Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.11.2007 19:09:08

Pogoji za opravljanje dejavnosti

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Ljubljana, 11. 10. 2007

Zadeva:


Dejavnosti, za katere morajo osebe pred pričetkom opravljanja pridobiti dovoljenje posebnega organa (vrsta dovoljenja, organ, ki ga izda in zakonska podlaga za izdajo dovoljenja)

AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE

74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.)) lahko ministrstvo, pristojno za delo, s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela, ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Organizacija oziroma delodajalec lahko zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje in se pred začetkom opravljanja dejavnosti vpiše v register agencij za zagotavljanje dela, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo.

Kadrovski, organizacijski in drugi pogoje za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitev in dela ter za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu so opredeljeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06).

ARHEOLOŠKA RAZISKOVANJA

92.522 Varstvo kulturne dediščine

Fizične in pravne osebe zasebnega prava smejo samo z dovoljenjem ministra, pristojnega za kulturo, izvajati naloge na področju varstva dediščine – 27 in 28. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD in 63/07 – odl. US). Koncesija za izvajanje nalog javne službe se lahko podeli le za izvajanje nalog iz četrte in devete alinee 19. člena. Podeli jo minister, pristojen za kulturo tistim fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava, ki imajo dovoljenje ministra iz 18. člena, na podlagi javnega razpisa- 29. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine

AVTO ŠOLA

80.410 Dejavnost vozniških šol

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za voznike. Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje iz 159. člena zakona ter drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vpiše v register avtošol - 158. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4 in 139/06 – ZORed).

BANČNE STORITVE

65.121 Dejavnost bank

Na območju Republike Slovenije lahko bančne storitve opravlja banka, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke Slovenije – 33. čl. Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06). Banka mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe.

STORITVE IZDAJE ELEKTRONSKEGA DENARJA

65.121 Dejavnost bank

Storitve izdaje elektronskega denarja lahko v Sloveniji opravljajo banke v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06). Poleg bank lahko v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o plačilnem prometu elektronski denar izdaja tudi:

 • družba za izdajo elektronskega denarja, ki je za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Banke Slovenije,
 • družba za izdajo elektronskega denarja države članice Evropske unije, ki je po Zakonu o plačilnem prometu pooblaščena opravljati storitve izdaje elektronskega denarja in
 • podružnica tuje družbe za izdajo elektronskega denarja, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev po Zakonu o plačilnem prometu.

Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve (sem spada tudi opravljanje poslov izdajanja elektronskega denarja) na območju Republike Slovenije, le če pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti ustrezno dovoljenje skladno z 88 členom Zakona o bančništvu (ZBan-1; Uradni list RS, št. 131/06).

MENJALNICA

67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom

Menjalniške posle lahko opravljajo rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije- 49. člen Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – UPB1).

Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve (sem spada tudi opravljanje menjalniških poslov) na območju Republike Slovenije, le če pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti ustrezno dovoljenje skladno z 88 členom Zakona o bančništvu (ZBan-1; Uradni list RS, št. 131/06).

POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE

64.920 – Drugo kreditiranje

Dajalec kreditov, ki mora pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, mora na Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov vložiti pisni zahtevek za izdajo dovoljenja – 22. člen Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 – UPB1).

Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve (sem spada tudi potrošniško kreditiranje) na območju Republike Slovenije, le če pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti ustrezno dovoljenje skladno z 88 členom Zakona o bančništvu (ZBan-1; Uradni list RS, št. 131/06).

BIOCIDI

24.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 3. člen Zakona o biocidnih proizvodih (Ur.l. RS, št. 61/06) in 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

DEJAVNOST ORGANIZIRANJA IN PRODAJE TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev se pridobi na podlagi licence, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Register izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom vodi Gospodarska zbornica Slovenije- 35. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).

DEJAVNOST PRIDELAVE IN DODELAVE SEMEN IN SADIK

01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Fitosanitarna uprava RS- 5. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin Uradni list RS, št. 25/05- UPB1). Uprava odloči o vpisu v register dobaviteljev z odločbo (7. člen).

DEJAVNOST TURISTIČNIH VODNIKOV IN TURISTIČNIH SPREMLJEVALCEV

63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

Turistični vodnik ali spremljevalec je lahko oseba, ki po opravljenem preizkusu znanja pridobi izkaznico Gospodarske zbornica Slovenije- 39. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).

DETEKTIVSKA DEJAVNOST

74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

Za opravljanje detektivske dejavnosti mora detektiv imeti licenco, ki mu jo lahko izda Detektivska zbornica Slovenije- 8. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB2 in 60/07).

EKSPLOZIVNE SNOVI

24.610 Proizvodnja razstreliv

Pravna oseba lahko začne proizvajati eksplozive, ko dobi dovoljenje za proizvodnjo, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve - 17. člen Zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05- UPB1). Pravna oseba in podjetnik lahko pričneta opravljati promet z eksplozivi, ko za to dobita dovoljenje pristojne enote upravne enote - 25. člen Zakona o eksplozivih. Za uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov je potrebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve - 29. člen Zakona o eksplozivih.

ENERGETSKA DEJAVNOST

40.111 Proizvodnja električne energije v HE
40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE
40.113 Druga proizvodnja električne energije
40.120 Prenos električne energije
40.131 Distribucija električne energije
40.132 Trgovanje z električno energijo
40.210 Proizvodnja plina
40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo

Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo- 6. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05-UPB1). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti: proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,

 • proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
 • predelavo nafte ali naftnih derivatov,
 • transport energije in goriv po omrežjih,
 • dejavnost sistemskega operaterja,
 • skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
 • dobavo električne energije, plina ali toplote,
 • organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
 • trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 – ZdZPZ in 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

FITOFARMACEVTI

24.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

S prometom FFS se lahko ukvarjajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo odločbo Fitosanitarne uprave RS, s katero jim določi tudi registrsko številko za vpis v register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS- 1. člen Pravilnika o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 58/01, 64/05 in 66/07) in 5. člen Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – UPB2).

GEODETSKA DEJAVNOST

74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje

Po 3. členu Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD (Uradni list RS, št. 8/00 in 47/06- ZEN) v zvezi z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB, 14/05-popravek in 111/05-odločba US) lahko:

 • dela na področju geodetske dejavnosti, določena z Uredbo o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi (Uradni list RS, št. 23/04), in
 • strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve,

opravljata samo samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba, ki sta vpisana v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) in izpolnjujeta pogoje, določene z ZGeoD.

Za vsako geodetsko delo iz Uredbe o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi (Uradni list RS, št. 23/04) mora geodetsko podjetje imenovati odgovornega geodeta, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

Strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve, lahko po 27. členu ZGeoD izvajajo le geodetska podjetja, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. O zahtevi za pridobitev dovoljenja odloča Geodetska uprava Republike Slovenije. Geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje, mora za vsako geodetsko storitev imenovati odgovornega geodeta za geodetske storitve, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev in aktivno obvlada slovenski jezik (31. člen ZGeoD).

GORSKI VODNIK

92.623 Druge športne dejavnosti

dejavnost gorskega vodnika lahko opravlja fizična oseba, ki je opravila vse z zakonom predpisane izpite in je vpisana v imenik aktivnih gorskih vodnikov pri Združenju gorskih vodnikov RS- 4. člen Zakona o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 99/04- UPB1).

GOSPODARSKI RIBOLOV

05.01 Ribolov

Za gospodarski ribolov je potrebno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, pravne ali fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje iz 11. čl. Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06).

Pri morskem ribištvu obstaja obveznost pri gospodarskem ribolovu oziroma dovoljenju za gospodarski ribolov, in sicer: vpis v evidenco ribiških plovil, ki jo v skladu z 20. členom vodi ZRS.

GOSTINSTVO

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)

Oseba, ki želi opravljati katerokoli gostinko dejavnost, mora predhodno izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 - UPB1 in 60/07) - velja torej za vse gostinske dejavnosti (11. člen).
Nastanitveni gostinski obrati morajo pridobiti tudi odločbo o kategorizaciji, ki jo prav tako izda za gostinstvo pristojna enota upravne enote - 11. člen Zakona o gostinstvu. Gostinska dejavnost se opravlja kot obrti podobna dejavnost le, če jo opravlja gostinec kot samostojni podjetnik posameznik v gostinskem obratu penzion, restavracija, gostilna, slaščičarna, kavarna in okrepčevalnica- pridobiti je potrebno obrtno dovoljenje, ki ga izda Obrtna zbornica Slovenije - 5. člen Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04- UPB1 in 60/07). Priglasitev obratovalnega časa se opravi pri za gostinstvo pristojnem organu lokalne skupnosti - 12. člen Zakona o gostinstvu.

IGRE NA SREČO - AVTOMATI

92.712 Dejavnost igralnic

Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem besedilu: posebne igre na srečo).

Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije - 55. člen Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1, 19/04 – odl. US in 132/04 – odl. US). O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji soglasij in o zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata Vlada Republike Slovenije in minister, pristojen za finance - 8. člen Zakona o igrah na srečo.

PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO

92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo

Klasične igre na srečo so po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1, 19/04 – odločba US in 132/04 – odločba US) številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre.

Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije - 30. člen Zakona o igrah na srečo.

O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji soglasij in o zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata Vlada Republike Slovenije in minister, pristojen za finance - 8. člen Zakona o igrah na srečo.

ŠPEDICIJE IN DRUGE SPREMLJAJOČE PROMETNE DEJAVNOSTI

52.290 Špedicije in druge spremljajoče prometne dejavnosti

Zastopanje pred carinskimi organi (Carinjenje blaga, posredništvo- prej 63.400.002)

Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik) v 5. členu določa, da lahko vsakdo pod pogoji iz drugega odstavka 64. člena carinskega zakonika imenuje zastopnika, ki zanj pred carinskimi organi opravlja formalnosti v skladu s carinskimi predpisi. Zastopnik mora imeti sedež na območju Skupnosti (razen v primeru tranzitnega postopka, začasnega uvoza in priložnostnega deklariranja blaga, če carinski organi menijo, da je to upravičeno). Zastopanje je lahko posredno in neposredno. Država članica lahko omeji pravico do vlaganja carinske deklaracije preko posrednega oziroma neposrednega zastopnika s tem, da mora biti carinski zastopnik posrednik, ki opravlja dejavnost na ozemlju tiste članice.

Republika Slovenija je s 6. členom Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, štev. 25/04 in 28/06 Odl .US: U-I-315/05-9- v nadaljevanju: ZICPES) to omejitev uvedla, tako da mora oseba, ki opravlja posle zastopanja v okviru svoje dejavnost izpolnjevati naslednja pogoja:

 1. imeti sedež ali stalno prebivališče na območju uporabe ZICPES-a (torej Slovenije),
 2. imeti sama oziroma zaposlovati osebo ki ima:
 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
 • opravljen poseben strokovni izpit za osebe, ki opravljajo posle zastopanja.

Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, št. 33/04, 109/04, 96/05) določa v 2 členu, da morajo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena ZICPES pridobiti dovoljenje Generalnega carinskega urada Republike Slovenije, ki ni prenosljivo. Fizične osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in so opravile poseben strokovni izpit iz 11. člena uredbe, pa pridobijo licenco, ki ni prenosljiva in ki jo na podlagi 8. člena uredbe tudi izda Generalni carinski urad. Izpit se opravlja po v 11. členu predpisanih tematskih področjih in pred posebej imenovano petčlansko komisijo, katere člani morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Komisijo imenuje Generalni carinski urad in je sestavljena iz dveh predstavnikov Generalnega carinskega urada, enega predstavnika špediterjev, enega predstavnika Ministrstva za finance in enega predstavnika strokovne javnosti – visokošolske ustanove.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, lahko začnejo opravljati izobraževalno dejavnost po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih- 14. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1)

IZDAJANJE MEDIJEV

22.120 Izdajanje časopisov

izdajatelj medija mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri ministrstvu zaradi vpisa v razvid medijev- 12. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1)

IZVAJANJE STORITEV SOCIALNEGA VARSTVA

85.311 Dejavnost domov za starejše
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov
85.329 Druge socialne dejavnosti

Storitve socialnega varstva, ki so opredeljene kot javna služba, lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Koncesijo podeli ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (za dejavnosti iz prvega odstavka 43. člena ZSV) oziroma občina (drugi odstavek 43. člena ZSV). Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe, pa lahko opravljajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje ministrstvo, pristojno za socialno varstvo in so vpisane v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.

85.321 Dejavnost centrov za socialno delo

CSD opravljalo naloge, ki so centrom poverjene kot javna pooblastila, ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi – po Zakonu o socialnem varstvu opravljajo centri štiri socialnovarstvene storitve (in za občino eno), ki se vse lahko opravljajo na podlagi koncesije ali dovoljenja za delo.

85.322 Dejavnost invalidskih organizacij

Delovanje teh organizacij je vezano na Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02). Vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije lahko vloži društvo ali zveza društev na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (12. člen zakona). Vlogi za pridobitev statusa je potrebno priložiti dokazila iz 13. člena zakona.

IZVAJANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREVERJANJA ZNANJA IZ PREDPISOV, KI UREJAJO PROIZVODNJO IN PROMET KEMIKALIJ

80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada RS za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje - 2. člen Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Ur.l. RS, št. 131/03).

IZVAJANJE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za usposabljanje - 10. člen Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95).

IZVRŠITELJI

74.110 Pravno svetovanje

Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje na podlagi razpisa- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 67/07 – popr.).

KEMIKALIJE

20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
24.110 Proizvodnja tehničnih plinov
24.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
24.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
24.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
24.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
24.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
24.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
24.300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska obdelava kovin

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004 ZdZPZ, 61/2006 ZBioP) in 4. člen Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03 in 15/07). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:

Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005.

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE:

24.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije

Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

KOZMETIKA

24.520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

Dobavitelj kozmetičnih proizvodov mora dejavnost predhodno priglasiti pri Uradu RS za kemikalije - 9. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – UPB1, 47/04 ZdZPZ) in 3. člen Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet - (Uradni list RS, št. 114/03).

KULTURNI DELAVCI

92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo- 82. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02).

LEKARNIŠKA DEJAVNOST

52.310 Dejavnost lekarn

zasebniki lahko opravljajo lekarniško na podlagi koncesije, za podelitev katere izvede občina ali mesto javni razpis na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva RS. Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine ali mesta v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 13. člen Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS, št. 36/04- UPB1).

LOVSKI ČUVAJ

01.50 Lov in lovske storitve

Lovski čuvaj lahko postane polnoleten državljan oziroma polnoletna državljanka Republike Slovenije, ki ima orožni list in je opravil izpit za lovskega čuvaja ter ima kot član lovske organizacije triletno lovsko prakso - 72. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 120/06 – odl. US).

LOVEC

01.50 Lov in lovske storitve

Lovec je državljan RS ali tuji državljan s stalnim bivališčem v RS, ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen v lovišču s posebnim namenom - 60. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 120/06 – odl. US).

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov
51.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki

Pravne ali fizične osebe, registrirane v RS za opravljanje dejavnosti izdelave medicinskih pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti pri Uradu Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke vpisati v register izdelovalcev oz. dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. v register medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v RS- 99. člen Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 - ZKrmi, 67/02, 47/04 - ZdZPZ, 31/06 – ZZdr -1).

MENJALNICA

67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom

Menjalniške posle lahko opravljajo osebe, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije- 49. člen Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – UPB1).

MINERALNE SUROVINE

10.100 Pridobivanje črnega premoga
10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
10.300 Pridobivanje šote
11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.200 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč
12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud
13.100 Pridobivanje železove rude
13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
14.120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede
14.130 Pridobivanje skrilavcev
14.210 Pridobivanje gramoza in peska
14.220 Pridobivanje gline in kaolina
14.300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
14.400 Pridobivanje soli
14.500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

Rudarsko pravico lahko pridobi pravna ali fizična oseba s koncesijo, ki jo v imenu države podeli vlada, posebej za raziskovanje in posebej za izkoriščanje ali skupaj za raziskovanje in izkoriščanje- velja za celotno skupino pod šifro C Rudarstvo (13. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04- UPB1). Predhodno raziskovanje lahko opravlja pravna ali fizična oseba na podlagi dovoljenja upravne enote 13. člen ZRud).

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami

Ministrstvo, pristojno za prostor, izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu Zakona o nepremičninskem posredovanju in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana - 7. člen Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1 in 50/06 - ZMVN).

NOVINAR

92.400 Dejavnost tiskovnih agencij

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev- 22. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1).

OBRTNA DEJAVNOST

Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja, ki ga izda Obrtna zbornica Slovenije (OZS) in vpisa v obrtni register, ki ga vodi OZS - 6. člen Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 - UPB1).

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOBODAJALCEV

55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom

Fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva, se mora tudi vpisati v register sobodajalcev pri za gostinstvo pristojni enoti upravne enote - 14. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – UPB1 in 60/07), po 20. 1. 2008 pa le v Poslovni register Slovenije.

OPRAVLJANJE DEL V GOZDOVIH

02.010 Gozdarstvo

Posamezne naloge iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme in osme alinee 1. odstavka 50. člena lahko opravljajo tudi koncesionarji. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki pridobi koncesijo, katero podeli minister, pristojen za gozdarstvo, na predlog Zavoda za gozdove Slovenije- 50. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 24/99 - skl. US, 56/99 - ZON (31/00 - popr.), 67/02, 110/02 - ZGO-1, 112/06 – odl. US in 115/06).

OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV

65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.

V RS lahko investicijske storitve in posle opravlja borznoposredniška družba, ki za to pridobi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, investicijsko podjetje države članice, ki ni banka ali posebna finančna institucija in ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji in podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki ni banka in ki pridobi dovoljenje agencije za ustanovitev.
V RS lahko investicijske storitve in posle opravlja tudi banka, ki za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu z ZBan-1 ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu z ZBan-1 upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji in podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev in je v skladu z ZBan-1 upravičena opravljati investicijske storitve in posle – 32. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (št. 67/07).

OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI PRI DELU

73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, lahko od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) pridobi dovoljenje za opravljanje določenih strokovnih nalog- 46. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).

Dovoljenje za delo tako lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

 1. opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
 2. opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;
 3. izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
 4. pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

Kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje določa Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/2003).

OSEBNO DOPOLNILNO DELO

Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo v skladu z določbo 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007 – UPB1) in ob upoštevanju Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002). Pred pričetkom opravljanja dela je posameznik dolžan osebno dopolnilno delo priglasiti pristojni upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

OVEROVITELJ ELEKTRONSKEGA PODPISA

Overitelj mora začetek opravljanja dejavnosti prijaviti ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo- 18. člen Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 61/06 - ZEPT). Ministrstvo vodi elektronski javni register overiteljev v Republiki Sloveniji - 40. člen zakona.

POŠTNE STORITVE

I Promet, skladiščenje in zveze

Poštne storitve, razen če zakon določa drugače, lahko izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki o tem pisno obvesti Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK), za izvajanje univerzalnih poštnih storitev pa mora fizična ali pravna oseba pridobiti dovoljenje agencije – 10., 11. člen Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1).

PREVOZ ŽIVALI

60.240 Cestni tovorni promet
61.100 Pomorski promet
62.100 Zračni promet na rednih linijah

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo prevoz živali, morajo biti registrirane pri Veterinarski upravi RS z odločbo v upravnem postopku - 7. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05).

PREVOZNIŠTVO

60.240 Cestni tovorni promet
60.2 Drug kopenski promet
60.2 Drug kopenski promet
60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah
60.21 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah

Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco, razen če se ne pridobi z licenco Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 684/92/EGS ali z dovoljenjem Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS – Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 05/07 – popravek).

PROJEKTIRANJE

74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje

Posebno dovoljenje za opravljanje same dejavnosti ni predpisano, je pa z 28. členom ZGO-1 določeno, da je projektant lahko pravna ali fizična oseba, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma ima kot s.p. takšno dejavnost priglašeno. Če sam samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelji gospodarske družbe ne izpolnjujejo pogojev za odgovornega projektanta, mora imeti takšna pravna ali fizična oseba pri opravljanju dejavnosti zagotovljeno sodelovanje ustreznega števila odgovornih projektantov. Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik (pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali pri Inženirski zbornici Slovenije)- 45. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US IN 120/06 – odl. US.)

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije in ter zasebni raziskovalci- 6. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB1 in 61/06 – ZDru-1). Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, po predhodno opravljenem postopku izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju raziskovalne dejavnosti, podeli minister, pristojen za znanost, z odločbo (38. člen). Organizacije, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, se vpišejo v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti - Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 – in 122/06) - velja za celotno skupino pod šifro K 73.
Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (zasebni raziskovalec) se na podlagi vloge vpiše v register zasebnih raziskovalcev. Register vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije- 2. člen Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05 in 5/07).

REJNIŠKA DEJAVNOST

85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

Dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti lahko pridobi oseba, katere primernost se preverja skozi več stopenj (s strani pristojnega centra za socialno delo, s strani Komisije za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti), in ki uspešno zaključi usposabljanja. Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo, pristojno za družino, izda kandidatom dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in jih vpiše v evidenco izdanih dovoljenj – 13. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US in 114/06 - ZUTPG). Izjeme v postopku pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti so sorodniki otroka - 14. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

REVIDIRANJE

74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

Storitve revidiranja lahko opravljata samo gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD), s sedežem v RS, in pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja kot svoje dejavnost (t.j. samostojni revizor, vpisan v sodni register oz. v vpisnik podjetnikov), ki sta oba pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo- 4. člen Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01, 118/2005 - odl. US, 42/06 - ZGD-1 in 60/06 – popr.).

RIBIŠKI ČUVAJ

Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima že najmanj 3 leta izpit za ribiča in ima izpit za ribiškega čuvaja po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

IZVAJALEC ELEKTRORIBOLOVA

05.010 Ribolov

Izvajalec elektroribolova je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge izvajalca elektroribolova po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

RIBIŠKI GOSPODAR

05.020 Ribogojstvo

Ribiški gospodar je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribiškega gospodarja po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

RIBOGOJEC ZA POTREBE KONCESIONARJA

05.020 Ribogojstvo

Ribogojec za potrebe upravljavca ribiškega okoliša je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribogojca po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

USPOSABLJANJE REŠEVALCEV IZ VODE

80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja in preizkuse usposobljenosti za reševanje iz vode - 10. člen Pravilnika o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/07).

REŠEVALEC IZ VODE

Za reševalca iz vode se lahko usposobi vsaka polnoletna oseba z ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti. – 31. člen Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo).

SERVISIRANJE GASILNIH APARATOV

29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje - 4. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04).

PREGLEDOVANJE HIDRANTNIH OMREŽIJ

74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje – 4. člen Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95).

IZVAJANJE POŽARNEGA VAROVANJA

74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja pravni osebi, ki si je predhodno pridobila licenco za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in izpolnjuje predpisane pogoje – 4. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95).

PREGLEDOVANJE SISTEMOV VGRAJENE AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost in izpolnjuje predpisane pogoje – 4. člen Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 22/95 in 73/97), od. 1.1.2008 5. člen Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07).

STEČAJNI UPRAVITELJ

74.110 Pravno svetovanje

Stečajni upravitelj se vpiše v imenik stečajnih upravitelj na podlagi dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. Dovoljenje izda minister, pristojen za pravosodje. Minister dovoljenje izda na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister- 78a. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 - Odl. US, 8/96 - odl., 25/97 - ZJSRS, 39/97, 1/99 - ZNIDC, 52/99, 101/01 - odl. US, 42/02 - ZDR, 58/03 - ZZK-1, 10/06 - odl. US).

SODNI IZVEDENEC, CENILEC, TOLMAČ

74.110 Pravno svetovanje

Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje minister, pristojen za pravosodje- 86. člen Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB3). Imenovanje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter vpiše v imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje - 88. člen Zakona o sodiščih.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

92.6 Športna dejavnost
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.621 Dejavnost marin
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti

Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, lahko opravljajo pravne osebe in posamezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev - 34. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 -ZOPA).

Posameznik lahko na podlagi 34. člena Zakona o športu opravlja naloge v športu kot zasebni športni delavec, če:

 • ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti,
 • ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
 • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
 • obvlada slovenski jezik in ima stalno prebivališče v RS.

Poleg navedenega pa lahko posameznik samostojno kot poklic opravlja športno dejavnost, če je v skladu z določbami 35. člena Zakona o športu vpisan v razvid poklicnih športnikov.

TRGOVINA

50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo
50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo 50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
50.501 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi
51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
xxxxxx Posredništvo pri trgovini s kemikalijami
xxxxxx Posredništvo pri trgovini s strateškim blagom posebnega pomena za varnost in zdravje
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
51.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
51.250 Trgovina na debelo s surovim tobakom
51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
51.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.410 Trgovina na debelo s tekstilom
51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
51.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
51.830 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,navigacijo
51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900 Druga trgovina na debelo
52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki 52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
52.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
52.310 Dejavnost lekarn
52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.420 Trgovina na drobno z oblačili
52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom 52.471 Dejavnost knjigarn
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami 52.473 Dejavnost papirnic
52.481 Trgovina na drobno s športno opremo 52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
52.484 Trgovina na drobno s kurivom
52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
52.710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov
52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav
52.730 Popravilo ur, nakita
52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
63.120 Skladiščenje

Za opravljanje trgovinske dejavnosti ni potrebno pridobiti nobenega dovoljenja, razen za:

 • prodajo blaga na premičnih stojnicah- treba je pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti- 45. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 (34/93 - popr.), 57/93 in 110/02).
 • prodajo blaga s prodajnimi avtomati- trgovec mora dobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti- 54. člen Pravilnika,
 • potujoča prodajalna- trgovec opravlja prodajo na podlagi soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti- 57. člen Pravilnika,
 • in za posamezne trgovinske dejavnosti, kjer je to predpisano s posebnim predpisom.

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 3. člen Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) in 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

Dobavitelj kozmetičnih proizvodov mora dejavnost predhodno priglasiti pri Uradu RS za kemikalije - 9. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00, 65/03 in 47/04 - ZdZPZ)) in 3. člen Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet - (Uradni list RS, št. 114/03).

Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

Za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge izdaja organ, pristojen za kemikalije licence oziroma registracije. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005.

UPRAVLJANJE STANOVANJ

70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

Upravnik večstanovanjske hiše je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za dejavnost upravljanja z nepremičninami in vpisan v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu- Register upravnikov vodi pristojna upravna enota oziroma organ mestne občine, na območju katere je večstanovanjska stavba- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 – odl. US in 18/07 – odl. US).

USPOSABLJANJE VOZNIKOV IZREDNIH PREVOZOV

80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

Za izvajanje programa strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah se lahko na podlagi javnega razpisa pooblasti izobraževalno organizacijo ali drugo organizacijo ali podjetniški izobraževalni center, ki so registrirani za izobraževanje odraslih. Pooblastilo izda minister, pristojen za promet- 70. člen Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4 in 139/06 - ZORed).

VINOGRADNIŠTVO

01.131 Vinogradništvo

Vpis v register pridelovalcev grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov - 13. člen Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06).

VROČANJE PO ZPP

64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte

Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost vročanja po ZPP, mora pridobiti dovoljenje za opravljanje vročanja, ki ga podeli minister, pristojen za pravosodje- 132. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB2, 69/05 - odl. US, 90/05 - odl. US, 43/06 - odl. US, 69/06 – odl. US in 52/07).

ZASEBNA VETERINARSKA DEJAVNOST

85.200 Veterinarstvo

Veterinarska organizacija (pravna ali fizična oseba) lahko začne opravljati veterinarske dejavnosti, za katere ni potrebna koncesija po tem zakonu, ko Veterinarska zbornica z odločbo v upravnem postopku ugotovi, da veterinarska organizacija izpolnjuje predpisane pogoje za določeno organizacijsko obliko. Za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe mora veterinarska organizacija poleg odločbe iz prvega odstavka tega člena pridobiti tudi koncesijo VURS - 63. člen Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/2002 -ZGO-1, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US, 93/05-ZVMS).

ZASEBNO VAROVANJE

74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

Pravica za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja se pridobi z licenco, ki jo podeli ministrstvo, pristojno za notranje zadeve - 16. člen Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 7/07 – skl. US in 16/07 – odl. US).

ZAVAROVALNI POSLI

66.0 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja

Z zavarovalniškimi posli se lahko ukvarja pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov - 1. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2 in 9/07).
Z zavarovalnimi posli se lahko ukvarja tudi podružnica tuje zavarovalnice, ki je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor in zavarovalnica države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom pooblaščena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba ali kot družba za vzajemno zavarovanje.

ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE

67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu, skladih

Storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko opravlja samo zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Dovoljenje izda Agencija za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov - 227. člen Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2 in 9/07).

ZDRAVILA

24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov

Zdravilo se lahko da v promet, če je bilo zanj izdano dovoljenje za promet, ki ga izda Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke - 17. člen Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06).

ZDRAVSTVENA ZASEBNA DEJAVNOST

85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Minister, pristojen za zdravstvo, izda odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev- 4. člen Pravilnika o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list RS, št. 24/92, 98/99 - ZZdrS).

ŽIČNICE - VLEČNICE

92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč

Investitor mora za graditev žičniške naprave pridobiti koncesijo. Koncesijo za vlečnico na podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon), podeli občina, za žičniško napravo, ki leži na območju mestne občine podeli koncesijo mestna občina, za ostale žičniške naprave (razen izjem, ki jih določa 20. člen omenjenega zakona) podeli koncesijo pristojno Ministrstvo za promet. Žičniška naprava lahko obratuje samo z dovoljenjem za obratovanje, ki ga izda Ministrstvo za promet.

V skladu z 51. členom zakona morata vodja obratovanja in njegov namestnik imeti pooblastilo ministra, pristojnega za žičniške naprave, za vodenje in obratovanja žičniške naprave.

Uporabo smučišča, varnost in pogoje, katerim morajo ustrezati površine smučišča,. določa Zakon o varnosti na smučišču (Uradni list RS, št. 3/06), ki med drugim tudi določa, da sme smučišče obratovati z dovoljenjem za obratovanje, ki ga izda minister, pristojen za promet;

ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA

15.110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
15.200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
15.510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov

Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/06 in 66/07).

AEROSNEMANJA ZA IZDELAVO KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJ

74.81 Fotografska dejavnost

Aerosnemanja za izdelavo kartografskih publikacij lahko skladno s prvim odstavkom 31. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) opravljajo le pravne osebe, ki jih pooblasti vlada.

RAZISKOVANJA NA PODROČJIH, KI SO POMEMBNA ZA OBRAMBO

74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
75.22 Obramba

Tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo raziskovanja na področjih, za katera je predpisano, da so pomembna za obrambo, morajo skladno z drugim odstavkom 31. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

PROMET Z VOJAŠKIM OROŽJEM IN OPREMO

52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.

Vojaško orožje in opremo lahko prodaja, izvaža ali uvaža ter opravlja posle posredovanja s tem blagom le gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, ki pridobi dovoljenje Ministrstva za obrambo iz prvega odstavka 77. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo). Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev tega dovoljenja določa Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list RS, št. 18/03 in 25/05).

CIVILNO OROŽJE

29.600 proizvodnja orožja in streliva
51.900, 52.481 in 52.488 trgovina na debelo in drobno z orožjem (popravilo)
92.623 dejavnost civilnih strelišč

Pravna oseba ali podjetnik posameznik lahko prične opravljati dejavnost prometa z orožjem ali dejavnost civilnega strelišča, ko dobi dovoljenje Ministra, pristojnega za notranje zadeve 39. in 51. člen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05- UPB1). Za posamični uvoz, izvoz in tranzit pa je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve 69., 70. in 71.e člen Zakona o orožju.

PROIZVODNJA VOJAŠKEGA OROŽJA IN OPREME

29.600 proizvodnja orožja in streliva

Kdor želi proizvajati vojaško orožje in opremo mora predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo iz prvega odstavka 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo). Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega orožja in opreme. Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev tega soglasja določa Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list RS, št. 18/03 in 25/05).

TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL

74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje

V 205. členu Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 - UPB) je določeno, da tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil.

IZVAJANJE USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA OPRAVLJANJE IZPITOV ZA UPRAVLJANJE S ČOLNI

80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita za voditelja čolna, preizkusa znanja ali VHF GMDSS izpita skladno z 31. členom Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05 in 103/05).

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE POMORŠČAKOV

80.220 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje izobraževalnemu zavodu, drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za izobraževanje in usposabljanje pomorščakov za pridobitev pooblastil o nazivu skladno s 70. členom Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05).

LETALSTVO

80.422 Zrač80.423 ni promet na rednih linijah
62.200 Izredni zračni promet

Dejavnosti zračnega prevoza sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila operativno licenco in spričevalo letalskega prevoznika (prvi odstavek 68. člen Zakona o letalstvu, Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in Uredba Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov, UL L 240, z dne 24. 8. 1992, str. 1). Operativno licenco in spričevalo letalskega prevoznika izda Ministrstvo za promet.

Druge dejavnosti v zračnem prometu sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila ustrezno spričevalo ali dovoljenje v skladu z določbami Zakona o letalstvu (drugi odstavek 68. člena) in izpolnjuje druge pogoje v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Spričevalo ali dovoljenje izda Ministrstvo za promet.

63.230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu

Izvajalec navigacijske službe zračnega prometa mora pridobiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa – dovoljenje izvajalcu navigacijskih služb (Zakon o navigacijskih službah zračnega prometa, Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo in Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb), UL L 96/10 z dne 31. 3. 2004, str. 10). Certifikat – dovoljenje izda Ministrstvo za promet.

80.41 Dejavnost vozniških šol 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

Strokovno usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja opravljajo izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, materialne in druge pogoje (letalske šole). Dovoljenje za delo letalski šoli za določeno vrsto oziroma namen usposabljanja izda Ministrstvo za promet (56. člen Zakona o letalstvu, Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo).


Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Ključne besede:
pogoji za opravljanje dejavnosti

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti