Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.5.2008 15:05:40

Oblika in način predložitve podatkov na obrazcih REK od 1. julija 2008 dalje

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

OBLIKA IN NAČIN PREDLOŽITVE PODATKOV


A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov - pojasnila v zvezi z vsebino podatkov

1.1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja – REK - 1

1.1.1 Splošna navodila


Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.

Podatke na predpisan način predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka (tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki opravljajo dejavnost), ki izplačujejo dohodke iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci). Izplačevalci prikažejo podatke o izplačanih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj kot akontacija dohodnine (ne predlagajo pa podatkov za izplačane dohodke, če so ti izplačani v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo oziroma se od njih ne plačujejo prispevki za socialno varnost).

Davčnemu organu se za vsak izplačan dohodek iz delovnega razmerja, po vrstah dohodkov kot jih določa ta priloga, predloži samostojen obračun davčnih odtegljajev, tudi če so različni dohodki iz delovnega razmerja izplačani istočasno. Prav tako se za izplačilo plač in nadomestil plač delavcem, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji in napoteni na delo v tujino (v nadaljnjem besedilu: detaširani delavci) predloži samostojen obrazec. Tako se na primer predloži samostojen obračun davčnih odtegljajev za plače in nadomestila plač, samostojen obračun davčnih odtegljajev za plače in nadomestila plač detaširanim delavcem, samostojen obračun davčnih odtegljajev za izplačane dohodke na podlagi avtorskega dela v okviru delovnega razmerja, samostojen obračun davčnih odtegljajev za regres za letni dopust, samostojen obračun davčnih odtegljajev za jubilejne nagrade in druge dohodke iz delovnega razmerja in podobno.

Izplačevalec mora predložiti tudi ločen obračun davčnih odtegljajev izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se povprečijo po prvem odstavku 120. Člena ZDoh-2 (dohodek iz delovnega razmerja, izplačan na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let). V tem primeru označi izplačilo dohodka s šifro vrste dohodka, skladno s temi navodili, pri čemer doda oznako za povprečenje (v zaporedni številki 010a).

Pri izplačilih plač in nadomestil plač ali drugih dohodkov iz delovnega razmerja v več delih za posamezni mesec in pri izplačilih po posebnih računih podružnic gospodarskih subjektov, posebnih računov delov zavodov ter drugih posebnih računov izplačevalcev (zavarovalnic in podobno), se podatki v obračunu davčnih odtegljajev izkazujejo posamično–za vsako izplačilo posebej (ne kumulativno). Posamični obračuni davčnih odtegljajev se predložijo pri vsakokratnem izplačilu tudi, če se regres za letni dopust izplača v več delih. Zaporedno številko izplačila izplačevalec ustrezno označi.

V stolpec "obračunani" se vpišejo podatki v tistih primerih, ko se prispevki le obračunajo in ne plačajo, v stolpec "za plačilo" pa podatke za tiste obračunane prispevke, ki se tudi plačajo.

Izplačevalec-pravna oseba plačuje davčne odtegljaje in prispevke neposredno na vplačilne podračune v skladu s pravilnikom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, izplačevalec–fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pa na prehodne podračune davčnih organov.

1.1.2 Opis podatkov

PODATKI O IZPLAČEVALCU


Vpišejo se naslednji podatki:
001 Firma izplačevalca,
002 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka in kraj,
003 Davčna številka.

004 Izplačevalec ustrezno označi:
DA – izplačevalec je invalidsko podjetje oziroma zavod ali druga organizacija za
zaposlovanje invalidov (v nadaljnjem besedilu: invalidsko podjetje);
NE – izplačevalec ni invalidsko podjetje.

PODATKI O POOBLAŠČENCU

Vpišejo se naslednji podatki:
005 Firma oziroma ime in priimek pooblaščenca,
006 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka in kraj,
007 Davčna številka.

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

010 Vrsta dohodka

Izplačevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).


Za izplačan dohodek po sodni odločbi za preteklo leto ali več preteklih let izplačevalec poleg izbrane šifre vrste dohodka označi, da gre za dohodek, ki se povpreči po prvem odstavku 120. člena ZDoh-2 (010a).

011 Izplačilo za mesec/leto
Izplačevalec vpiše mesec in leto, na katera se izplačilo nanaša.

Če se dohodek iz delovnega razmerja, ki se nanaša na mesečno obdobje, izplača v več delih, mora izplačevalec označiti, za kateri del izplačila gre (011a). Opisani način velja tudi če izplačevalec ne izplača plač in nadomestil plač vsem zaposlenim delavcem hkrati, ampak ima za posamezne skupine delavcev določene različne plačilne dneve.

Pri izplačilu regresa se vpiše le leto, na katerega se regres nanaša. če se za posamezno leto izplača v več delih, je treba to na obrazcu označiti (011a). Opisani način velja tudi če izplačevalec ne izplača regresa vsem zaposlenim delavcem hkrati, ampak to stori za posamezne delavce v različnih obdobjih.

Pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja za več mesecev skupaj (na primer: izplačilo plač po sodni odločbi za več preteklih let, poračun plače, ki se nanaša na vse leto) izplačevalec predloži samostojen obrazec z oznako obdobja, na katero se izplačilo nanaša (na primer: januar 2008–december 2008).

012 Datum izplačila
Izplačevalec vpiše datum izplačila v obliki DD.MM.LLLL.

012a Datum plačila davkov in prispevkov
Izplačevalec vpiše datum plačila obračunanih davkov in prispevkov v obliki DD.MM.LLLL. Podatek vpiše tudi v primeru, če le delno poravna obračunane davke in prispevke. O naslednjem delnem (oziroma dokončnem) plačilu obračunanih davkov in prispevkov, poroča samostojno (na dan delnega oziroma dokončnega plačila) z oznako zaporedne številke plačila (012b). V tem primeru izpolnjuje le individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev (podatke o dejansko vplačanih zneskih).

013 Število oseb - rezidentov
Vpiše se število rezidentov, ki se jim izplačujejo plače in nadomestila plač ali drugi dohodki iz delovnega razmerja, za katere se izpolnjuje obrazec.

013a Število zaposlenih invalidov
Vpiše se število zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto, ki se jim izplačujejo dohodki iz delovnega razmerja, za katere je delodajalec v skladu s 74. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07–uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) oproščen plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odločbe Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je vključen pod zaporedno številko 013.

014 Število oseb – nerezidentov
Vpiše se število nerezidentov, ki se jim izplačujejo dohodki iz delovnega razmerja.

015 Neto izplačilo
Izplačevalec vpiše znesek neto izplačila dohodka iz delovnega razmerja. Vpiše se znesek plač in vseh nadomestil plač ne glede na to, ali bremenijo delodajalca oziroma jih delodajalcem povrnejo zavodi ali proračun, ter znesek drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Pri izplačanih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja nad določeno višino (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, odpravnine iz poslovnega razloga in podobno) se vpiše celoten znesek neto izplačila (tudi tisti del, ki je izplačan do višine neobdavčenega zneska).


DOHODKI, OD KATERIH SE IZRAčUNAVA, ODTEGNE IN PLAČA DAVČNI ODTEGLJAJ ALI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV

101 Plača in nadomestila plače

Vpiše se znesek plač in nadomestil plač, ki se v skladu z ZDoh-2 šteje za dohodek iz delovnega razmerja in je osnova za obračun prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki so vključeni v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji. V znesek so vključena nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine do 30 dni) in tista nadomestila plač, ki se refundirajo oziroma jih delodajalcem povrnejo proračun in zavodi. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plače (zap. št. 104), neplačana odsotnost (zap. št. 107), bonitete (zap. št. 108), povračila stroškov, ki presegajo znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad določeno višino (zap. št. 110).

V ta znesek izplačevalec ne vključi podatka o plačah in nadomestilih plač, ki jih izplača detaširanim delavcem. Za ta izplačila izplačevalec izpolni samostojen obrazec REK-1.


Na opisan način vpisujejo podatke tudi invalidska podjetja. Invalidska podjetja prispevke delojemalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo samo obračunajo, vendar jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za svoj materialni razvoj. Prispevki za socialno varnost, ki se ne vplačajo na vplačilne podračune, se prikažejo samo v stolpcu "obračunani". Invalidska podjetja obračunajo in dejansko plačajo prispevek za zaposlovanje.

102 Plača in nadomestila plače – detaširani delavci – dohodki, od katerih se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj
Vpiše se znesek plač in nadomestil plač, ki se skladno z ZDoh-2 šteje za dohodek iz delovnega razmerja, izplačan detaširanim delavcem. V znesek so vključena nadomestila plač, izplačana tem delavcem, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine do 30 dni) in tudi tista nadomestila plač, ki se refundirajo oziroma, ki jih delodajalcem povrnejo proračun in zavodi. V znesek se vštevajo tudi bonitete (zap. št. 108), povračila stroškov v delu, ki presegajo znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad določeno višino (zap. št. 110).

Vpiše se tudi znesek plač in nadomestil plač, ki je izplačan delojemalcem, zaposlenim na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, če je v pogodbi o zaposlitvi določeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali če so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem letu, in sicer le znesek, ki se všteva v davčno osnovo (50 % izplačanega dohodka).

103 Plača in nadomestila plače – detaširani delavci – v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek plače za enaka dela v Republiki Sloveniji, od katere se v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št.5/96, 18/96, - ZDavP, 34/96, 87/97-ZDavP-A, 3/98, 106/99-ZPIZ-1, 81/00 in 97/01-ZSDP, 97/01; v nadaljnjem besedilu: ZPSV) plačujejo prispevki za socialno varnost, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače. V znesek so vključena tudi nadomestila plač, izplačana tem delavcem, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine do 30 dni, neplačana odsotnost) in tista nadomestila plač, ki se refundirajo oziroma jih delodajalcem povrnejo proračun in zavodi. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plače (zap. št. 104), neplačana odsotnost (zap. št. 107), bonitete (zap. št. 108), povračila stroškov, ki presegajo znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad določeno višino (zap. št. 110).

104 Razlika do minimalne plače
Vpiše se znesek razlike do minimalne plače, ki je osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevkov za starševsko varstvo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo in 10/08, v nadaljnjem besedilu: ZSDP), če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne plače. Podatek je že vključen pod zaporedno številko 101 oziroma 103. Zavezanec za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca od navedene razlike je delodajalec. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca od razlike do minimalne plače se vpišejo pod zaporedno številko 505.

105 Nadomestila plač, ki ne bremenijo delodajalcev
Vpiše se znesek tistih nadomestil plač, ki ne bremenijo delodajalca, ki izplačuje plače, ter jih delodajalcem povrnejo zavodi in proračun. Podatek je že vključen pod zaporednima številkama 101 oziroma 102 in 103. V podatek so vključena tudi izplačana nadomestila po ZPIZ-1.

106 Nadomestila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanja
Vpiše se del zneska nadomestil iz zaporedne številke 105, ki jih delodajalec izplačuje v skladu z ZPIZ-1.

107 Neplačana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplačane odsotnosti z dela, od katere delodajalec obračuna in plača prispevke za socialno varnost, razen prispevka za zaposlovanje, ki ga za te primere ni treba obračunati in plačati. Znesek osnove je vključen pod zaporedno številko 101 oziroma 103.

Pri neplačani odsotnosti z dela iz 190. člena ZPIZ-1, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca za neplačano odsotnost se vpisuje pod zaporedno številko 506.

108 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim članom zagotavlja delodajalec v zvezi z zaposlitvijo ter se v posameznem mesecu vštevajo v osnovo za dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost. Podatek se vpisuje tudi, kadar se bonitete izplačujejo v zvezi z drugimi dohodki iz delovnega razmerja (ki jih izplačevalec vpisuje pod zaporedno število 111), vendar pa izplačevalec zneska bonitete ne vključuje v znesek dohodka pod zaporedno številko 111.

109 Povračila stroškov nad višino, določeno z uredbo vlade
Vpiše se znesek povračil stroškov, ki presega znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2. Podatek se vpisuje tudi, kadar se povračila stroškov nad višino, določeno z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2, izplačujejo v zvezi z drugimi dohodki iz delovnega razmerja (ki jih izplačevalec vpisuje pod zaporedno število 111), vendar pa izplačevalec zneska povračil stroškov nad višino, določeno z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2, ne vključuje v znesek dohodka pod zaporedno številko 111.

110 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad določeno višino
Vpiše se znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in je osnova za obračun prispevkov od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih za račun delojemalca-zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU. Podatek je vključen pod zaporedno številko 101 oziroma 102 in 103.
- če delodajalec delno ali v celoti plačuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vpiše znesek, ki presega znesek premij, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po drugi točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.
- če delodajalec delno ali v celoti plačuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vpiše celoten znesek plačanih premij.

111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust), od katerih se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj
Vpiše se znesek izplačanega dohodka iz delovnega razmerja v delu, ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

- jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč
Vpiše se znesek izplačanega dohodka v delu, ki presega znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2.

- odpravnina iz poslovnih razlogov, odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplačanega dohodka v delu, ki presega znesek, neobdavčen v skladu z 9. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

- druga izplačila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestilo delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh pogojih, prejemki zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve, dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, drugi dohodki iz delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

- nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu
Vpiše se znesek izplačanega nadomestila v delu, ki presega znesek, neobdavčen v skladu s 6. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

- nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja
Vpiše se znesek izplačanega nadomestila v delu, ki presega znesek, neobdavčen v skladu z 10. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

- dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplačanega dohodka, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedbe avtorskega in folklornega dela iz delovnega razmerja ter dohodek ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenega dohodka.

- dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja
Vpiše se znesek izplačanega dohodka za vodenje poslovnega subjekta na podlagi poslovnega razmerja.

- dohodek, prejet iz naslova prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

Za delojemalce, zaposlene na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, če je v pogodbi o zaposlitvi določeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali če so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem letu, se vpiše znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo (50 % izplačanega dohodka).

112 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust) v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek izplačanega dohodka iz delovnega razmerja, in sicer:

- jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč
Vpiše se znesek izplačanega dohodka v delu, ki presega znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2.

- odpravnina iz poslovnih razlogov
Vpiše se znesek izplačanega dohodka, če odpravnina ni izplačana v znesku in pod pogoji, kakršne določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07, v nadaljnjem besedilu: ZDR). če je odpravnina izplačana v znesku in pod pogoji, kakršne določa ZDR, se podatek ne vpisuje.

- odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

- nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu
Vpiše se znesek izplačanega nadomestila.

- nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja
Vpiše se znesek izplačanega nadomestila.

- druga izplačila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestilo delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh pogojih, prejemki zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve, dohodek na podlagi udeležbe v dobičku in drugi dohodki iz delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

Podatke pod zaporednima številkama 111 in 112 na opisan način vpisujejo tudi izplačevalci, ki izplačujejo tovrstne dohodke detaširanim delavcem in izplačevalci – invalidska podjetja.

113 Regres za letni dopust
Vpiše se znesek izplačanega regresa za letni dopust.

Za delojemalce, zaposlene na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, če je v pogodbi o zaposlitvi določeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali če so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem letu, se vpiše znesek, ki se všteva v davčno osnovo (50 % izplačanega regresa).

114 Regres za letni dopust, ki presega 70 % PPPM
Vpiše se znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od te višine se v skladu z ZPSV obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost. če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se pri izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

115 Dohodki, izplačani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto – osnova za prispevke
Vpiše se znesek dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplačujejo zaposlenim invalidom, za katere je delodajalec v skladu s 74. členom ZZRZI oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odločbe Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že vključen pod zaporednimi številkami 101, 102 in 103 oziroma 111, 112 in 114. V znesek se ne vključujejo nadomestila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pod zaporedno številko 106.
Od vpisane osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec "obračunani" (zaporedne številke 502, 505 in 506).


1.1.3 II. OSNOVE ZA IZRAčUN DAVčNEGA ODTEGLJAJA

Podatki se vpisujejo kot seštevek osnov za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih ugotovi izplačevalec za vsakega posameznega zaposlenega.

201 Glavni delodajalec
Izplačevalec vpiše seštevek osnov za izračun davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja zaposlenim, ki jih ti dosegajo pri njem kot glavnem delodajalcu.

202 Drugi delodajalec
Izplačevalec vpiše seštevek osnov za izračun davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja zaposlenim, ki jih ti dosegajo pri njem kot drugem delodajalcu.

203 Od dohodkov nerezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska osnov iz zaporednih številk 201 in 202, ki je seštevek osnov za izračun davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.

204 Od dohodkov rezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska osnov iz zaporednih številk 201 in 202, ki je seštevek osnov za izračun davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja rezidentom (detaširanim delavcem), ki uveljavljajo odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini oziroma oprostitev plačila davčnega odtegljaja od teh dohodkov. Izplačevalec vpiše znesek, če razpolaga z ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.


III. OSNOVE ZA IZRAčUN PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

301 Osnova za prispevke

Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev od plač in nadomestil plač, ki bremenijo delodajalca, ter tistih nadomestil plač, ki jih delodajalcem povrnejo proračun in zavodi, razen nadomestil po ZPIZ-1. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plače (zap. št. 104), neplačana odsotnost (zap. št. 303), bonitete (zap. št. 108), povračila stroškov, ki presegajo znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2 (zap. št. 109) ter premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad določeno višino (zap. št. 110).

Pri izplačilu drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za prispevke za socialno varnost delojemalcev, izplačevalci v to osnovo vpišejo tudi osnovo za prispevke delodajalcev od teh prejemkov.

Podatek na opisan način vpisujejo tudi invalidska podjetja.

Invalidska podjetja morajo prispevke delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo samo obračunati, vendar jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za svoj materialni razvoj. Prispevki, ki se ne plačajo, se prikažejo v stolpcu »obračunani«. Invalidska podjetja morajo obračunati in plačati prispevek delodajalca za zaposlovanje.

302 Osnova za prispevke – detaširani delavci
Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev, to je plača za enaka dela v Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače. V osnovo se vštevajo tudi nadomestila plač, izplačana detaširanim delavcem, ki bremenijo delodajalca in tista nadomestila plač, ki jih delodajalcem povrnejo proračun in zavodi. V osnovo se vštevajo tudi bonitete in stimulacije ter povračila stroškov v delu, ki presega znesek določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2.

Pri izplačilih drugih prejemkov iz delovnega razmerja detaširanim delavcem, ki se vštevajo v osnovo za prispevke za socialno varnost delojemalcev, izplačevalci pod to zaporedno številko vpišejo tudi osnovo za prispevke delodajalcev od teh dohodkov.

303 Osnova za prispevke – neplačana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplačane odsotnosti z dela, od katere se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost. Podatek je že vključen v zaporedni številki 301 oziroma 302. Od te osnove se plačajo prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo, ne plačata pa se prispevek delodajalca za zaposlovanje in za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

304 Osnova za prispevke od bonitet v primerih prejemanja nadomestil
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, če zaposleni prejemajo nadomestila plač za odsotnost z dela od drugih izplačevalcev (nadomestila ne bremenijo delodajalca, na primer: starševsko nadomestilo, nadomestilo zaradi bolezni nad 30 dni), v tem času pa pri delodajalcu dosegajo bonitete. Vpiše se znesek bonitet, izplačanih zaposlenim v času, ko jim nadomestilo plače zagotavlja drug izplačevalec (na primer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), od katerih se obračunajo in plačajo prispevki delodajalca.

305 Osnova za prispevke od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v primerih prejemanja nadomestil
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, če zaposleni prejemajo nadomestila plač za odsotnost z dela od drugih izplačevalcev (nadomestila ne bremenijo delodajalca, na primer: starševski dopust, nadomestilo zaradi bolezni nad 30 dni), delodajalec pa, v času ko zaposleni prejema nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela, za te zaposlene plačuje premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vpiše se znesek, ki je osnova za obračun prispevkov delodajalca, in sicer:

- če delodajalec delno ali v celoti plačuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je osnova le znesek premij, ki presega znesek premij, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po 2. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2,

- če delodajalec delno ali v celoti plačuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je osnova celoten znesek plačanih premij.

306 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač (1)
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev v primeru izplačila plač zaposlenim (osebam, starejšim od 55 let, ki so bile prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje) v skladu s tretjim odstavkom 53. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0405) ter v skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0607). Podatek je že vključen pod zaporedno številko 301.
Izplačevalec vpiše podatek, če je kot delodajalec pod določenimi pogoji zaposlil osebo starejšo od 55 let, prijavljeno na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ob zaposlitvi pa je pridobil posebno potrdilo tega zavoda. Od navedene osnove je delodajalec oproščen plačila prispevkov za to osebo za eno leto. Od te osnove se prispevki delodajalca samo obračunajo ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani«.

307 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač (2)
Izplačevalec vpiše podatek, če je kot delodajalec pod določenimi pogoji (iz četrtega odstavka 53. člena ZIPRS0405 in drugega odstavka 45. člena ZIPRS0607) zaposlil osebo z dokončano visoko stopnjo izobrazbe, prijavljeno na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ob zaposlitvi pa je pridobil posebno potrdilo tega zavoda.

308 Osnova za prispevke – zaposleni invalidi nad predpisano kvoto
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplačujejo zaposlenim invalidom, za katere je delodajalec v skladu s 74. členom ZZRZI oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odločbe Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že vključen pod zaporedno številko 301 oziroma 302.

Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev samo obračunajo ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec «obračunani« (zaporedna številka 602).


IV. DAVČNI ODTEGLJAJ

401 Glavni delodajalec

Izplačevalec vpiše znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja zaposlenih, ki jih le-ti dosegajo pri njem kot glavnem delodajalcu.

402 Od tega po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se del zneska davčnega odtegljaja iz zaporedne številke 401, ki je znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji (v skladu z 261. členom ZDavP-2).

403 Drugi delodajalec
Izplačevalec vpiše znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz delovnega razmerja zaposlenih, ki jih ti dosegajo pri njem kot drugem delodajalcu.

404 Od tega po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se del zneska davčnega odtegljaja iz zaporedne številke 403, ki je znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. členom ZDavP-2).

405 Odbitek davka, plačanega v tujini
Podatek se vpisuje pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja rezidentu, ki uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini od teh dohodkov. Izplačevalec vpiše znesek odbitka davka, ki se upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja, če razpolaga z ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.


V. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV

Pod zaporedne številke od 501 do 507 se vpišejo zneski prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki jih izplačevalec izračuna, odtegne in plača v skladu s predpisi o prispevkih za socialno varnost.


VI. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Pod zaporedne številke od 601 do 607 se vpišejo zneski prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki jih delodajalec obračuna in plača v skladu s predpisi o prispevkih za socialno varnost.


VII. PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEČANJEM

Pod zaporedne številke od 701 do 705 se vpišejo osnove za obračun prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem in zneski prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem. V osnovo za obračun teh prispevkov se vštevajo tudi bonitete ter povračila stroškov v zvezi z delom v delu, ki presegajo znesek, določen z uredbo vlade na podlagi 44. člena ZDoh-2 kot neobdavčen, ter drugi prejemki iz delovnega razmerja, v skladu z ZPSV. V osnovo za te prispevke se ne vštevajo odpravnine, izplačane zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov v skladu z ZDR, od katerih se prispevki za socialno varnost ne plačujejo in premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

V te osnove se poleg plač in nadomestil plač vštevajo tudi tista nadomestila plač, ki jih delodajalcem povrnejo proračun in zavodi.


VIII. PRISPEVEK ZA OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN PREMIJE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

801 Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Vpiše se število zavarovancev, vključenih v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z ZPIZ-1 in znesek vplačanih prispevkov v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

802 Premija delodajalca za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev
Vpiše se število zavarovancev-delojemalcev, za katere delodajalec deloma ali v celoti plačuje premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter znesek vplačanih premij.


1.2 Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a

1.2.1 Splošna navodila

Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.

Podatke skladno s tem poglavjem predložijo davčnemu organu izplačevalci dohodkov vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

Izplačevalci predložijo podatke tudi če je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0). Davčnemu organu se podatki predložijo tudi če izplačevalec izplača nagrado, od katere v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obračuna in ne plača prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter jih zato vpiše le v stolpec «obračunani».

Za izpolnjevanje podatkov o izplačevalcu oziroma pooblaščencu in splošnih podatkov o izplačanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov o obračunu davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.


1.2.2 Opis podatkov

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU


015 Neto izplačilo
Vpiše se znesek celotnega neto izplačila, tudi v primeru, če se plačila vajencem dijakom in študentom izplačujejo v višini, ki presega neobdavčen znesek (v tem primeru znesek neto izplačila pomeni razliko med zneskom dohodka iz zaporedne številke 101 in zneskom izračunanega davčnega odtegljaja).

010 Vrsta dohodka
Izplačevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.


I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

102 Davčna osnova
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki presega neobdavčen znesek, ki je v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, določen z uredbo vlade.

103 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je osnova za izračun davčnega odtegljaja za nerezidente, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.

201–205 OSNOVE ZA IZRAčUN PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Podatki se vpisujejo, kadar se obračun davčnih odtegljajev predloži ob izplačilu nagrade vajencem, ki se izobražujejo po predpisih, ki urejajo vajeniško razmerje na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00, v nadaljnjem besedilu: ZPSI).
Vpiše se osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ločeno po letnikih šolanja. Osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je za navedene osebe mesečna nagrada vajenca, vendar ta osnova ne more biti nižja od polovice zneska minimalne plače.

V skladu z ZPSI prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajencev plačujeta država in delodajalec, in sicer:
- država v celoti za prvi letnik in 50 % za naslednje letnike,
- delodajalec pa razliko do polnega zneska prispevka.


II. DAVČNI ODTEGLJAJ

301 DAVČNI ODTEGLJAJ

Izplačevalec vpiše znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.


III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

311 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pri izplačilu nagrad vajencem se vpišejo podatki:
- znesek prispevka, ki ga plača država, v stolpec «obračunani»,
- znesek prispevka, ki bremeni delodajalca, v stolpec «za plačilo».

Pri izplačilu dohodkov za opravljanje obvezne prakse dijakov in študentov, se vpiše znesek prispevka, obračunanega skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

312 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Vpiše se znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga izplačevalec obračuna skladno s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.


1.3 Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja - REK-1b

1.3.1 Splošna navodila


Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.

Podatke skladno s tem poglavjem predložijo davčnemu organu izplačevalci pokojnin, nadomestil plač, drugih nadomestil in drugih dohodkov, izplačanih iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, občine, Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije in drugi).

Navedeni izplačevalci predložijo podatke samo, če jih izplačujejo upravičencem neposredno (ne pa tudi v primeru, ko izplačevalcem-delodajalcem le povrnejo že izplačana nadomestila).

Za izpolnjevanje podatkov o izplačevalcu oziroma pooblaščencu in splošnih podatkov o izplačanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov o obračunu davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.

Izplačevalci vpišejo te podatke po vrstah, osnovah in stopnjah v skladu s predpisi in posebnim dogovorom s pristojnim davčnim uradom.


1.4 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2

1.4.1 Splošna navodila


Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.

Podatke skladno s tem poglavjem predložijo davčnemu organu izplačevalci ob izplačilu ostalih dohodkov po ZDoh-2 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj ter obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost.

Davčnemu organu se za vsak izplačan dohodek, naveden v tem delu navodila predloži samostojen obračun davčnih odtegljajev, ne glede na to, da so različni dohodki izplačani istočasno.

Izplačevalec predloži podatke tudi za izplačane dohodke, od katerih se ob izplačilu v skladu z ZDoh-2 in ZDavP-2 ne odtegne in plača davčni odtegljaj, vendar pa se ti dohodki vštevajo v letno davčno osnovo po ZDoh-2 kot primeroma dohodki za opravljeno študentsko delo do 400 eurov in dohodki, od katerih se davčni odtegljaj v skladu z 282. členom ZDavP-2 ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.

Izplačevalec predloži podatke tudi za izplačane obresti in dividende rezidentom, ki uveljavljajo oprostitev plačila davčnega odtegljaja na podlagi mednarodne pogodbe.

Podatke skladno s tem poglavjem predloži tudi verska skupnost ali njen del, kadar izračunava akontacijo dohodnine od dohodka verskih delavcev iz četrtega odstavka 38. člena ZDoh-2. Verska skupnost ali njen del predloži podatke davčnemu organu do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Za izpolnjevanje podatkov o izplačevalcu oziroma pooblaščencu in splošnih podatkov o izplačanem dohodku, se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja razen za podatke, za katere je v tem delu navodila določeno drugače.

Pod zaporedno številko 011 Izplačilo za mesec/leto izplačevalec vpiše mesec in leto, na katera se izplačilo nanaša. če se izplačilo dohodka, za katerega se predlaga obrazec REK- 2, ne nanaša na mesečno obdobje, se vpišeta mesec in leto, v katerih se izplačilo izvrši.

Podatki o številu zavarovancev zdravstvenega zavarovanja (zaporedna številka 015a) in o številu zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja (zaporedna številka 015b) se v obrazec REK-2 vpisujejo le pri izplačilu tistih dohodkov, od katerih mora izplačevalec obračunati prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje v skladu s predpisi, ki to zavarovanje urejajo.

Pod zaporedno številko 016 Neto izplačilo izplačevalec vpiše znesek celotnega neto izplačila davčnemu zavezancu (fizični osebi) tudi:
- če se od dohodka, za katerega se predlaga obračun davčnih odtegljajev, ne obračuna in ne plača davčni odtegljaj,
- če se dohodek všteva v davčno osnovo le nad določenim zneskom.

Navodila za izpolnjevanje drugih podatkov v tem davčnem obračunu so določena po posameznih sklopih dohodkov, in sicer:
- dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,
- dohodki iz dejavnosti,
- dohodki iz oddajanja premoženja v najem,
- dohodki iz prenosa premoženjske pravice,
- drugi dohodki (105. člen ZDoh-2),
- obresti in dividende.

Če izpolnjevanje določene osnove za izračun davčnega odtegljaja v posameznem sklopu dohodkov ni posebej določeno, se podatka o tej osnovi v obračun davčnih odtegljajev ne vpisuje.


1.4.2 DOHODKI IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

010 Vrsta dohodka:

Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.


I. OSNOVE ZA IZRAčUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

Pri dohodku verskih delavcev se vpiše znesek dohodka določen z uredbo vlade na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZDoh-2. Podatek se ne vpisuje za dohodek verskih delavcev, od katerega se skladno z desetim odstavkom 127. člena ZDoh-2 ne izračunava akontacije dohodnine. Podatki o tem dohodku se vpisujejo le v prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev; verska skupnost ali njen del te podatke predloži enkrat letno, najkasneje v mesecu decembru za tekoče davčno leto.

103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se del zneska dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.

104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na:
1. izplačane dohodke rezidentom, ki glede starosti in statusa izpolnjujejo pogoje za priznanje olajšave iz tretjega odstavka 113. člena ZDoh-2, za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, če posamezen znesek dohodka ne presega 400 eurov; in
2. izplačane dohodke rezidentom, od katerih se v skladu z 282. členom ZDavP-2 davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.

105 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki se zagotavljajo v zvezi z zaposlitvijo na podlagi drugega pogodbenega razmerja. Podatek je vključen pod zaporedno številko 101.

106 Normirani stroški:
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 % dohodka.

Pri dohodku verskih delavcev se podatek ne vpisuje.

107 Davčna osnova
Vpiše se znesek davčne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se odtegne in plača davčni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne vključujejo dohodki pod zaporedno številko 104.

Pri dohodku verskih delavcev se vpiše znesek davčne osnove, ki ga verska skupnost ali njen del ugotovi tako, da od zneska iz zaporedne številke 101 odšteje znesek obveznih prispevkov za socialno varnost, ki so jih verski delavci plačali sami.

108 Davčna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska davčne osnove iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti z mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.


II. DAVčNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja po stopnji 25 %.

204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. členom ZDavP-2).


III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, obračunanih od osnov in po stopnjah v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podatek o osnovi za izračun prispevkov za socialno varnost se v stolpec »Osnova« ne vpisuje.
Pri dohodku verskih delavcev se podatki o prispevkih za socialno varnost ne vpisujejo.


1.4.3 DOHODKI IZ DEJAVNOSTI

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

010 Vrsta dohodka

Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.


I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

102 Dohodek, izplačan zavezancem z upoštevanjem posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in novinarstvu
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje zavezancem, katerih davčna osnova se ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov in ki uveljavljajo posebno osebno olajšavo iz prvega in drugega odstavka 113. člena ZDoh-2 (samozaposleni v kulturi in novinarstvu). Izplačevalec vpiše podatek samo, če mu je davčni zavezanec-prejemnik dohodka pred izplačilom dohodka predložil potrdilo davčnega organa iz tretjega odstavka 311. člena ZDavP-2.

103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.

106 Normirani odhodki
Vpiše se znesek normiranih odhodkov v višini 25 %.

Pri izplačilu dohodka, ki ga zavezanci dosegajo z opravljanjem kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere imajo veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, se vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 70 %.

Pri dohodku, od katerega se obračunava davčni odtegljaj v skladu z 68. členom ZDoh-2, se podatek ne vpisuje.

107 Davčna osnova
Vpiše se seštevek davčnih osnov od posameznih dohodkov. Davčna osnova od dohodkov iz dejavnosti je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane odhodke iz zaporedne številke 106. Pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 102 se upošteva tudi posebna osebna olajšava iz prvega oziroma iz drugega odstavka 113. člena ZDoh-2 (pri ugotavljanju davčne osnove se v tem primeru poleg 25 % normiranih odhodkov prizna tudi zmanjšanje v višini 15 % doseženega dohodka).

108 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke iz dejavnosti nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.

110 Davčna osnova – zavezanci, ki uveljavljajo izračun akontacije dohodnine po znižani stopnji ali po lestvici
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke iz dejavnosti zavezancem, katerih davčna osnova se ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov in ki uveljavljajo znižano stopnjo akontacije dohodnine iz sedmega odstavka 128. člena ZDoh-2. Izplačevalec vpiše podatek samo, če mu je davčni zavezanec-prejemnik pred izplačilom dohodka predložil potrdilo davčnega organa iz tretjega odstavka 311. člena ZDavP-2.


II. DAVčNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov iz dejavnosti, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25 %. če se izplačuje dohodek, od katerega se plačuje davčni odtegljaj v skladu z 68. členom ZDoh-2, se vpiše znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15 %.

203 Po znižani stopnji, po lestvici
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po znižani stopnji na podlagi petega odstavka 311. člena ZDavP-2.

204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji, v skladu s 260. členom ZDavP-2.


1.4.4 DOHODKI IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.


Za izplačan dohodek iz oddajanja premoženja v najem, kot nadomestilo za služnost ali zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki se izplača za več let, izplačevalec predloži ločen obračun davčnih odtegljajev. V tem primeru poleg izbrane šifre vrste dohodka označi, da gre za dohodek, ki se povpreči po tretjem odstavku 120. člena ZDoh-2 (010a).


I. OSNOVE ZA IZRAčUN DAVčNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

Če izplačani dohodek, prejet za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, ki so bili izvedeni v skladu z zakonom, preseže 42 eurov, se vpiše celoten znesek izplačila.

103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.

104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplačane dohodke rezidentom, od katerih se v skladu z 282. členom ZDavP-2 davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.

106 Normirani stroški
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 40 %, razen pri dohodku, doseženem iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem, kjer se normirani stroški ne priznajo (0 %).

107 Davčna osnova
Vpiše se znesek davčne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se odtegne in plača davčni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne vključujejo dohodki iz zaporedne številke 104.

108 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke iz oddajanja premoženja v najem nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.


II. DAVčNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25 %.

204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji, v skladu s 260. členom ZDavP-2.


1.4.5 DOHODKI IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE

010 Vrsta dohodka

Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.


I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVčNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se del zneska dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.

104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplačane dohodke rezidentom, od katerih se v skladu z 282. členom ZDavP-2 davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.

106 Normirani stroški
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 %, razen če se navedeni normirani stroški ne priznajo. Normirani stroški se ne priznajo:
- imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice,
- v primeru odstopa uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopa pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.

107 Davčna osnova
Vpiše se znesek davčne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 101, od katerih se odtegne in plača davčni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne vključujejo dohodki pod zaporedno številko 104.

108 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke iz prenosa premoženjske pravice nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.


1.4.6 II. DAVČNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25 %.

204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. členom ZDavP-2.


1.4.7 DRUGI DOHODKI (105. člen ZDoh-2)

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.


Pri izplačilu odkupne vrednosti javnim uslužbencem iz 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljnjem besedilu: ZKDPZJU) izplačevalec predloži ločen obračun davčnih odtegljajev. V tem primeru poleg izbrane šifre vrste dohodka označi, da gre za dohodek, ki se povpreči po drugem odstavku 11. člena ZKDPZJU (010a).


I. OSNOVE ZA IZRAčUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

Pri danih darilih se vpiše vrednost daril, ki posamično presežejo 42 eurov. če darovalec določenemu prejemniku podari več daril, ki posamično ne presežejo 42 eurov, njihova skupna vrednost pa v posameznem davčnem letu preseže 84 eurov, se vpiše skupna vrednost teh daril, obračun davčnega odtegljaja pa se davčnemu organu predloži ob izplačilu darila, s katerim je vrednost vseh daril v davčnem letu presegla 84 eurov. Za morebitna naslednja dana darila, ki jih v istem davčnem letu prejemniku izplača darovalec v teh primerih, se vpiše vrednost darila, tudi če posamično ne preseže 42 eurov.

Pri izplačanih dobitkih v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, pri katerih je potrebno neko znanje, spretnost ali naključje, se vpiše vrednost teh dobitkov, ki posamično presegajo 42 eurov.

Pri izplačanih kadrovskih in drugih štipendijah za študij v Sloveniji, se vpiše znesek v delu, ki presega višino minimalne plače, pri štipendijah, izplačanih za študij v tujini, pa v delu, ki presega znesek minimalne plače, povečane za 60 %.

103 Dohodek, izplačan nerezidentom:
Vpiše se del dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplačujejo nerezidentom.

104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplačane dohodke rezidentom, od katerih se v skladu z 282. členom ZDavP-2 davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov.

107 Davčna osnova
Vpiše se znesek davčne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se odtegne in plača davčni odtegljaj. V znesek se ne vključujejo dohodki iz zaporedne številke 104.

108 Davčna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je davčna osnova od drugih dohodkov, izplačanih nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena v ZDoh-2 oziroma se davka od tega dohodka ne odtegne.

110 Davčna osnova – zavezanci, ki uveljavljajo izračun akontacije dohodnine po znižani stopnji ali po lestvici
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane druge dohodke zavezancem, ki se jim ti dohodki izplačujejo za redno mesečno obdobje, in ki uveljavljajo način izračuna akontacije dohodnine iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Izplačevalec vpiše podatek samo, če mu je davčni zavezanec-prejemnik pred izplačilom dohodka predložil potrdilo davčnega organa iz tretjega odstavka 322. člena ZDavP-2.


II. DAVčNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25 % od davčne osnove.

203 Po znižani stopnji, po lestvici
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega upoštevaje stopnje dohodnine in lestvico iz 122. člena ZDoh-2, preračunano na 1/12 leta ter 1/12 letnega zneska olajšav, v skladu z drugim odstavkom 131. člena ZDoh-2.

204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. členom ZDavP-2.


III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, obračunanih od osnov in po stopnjah v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Podatek o osnovi za izračun prispevkov za socialno varnost se v stolpec »Osnova« vpiše le v primeru, če znesek osnove ni enak dohodku, ki se všteva v osnovo za izračun davčnega odtegljaja.


1.4.8 OBRESTI IN DIVIDENDE

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU

010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.I. OSNOVE ZA IZRAčUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA

101 Dohodek

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se znesek dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.

107 Davčna osnova
Vpiše se znesek davčne osnove, od katere se odtegne in plača davčni odtegljaj.

Pri izplačilu obresti na obveznice, ki se izplačujejo upravičencem kot odškodnina na podlagi zakona, ki ureja denacionalizacijo, se vpiše 50 % zneska izplačanih obresti.

108 Davčna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se šteje za davčno osnovo od izplačanih obresti in dividend nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kot je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.

109 Davčna osnova – rezidenti, ki uveljavljajo oprostitev plačila davčnega odtegljaja iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se šteje za davčno osnovo od izplačanih obresti in dividend rezidentom, ki uveljavljajo oprostitev plačila davčnega odtegljaja na podlagi iz mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če razpolaga z ustreznimi dokazili, da so izpolnjeni z mednarodno pogodbo določeni pogoji za oprostitev plačila davka.

II. DAVČNI ODTEGLJAJ

201 Po splošni stopnji

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna in odtegne po stopnji 20 %.

202 Odbitek davka, plačanega v tujini
Podatek se vpisuje pri izplačilu obresti in dividend rezidentu, ki uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini od teh dohodkov. Vpiše se znesek odbitka davka, ki se upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja, če izplačevalec razpolaga z ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.

204 Po nižji stopnji
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. členom ZDavP-2.


B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov - pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca-prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU


A001 Davčna številka
A002 Identifikacijska številka nerezidenta (če ni slovenske davčne številke - pod pogoji iz petega odstavka 35. člena ZDavP-2)
A003 Ime in priimek
A004 Oznaka za rezidentstvo:
R – rezident RS
N – nerezident RS: vnos države rezidentstva
A005 Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Posebni podatki (ustrezno označiti)
A011 delavec, napoten na delo v tujino (detaširani delavec)
A012 detaširani delavec-javni uslužbenec (prvi odstavek 42. člena ZDoh-2)
A013 zavezanec, ki opravlja delo na trgovski ladji dolge plovbe (drugi odstavek 42. člena ZDoh-2)
A014 invalid nad predpisano kvoto
A015 zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač
A016 zaposleni, ki mu delodajalec izplačuje nadomestilo plače po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.


PODATKI O DOHODKU

A051 Oznaka vrste dohodka

Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.
¸
A052 Znesek dohodka
Vpiše se znesek posamezne vrste dohodka, od katerega se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.

A053 Normirani stroški/odhodki
Vpiše se podatek o znesku normiranih stroškov/odhodkov, ki ga je izplačevalec skladno z ZDoh-2 upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja.

A061 Oznaka osnove za prispevke za socialno varnost
Izbere se ustrezna šifra iz šifranta osnov za prispevke za socialno varnost, in sicer:
P01 Plača in nadomestila plače: vpiše se znesek osnove za prispevke, ki jih delodajalec obračuna od izplačanih plač in nadomestil plač (tudi od tistih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca oziroma jih le-ta refundira iz proračuna ali od zavodov). Vpiše se tudi znesek osnove za prispevke od nadomestil iz naslova starševskega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter nadomestil iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
P02 Razlika do minimalne plače
P03 Neplačana odsotnost
P04 Drugo: vpiše se znesek osnove za prispevke za primere, ki niso zajeti v osnovah od P01 do P03, in sicer: osnova za prispevke od bonitet, od povračil stroškov nad predpisano višino ter od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja; osnova za prispevke od pokojnin in nadomestil pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; osnova za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajencev, osnova za plačilo prispevkov od izplačil po podjemnih pogodbah ter druge osnove, od katerih se skladno s posebnimi predpisi obračunajo in plačajo obvezni prispevki za socialno varnost. če se prispevek za socialno varnost obračuna v pavšalnem znesku, se osnove ne vpisuje (vpisuje se le podatek o znesku obračunanega pavšalnega prispevka).

A062 Znesek osnove za prispevke
Vpiše se znesek osnove, od katere se obračunajo predpisani prispevki za socialno varnost.

Prispevki za socialno varnost – splošna pojasnila

Zneski obračunanih prispevkov ter zneski plačanih prispevkov se vpisujejo ločeno.

V obračunane prispevke se vpišejo vsi prispevki, ki jih delodajalec obračuna od izplačanega dohodka (tako obračunani prispevki, ki jih mora tudi dejansko vplačati kot tudi obračunani prispevki, ki jih delodajalcu ni potrebno vplačati na vplačilne račune). V plačane prispevke se vpišejo tudi zneski prispevkov, ki se štejejo za plačane, delodajalcu pa jih skladno s posebnimi predpisi ni potrebno vplačati na vplačilne račune (na primer: prispevki za socialno varnost od nadomestil po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, prispevki za socialno varnost za zaposlene v invalidskih podjetjih, prispevki za socialno varnost za zaposlene invalide nad predpisano kvoto in drugi).

Če delodajalec na dan zapadlosti ni plačal v celoti vseh obračunanih prispevkov, se vpiše le dejansko vplačani znesek prispevkov. V tem primeru izplačevalec posameznemu zavarovancu pripiše znesek sorazmernega dela plačila glede na individualno osnovo. O naslednjem delnem plačilu (oziroma dokončnem plačilu) obračunanih prispevkov delodajalec poroča na dan plačila – z ustrezno oznako zaporednega števila plačila na zbirnih podatkih iz obračuna davčnih odtegljajev.

A071 – A075 Prispevki za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, ki jih je izplačevalec izračunal in plačal. V podatke niso vključeni tisti prispevki za socialno varnost zavarovanca, ki se ne obračunajo v breme njegovega dohodka, na primer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zneska razlike do minimalne plače (znesek tega prispevka je vključen med podatke o prispevkih za socialno varnost delodajalca). Če se obvezni prispevki za socialno varnost ne obračunavajo in plačujejo od izplačanega dohodka, upoštevajo pa se pri izračunu davčnega odtegljaja (na primer: prispevki za socialno varnost verskih delavcev, prispevki za socialno varnost zaposlenih v tujini), se skupni znesek teh prispevkov vpiše v zaporedno številko A075).

A081 – A086 Prispevki za socialno varnost delodajalca
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca oziroma drugega izplačevalca. V podatke se vključujejo tudi prispevki za socialno varnost delojemalca, za katere je skladno z zakonom zavezanec delodajalec, na primer prispevek delojemalca od zneska razlike do minimalne plače.

A091 Davčni odtegljaj
Ločeno se vpiše znesek izračunanega in odtegnjenega davčnega odtegljaja ter znesek davčnega odtegljaja, ki ga je izplačevalec dejansko vplačal na vplačilni račun. če delodajalec izračunanega in odtegnjenega davčnega odtegljaja na dan zapadlosti ni plačal v celoti, se vpiše le dejansko vplačani znesek, v tem primeru izplačevalec davčnemu zavezancu pripiše znesek sorazmernega dela plačila glede na individualno osnovo. O naslednjem delnem plačilu (oziroma dokončnem plačilu) davčnega odtegljaja delodajalec poroča na dan plačila – z ustrezno oznako zaporednega števila plačil na zbirnih podatkih iz obračuna davčnih odtegljajev.

A092 Odbitek davka, plačanega v tujini
Vpiše se znesek tujega davka, ki ga je izplačevalec upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja rezidentu.

A101 Prispevki za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem
Vpiše se podatke o prispevkih, ki jih delodajalec plačuje skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za delojemalce, katerih zavarovalna doba se šteje s povečanjem.
Izplačevalec izbere ustrezen tip povečanja:
- od 12 na 14 mesecev
- od 12 na 15 mesecev
- od 12 na 16 mesecev
- od 12 na 17 mesecev
- od 12 na 18 mesecev.
Ločeno se vpišeta znesek obračunanih prispevkov in znesek plačanih prispevkov. če delodajalec obračunanih prispevkov na dan zapadlosti ni plačal v celoti, se vpiše le dejansko vplačani znesek. V tem primeru izplačevalec posameznemu zavarovancu pripiše znesek sorazmernega dela plačila glede na individualno osnovo.
O morebitnem naslednjem delnem plačilu (oziroma dokončnem plačilu) obračunanih prispevkov delodajalec poroča na dan plačila – z ustrezno oznako zaporednega števila plačil na zbirnih podatkih iz obračuna davčnih odtegljajev.


1.2 Podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane

Podatke o medletnem upoštevanju olajšave za vzdrževane družinske člane na podlagi obvestila zavezanca (prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu ZDoh-2, pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2) predložijo izplačevalci ob zadnjem izplačilu dohodka v davčnem letu oziroma najpozneje do 31. decembra davčnega leta.

OznakaOpis podatka
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se posredujejo podatki
DŠ zavezanca za dajanje podatkov – izplačevalca
Davčna številka zavezanca – prejemnika dohodka
Ime
Priimek
Davčna številka vzdrževanega družinskega člana
Ime
Priimek
Od meseca (MM)
Do meseca (MM)
Oznaka vzdrževanega družinskega člana; dovoljene oznake: A1, A2, A3, A4, A5,C. Oblika in način dostave podatkov

1.1 Podatki iz obračuna davčnega odtegljaja po posameznem davčnem zavezancu se dostavijo v elektronski obliki po telekomunikacijski poti, in sicer po sistemu edavkov na spletni naslov: http://edavki.durs.si/.

1.2 Podatki morajo biti zapisani v predpisani sestavi XML, ki je objavljena na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si ali http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx v razdelku PODO – Prispevki in davčni odtegljaji, v katerem je določena sestava za posamezne obrazce.

1.3 Tehnična navodila za pripravo dokumentov za zgoraj predpisano sestavo je objavljena na spletni strani DURS http://www.durs.gov.si ali http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx v razdelku Aktualno.

Ključne besede:
REK
REK obrazci
davčni odtegljaj

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress