Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 13.6.2008 14:01:31

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008

Mag. Katja Topovšek

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so se za vse podjetnike odprle dodatne možnosti (so)financiranja dejavnosti.

Na področju izobraževanja zaposlenih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje razpisuje sredstva, ki jih delodajalci lahko pridobijo kot subvencije za že izvedena izobraževanja svojih zaposlenih v določenem šolskem letu. Dodatna evropska sredstva zagotavlja Evropski socialni sklad.

Bistvo spodbujanja izobraževanja zaposlenih in s tem sofinanciranja določenega dela stroškov je v spodbujanju ekonomskega in socialnega napredka in visoke stopnje zaposlenosti ter doseganju skladnega in trajnostnega razvoja in zavzemanju za zmanjšanju razlik v stopnji razvitosti med posameznimi regijami (so samo nekateri izmed ciljev EU). Slovenija je v operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 opredelila podobne cilje.

Planirana višina sredstev za sofinanciranje izobraževanja zaposlenih iz Evropskega socialnega sklada je za obdobje 2007 – 2013 v višini 2,8 mio EUR. Namen razpisa in sofinanciranja je povečanje zaposlitvenih možnosti z dvigom izobrazbenega nivoja, ciljne skupine so vsi zaposleni pri delodajalcu (od najvišje izobraženih kadrov, do zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve). Izobraževanja morajo biti izvršena in plačana s strani delodajalca, ki na podlagi zahtevka pridobi sofinanciran določen odstotek že nastalih in plačanih stroškov.

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/06-06-08UIZ/JavniRazpis.doc objavil Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008. Razpis se nanaša na sofinanciranje programov, katerih začetek je med 1. 9. 2007 ter 30. 9. 2008. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 30. 9. 2008. Rok za predložitev vloge je 24. 6. 2008 do 12. ure.

Na javni razpis se bodo lahko prijavili delodajalci, ki so registrirani po ZGD (s.p., d.o.o., d.d.). Sofinancirani bodo:

a)      upravičeni stroški programov (formalnega) izobraževanja,

b)      upravičeni stroški usposabljanja.

Da boste lahko uveljavljali upravičene stroške, morajo le-ti biti:

- neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja,

- dokazljivi,

- biti morajo v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti,

- DDV ni upravičen strošek in je kot tak izločen iz izvajalčevega zahtevka za sofinanciranje

a) Sofinanciranje upravičenih stroškov programov izobraževanja

Sofinancirali se bodo programi, ki jih izvajajo ustrezno registrirane izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji, in sicer:

- programi za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe za šolsko leto 2007 / 2008

- programi do vključno srednješolske izobrazbe

- dodiplomski programi

- podiplomski programi

- preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Predvidoma bodo upravičeni stroški šolnin in potni stroški zaposlenih, ki se bodo izobraževali (DDV ni upravičen strošek). Višina sofinanciranja bo odvisna od velikosti podjetja in stopnje brezposelnosti območja vlagatelja in sicer najmanj 50 % in največ 80 % upravičenih stroškov.

b) Sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja

Programi usposabljanja so namenjeni pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri vlagatelju in ne prinašajo pridobitve javno veljavne formalne izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije.

V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani samo tisti programi usposabljanja, katere izvajajo zunanje organizacije, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost v Sloveniji oziroma v skladu z zakonodajo države, kjer se program usposabljanja izvaja.

Višina sofinanciranih stroškov neformalnega izobraževanja, ki jih izvajajo ustrezno registrirane zunanje organizacije, bo prav tako odvisna od velikosti podjetja in stopnje brezposelnosti območja vlagatelja in sicer bodo predvidoma sofinancirani stroški programa in potni stroški zaposlenih, ki se bodo usposabljali (DDV ni upravičen strošek) med 25 % in 45 %.

Prispele vloge se bodo ocenile na podlagi točkovnika, ki je točno določen v javnem razpisu.

Merilo

Max. število

1. Delež oseb, vključenih v programe usposabljanja in izobraževanja glede na število vseh zaposlenih pri vlagatelju

100 točk

2. Velikost podjetja

100 točk

3. Delež realizacije porabe pridobljenih sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v letu 2006

100 točk

4. Predhodno dodeljena sredstva na javnih razpisih za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih

60 točk

5. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja informacijsko- komunikacijske tehnologije

20 točk

6. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja trajnostnega razvoja

20 točk

Maksimalno število točk

400 točk

Minimalno število točk, da se vloga izbere

100 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 100 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj sredstev, se izmed teh vlog z žrebom izbere vlogo oz. vloge do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev.

Postopek prijave na razpis

Kdor se bo prijavil na razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti mora registriran po Zakonu o gospodarskih družbah,

- imeti mora poravnane vse davke, prispevke, dajatve,

- ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,

- ni prejemnik državne pomoči,

- za isti projekt ni prejel pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,

- izdelano in sprejeto mora imeti razvojno strategijo podjetja s planom izobraževanja zaposlenih,

- da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih, lokalnih ali evropskih sredstev,

- da v zadnjih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu niso oziroma ne bodo prejeli skupaj več kot 200.000,00 EUR (oz. 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) pomoči.

Izdelava projektne dokumentacije:

- ustrezno parafirati prijavni obrazec (vsako stran),

- izpolniti osnovne podatke o podjetju, odgovorni osebi, kontaktni osebi,

- navedba osnovne dejavnosti vlagatelja, vizijo vlagatelja in strategijo razvoja zaposlenih,

- strateški cilji in usmeritve vlagatelja morajo biti skladni z operativnim programom Evropskega socialnega sklada in razpisom,

- pripraviti skupno vrednost prijavljenega projekta po vrstah aktivnostih,

- pripraviti podatke za ocenjevanje po merilih,

- pripraviti podatke in dokazila o vrednostih upravičenih stroškov svetovanja v povezavi s projektom izobraževanja / usposabljanja,

- pripraviti podatke in dokazila o vrednostih upravičenih stroškov in številu vključitev za pridobitev javno formalne izobrazbe za šolsko leto 2007 / 2008,

- pripraviti podatke in dokazila o vrednostih upravičenih stroškov in številu vključitev za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,

- pripraviti podatke in dokazila o vrednostih upravičenih stroškov in številu vključitev za programe posebnega usposabljanja,

- priložiti parafiran vzorec pogodbe (vsako stran) in

- izjavo.

Najpogostejše napake pri prijavi na razpis:

- neupoštevanje rokov,

- neupoštevanje namena, ciljev in predmeta javnega razpisa,

- neupravičenost prijavljenih vsebin,

- nepopolna dokumentacija,

- napačno označena kuverta,

- neupoštevanje meril za izbor.

Razpisna dokumentacija je objavljena na:

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/06-06-08UIZ/RazpisnaDokumentacija.doc

Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov: sabina.spehar@ess.gov.si, ali po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sabina Špehar), Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Vprašanja in odgovori so objavljeni na spletni strani Zavoda:

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/06-06-08UIZ/VprasanjaInOdgovori.htm

Prijava na razpis je enostavna, zahtevnejša so poročanja, spremljanje upravičenih stroškov in oddaja ustreznih dokumentov ob izdaji zahtevkov.

Ključne besede:
izobraževanje zaposlenih
subvencije za že izvedena izobraževanja
subvencije za izobraževanja

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo