Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.6.2013 14:05:38

E-priročnik Obdavčitev zasebnikov v letu 2007 - arhiv

Rubrika: E-seminarjiprint Natisni

E-priročnik Obdavčitev zasebnikov v letu 2007 - arhiv Racunovodja.com

Gradivo ni več v prodaji.

Pripravili smo vam e-priročnik za zasebnike - navodila za pripravo letnega poročila ter podroben pregled obdavčitve dohodka iz dejavnosti. V gradivu boste našli tudi vodnik skozi davčni obračun za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in mnogo drugih uporabnih informacij.

O avtorici

Mateja Drobež Tomšič, Unija d.d., je davčna svetovalka in sodna izvedenka ekonomske stroke – davki. Magistrirala je iz davčnega prava. Je avtorica ali soavtorica več priročnikov, piše prispevke za različne strokovne revije.

Kazalo

Priročnik za zasebnike - Letno poročilo za leto 2007
1. Uvod
2. Kdo so samostojni podjetniki in kdo je fizična oseba, ki opravlja dejavnost?
2.1. Srednji in veliki podjetniki
2.2. Mali podjetniki – enostavno ali dvostavno knjigovodstvo
2.3. »Normiranci«
3. Dolžnost vodenja poslovnih knjig in evidenc pri podjetnikih
Zgled: Primer sklepa
Obvestilo davčnemu organu o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig
Splošna pravila o računovodenju iz ZGD-1 (54. člen ZGD-1)
Temeljni računovodski predpostavki pri računovodenju
Kakovostne značilnosti računovodenja in sestavljanja računovodskih izkazov
Hramba poslovnih knjig, letnega in poslovnega poročila
Zastaranje
3.1. Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva
3.1.1 Vrste poslovnih knjig pri sistemu enostavnega knjigovodstva za poslovne potrebe
3.1.2. Vrste poslovnih knjig za potrebe kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti
3.2. Vrste poslovnih knjig v dvostavnem knjigovodstvu za poslovne in davčne potrebe podjetnikov
3.2.1. Vrste poslovnih knjig pri sistemu dvostavnega knjigovodstva za poslovne potrebe
3.2.2. Vrste poslovnih knjig za potrebe kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti
3.3. Vodenje poslovnih knjig davčnih zavezancev, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov
3.3.1. Evidenca izdanih listin
3.3.2. Evidence za namene DDV
3.3.3. Evidenca osnovnih sredstev
4. Letno poročilo podjetnika za zunanje poslovno poročanje
4.1. Potrebna pripravljalna dela in notranje kontrole pred sestavitvijo letnega poročila
PREDLOG: KONTROLNIK ZA PODJETNIKE za opravljanje KONTROLNIH POSTOPKOV PRED IZDELAVO ZAKLJUČNEGA IN DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2007
4.2. Razčlenjevanje postavk v bilanci stanja in pravila izkazovanja po SRS 39
4.3. Razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida in pravila izkazovanja po SRS 39
5. Sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti pri podjetnikih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov
6. Primer letnega poročila za podjetnike
6.1. Analitična bruto bilanca za podjetnika (podjetnika) Janeza Dolenca
6.2. BILANCA STANJA PODJETNIKA Janeza Dolenca, s. p. , za leto 2007 v evrih in centih
6.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za Janeza Dolenca, s. p. , za leto 2007 v evrih in centih

Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2007
I. UVOD
1. Zavezanci za sestavitev in oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
2. Kaj se šteje za dohodek iz dejavnosti (splošna definicija)
3. Izjeme pri obdavčitvi fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (47. člen ZDoh-2)
II. OBDAVČITEV DOHODKA IZ DEJAVNOSTI ZASEBNIKOV V LETU 2007
1. Ugotavljanje prihodkov
1.1. Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)
1.2. Prenehanje opravljanja dejavnosti (51. člen ZDoh-2)
1.3. Prihodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti (52. člen ZDoh-2)
1.4. Prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj (53. člen ZDoh-2)
1.5. Izključitev iz prihodkov (54. člen ZDoh-2)
1.6. Ugotavljanje prihodkov pri poslovanju s povezanimi osebami (16., 17. in 19. člen ZDDPO-2)
1.7. Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
1.8. Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve (1. odstavek 13. člena ZDDPO-2)
1.9. Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov (3. odstavek 13. člena ZDDPO-2)
1.10. Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij (3. odstavek 20. člena ZDDPO-2 in 83. člena ZDDPO-2)
1.11. Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala (3. odstavek 21. člena, 2. odstavek 22. člena ter 96. člen ZDDPO-2)
2. Ugotavljanje odhodkov
2.1. Davčno priznani odhodki – pogoji za davčno priznavanje (29. člen ZDDPO-2)
2.2. Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)
2.3. Prenehanje opravljanja dejavnosti (51. člen ZDoh-2)
2.3. Davčno nepriznani odhodki (54. člen ZDoh-2, 55. člen ZDoh-2, 30. člen ZDDPO-2)
2.4. Davčno omejeno priznani odhodki
2.5. Odhodki, ki se izvzamejo iz davčnega obračuna
3. Davčna izguba (60. člen ZDoh-2)
4. Davčne olajšave
4.1. Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (61. člen ZDoh-2)
4.2. Olajšava za zaposlovanje (62. člen ZDoh-2)
4.3. Olajšava za zavezanca invalida (63. člen ZDoh-2)
4.4. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (64. člen ZDoh-2)
4.5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (65. člen ZDoh-2)
4.6. Olajšava za donacije (66. člen ZDoh-2)
5. Stopnje akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
III. VODNIK SKOZI DAVČNI OBRAČUN ZA FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST
1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
1.1. Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje
2.1. Izvzem prihodkov iz odprave ali porabeže obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij
2.2. Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala
2.3. Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
2.4. Izvzem prihodkov iz naslova dividend, obresti, dohodka iz vzajemnih skladov, dohodka iz odsvojitve lastniških deležev ali odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev, ki se obdavčujejo kot dohodek iz kapitala
2.5. Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve
2.6. Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje
3.1. Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
3.2. Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti (povezava tudi iz 17. člena ZDDPO-2)
3.3. Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam
3.4. Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom
4. Davčno priznani prihodki
5. Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje
6.1. Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami (povezava s 16. členom ZDDPO-2)
6.2. Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti (povezava s 17. členom ZDDPO-2)
6.3. Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb
6.4. Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb rezidentov
6.5. Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane
6.6. Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ne priznajo
6.7. Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
6.8. Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
6.9. Nepriznani stroški, ki zadevajo privatno življenje
6.10. Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov in drugih terjatev
6.11. Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ
6.12. Nepriznani odhodki za davke
6.13. Nepriznani odhodki od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev
6.14. Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2
6.15. Nepriznani odhodki za donacije
6.16. Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
6.17. Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini
6.18. Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2
6.19. Davčno nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance
6.20. Odhodki, nastali v zvezi z 2.4.
6.21. Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
6.22. Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana
6.23. Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene
6.24. Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. s pogodbo o zaposlitvi
6.25. Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom
7. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje
7.1. Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek
7.2. Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane
7.3. Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi
7.4. Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji, do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
7.5. Povečanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo
7.6. Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene
8. Davčno priznani odhodki (je izračun med postavkami pod zap. št. 5 – 6 + 7)
9. Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)
10. Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)
11. Sprememba davčne osnove pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih
11.1. Povečanja davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine
11.2. Zmanjšanja davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
11.3. Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstva, ki se amortizirajo
12. Povečanja davčne osnove (vsota postavk pod zap. št. 12)
12.1. Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij zaradi prodaje oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS ali zaradi izgube pravice do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finančnem najemu
12.2. Neporabljen del investicijskih rezerv
12.3. Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega razmerja
13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če je 0
14. DAVČNA IZGUBA (11 + 12 – 10), če je < kot 0
15. Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vendar največ do višine davčne osnove)
15.1. Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja
15.2. Pokrivanje izgube
15.3. Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za vlaganja v opredmetena sredstva in v neopredmetena dolgoročna sredstva
15.4. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po 61. členu ZDoh-2
15.5. Olajšava za zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb
15.6. Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti
15.7. Olajšava za zaposlovanje invalidov
15.8. Olajšava za zavezanca invalida
15.9. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
15.10. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
15.11. Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne namene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene
15.12. Izplačila političnim strankam in reprezentativnim sindikatom
15.13. Posebna osebna olajšava
15.14. Splošna olajšava po 111. členu ZDoh-2
15.15. Posebna olajšava po 114. členu ZDoh-2
16. OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (13 – 15)
17. AKONTACIJA DOHODNINE
18. Odbitek tujega davka
19. Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka
20. DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 + 19)
21. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka
22. Obračunana predhodna akontacija
23. OBVEZNOST ZA DOPLAČILO AKONTACIJE (20-21-22), če je 0
24. PREVEČ OBRAČUNANA PREDHODNA AKONTACIJA (20 – 21– 22), če je < 0
25. OSNOVA ZA DOLOČITEV PREDHODNE AKONTACIJE
26. Predhodna akontacija
27. Mesečni obrok predhodne akontacije
28. Trimesečni obrok predhodne akontacije
IV. NEKAJ POSLOVNIH DOGODKOV IN NJIHOVA OBRAVNAVA V DAVČNEM OBRAČUNU

Oblika gradiva:

Gradivo je pripravljeno v elektronski obliki E-seminarja, dostopno je na spletni strani uporabnikom, ki pridobijo geslo za dostop. Z nakupom gesla lahko do gradiva dostopate 12 mesecev.

Zadnji članki iz rubrike:

30.6.2020 17:04:48:
Letni dopust (e-gradivo)

15.6.2020 16:15:33:
Plače po ZIUOOPE (tretji "protikorona zakon") - subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, delno povračilo plače začasno čakanje na delo - e-gradivo

11.6.2020 22:28:37:
Vzorec sklepa o začasni odreditvi dela s krajšim delovnim časom (e-gradivo)

14.5.2020 15:33:55:
Obravnavanje mednarodnih transakcij z vidika DDV (e-gradivo)

15.6.2020 11:57:21:
Knjiženje po interventnem zakonu: nadomestila, krizni dodatek, temeljni dohodek (e-gradivo)

Najnovejši članki:

29.7.2020 17:24:46:
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

3.8.2020 12:56:52:
Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

28.7.2020 11:23:27:
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19

27.7.2020 9:04:29:
Možnost delnega povračila nadomestila plače podaljšana do konca avgusta

25.7.2020 13:49:01:
Odpravljena prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT