odhodkov nad prihodki iz skupine 80 - Ugotovitev izida poslovanja - in njegovo pokritje v skladu z odločitvijo društva.

RAZRED 9 – LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV

90 – DRUŠTVENI SKLAD

V tej skupini se izkazujejo ustanovne vloge v velikosti sredstev, ki so jih ustanovitelji v skladu z ustanovnim aktom zagotovili za začetek poslovanja društva, če ta sredstva niso namenjena pokrivanju stroškov poslovanja, ter skladi, ki jih društvo oblikuje za določene namene. V tej skupini se izkazuje tudi presežek iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev.
Sklad osnovnih sredstev, ki ga društvo oblikuje v breme stroškov naložbenja, se izkazuje posebej. Popravek nabavne vrednosti ali odpis osnovnih sredstev, za katera je bil oblikovan sklad osnovnih sredstev, se knjiži v breme tega sklada.
Posebej se izkazujejo rezervni sklad, namenjen pokrivanju presežkov odhodkov (izgub), tisti del presežka prihodkov, ki ga društvo nameni pokritju izbranih stroškov oziroma odhodkov v prihodnjih obračunskih obdobjih, ter tisti del presežka prihodkov, ki ni bil razporejen za določene namene. Posebej mora društvo izkazovati tudi presežek odhodkov, ki ga še ni pokrilo.

91 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov ter prejete državne podpore, prejete donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve.
Rezervacije se oblikujejo v breme ustrezne skupine stroškov v razredu 4.

97 – DOLGOROČNA POSOJILA

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna dobljena posojila in druge dolgoročne finančne obveznosti.

98 – DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

V tej skupini se izkazujejo dobljeni dolgoročni predujmi, dobljene dolgoročne varščine, dolgoročni blagovni krediti, dolgoročni dolgovi iz finančnega najema ter druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja.

99 – ZUNAJBILANČNI KONTI

V tej skupini se izkazujejo postavke, ki nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih virov, prav tako pa tudi ne na prihodke, stroške ali odhodke društva, vendar so pomembne za predstavitev finančno-materialnega položaja društva.

Št. 08/06

Ljubljana, dne 11. januarja 2006

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Ključne besede:
kontni okvir
društvo
invalidska organizacija
konto
kontni okvir za društva in invalidske organizacije

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

19.4.2021 16:14:42:
DDV 2021: Izdaja računov, DDV klavzule, dobropis, davčna osnova, popravki davčne osnove (e-gradivo)

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

19.4.2021 10:10:01:
Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

16.4.2021 10:54:25:
Začasno čakanje na delo po novem do konca maja 2021

16.4.2021 10:51:17:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za marec

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT