Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.5.2008 12:58:39

Javni razpis neposrednih posojil v letu 2008 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter- Vrtojba

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega sklada malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave, št. 14/2003) in Splošnih po- gojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Ura- dni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
razpis neposrednih posojil v letu 2008 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter- VrtojbaPredmet razpisa
Dolgoročna posojila za financiranje investicij.


Višina razpisanih sredstev
1.100.000 EUR.


Upravičenci

Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji … (investicije povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete).
Prijavijo se lahko izične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti tudi stalno bivališče na območju navedenih občin.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov, cestno prometni sektor - kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora,
2. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004),
3. ki izkazujejo izgubo v bilanci za pre- teklo leto, razen v primeru dveh izjem in sicer da:
a) preteklo leto predstavlja tudi prvo leto poslovanja podjetja, v tem primeru je dopustna izguba do 10% ustvarjenega prometa,
b) preteklo leto predstavlja drugo leto poslovanja podjetja, v tem primeru je dopustna izguba največ do 5% ustvarjenega prometa;
4. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja,
5. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti,
6. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali inančnih obveznosti,
7. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo.

Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5). Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika, ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč.


Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila

– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 3. 2008 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ 3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe). Povračilo davka ni upravičen strošek.


Merila za ocenjevanje

Javni sklad bo pri odobravanju upošteval naslednje elemente: vsebina projekta, ekonomska moč, inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja oziroma vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter delež lastnih sredstev.

Za pridobitev posojila je potrebna naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:

1. prijavni obrazec za investicije do 25.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.nova-gorica.si),

2. prijavni obrazec za investicije nad 25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.nova-gorica.si),

3. dokazila o registraciji in inančnem poslovanju;
a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni register, ki ni starejši od enega meseca,
2. obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije za poslovni subjekt (AJPES),
3. računovodski izkazi za preteklo leto
- Podatki iz izkaza poslovnega izida
- Podatki iz bilance stanja (AJPES),
4. popisni list dobljenih posojil, potrjen s strani banke,
5. fotokopija podpisnega kartona pri banki;
b) samostojni podjetniki:
1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES),
2. davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto (DURS),
3. podatki iz izkaza poslovnega izida
in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),
4. popisni list dobljenih kreditov, potr-
jen s strani banke,
5. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev,
2. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
3. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
5. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu,
6. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 12 mesecev,
7. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS;

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih pravic kupoprodajna pogodba.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.


Rok za prijavo in odločanje

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne v tekočem mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada bo obravnavala popolne vloge enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/335-01-73 in 05/335-01-50.

Na spletni strani Mestne občine Nova Gorica se nahajajo naslednji dokumenti:
Razpis neposrednih posojil v letu 2008 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
Prijavni obrazec za investicije do 25.000 EUR
Prijavni obrazec za investicije nad 25.000 EUR
Merila za ocenjevan je vlog za neposredna dolgoročna posojila Javnega sklada malega gospodarstva Goriška
Popisni list dobljenih posojil
Vzorec pogodbe
Dokazila o namenski porabi posojila


Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako »Razpis neposrednih posojil«.


Ključne besede:
javni razpis
malo gospodarstvo
posojilo
razvoj malega gospodarstva

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov