Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.4.2009 13:24:34

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10.06.2008

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(veljavnost kolektivne pogodbe)


a) Krajevna:
Na območju Republike Slovenije.
b) Stvarna:
Za proračunske uporabnike iz 1. in 2. točke 2. člena ZSPJS, ki so:
– državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: lokalne skupnosti),
– javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
– druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
Za javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, ta kolektivna pogodba ne velja.
c) Osebna:
Za javne uslužbence.
d) Časovna:
Kolektivna pogodba se sklepa za nedoločen čas.

II. OBLIGACIJSKI DEL

2. člen

(pozitivna izvedbena dolžnost)


Pogodbeni stranki si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

3. člen

(negativna izvedbena dolžnost)


Pogodbeni stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju kolektivne pogodbe.

4. člen

(spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe)


Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe.
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe lahko na strani javnih uslužbencev predlagajo najmanj štirje reprezentativni sindikati različnih dejavnosti javnega sektorja.
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so sklenjene, ko jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja.

5. člen

(predlog za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe)


Pogodbena stranka, ki želi spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe, predloži nasprotni stranki svoj obrazložen predlog s priporočenim pismom.
Nasprotna stranka se mora do predloga opredeliti v 60 dneh po prejemu.
V primeru, da nasprotna stranka predloga za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe ne sprejme oziroma se do predloga ne opredeli v 60 dneh, predlagateljica lahko uvede postopek posredovanja.

6. člen

(pobuda za sklenitev nove pogodbe)


Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na pobudo katere koli od strank.
Na pisno pobudo za sklenitev nove kolektivne pogodbe se mora druga stranka opredeliti v 60 dneh od prejema pobude.

7. člen

(pogajanja)


Pogajanja za novo kolektivno pogodbo oziroma za spremembe in dopolnitve obstoječe kolektivne pogodbe se začnejo, ko ena stranka predloži drugi stranki predlog nove kolektivne pogodbe oziroma predlog sprememb in dopolnitev obstoječe kolektivne pogodbe.

8. člen

(reševanje nesoglasij oziroma sporov)


Nesoglasja oziroma spore med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, stranki odpravljata oziroma rešujeta s posredovanjem oziroma arbitražo v skladu z določili te kolektivne pogodbe.

9. člen

(postopek posredovanja)


Postopek posredovanja je uveden, ko ena stranka vloži predlog.
Predlagatelj posredovanja v predlogu za posredovanje predlaga neodvisnega strokovnjaka – posrednika. Druga stranka odgovori na predlog. V primeru, da druga stranka v roku 45 dni od prejema predloga ne odgovori na predlog ali ne soglaša s predlaganim strokovnjakom, se šteje, da postopek ni bil uspešen.
Šteje se, da postopek ni bil uspešen tudi v primeru, da med strankama v roku 60 dni od uvedbe postopka ne pride do uskladitve stališč o vprašanju, ki je predmet posredovanja.
Postopek posredovanja se zaključi s pisnim sporazumom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. člen

(arbitražni postopek)


V primeru, da postopek posredovanja, o vprašanju, ki ga je treba urediti s kolektivno pogodbo, ni bil uveden ali uspešen, o vprašanju odloča arbitraža. Postopek pred arbitražo sproži katerakoli stranka.
Katerakoli stranka kolektivne pogodbe lahko sproži postopek pred arbitražo tudi v primeru kršitve pravic zaposlenih ali strank kolektivne pogodbe. Postopek reševanja sporov pred arbitražo v takem primeru ni obvezen.
O vprašanjih, za katera predpisi ne določajo, da jih je obvezno urediti s kolektivno pogodbo, lahko stranka kolektivne pogodbe uvede arbitražni postopek zaradi ureditve vprašanja, za katerega obstaja njun medsebojni interes, da se uredi s kolektivno pogodbo ali arbitražno odločbo, le s soglasjem druge stranke kolektivne pogodbe.
Za odločanje o posamezni zadevi vsaka stranka imenuje enega člana in njegovega namestnika, predsednika in njegovega namestnika pa določita stranki sporazumno.
V primeru, da arbitri niso imenovani v 45 dneh oziroma, da arbitraža ne odloči v roku 90 dni od uvedbe arbitražnega postopka, lahko katerakoli stranka sproži kolektivni spor pred pristojnim sodiščem.
V postopku pred arbitražo se smiselno uporabljajo Določbe zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki veljajo za kolektivne delovne spore.
Arbitražna odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

11. člen

(komisija za razlago kolektivne pogodbe)


Pogodbeni stranki sporazumno imenujeta sedemčlansko komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stranka imenuje tri člane komisije, s soglasjem pa imenujeta predsednika komisije. Komisija se konstituira najkasneje v 60 dneh po začetku veljavnosti kolektivne pogodbe.
Komisija sprejema razlage kolektivne pogodbe, ki pomenijo obvezen način uporabe njenih določb za obe stranki ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah in obveznostih, ki izvirajo iz te kolektivne pogodbe.
Razlage komisije se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe določb tudi v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, ko gre za razlago določb, ki so v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev enake, kot določbe v tej kolektivni pogodbi.
Stroški dela komisije bremenijo ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.
Do konstituiranja komisije za razlago kolektivne pogodbe opravlja njeno delo Pogajalska komisija za pogajanja o kolektivni pogodbi za skupno metodologijo in kolektivni pogodbi za javni sektor.

12. člen

(prenehanje kolektivne pogodbe)


Kolektivna pogodba preneha veljati s sporazumom obeh strank ali z odpovedjo.
Šteje se, da je pogodba prenehala veljati na podlagi sporazuma obeh strank, če ga na sindikalni strani podpiše večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja.
Sporazum o prenehanju kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. člen

(odpoved kolektivne pogodbe)


Kolektivno pogodbo lahko vsaka stranka odpove s priporočenim pismom z najmanj šestmesečnim odpovednim rokom.
Kolektivno pogodbo lahko na strani javnih uslužbencev odpovejo le vsi podpisniki skupaj.
Po odpovedi kolektivne pogodbe lahko vsaka stranka predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.
Odpoved kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. TARIFNI DEL

1. Osnovna plača


14. člen

(definicija osnovne plače)


Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim razredom na plačni lestvici.

15. člen

(najnižji plačni razred za posamezen tarifni razred)


Najnižji plačni razredi za posamezen tarifni razred so naslednji:

Tarifni razredNajnižji plačni razred brez napredovanja
I1
II3
III7
IV10
V12
VI19
VII/125
VII/229
VIII31
IX36

1.1. Orientacijska delovna mesta

16. člen

(določitev plačnega razreda orientacijskih delovnih mest)


V skladu s to pogodbo se določajo orientacijska delovna mesta plačnih skupin C do J in sicer:
Plačna skupina C:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
C025003ReferentV18
C026002Višji referentVI 21
C027005SvetovalecVII/128
C027010Višji svetovalecVII/233
C027001PodsekretarVII/241
C035003PolicistV21
C035001KriminalistV21
C045001VojakV21
C055001CarinikV21
C065006PaznikV21
C065001IzterjevalecV21
C066001Davčni kontrolorVI22
C067002InšpektorVII/236
C067016Notranji revizor svetovalecVII/128
C067017Notranji revizor višji svetovalecVII/234
C067014Notranji revizor podsekretarVII/241

Plačna skupina D:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
D010001Asistent z doktoratomIX36
D019001Visokošolski učitelj docentIX43
D027021Predavatelj višje strokovne šoleVII/231
D027030UčiteljVII/230
D035001PomočnikvzgojiteljaV19
D037007VzgojiteljVII/130

Plačna skupina E:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
E017005Zdravnik sekundarijVII/231
E017022ZobozdravnikVII/235
E017001Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatuVII/235
E018001Zdravnik specialist IIVIII41
E025005Farmacevtski tehnik IIIV19
E027005Farmacevt IIIVII/232
E028005Farmacevt specialist IIVIII39
E035009Srednja medicinska sestra v ambulantiV19
E037001Diplomirana babica dispanzerska dejavnostVII/129
E037011Diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnostVII/129
E037038Profesor zdravstvene vzgojeVII/230
E045007Laboratorijski tehnik IIIV19
E047024Fizioterapevt III (ambulanta)VII/129
E047056Radiološki inženir IIIVII/131
E048001Klinični psiholog specialistVIII39
E048007Medicinski biokemik specialist IIIVIII39

Plačna skupina F:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
F017012 Strokovni delavec storitveVII/230
F017008Skupinski habilitatorVII/231
F024002Bolničar negovalec IIIV15
F024005Socialna oskrbovalka IIIV16
F025012Varuhinja IV19
F025010Srednja medicinska sestra IIV21
F027010Medicinska sestra vodja timaVII/131
F027001Delovni terapevtVII/129

Plačna skupina G:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
G026020Tajnica režije skriptVI24
G016007ZboristVI24
G027005BibliotekarVII/230
G027029SnemalecVII/229
G027017NapovedovalecVII/230
G027016MontažerVII/229
G027006KamermanVII/229
G027015Mojster zvokaVII/232
G027020Novinar specialistVII/234
G017008Dramski igralecVII/230
G017041ScenaristVII/234
G027021Novinar urednikVII/236
G017007DramaturgVII/233
G017044Solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestruVII/237
G027013Mojster mešalec slikeVII/232
G027027ProducentVII/233
G027010Glasbeni urednikVII/235
G027040RežiserVII/241
G027014Mojster osvetljaveVII/232
G017014Koncertni mojsterVII/243
G025033Šepetalec v dramskem gledališčuV18
G025002Arhivski tehnikV18
G026003InspicientVI23
G027019Novinar poročevalecVII/231
G027012KustosVII/230
G027018Novinar komentatorVII/241
G028005Kustos z magisterijemVIII33
G029010Kustos z doktoratomIX39

Plačna skupina H:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
H018001Asistent z magisterijemVIII32
H019001Asistent z doktoratomIX36
H019007Znanstveni sodelavecIX43

Plačna skupina I:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
I015038Revirni lovec IIV18
I015003GasilecV21
I016025Revirni gozdar VVI22
I016015Namestnik vodje gasilske izmene IIVI25
I017008Gozdar načrtovalecVII/230
I017165Vodja gasilske izmene IVII/131

Plačna skupina J:

Šifra ODMIme orientacijskega delovnega mestaTarifni razredPlačni razred brez napr.
J015013Knjigovodja VV17
J015001Analitik VV17
J015008Finančnik VV17
J016001Analitik VIVI20
J016027Računovodja VIVI22
J016005Finančnik VIVI21
J017141Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1VII/128
J017016Finančnik VII/1VII/128
J017025Informatik VII/1VII/128
J017036Kadrovik VII/1VII/128
J017093Računovodja VII/2 (III)VII/229
J017025Informatik VII/2VII/230
J025019Tajnica VV15
J025013Sodni zapisnikar VV18
J026004Poslovni sekretar VIVI21
J027006Poslovni sekretar VII/1VII/125
J032013Perica IIII7
J032001Čistilka IIII6
J033027Vratar IIIIII8
J033023Telefonist IIIIII8
J034089Kuhar IVIV13
J034025Voznik IVIV11
J035025Hišnik VV16
J035035Kuhar VV16
J035005Delovni inštruktor UIKS VV21

17. člen

(priloga 1)


Prevedba nominalnih zneskov osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS je priloga 1 te kolektivne pogodbe.

18. člen

(katalog funkcij, delovnih mest in nazivov)


Orientacijska delovna mesta plačnih skupin od C do J iz 16. člena te kolektivne pogodbe, so sestavni del Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.

1.2. Višina in način uskladitve osnovnih plač in višini sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje 2008 do 2009

1.2.1 Višina in način splošne uskladitve osnovnih plač za obdobje 2008 do 2009


19. člen

(splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2008)


V letu 2008 se osnova za uskladitev osnovnih plač določi v višini predvidene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (inflacije) za leto 2008 v Republiki Sloveniji.
Na podlagi 50. člena ZSPJS in skladno s to pogodbo se s 1. julijem 2008 izvede splošna uskladitev osnovnih plač iz veljavne priloge 1 ZSPJS v višini 50% osnove iz prvega odstavka tega člena.
V primeru, da bo dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2007 do decembra 2008 presegla predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2009 zvišajo za nastalo razliko.

20. člen

(splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2009)


V letu 2009 se osnova za uskladitev osnovnih plač določi v višini predvidene stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (inflacije) za leto 2009 v Republiki Sloveniji.
Na podlagi 50. člena ZSPJS in skladno s to pogodbo se s 1. julijem 2009 izvede splošna uskladitev osnovnih plač iz veljavne priloge 1 ZSPJS v višini 50% osnove iz prvega odstavka tega člena.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 presegla predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za nastalo razliko.

1.2.2. Višina sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje 2008 do 2009

21. člen

(odprava plačnih nesorazmerij za leto 2008)


V letu 2008 se za odpravo plačnih nesorazmerij nameni 50% osnove za uskladitev osnovnih plač iz 20. člena te pogodbe.
Na podlagi 50. člena ZSPJS se s 1. julijem 2008 namenijo sredstva dela osnove za uskladitev osnovnih plač iz prvega odstavka tega člena za odpravo plačnih nesorazmerij.
V letu 2008 se za odpravo plačnih nesorazmerij dodatno nameni tudi 30% realne rasti produktivnosti dela.

22. člen

(odprava plačnih nesorazmerij za leto 2009)


V letu 2009 se za odpravo plačnih nesorazmerij nameni 50% osnove za uskladitev osnovnih plač 21. člena te pogodbe.
Na podlagi 50. člena ZSPJS se s 1. julijem 2009 namenijo sredstva dela osnove za uskladitev osnovnih plač iz prvega odstavka tega člena za odpravo plačnih nesorazmerij.
V letu 2009 se za odpravo plačnih nesorazmerij dodatno nameni tudi 50% realne rasti produktivnosti dela.

23. člen

(poraba sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij)


Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo do konca leta 2009 podpisnike te kolektivne pogodbe vsak konec leta pisno seznanjala o dejanskem obsegu sredstev na namenskih postavkah za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju.

1.3. Višina regresa za letni dopust v javnem sektorju za leti 2008 in 2009

24. člen

(regres za letni dopust za leto 2008)


Regres za letni dopust iz leta 2007 se uskladi za višino osnove za uskladitev osnovnih plač za leto 2008 in se izplača pri plači za april 2008.

25. člen

(regres za letni dopust za leto 2009)


Regres za letni dopust iz leta 2008 se uskladi za višino osnove za uskladitev osnovnih plač za leto 2009 in se izplača pri plači za april 2009.

26. člen

(uskladitev dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)


Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz priloge k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), usklajeni s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/07), se v letu 2008 uskladijo za celotno osnovo za uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju tako, da se povečajo za 4 odstotke.
Zneski dodatnih premij se v skladu s prejšnjim odstavkom uskladijo s 1. julijem 2008.
Usklajene zneske skupne premije ugotovi Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

2. Redna delovna uspešnost

27. člen

(obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti)


Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2008 znaša 2% letnih sredstev za osnovne plače.
Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako naslednje leto določi z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1. septembra. V primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni določen, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.
Letni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev pri posameznem uporabniku proračuna, se mora zagotoviti v enakem odstotku, kot je dogovorjeno v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
V ta obseg sredstev se ne všteva obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike, ki se jim osnovna plača določa v skladu z uredbo vlade.
Letni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti uporabnika proračuna mora biti izplačan v celoti, ne glede na poslovni rezultat uporabnika proračuna.

28. člen

(osnove za določitev obsega sredstev in za izplačilo redne delovne uspešnosti)


Pri posameznem proračunskem uporabniku se obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti, v skladu s prejšnjim členom te kolektivne pogodbe, določi na podlagi osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Pri tem se upošteva podatke o osnovnih plačah za posamezne mesece. Na tej podlagi uporabnik proračuna določi obseg sredstev za posamezno obdobje ocenjevanja. Če se delitev sredstev opravi na ravni organizacijske enote, se določi obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti na enak način tudi za posamezno organizacijsko enoto.
Osnova za določitev najvišjega možnega letnega zneska za izplačilo redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca na podlagi prvega odstavka 22. a člena ZSPJS, je osnovna plača javnega uslužbenca, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta. Če javni uslužbenec sklene delovno razmerje v javnem sektorju v tekočem letu, se določi sorazmerni del zneska iz prejšnjega odstavka na podlagi osnovne plače, ki bi javnemu uslužbencu pripadala za december preteklega leta.
Osnova za obračun redne delovne uspešnosti posameznega javnega uslužbenca je njegova osnovna plača za čas rednega dela v ocenjevalnem obdobju.

29. člen

(delitev sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti)


Delitev sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se izvede na ravni uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote.

30. člen

(postopek)


Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost se za vse javne uslužbence izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno.
Postopek iz prejšnjega odstavka se izvede pred vsakokratnim izplačilom dela plače za delovno uspešnost in se opravi na obrazcih, ki so v prilogi 2 te kolektivne pogodbe.
Pri izplačilu januarske plače javni uslužbenec prejme obvestilo o tem, v koliko ocenjevanjih je bil v preteklem letu ocenjen in kolikšno število točk je dosegel pri posameznem ocenjevanju. Letno obvestilo o ocenjevanju javnega uslužbenca, ki je pri opravljanju svojega rednega dela dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se shrani tudi v njegovo personalno mapo.

31. člen

(kriteriji za določitev dela plače za delovno uspešnost)


Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– znanje in strokovnost,
– kakovost in natančnost,
– odnos do dela in delovnih sredstev,
– obseg in učinkovitost dela in
– inovativnost.

32. člen

(merila za vrednotenje kriterijev in izračun višine dela plače za redno delovno uspešnost)


Vsak posamezen kriterij za ugotavljanje delovne uspešnosti iz prejšnjega člena te kolektivne pogodbe je ovrednoten z 1 točko, ki pomeni doseganje nadpovprečnih delovnih rezultatov pri posameznem kriteriju.
Seštevek števila točk, ki jih javni uslužbenec doseže, je podlaga za določitev višine dela plače za redno delovno uspešnost javnega uslužbenca. Pri določitvi dela plače za redno delovno uspešnost posameznega javnega uslužbenca se poleg seštevka števila točk posameznega javnega uslužbenca upošteva tudi obseg sredstev iz prvega odstavka 28. člena te kolektivne pogodbe. Navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca je v prilogi 2 te kolektivne pogodbe.

33. člen

(objava)


Vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se objavi znotraj uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote.

34. člen

(varstvo pravic)


Javni uslužbenec lahko uveljavlja varstvo pravic po postopkih in na način, ki je predpisan z delovno pravno zakonodajo.

3. Dodatki

35. člen

(dodatek za delovno dobo)


Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Dodatek za delovno dobo iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbenkam poveča za 0,10% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let. V primeru, da v skladu z zakonodajo, pride do izenačitve dolžine pokojninske dobe za ženske in moške, se javnim uslužbenkam preneha izplačevati povečani dodatek iz tega odstavka.

36. člen

(dodatek za mentorstvo)


Javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako, s programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro, dodatek za mentorstvo.
Dodatek za mentorstvo znaša 20% urne postavke osnovne plače mentorja.
Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja.

37. člen

(dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat)


Dodatek za specializacijo po končanem univerzitetnem izobraževanju (prejšnja v ZSPJS; v nadaljevanju specializacija), znanstveni magisterij ali doktorat pripada javnim uslužbencem v primeru, da izobrazba, pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je specializacija, magisterij oziroma doktorat pridobljen na poklicnem področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje oziroma opravlja delo.
Dodatek iz prejšnjega odstavka je določen v nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za specializacijo znaša 45,00 € bruto, za znanstveni magisterij 70,00 € bruto in za doktorat 115,00 € bruto.
Dodatki se usklajujejo na enak način kot osnovne plače.
Dodatki se med seboj izključujejo.
V primeru, da ima javni uslužbenec več naslovov iste stopnje, mu pripada samo en dodatek.

38. člen

(dodatki za manj ugodne delovne pogoje)


Dodatki za manj ugodne delovne pogoje so:
Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Višina dodatka znaša 1 € za vsako začeto uro dela v kontroliranem območja ionizirajočega sevanja.
Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:
– za pripravo, aplikacije citostatikov in nego 1€ za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
– za pripravo citostatikov in za delo s kontaminiranimi odpadki 0,50 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih.
Delovna mesta, za katera se šteje, da je delavec izpostavljen ionizirajočemu sevanju ali učinku citostatikov, določi oseba javnega prava.
Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko javni uslužbenec dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.
Dodatek javnemu uslužbencu ne pripada, v kolikor so manj ugodni delovni pogoji že upoštevani v okviru vrednotenja osnovne plače delovnega mesta. Šteje se, da so manj ugodni delovni pogoji že upoštevani, če je bil pri prevedbi osnovne plače delovnega mesta v prevedbo vključen dodatek za manj ugodne delovne pogoje.
Dodatki, katerih višina je določena v znesku, se usklajujejo z odstotkom povišanja osnovnih plač.

39. člen

(dodatki za nevarnost in posebne obremenitve)


Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve so:
– Dodatek za čas neposrednega usposabljanja za delo v posebni policijski enoti v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za čas neposrednega izvajanja nalog v posebni policijski enoti v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za čas potapljanja potapljača v okviru usposabljanja v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za čas potapljanja potapljača v primeru intervencije v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov v višini 3% urne postavke javnega uslužbenca.
– Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca v:
– oddelkih osnovne šole, ki štejejo do 22 učencev;
– oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo do19 dijakov;
– oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo do 25 dijakov oziroma vajencev.
– Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 13% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca v:
– oddelkih osnovne šole, ki štejejo 23 in več učencev;
– oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo 20 in več dijakov;
– oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo 26 in več dijakov oziroma vajencev.
– Dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih za:
– poučevanje v oddelkih kombiniranih iz dveh razredov v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– poučevanje v oddelkih kombiniranih iz treh oziroma več razredov v višini 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu in izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli oziroma zavodu za:
– delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju, v višini 8% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno vedenjskimi težavami) v višini 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 12% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 15% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 18% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje za:
– delo z osebami z lažjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo v višini 8% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– za delo z osebami z zmerno duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo, oviranostjo in z dementnimi osebami v višini 12% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo v višini 15% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– za delo z osebami s težko duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo v višini 18% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za delo na višini oziroma v globini za:
– delo na višini od 2m do 4m, v višini 20% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo na višini nad 4m do 20m, v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo na višini nad 20m, v višini 50% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo v alpinistični opremi ali v jamarski oziroma jamski opremi, v višini 100% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
– Dodatek za opravljanje storitev v primerih, ko se kot prevozno sredstvo uporablja helikopter v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami.
Dodatek javnemu uslužbencu ne pripada, v kolikor so nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane v okviru vrednotenja osnovne plače delovnega mesta. Šteje se, da so nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane, če je bil pri prevedbi osnovne plače delovnega mesta v prevedbo vključen dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.

40. člen

(dodatek za izmensko delo)


Za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času pripada javnim uslužbencem dodatek v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela v teh pogojih.

41. člen

(dodatek za delo v deljenem delovnem času)


Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada javnim uslužbencem v višini 13% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več.
Dodatek se obračunava le za čas po prekinitvi dela.

42. člen

(dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času)


Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje delo, če je polni delovni čas javnega uslužbenca razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Dodatek znaša 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure, ki presegajo 8 ur dela dnevno.
Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje tudi delo, če je polni delovni čas javnega uslužbenca razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu. Dodatek znaša 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure opravljene v šestem in sedmem delovnem dnevu.
Če je delovni čas javnega uslužbenca razporejen tako, da ima v enem delovnem dnevu dve ali več prekinitev delovnega časa, ki trajajo najmanj 1 uro, mu za ure dela tako razporejenega delovnega dne pripada dodatek v višini 20% urne postavke osnovne plače.
Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo po posebnem razporedu, za kar se šteje delovni čas, ko se prisotnost delavca planira za dva dni v naprej in ta zahteva prisotnost delavca, ne glede na običajni delovni čas proračunskega uporabnika ter ga ni mogoče opredeliti z delovnim časom, definiranim iz ostalih členov te kolektivne pogodbe. Delavcu pripada dodatek v višini 20% urne postavke osnovne plače za dejansko opravljene ure po posebnem razporedu.
V primeru, ko javni uslužbenec prejema dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, mu ne pripadata dodatka za izmensko delo in za delo v deljenem delovnem času.

43. člen

(dodatek za delo ponoči)


Višina dodatka za delo ponoči znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela ponoči.

44. člen

(dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan)


Višina dodatka za delo v nedeljo znaša 75% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Višina dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan znaša 90% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatki se obračunavajo le za čas, ko javni uslužbenec dela v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, se med seboj izključujeta.

45. člen

(dodatek za delo preko polnega delovnega časa)


Dodatek za delo preko polnega delovnega časa znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa.

46. člen

(dodatek za čas stalne pripravljenosti)


Javnemu uslužbencu pripada dodatek za čas stalne pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače.
Javnemu uslužbencu se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas.

47. člen

Komisija za razlago te kolektivne pogodbe lahko upošteva vsebino določb kolektivnih pogodb dejavnosti in njihove obvezne razlage v zvezi z dodatki za manj ugoden delovni čas, z izjemo njihovih višin, če ugotovi, da niso v nasprotju s KPJS.
Ugotovitve iz prejšnjega odstavka komisija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. Dežurstvo

48. člen

(delo v dežurstvu)


Čas dežurstva se šteje v delovni čas.
Za čas dežurstva, ki presega polni delovni čas, pripada javnemu uslužbencu dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen


V skladu z 49. č členom ZSPJS se javnim uslužbencem ob določitvi osnovne plače v skladu z ZSPJS upošteva število napredovanj, ki bi jih zaposleni dosegel, če bi glede na število let, ko je delal na enakih delovnih mestih ali delovnih mestih podobne zahtevnosti, napredoval vsaka tri leta za 1 plačni razred, vendar največ za 5 plačnih razredov.

50. člen

Nesorazmerje v osnovni plači predstavlja razliko med osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je javni uslužbenec uvrščen ob prvem obračunu plač v skladu ZSPJS in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je istočasno preveden njegov nominalni znesek osnovne plače v skladu z 49.b členom ZSPJS.
Nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo s prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS in to pogodbo, v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi.
Nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2008 do leta 2010 v skladu z 19. do 25. členom te pogodbe v naslednjih deležih in dinamiki:
1/4 nesorazmerja z vstopom v nov plačni sistem, vendar s poračunom od 1. 5. 2008 dalje,
1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2009,
1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 9. 2009 in
1/4 nesorazmerja se odpravi s 1. 3. 2010.
Delež in dinamika odprave nesorazmerij s 1. 9. 2009 in s 1. 3. 2010 ne veljata, če napoved realne rasti plač v javnem sektorju, ki izhaja iz sprejetih kolektivnih pogodb in drugih podlag za izplačilo plač, preseže napovedano realno rast skupne produktivnosti za več kot 0,5 odstotne točke (oboje iz zadnje uradbe napovedi gospodarskih gibanj UMAR).
V primeru iz prejšnjega odstavka se dinamika in delež odprave preostalih nesorazmerij določita s pogajanji tako, da realna rast plač v javnem sektorju preseže realno rast skupne produktivnosti za 0,5 odstotne točke.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov se plačna nesorazmerja odpravijo v celoti najkasneje do konca leta 2010.

51. člen

Osnova za določitev najvišjega možnega letnega zneska za izplačilo redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca na podlagi prvega odstavka 22. a člena ZSPJS za leto 2008, je osnovna plača javnega uslužbenca, ki mu bo pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec januar 2008.

52. člen

Z dnem uveljavitve te kolektivne pogodbe prenehajo veljati vse določbe Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992, 13/1993 – ZNOIP, 34/1993, 12/1994, 18/1994 – ZRPJZ, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 39/1995, 60/1995, 64/1995, 2/1996, 20/1996, 37/1996, 56/1996, 1/1997 (2/1997 – popr.), 19/1997, 25/1997, 37/1997, 40/1997, 79/1997, 87/1997 – ZPSDP, 87/1997, 3/1998, 3/1998, 3/1998, 7/1998, 9/1998, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 39/1999 – ZMPUPR, 39/1999 (40/1999 – popr.), 59/1999, 59/1999, 59/1999, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 62/2000, 67/2000, 81/2000, 116/2000, 122/2000, 3/2001, 8/2001, 23/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 99/2001, 6/2002, 6/2002, 8/2002, 9/2002, 19/2002, 19/2002, 19/2002, 73/2003, 115/2005, v nadaljnjem besedilu KPnd), ki urejajo osnovne plače, delovno uspešnost in dodatke.
Ostale določbe KPnd ostanejo v veljavi.

53. člen

Ta kolektivna pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh strank, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1: Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS

Priloga 2: Izračun redne delovne uspešnosti javne/ga uslužbenke/ca

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

1. člen

V 16. členu se v tabeli »Plačna skupina D« spremeni naslednja uvrstitev delovnega mesta tako, da se glasi:
Plačna skupina D:

D010001 Asistent z doktoratom IX 40

 

V tabeli »Plačna skupina H« se spremeni naslednja uvrstitev delovnega mesta tako, da se glasi:
Plačna skupina H:

D019001 Asistent z doktoratom IX 40

 

V tabeli »Plačna skupina J« se spremenijo naslednje uvrstitve delovnih mest tako, da se glasijo:
Plačna skupina J:

J032013 Perica II II 8
J032001 Čistilka II II 7
J033027 Vratar III III 9
J033023 Telefonist III III 9
J034030 Kuhar IV IV 14
J034089 Voznik IV IV 12

Uvrstitve delovnih mest iz prejšnjega odstavka se, do uskladitev kolektivnih pogodb dejavnosti, uporabljajo neposredno.

2. člen

V 20. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Splošna uskladitev osnovnih plač iz priloge 1 ZSPJS se v letu 2009 ne izvede.«
Tretji odstavek se na koncu dopolni s stavkom, ki se glasi:
»Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR.«

3. člen

V 22. členu se besedilo »21. člena« nadomesti z besedilom »20. člena«.

4. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 672,00 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2009.
Osnova za pogajanja za višino regresa za leto 2010 znaša 692,00 EUR.«

5. člen

Tretja alinea tretjega odstavka 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
– 1 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2010.
V četrtem odstavku se besedilo »s 1. 9. 2009 in s 1. 3. 2010 ne veljata« nadomesti z besedilom »s 1. 3. 2010 ne velja«.

6. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
kolektivna pogodba
javni sektor

Zadnji članki iz rubrike:

21.8.2019 10:28:24:
V negospodarstvu plačana odsotnost z dela zaradi spremstva prvošolca

19.8.2019 16:04:59:
Odjava delavcev iz obveznega zavarovanja

14.8.2019 15:09:53:
Obveznost vodenja evidenc delovnega časa obstaja že v trenutno veljavni zakonodaji

11.8.2019 18:27:37:
Podatki za obračun plač za julij 2019

31.7.2019 15:39:58:
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2019)

Najnovejši članki:

22.8.2019 16:53:48:
Odpravnina - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - invalidnost

22.8.2019 14:29:14:
Sočasno prejemanje pokojnine in opravljanje dela upokojencev - predvidene spremembe po predlogu s 16. 7. 2019

19.8.2019 14:53:53:
Odgovor vlade v zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost

19.8.2019 14:53:10:
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s »popoldanskim s.p.«

19.8.2019 14:51:42:
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z varčevanjem za dodatno pokojnino

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT