Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 25.3.2013 10:12:51

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega / študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja. Izbirale se bodo operacije na osnovi programov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo. Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom1 ter študentom (v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem javno veljavnem izobraževalnem programu poklicnega, srednješolskega izobraževanja in javno veljavnem študijskem programu od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka tega izobraževanja. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca pri izvajanju dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.

Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

 • usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
 • dvigom ravni izobrazbene strukture;
 • znižanjem strukturne brezposelnosti;
 • vračanjem izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter
spodbujanje razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno potrebam trga delovne sile.

Cilji izbranih operacij za šolsko leto 2008/2009 je vključiti 500 delodajalcev, ter sofinancirati štipendiranje 3.000 dijakom in študentom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka tega izobraževanja.

Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

 • subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 93/05), s strani zveze ali občine za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta, ki imajo medsebojna razmerja z zvezo ali občinami določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri organu, pristojnemu za regionalni razvoj,
 • če je subjekt iz prve alineje prejšnjega odstavka svojo obveznost prenesel na drugo pravno osebo, se na razpis lahko prijavi tista pravna oseba, na katero je bila obveznost prenesena, pod enakimi pogoji in z enakimi obveznostmi, kot bi se lahko prijavil subjekt, ki je dejavnost prenesel. Prijavitelj mora k prijavi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti.
 • samoupravne lokalne skupnosti.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

 • je registriran za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oz. ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu, oz. je samoupravna lokalna skupnost;
 • zoper prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
 • ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja;
 • zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran;
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti;
 • je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine;
 • razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin;
 • je skladno z Zakonom o štipendiranju pred objavo javnega razpisa s strani delodajalcev prejel podatke o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega ti od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje razpisujejo štipendije in o številu teh razpisanih štipendij ter druge podatke, ki jih je določil prijavitelj;
 • je te podatke objavil na svoji spletni strani
 • je prijavil elaborat programa, ki obsega načrt vseh potrebnih aktivnosti, ki so predmet tega razpisa (del razpisne dokumentacije);
 • bo na podlagi izbranega oz. potrjenega programa izvedel javni razpis štipendij enotnih štipendijskih shem v skladu s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem;
 • bo za štipendiranje štipendistov iz prejšnje točke z delodajalcem in štipendistom skleniti večstransko pogodbo o štipendiranju;
 • za program, ki ga prijavi na javni razpis sklada predhodno ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali sredstev EU, razen sredstev občinskih proračunov, vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih dobi sofinancirane preko ESS sredstev;
 • glede na omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES zagotavlja, da v roku petih letih od zaključka projekta ali v treh letih od zaključka projekta (v državah članicah, ki so izkoristile možnost skrajšanja tega roka za vzdrževanje naložbe ali delovnih mest), ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta, in sicer:
  • ki bi vplivale na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki bi podjetju oziroma javni organizaciji podelil neupravičeno prednost; in
  • je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti.

Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev

Rok za oddajo prijav je do vključno 22.08.2008.

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana najkasneje zadnji dan roka priporočeno po pošti oziroma z navadno pošto tako, da so osebi, pri javnemu skladu pooblaščeni za prevzem pošiljk, vročene najkasneje zadnji dan roka. Prijave se lahko vložijo osebno vsak delovni dan med 9. in 15. uro, najkasneje do 22.8.2008 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija - vključuje razpisno besedilo, prijavne obrazce, izjavo prijavitelja ter vzorec tristranske pogodbe o sofinanciranju

Ključne besede:
razpis
sofinanciranje
kadrovska štipendija
študent
dijak
štipendija

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo