Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.9.2008 13:46:17

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26.09.2008

Rubrika: Davkiprint Natisni

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja:
– tarifo za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije,
– pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja,
– stroške, do povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in
– pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom.

II. SPLOŠNI PRAVILI O ODMERI NAGRADE

2. člen
(davek na dodano vrednost)

Nagrada za delo upravitelja se poveča za davek na dodano vrednost, če je upravitelj zavezanec za plačilo tega davka.

3. člen
(uskladitev zneskov)

(1) Minister, pristojen za pravosodje, najpozneje do 28. februarja tekočega leta uskladi vse zneske iz tega pravilnika z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je uradno ugotovljena v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
(2) Usklajeni zneski se uporabljajo od dneva njihove objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. NAGRADA ZA DELO UPRAVITELJA V STEČAJNEM POSTOPKU

4. člen
(povečanje nagrade v stečajnem postopku nad banko ali zavarovalnico in v stečajnem postopku z mednarodnim elementom)

V stečajnem postopku nad banko ali zavarovalnico in v stečajnem postopku z mednarodnim elementom v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljnjem besedilu: Zakon) se upravitelju prizna povečanje vseh nadomestil, vključenih v nagrado, za 20 odstotkov.

5. člen
(nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila)

(1) Nadomestilo upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila se odmeri po naslednji preglednici:

PostavkaOsnova za
izračun v eurih
Osnova za
izračun v eurih
Nadomestilo
v eurih
I./do 50.00010%
II.nad 50.000do 500.0005.000 + 4% nad
50.000
III.nad 500.000do 1.000.00023.000 + 3% nad
500.000
IV.nad 1.000.000do 3.000.00038.000 + 1% nad
1.000.000
V.nad 3.000.000/58.000 + 0,5% nad
2.500.000


(2) Osnova za izračun nadomestila po prejšnjem odstavku je v stečajnem postopku nad pravno osebo in podjetnikom posameznikom vrednost premoženja (sredstev), izkazana v otvoritveni bilanci stanja stečajnega dolžnika iz drugega odstavka 291. člena Zakona, v postopku osebnega stečaja nad zasebnikom in potrošnikom ter postopku stečaja zapuščine pa podatek o vrednosti premoženja, ki sodi v stečajno maso, naveden v otvoritvenem poročilu upravitelja.
(3) Nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega člena, se lahko zviša ali zniža največ za 20 odstotkov, če obstaja občutno nesorazmerje med vrednostjo premoženja ter številčnostjo oblik in vrst tega premoženja.
(4) Nadomestilo, določeno po prvem odstavku tega člena, se lahko zviša največ za 20 odstotkov glede na obseg, v katerem upravitelj samostojno opravi računovodske, administrativne in druge storitve, ki bi sicer predstavljale stroške stečajnega postopka po 7. točki drugega odstavka 355. člena Zakona.
(5) Končni znesek nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila se določi tako, da se znesek nadomestila, določen po prvem odstavku tega člena, zviša ali zniža za vsoto zvišanj ali znižanj nadomestila iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, pri čemer ne sme biti nižji od zneska nadomestila iz šestega odstavka tega člena.
(6) Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša 1.500 eurov.

6. člen
(nadomestilo za preizkus terjatev)

(1) Nadomestilo upravitelja za preizkus terjatev se odmeri po naslednji preglednici:

PostavkaŠtevilo pravočasno
prijavljenih terjatev
Število pravočasno
prijavljenih terjatev
Znesek nadomestila v eurih
I./do 101.500
II.nad 10do 501.500 + 100 za vsako
terjatev nad 10
III.nad 50do 1005.500 + 50 za vsako
terjatev nad 50
IV.nad 100/8.000 + 25 za vsako
terjatev nad 100

(2) Upravitelju v postopku prisilne likvidacije se nadomestilo po tem členu ne prizna.

7. člen
(nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev)

(1) Nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev, ne glede na to, ali gre za razdelitev splošne ali posebne razdelitvene mase, znaša dva odstotka od višine zneska unovčenega premoženja, ki je predmet razdelitve.
(2) Zaradi izvajanja dodatnih nalog in pristojnosti upravitelja v postopku odpusta obveznosti znotraj postopka osebnega stečaja se upravitelju prizna za vsako končano leto preizkusnega obdobja v skladu s 400. členom Zakona dodatno nadomestilo v znesku od 200 do 500 eurov. Pri odločanju o višini nadomestila po tem odstavku sodišče upošteva dejanski obseg upraviteljevega dela. Nadomestila po tem odstavku ni mogoče določiti pred potekom leta, na katero se nanaša.

8. člen
(razrešitev upravitelja)

(1) Upravitelj, ki je razrešen zaradi kršitve svojih obveznosti, mora v osmih dneh po pravnomočnosti sklepa sodišča o razrešitvi vrniti v stečajno maso vso v postopku izplačano nagrado.
(2) Upravitelj, ki je razrešen na svojo zahtevo in je iz naslova nagrade za delo upravitelja prejel več, kakor znaša del nagrade, sorazmeren z obsegom dejanj, ki jih je opravil do svoje razrešitve, in zmanjšan za pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja, mora v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa sodišča o razrešitvi vrniti v stečajno maso presežek nagrade.
(3) Če razrešeni upravitelj ne ravna po prvem ali drugem odstavku tega člena, mora novi upravitelj v 15 dneh po preteku petnajstdnevnega roka za prostovoljno plačilo pristopiti k izterjavi neplačane obveznosti razrešenega upravitelja.
(4) Upravitelj, ki je bil razrešen na svojo zahtevo, nima pravice do dela nagrade, katerega plačilo bi v skladu z 2. točko drugega odstavka 104. člena Zakona sicer imel pravico zahtevati ob predložitvi svojega končnega poročila. Ta del nadomestila se ne upošteva pri določanju dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je opravil pred razrešitvijo.

IV. NAGRADA ZA DELO UPRAVITELJA V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE

9. člen
(nadomestilo za preizkus terjatev)

Nadomestilo upravitelja za preizkus terjatev se odmeri po preglednici iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika tako, da se znesek nadomestila pomnoži s količnikom 0,5.

10. člen
(nadomestilo za izdelavo poročila o vpisu in vplačilu novih delnic)

Nadomestilo upravitelja za izdelavo poročila o vpisu in vplačilu novih delnic se odmeri po preglednici iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika glede na upnike, ki so jih vpisali in vplačali.

11. člen
(nadomestilo za izdelavo poročila o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave)

Nadomestilo upravitelja za izdelavo poročila o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave se odmeri po preglednici iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika tako, da se znesek nadomestila pomnoži s količnikom 0,5.

12. člen
(nadomestilo za opravljanje nadzora)

(1) Nadomestilo upravitelja za opravljanje nadzora po 171. členu Zakona se za vsak začet mesec postopka določi po naslednji preglednici:

PostavkaVišina zneska sredstev v
bilanci stanja v eurih
Znesek nadomestila
v eurih
I.do 100.000500
II.nad 100.000 do
1.000.000
do 500.000
III.nad 1.000.0001.500

(2) Nadomestilo, določeno po prejšnjem odstavku, se lahko zviša za največ 30 odstotkov glede na zahtevnost in težavnost postopka.

13. člen
(odmera nagrade v primeru ustavitve postopka prisilne poravnave)

(1) Če sodišče izda sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave pred glasovanjem upnikov o potrditvi prisilne poravnave, ima upravitelj pravico do dela nadomestil za preizkus terjatev, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je opravil do ustavitve postopka prisilne poravnave, in zmanjšanega za 20 odstotkov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se nadomestilo za opravljanje nadzora, odmerjeno v skladu s 13. členom tega pravilnika, zniža za 20 odstotkov.

14. člen
(pravica razrešenega upravitelja zahtevati plačilo nagrade)

Upravitelj, ki je bil razrešen na svojo zahtevo, pridobi pravico zahtevati plačilo dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je opravil do svoje razrešitve, in zmanjšanega za pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja, šele ko pravico zahtevati plačilo svojega dela nagrade pridobi novi upravitelj.

V. PAVŠALNO NADOMESTILO ZA PREVZEM POSLOV RAZREŠENEGA UPRAVITELJA

15. člen
(odmera nadomestila)

(1) Novi upravitelj lahko zahteva priznanje pavšalnega nadomestila za prevzem poslov razrešenega upravitelja le, če je razrešeni upravitelj že začel opravila v postopku.
(2) V stečajnih postopkih znaša pavšalno nadomestilo pet odstotkov od vseh v postopku že izplačanih in z načrtom poteka postopka predvidenih nadomestil, vključenih v nagrado upravitelja.
(3) V postopku prisilne poravnave znaša pavšalno nadomestilo pet odstotkov v postopku prisilne poravnave odmerjene nagrade upravitelja.

VI. NAGRADA ZA DELO UPRAVITELJA V POSTOPKU PRISILNE LIKVIDACIJE

16. člen
(odmera nagrade)

Če v tem pravilniku ni določeno drugače, se pravila za odmero nagrade za delo upravitelja v stečajnem postopku smiselno uporabljajo tudi za odmero nagrade upravitelja v postopku prisilne likvidacije.

VII. STROŠKI, DO POVRNITVE KATERIH JE UPRAVIČEN UPRAVITELJ

17. člen
(odločanje sodišča o povrnitvi stroškov upravitelju)

Pri odločanju o povrnitvi stroškov upravitelju v skladu s 105. členom Zakona sodišče upošteva samo tiste stroške, ki so bili potrebni za opravljanje nalog in pristojnosti upravitelja.

18. člen
(stroški prevoza)

(1) Upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov prevoza. Stroški prevoza obsegajo stroške za prevoz z javnim prevoznim sredstvom (vlak, avtobus, ladja in letalo) ali stroške za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo izdatke za prevoz od upraviteljeve pisarne do kraja, kjer naj bo opravljeno dejanje, ki se ga upravitelj udeleži.
(3) Stroški prevoza se povrnejo za prevoz po najkrajši poti. Upravitelj prosto izbira, ali bo prevoz opravil z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se stroški prevoza ne povrnejo, če razdalja med upraviteljevo pisarno do kraja, kjer naj bo opravljeno dejanje, znaša manj kakor dva kilometra.

19. člen
(obračun stroškov prevoza)

(1) Če upravitelj potuje z javnim prevoznim sredstvom, se mu stroški povrnejo v višini dejanskih izdatkov, ki jih mora upravitelj izkazati s predložitvijo kopij računov.
(2) Če upravitelj potuje z javnim prevoznim sredstvom, je upravičen do uporabe poslovnega ali 1. razreda in uporabe spalnika na vlaku ali kabine na ladji, če potuje ponoči.
(3) Če upravitelj potuje z lastnim prevoznim sredstvom, se mu stroški povrnejo v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.

20. člen
(dnevnice, stroški prehrane in prenočišča)

(1) Upravitelj ima pravico do dnevnice za odsotnost iz kraja pisarne, ki se odmeri v deležu povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece. Delež povprečne plače znaša 2,5 odstotka za odsotnost od osem do dvanajst ur, za daljšo odsotnost pa pet odstotkov.
(2) Upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov za prehrano in prenočišče, če je moral zaradi opravljanja nalog ali pristojnosti v postopku ostati zunaj kraja svoje pisarne več kakor deset ur; v ta čas se všteva tudi čas, potreben za pot v kraj, kjer je opravljal delo upravitelja, in za vrnitev.

21. člen
(stroški pisarniškega poslovanja)

Upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov izdatkov za poštne in telefonske storitve, obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in za podobne izdatke v dejanski višini ali enega odstotka višine zneska nagrade po 5. členu tega pravilnika.

VIII. PAVŠALNI ZNESEK ZA KRITJE DRUGIH STROŠKOV STEČAJNEGA POSTOPKA, KI SE KONČA BREZ RAZDELITVE UPNIKOM

22. člen
(višina pavšalnega zneska)

Pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, znaša:
– v postopku stečaja nad pravno osebo ali samostojnim podjetnikom: 2.000 eurov,
– v postopku osebnega stečaja nad zasebnikom ali potrošnikom in v postopku stečaja zapuščine: 500 eurov.

IX. KONČNA DOLOČBA

23. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2008.

Ključne besede:
insolventnost
prisilna likvidacija
likvidacija
nagrada

Zadnji članki iz rubrike:

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

17.2.2023 14:32:25:
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

Najnovejši članki:

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

29.5.2023 16:18:33:
Poročilo o gibanju plač za februar 2023

29.5.2023 16:15:40:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

29.5.2023 15:35:05:
Vlada sprejela predlog ukrepov za večjo socialno varnost upokojencev

25.5.2023 11:27:02:
Ključne novosti ZVOP-2

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress