Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 3.11.2003

Navedbe kontov kot usmeritve za poročanje po finančnih instrumentih

Banka Slovenije

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Konti A.enot – usmeritve za institucionalne enote, ki uporabljajo Kontni okvir in priporočeni kontni načrt za gospodarske družbe

F.1 Monetarno zlato in SDR

Terjatve: -

Obveznosti: -

F.2 Gotovina in vloge

F.21. Gotovina

Terjatve:

100-Tolarska sredstva v blagajni

101-Devizna sredstva v blagajni

Obveznosti: -

F.22 Prenosljive vloge

Terjatve:

102-Izdani čeki (odbitna postavka)

103-Prejeti čeki

104-Druge takoj unovčljive vrednostnice

109-Denar na poti

110-Tolarska sredstva na računih

112-Devizna sredstva na računih

Obveznosti: -

F.29 Druge vloge

Terjatve:

078-Dolgoročni dani depoziti

111-Tolarski depoziti na odpoklic

113-Devizni depoziti na odpoklic

114-Denarna sredstva na posebnih računih oz. za posebne namene

177-Kratkoročni depoziti pri bankah in drugih finančnih institucijah

Obveznosti: -

*F.22/F.29

Kadar natečene obresti niso razvidne iz konta instrumenta na katerega natečejo, se upošteva del naslednjih kontov, ki predstavlja natečene obresti iz naslova vlog (F.22 ali F.29):

Terjatve: 150-Kratkoročne terjatve za obresti (del)

Obveznosti: -

F.3 Vrednostni papirji razen delnic

F.33 Vrednostni papirji, razen delnic brez izvedenih finančnih instrumentov

Navedene konte je potrebno upoštevati po načelu originalne ročnosti (zapadlosti) in ne po načelu preostale ročnosti ter ne po njihovem namenu (če so npr. kupljeni za prodajo).

F.331 Kratkoročni vrednostni papirji

Terjatve:

170-Prejete menice

174* -Ostale vrednostnice, kupljene za prodajo

Vrednosti konta 174 se upoštevajo pri instrumentu F.331 (kratkoročni vrednostni papirji razen delnic) le, kadar se vrednosti nanašajo na instrument s kratkoročno originalno ročnostjo. V primeru, ko gre za instrument z dolgoročno originalno zapadlostjo, se vpišejo vrednosti konta 174 pod instrument F.332 (dolgoročni vrednostni papirji).

Obveznosti:

274-Kratkoročne izdane obveznice in druge vrednostnice

275-Kratkoročne izdane menice

F.332 Dolgoročni vrednostni papirji

Terjatve:

073-Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od podjetij v skupini razen od pridruž.podjetij

074-Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od pridruž.podjetij

075-Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih

174* -Ostale vrednostnice, kupljene za prodajo

Vrednosti konta 174 se upoštevajo pri instrumentu F.332 (dolgoročni vrednostni papirji razen delnic) le, kadar se vrednosti nanašajo na instrument z dolgoročno originalno ročnostjo. V primeru, ko gre za instrument s kratkoročno originalno zapadlostjo, se vpišejo vrednosti konta 174 pod instrument F.331 (kratkoročni vrednostni papirji).

086 -Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja (Tisti del konta 086, ki se nanaša na dolgoročne terjatve iz dolgoročno prejetih menic).

Obveznosti:

970-Dolgoročno izdane menice

971-Dolgoročna posojila, dobljena z izdajo obveznic

*F.331/F.332

Kadar natečene obresti niso razvidne iz konta instrumenta na katerega natečejo, se upošteva del naslednjih kontov, ki predstavlja obresti natečene na F.331 ali F.332:

Terjatve: 150-Kratkoročne terjatve za obresti (del)

Obveznosti: 280-Kratkoročne obveznosti za obresti (del)

F.34 Izvedeni finančni instrumenti

* Ni podanih kontov kot usmeritev za poročanje. Poročevalci pri poročanju upoštevajo značilnosti in vsebino instrumenta F.34 (glej Opredelitve finančnih instrumentov).

F.4. Posojila

F.41 Kratkoročna posojila

Terjatve:

124-Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi

176-Kratkoročna dana posojila

Obveznosti:

270-Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi

271-Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v tujini

272-Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

273-Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini

F.42 Dolgoročna posojila

Terjatve:

070-Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb podjetij v skupini razen pridruženih podjetij

071-Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruženim podjetjem

072-Dolgoročna posojila, dana drugim

077-Druga dolgoročna vložena sredstva

082-Dolgoročni dani potrošniški krediti

085-Dolgoročne terjatve iz finančnega najema

Obveznosti:

972-Dolgoročna posojila, dobljena pri domačih bankah

973-Dolgoročna posojila, dobljena pri drugih domačih osebah

974-Dolgoročna posojila, dobljena pri tujih bankah

975-Dolgoročna posojila, dobljena pri drugih tujih osebah

976-Dolgoročne dobljene vloge domačih oseb

977-Dolgoročne dobljene vloge tujih oseb

984-Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema

*F.41/F.42

Kadar natečene obresti niso razvidne iz konta instrumenta na katerega natečejo, se upošteva del naslednjih kontov, ki predstavlja natečene obresti na posojila (F.41 ali F.42):

Terjatve: 150-Kratkoročne terjatve za obresti (del)

Obveznosti: 280-Kratkoročne obveznosti za obresti (del)

F.5 Delnice in drugi lastniški kapital

F.51 Delnice in drugi lastniški kapital, razen investicijskih kuponov vzajemnih skladov, enot premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in delnic investicijskih družb

F.511/512 Delnice

F.511 Delnice, ki kotirajo

Terjatve :

Delno naslednji konti – upoštevati je potrebno del navedenih kontov, ki se nanaša na delnice, ki kotirajo:

060-Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini razen pridruženih podjetij

061-Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij

062-Druge naložbe v delnice in deleže

063-Odkupljene lastne delnice in odkupljeni lastni deleži

171-Lastne delnice in deleži

172-Druge delnice, kupljene za prodajo

Obveznosti:

90-Vpoklicani kapital

91-Kapitalske rezerve

92-Rezerve iz dobička

93-Čisti dobiček ali čista izguba

94-Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

95-Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

F.512 Delnice, ki ne kotirajo

Terjatve :

Delno naslednji konti – upoštevati je potrebno del navedenih kontov, ki se nanaša na delnice, ki ne kotirajo:

060-Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini razen pridruženih podjetij

061-Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij

062-Druge naložbe v delnice in deleže

063-Odkupljene lastne delnice in odkupljeni lastni deleži

171-Lastne delnice in deleži

172-druge delnice, kupljene za prodajo

Obveznosti:

90-Vpoklicani kapital

91-Kapitalske rezerve

92-Rezerve iz dobička

93-Čisti dobiček ali čista izguba

94-Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

95-Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

F.513 Drugi lastniški kapital

Terjatve :

Delno naslednji konti – upoštevati je potrebno del navedenih kontov, ki se nanaša na druge lastniške deleže:

060-Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini razen pridruženih podjetij

061-Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij

062-Druge naložbe v delnice in deleže

063-Odkupljene lastne delnice in odkupljeni lastni deleži

171-Lastne delnice in deleži

066-Druge dolgoročne finančne naložbe v kapital

173-Drugi deleži, kupljeni za prodajo

Obveznosti:

90-Vpoklicani kapital

91-Kapitalske rezerve

92-Rezerve iz dobička

93-Čisti dobiček ali čista izguba

94-Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

95-Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

F.52 Investicijski kuponi vzajemnih skladov, enote premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in delnice investicijskih družb

Terjatve:

Delno naslednji konti – upoštevati je potrebno del navedenih kontov, ki se nanašajo na investicijske kupone vzajemnih skladov, enote premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in delnice investicijskih družb:

060-Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini razen pridruženih podjetij

061-Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij

062-Druge naložbe v delnice in deleže

063-Odkupljene lastne delnice in odkupljeni lastni deleži

171-Lastne delnice in deleži

172-Druge delnice, kupljene za prodajo

Obveznosti (le obveznosti investicijskih družb, ostale družbe nimajo obveznosti iz naslova F.52):

90-Vpoklicani kapital

91-Kapitalske rezerve

92-Rezerve iz dobička

93-Čisti dobiček ali čista izguba

94-Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

95-Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

F.6 Zavarovalno tehnične rezervacije

Podatke o instrumentu F.6 poročajo le enote, ki imajo obveznost iz naslova zavarovalno tehničnih rezervacij (zavarovalnice in pokojninske družbe), ki uporabljajo kontni okvir za zavarovalnice (enote D.).

F.7 Druge terjatve
(druge terjatve/obveznosti)

F.71 Trgovinski (komercialni) krediti in avansi

Terjatve:

080-Dolgoročni blagovni krediti, dani v državi

081-Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini

083-Dolgoročni dani predujmi

084-Dolgoročne dane varščine

120-Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

121-Kratkoročne obveznosti do kupcev v tujini

122-Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi

123-Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini državi

134-Kratkoročne dane varščine

130-Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva

131-Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena dolgoročna sredstva

132-Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in še ne opravljene storitve

133-Drugi kratkoročni dani predujmi in predplačila

Obveznosti:

982-Dolgoročni krediti domačih dobaviteljev

983-Dolgoročni krediti tujih dobaviteljev

980-Dolgoročno prejeti predujmi

981-Dolgoročne prejete varščine

220-Obveznosti do dobaviteljev v državi

221-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

222-Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi

223-Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini

230-Kratkoročni prejeti predujmi

231-Kratkoročne prejete varščine

F.79 Drugo (druge terjatve/obveznosti, razen trgovinskih kreditov in avansov)

Terjatve:

076-Dolgoročne terjatve za nevplačani vpisani kapital

086-Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja

087-Dolgoročno odložene terjatve za davke

14-Kratkoročne terjatve iz poslovanja na tuj račun

15-Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki (natečene obresti, kadar niso vključene v instrument na katerega natečejo in drugo)

16-Druge kratkoročne terjatve

18-Kratkoročne terjatve za nevplačani v plačilo zapadli vpisani kapital

19-Aktivne časovne razmejitve

Obveznosti:

987-Dolgoročno odložene obveznosti za davke

989-Druge dolgoročne poslovne obveznosti

24-Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

25-Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

26-Obveznosti do državnih in drugih institucij

28 -Druge kratkoročne obveznosti (natečene obresti, kadar niso vključene v instrument na katerega natečejo in drugo)

29-Pasivne časovne razmejitve
Vir Spletne strani Banke Slovenije

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo

24.9.2023 22:58:10:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov