Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.4.2007 12:41:53

Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2006

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

UVOD

PODATKI O ZAVEZANCU

1000 Dohodek iz zaposlitve

1100 Dohodek iz delovnega razmerja

1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

1102 Bonitete

1103 Regres za letni dopust

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

1107 Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Dohodki, ki se povprečijo

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

1210 Dohodki dijakov in študentov, doseženi prek pooblaščenih organizacij

1211 Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času statusa

1212 Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času brez statusa

1220 Dohodki verskih delavcev

1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2000 Dohodek iz dejavnosti

2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna

2200 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov

2300 Dohodek, dosežen s posameznim poslom

2400 Dohodek, dosežen s pridelavo vina, oljčnega olja ali čebelarstvom

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

3100 Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč

3200 Drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

3210 Dohodki, ki niso pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji

3220 Dohodki, pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji

3300 Prispevki za socialno varnost in druge obveznosti

3301 Prispevki za socialno varnost zavezanca

3302 Druge obveznosti (pristojbine za gozdne ceste ter osuševalne in namakalne sisteme)

3400 Znižanje katastrskega dohodka in olajšava za investiranje

3410 Uveljavljanje znižanja katastrskega dohodka zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov

3420 Uveljavljanje olajšave za investiranje

3500 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine

4000 Dohodek iz premoženja

4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

6000 Drugi dohodki

6100 Darila

6200 Prejemki in povračila stroškov v zvezi z drugimi dohodki

6300 Priznavalnine

6400 Preostali drugi dohodki

DODATNI PODATKI O DOHODKIH, PREJETIH IZ TUJINE

1 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Za otroka pod oznako A in B velja:

2 Olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje

3 Olajšave za različne namene

A

B

C

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE

UVOD

Zavezanci za dohodnino vlagajo napoved za odmero dohodnine v skladu z določbami Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4) in ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ter Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) in ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 21/06 UPB2). Besedila zakonov so na voljo tudi na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pravne_podlage/, v rubriki Temeljni predpisi oziroma rubriki Povezani predpisi.

Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili v letu 2006 rezidenti Slovenije. To so v prvi vrsti tisti, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, poleg teh pa tudi drugi, ki so v kateremkoli času v letu 2006 izpolnjevali katerega od naslednjih pogojev:

–        bivanje izven Slovenije zaradi zaposlitve v tujini kot javni uslužbenec Republike Slovenije (npr. zaposlitev v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji RS ali stalnem predstavništvu RS pri Evropski Uniji; tudi zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca, ki prebiva s to osebo, se šteje za rezidenta Slovenije);

–         uslužbenci v institucijah Evropskih Skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem institutu ali Evropski investicijski banki; tudi zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca, ki prebiva s to osebo, se šteje za rezidenta Slovenije;

–         običajno bivališče v Sloveniji;

–         središče osebnih (družina) in ekonomskih (zaposlitev) interesov v Sloveniji;

–  prisotnost v Sloveniji (neprekinjeno ali s prekinitvami) več kot 183 dni.

Rezident Slovenije je zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka, to je od dohodkov iz virov v Sloveniji in od dohodkov iz virov izven Slovenije.

Napovedi za odmero dohodnine zavezancem (rezidentom) ni treba vložiti v dveh primerih:

1.      če njihovi dohodki v letu 2006, od katerih se plačuje dohodnina, niso presegli 604.330 tolarjev,

2.      če so poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in pri akontaciji dohodnine tudi niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, prejeli dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ne presegajo 19.171 tolarjev.

Napoved lahko vložijo tudi rezidenti držav članic EU (nerezidenti Republike Slovenije), ki so v letu 2006 v Sloveniji dosegli dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so obdavčeni v Sloveniji, in ti dohodki znašajo najmanj 90% njihovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu (110. člen ZDoh-1).

Napoved se ne vloži za davčne zavezance, ki umrejo pred vložitvijo napovedi.

Podatki o dohodkih se vpisujejo v rubrike z enakimi oznakami, kakor so oznake, navedene v obvestilih, ki so jih zavezancem v januarju 2007 posredovali izplačevalci in davčna uprava.

Dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, je treba napovedati tudi, kadar izplačevalec oziroma davčna uprava ni poslala vseh potrebnih podatkov.

Izplačevalci dohodkov so zavezancem v skladu s pravilnikom o dostavi kontrolnih podatkov posredovali tudi obvestilo o dohodkih, ki so po 20. členu ZDoh-1 oproščeni plačila dohodnine. Seznam teh dohodkov je na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.durs.gov.si/). Podatkov o teh dohodkih ne vpišete v napoved.

V napoved ne vpisujete dohodkov, ki niso obdavčeni z dohodnino:

–         dediščine in volila (razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 33. člena tega zakona);

–        darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, povezane s prejemnikom (razen daril, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 33. člena tega zakona);

–        dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo;

–         izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja ob bolezni, poškodbi ali

–        invalidnosti, kadar ga zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno zavarovanje;

–        izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju, in za škodo v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določeno v 57. členu ZDoh-1;

–         sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med svojimpodjetjem, v katerem samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali na podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti.

Podatki o dohodkih, ki so bili izplačani v tuji valuti, se v napoved vpišejo v tolarjih. Znesek dohodka ter davka in prispevkov, plačanih ali obračunanih v tujini, je treba preračunati v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pridobitve dohodka.

Dokumentacije, s katero se dokazuje resničnost navedb v napovedi, ni treba prilagati, razen kadar je to pri posamezni vrsti dohodka posebej navedeno (npr. pri tujih davkih; pri dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, pri uveljavljanju dejanskih stroškov).

Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let po poteku leta, na katerega se nanaša.

Napoved se vloži pri davčnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2006 najpozneje do 30. aprila 2007 na predpisanem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:

http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/odmera_dohodnine/ , v rubriki Napoved za odmero dohodnine za leto 2006.

Če davčni zavezanec preneha biti rezident in odide iz Slovenije pred rokom za vložitev napovedi, mora vložiti napoved najpozneje do odhoda iz Slovenije.

Napoved se lahko vloži:

–         osebno pri pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi davčnega urada,

–        po pošti (če je napoved poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan vložitve napovedi, napoved, poslana z navadno pošto, pa mora k davčnemu organu prispeti najpozneje do 30. 4 2007),

–         prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.

Vsaka napoved mora biti poslana posamično.

PODATKI O ZAVEZANCU

Vpišejo se osebni podatki o zavezancu.

Zavezanec, ki je bil v letu 2006 rezident Republike Slovenije le del leta, vpiše mesec začetka in mesec konca obdobja (s številko), v katerem je bil rezident Republike Slovenije.

Rezident države članice EU (razen Republike Slovenije), ki je v letu 2006 izpolnjeval pogoje za uveljavljanje olajšave za rezidente držav članic EU (110. člena ZDoh-1), obkroži oznako »DA«. Rezident države članice EU, ki je v letu 2006 v Sloveniji dosegel dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so obdavčeni v Sloveniji, lahko uveljavlja olajšave, določene v 105. členu (splošne olajšave), v drugem odstavku 106. člena (osebna olajšava po dopolnjenem 65. letu starosti) in v 108. členu (posebna olajšava za vzdrževane družinske člane) tega zakona, če z dokazili dokaže, da znašajo prej navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90 odstotkov njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Ustrezna dokazila predloži na poziv davčnega organa.

Zavezanec, ki mu je kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov, obkroži oznako »DA«.

Zavezanec, ki v napoved vpisuje podatke o dohodkih dijakov in študentov, prejetih prek pooblaščenih organizacij (oznaka 1211), vpiše obdobje (mesec se vpiše s številko), v katerem je imel v letu 2006 status dijaka ali študenta.

Zavezanec lahko v rubriko »Opombe« vpiše morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki, olajšavami in drugimi podatki, v rubriki »Priloge« pa popiše dokumente oziroma dokazila, ki jih prilaga k napovedi.

Na koncu zavezanec vpiše kraj in datum izpolnitve napovedi in se podpiše.

1000 Dohodek iz zaposlitve

Dohodek iz zaposlitve vključuje vse dohodke, prejete od delodajalca ali druge osebe v zvezi s preteklo ali sedanjo zaposlitvijo.

Podatki o dohodkih iz zaposlitve, ki jih prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, v Evropski centralni banki, v Evropskem monetarnemu institutu ali v Evropski investicijski banki, se ne vpišejo v napoved, pod pogojem, da se od teh dohodkov plača dohodnina v institucijah Evropske skupnosti, v Evropski centralni banki, v Evropskem monetarnem institutu ali v Evropski investicijski banki.

1100 Dohodek iz delovnega razmerja

1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o plači, o nadomestilu plače in o vsakem drugem plačilu za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije. Vpišete tudi podatke o tovrstnih dohodkih, ki so bili izplačani na podlagi sodne odločbe (brez zneska zamudnih obresti). Pri povračilih stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje) vpišete le razliko nad zneski, ki se v skladu s predpisom Vlade RS (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) ne vštevajo v davčno osnovo.

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek v letu 2006 obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

znesek davka, obračunanega v tujini. K napovedi morate priložiti tudi ustrezna dokazila, ki dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka v tujini. Za ustrezna dokazila veljajo listine, izdane pri davčnem organu tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven Slovenije. Priložena dokazila morajo biti (praviloma) prevedena v slovenski jezik. Če do roka za vložitev napovedi ne razpolagate z ustreznimi dokazili, jih davčnemu organu predložite takoj, ko jih dobite.

Izpolnite tudi Dodatne podatke o dohodkih, prejetih iz tujine (na 4. strani napovedi)!

1102 Bonitete

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih v obliki bonitete, ki jo je vam ali vašemu družinskemu članu zagotovil delodajalec.

Če ste v zvezi z zaposlitvijo prejeli le boniteto, vpišete podatke tudi v polja »Prispevki«, »Akontacija v RS« in »Tuji davek«, ki so vam bili obračunani od te bonitete. V nasprotnem primeru so podatki o obračunanih prispevkih, o akontaciji dohodnine v RS in o tujem davku od prejetih bonitet že vključeni pod oznako 1101, 1108 oziroma 1109.

V polje »Tuji davek« vpišete:
glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1103 Regres za letni dopust

V polje « Dohodek« vpišete: podatek o regresu za letni dopust (tudi če je prejet po sodni odločbi).

V polje »Prispevki« vpišete:

znesek obveznih prispevkov za socialno varnost, če ste prejeli regres, ki je ob izplačilu presegal 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

V polje « Dohodek« vpišete:

podatek o prejeti jubilejni nagradi, o odpravnini ob upokojitvi ali o solidarnostni pomoči. Vpišete le znesek nad višino zneska, ki ga je določila Vlada RS (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) na podlagi 31. člena ZDoh-1.

V polje »Prispevki« vpišete: skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete: skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o premijah za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki vam jih je v letu 2006 delno ali v celoti plačal delodajalec. Vpišete le znesek nad z ZDoh-1 določeno višino premij, ki se ne všteva v davčno osnovo (to je znesek, ki presega 24 odstotkov vaših obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 560.937 tolarjev).

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o prejeti pokojnini, ki vam jo je v letu 2006 izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ (vpišete tudi državno pokojnino, odpravnino in oskrbnino vdovi ali vdovcu, dodatek za rekreacijo), in podatek o prejeti pokojnini iz tujine.

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1107 Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih nadomestilih iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki vam jih je v letu 2006 izplačal ZPIZ Slovenije. Vpišete tudi podatek o primerljivih dohodkih iz tujine.

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih nadomestilih in drugih dohodkih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (izplačevalec je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti (izplačevalec je Zavod RS za zaposlovanje) in starševskega varstva (izplačevalec je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Vpišete tudi podatek o primerljivih dohodkih iz tujine.

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih nadomestilih in o drugih obdavčljivih dohodkih, ki ste jih prejeli v zvezi z delovnim razmerjem po ZDoh-1 in niso zajeti v prejšnjih oznakah, na primer: odpravnino in druge dohodke v zvezi s prenehanjem zaposlitve; nadomestilo zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh pogojih; prejemek zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve; prejemek za avtorsko delo v okviru delovnega razmerja; dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, povezan z zaposlitvijo; dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta; nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov; nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Prav tako vpišete plačila za obvezno praktično delo, odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov in nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, in to le v delu, ki presega znesek, za katerega je v ZDoh-1 določeno, da se ne všteva v davčno osnovo.

V to polje vpišete tudi podatek o:

–         delnem plačilu za izgubljeni dohodek, prejetem na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke (izplačevalec je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),

–        delnem plačilu za izgubljeni dohodek, prejetem na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvo (izplačevalec je pristojna občina),

–         prejemku, ki ste ga prejeli kot vajenec, dijak ali študent za obvezno praktično delo, če je prejeti znesek nad višino, ki jo določi vlada (vpišete le razliko nad neobdavčenim zneskom),

–         prejemku, ki ste ga prejeli od Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ker vam je prenehalo delovno razmerje zaradi uvedbe stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave oziroma ste izgubili delo zaradi izbrisa podjetja po zakonu o finančnem poslovanju podjetij (podatka o nadomestilu preživnine, ki vam ga je izplačal Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, v to rubriko ne vpisujete),

–         prejeti pokojnini v obliki mesečne pokojninske rente (tudi rente za zgodnje upokojevanje kmetov). Ne vpisuje se podatek o pokojninski renti, izplačani v skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in o preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb.

Vpišete tudi podatek o prejetih primerljivih dohodkih iz tujine.

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

V polje »Dejanski stroški« vpišete:

podatek, da na podlagi posebnih evidenc in dokazil uveljavljate dejanske stroške, nastale pri delu na domu. V tem primeru v polje »Dohodek« vpišete celotni znesek prejetega nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.

Dohodki, ki se povprečijo

Vpišete podatek o dohodkih iz delovnega razmerja (brez zneska zamudnih obresti), ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj. Podatki se vpišejo tudi (skupaj z drugimi dohodki iz delovnega razmerja) pod ustrezno oznako iz rubrik 1100.

Javni uslužbenci vpišejo tudi podatek o prejeti odkupni vrednosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, ki so ga vpisali tudi pod oznako 6400.

V polje »Oznaka dohodka« vpišete:

oznako dohodka iz rubrik 1100 (npr. 1101 plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom) oziroma oznako 6400 za prejeto odkupno vrednost po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih iz delovnega razmerja, ki so vam bili izplačani na podlagi sodne odločbe za več let nazaj, oziroma podatek o prejeti odkupni vrednosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost, ki zadevajo dohodke iz delovnega razmerja, izplačane na podlagi sodne odločbe.

V polji »Od meseca leta« in »Do meseca leta« vpišete:

mesec in leto začetka ter mesec in leto konca obdobja, za katero vam je bil dohodek izplačan.

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

1210 Dohodki dijakov in študentov, doseženi prek pooblaščenih organizacij

1211 Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času statusa

Vpišete podatek o dohodkih za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, prejetih v času, ko ste imeli status dijaka ali študenta.

V polje « Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih, vključno z bonitetami, ki ste jih prejeli.

V polje «Normirani ali dejanski stroški« vpišete:

normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka ali dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Dejanske stroške lahko uveljavljate na podlagi dokazil (računov), in to največ do višine, ki jo je določila Vlada RS (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) na podlagi 31. člena ZDoh-1. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

V polje «Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje «Ostali dohodki« vpišete:

seštevek vseh ostalih obdavčljivih dohodkov, ki ste jih vpisali v druge ustrezne oznake v napovedi, prejetih v času, ko ste imeli status dijaka ali študenta. Vpišete tudi podatke o dohodkih, ki ste jih v tem času prejeli iz naslova obresti, dividend in dobička iz kapitala.

Če ste imeli status dijaka ali študenta le del leta, vpišete seštevek vseh ostalih prejetih obdavčljivih dohodkov, ki zadevajo ta del leta.

1212 Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času brez statusa

Vpišete podatek o dohodkih za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, prejetih v času, ko niste imeli statusa dijaka ali študenta.

V polje « Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih, vključno z bonitetami, ki ste jih prejeli.

V polje «Normirani ali dejanski stroški« vpišete:

normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka ali dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Dejanske stroške lahko uveljavljate na podlagi dokazil (računov), in to največ do višine, ki jo je določila Vlada RS (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) na podlagi 31. člena ZDoh-1. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

V polje «Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

1220 Dohodki verskih delavcev

V polje « Dohodek« vpišete:

podatek o dohodku, določenem v Uredbi o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 20/05).

V polje »Prispevki« vpišete:

podatek o obveznih prispevkih za socialno varnost, ki ste jih kot verski delavec plačali na podlagi posebnih predpisov. Vpišete le tisti znesek prispevkov za socialno varnost, ki ste ga plačali sami.

V polje «Akontacija v RS« vpišete:
skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

V polje «Dohodek« vpišete:

podatek o preostalih dohodkih iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi, na primer o dohodkih, prejetih za stvaritev avtorskega dela, in o dohodkih za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo. Vpišete tudi podatke o dohodkih iz naslova sejnin, nagrad članom nadzornega sveta in stečajnim upraviteljem, o dohodkih, ki ste jih prejeli kot sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač, če ste občasno opravili delo na podlagi poziva in s sredstvi sodišča ali delodajalca.

V polje «Normirani ali dejanski stroški« vpišete:

normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka ali dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Dejanske stroške lahko uveljavljate na podlagi dokazil (računov), in to največ do višine, ki jo je določila vlada (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) na podlagi 31. člena ZDoh-1. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

V polje «Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

2000 Dohodek iz dejavnosti

Ta del napovedi izpolnjujejo davčni zavezanci, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti:

–         dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti,

–         dohodek, dosežen s posameznim poslom.

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ugotovijo dobiček na podlagi davčnega obračuna, katerega morajo predložiti do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Ti zavezanci izpolnjujejo polje 2100.

Davčni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo poenostavljeno, to je z upoštevanjem normiranih odhodkov, izpolnjujejo polja pod oznako 2200.

Zavezanci, ki so dosegli dohodek, dosežen s posameznim poslom, izpolnijo polje 2300.

Zavezanci, ki so dosegli dohodek s pridelavo vina, oljčnega olja ali čebelarstvom, na podlagi pavšalno ugotovljene davčne osnove, izpolnjujejo polja pod oznako 2400.

Podatki o normiranih stroških se v napoved ne vpisujejo, saj bodo v odmernem postopku priznani avtomatično.

2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna

V polje »Dohodek« vpišete:

znesek pod zaporedno številko 16 obrazca davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka (obrazec: MF-DURS obr. DOHDEJ št.11), doseženega z opravljanjem dejavnosti.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek pod zaporedno številko 17 obrazca davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka (obrazec: MF-DURS obr. DOHDEJ št.11), doseženega z opravljanjem dejavnosti.

V polje »Tuji davek« vpišete:
glej besedilo na 4. strani teh navodil.

2200 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov

Pod oznake 2210, 2220, 2230, 2240 vpišete podatke, če ugotavljate davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Če poleg normiranih odhodkov uveljavljate posebno olajšavo kot samozaposleni v kulturi oziroma samostojni novinar, vpišete podatke pod oznako 2220 oziroma 2230. Če ugotavljate davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70% ustvarjenih prihodkov, vpišete podatke pod oznako 2240.

V polje »Dohodek« vpišete:

zneske iz obvestila izplačevalcev in zneske iz odločb o odmeri akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, izdanih na podlagi trimesečnih napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

V polje »Prispevki« vpišete:

znesek obveznih prispevkov za socialno varnost, če jih plačujete v skladu s posebnimi predpisi.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

zneske akontacije davka v RS, ki jih pridobite iz obvestila izplačevalcev in iz odločb davčnega organa, izdanih na podlagi trimesečnih napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

V polje »Tuji davek« vpišete:
glej besedilo na 4. strani teh navodil.

2300 Dohodek, dosežen s posameznim poslom

V polje »Dohodek« vpišete:

znesek iz obvestila izplačevalca ali/in zneske iz odločb o višini akontacije dohodnine od dohodka, doseženega s posameznim poslom, izdanih na podlagi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega s posameznim poslom, ki so jih izplačale osebe, ki niso plačniki davka.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

zneske plačane akontacije v RS, ki jih pridobite iz obvestila izplačevalcev ali/in iz odločb davčnega organa, navedenih v prvem polju tega poglavja.

V polje »Tuji davek« vpišete:
glej besedilo na 4. strani teh navodil.

2400 Dohodek, dosežen s pridelavo vina, oljčnega olja ali čebelarstvom

Podatke vpišete, če davčno osnovo od dohodka, doseženega s pridelavo vina ali oljčnega olja iz lastnega pridelka oziroma čebelarstvom, ugotavljate na osnovi pavšalne ocene dohodka.

V polje »Dohodek« vpišete:

znesek pavšalnega dohodka, ki ga povzamete iz odmerne odločbe ali obvestila davčnega organa, in znesek drugih dohodkov (plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike, denarnih pomoči in drugih izplačil), pridobljenih v zvezi z opravljanjem dejavnosti pridelave vina, oljčnega olja ali čebelarstvom, ki ga povzamete iz odločbe ali obvestila izplačevalca.

V polje »Prispevki« vpišete:

znesek obveznih prispevkov za socialno varnost, če jih kot samozaposleni plačujete v skladu s posebnimi predpisi. Zneska ne vpišete, če prispevke plačujete na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica (v tem primeru prispevke vpišete pod oznako 3301).

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek odmerjene akontacije v RS, ki ga povzamete iz odmerne odločbe ali obvestila davčnega organa oz. odločbe ali obvestila izplačevalca.

V primeru, da ste del leta davčno osnovo od dohodka iz opravljanja navedenih dejavnosti ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali z upoštevanjem normiranih odhodkov, v polje »Akontacija« vpišete tudi znesek akontacije dohodnine, med letom plačane v zvezi z opravljanjem teh dejavnosti. V tem primeru podatkov o teh dohodkih ne navedete pod oznakami 2100, 2210 oz. 2240.

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

3100 Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je bil ugotovljen za leto 2006, zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč, za katera so bile za to leto priznane oprostitve. Podatke povzamete iz odmerne odločbe ali obvestila davčnega organa.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek izračunane akontacije dohodnine od katastrskega dohodka, ki ga povzamete iz odmerne odločbe ali obvestila davčnega organa.

3200 Drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Drugi dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, subvencije, dotacije, donacije, pomoči zaradi naravnih nesreč in drugi dohodki, izplačani v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se davčna osnova ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma se osnovni del davčne osnove določi na podlagi katastrskega dohodka. Od plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike, izplačanih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, razen od plačil, pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, se v letu 2006 v davčno osnovo všteva 50% teh plačil.

Izplačevalci teh dohodkov so Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, občine in drugi.

Praviloma so drugi dohodki izplačani nosilcu kmetijskega gospodarstva. Zakon o dohodnini določa, da se ti dohodki, ne glede na to, kateremu članu gospodinjstva so izplačani, pripišejo posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima kot uporabnik kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč katastrski dohodek, in to v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v gospodinjstvu, ki imajo katastrski dohodek. Zavezanci za dohodnino od teh dohodkov so torej člani gospodinjstva, ki imajo katastrski dohodek. Kot gospodinjstvo velja skupnost oseb, ki imajo skupno stalno oziroma začasno prebivališče.

Če je zavezanec član agrarne skupnosti in je agrarna skupnost prejela druge dohodke, povezane z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, se zavezancu za odmero dohodnine ti dohodki pripišejo glede na njemu pripadajoči solastniški ali sorazmerni delež v agrarni skupnosti.

Primer:

Če je kmetijsko gospodarstvo prejelo 600.000 tolarjev dohodka, ki se všteva v davčno osnovo, od katerega je bilo obračunanih 60.000 tolarjev (10 odstotkov) akontacije, in so zavezanci v gospodinjstvu trije, vsak od njih napove 200.000 tolarjev dohodka in 20.000 tolarjev akontacije.

Če je zavezanec član agrarne skupnosti z 20 člani in mu v njej pripada delež ene dvajsetine premoženja, mora na primer takrat, ko je agrarna skupnost prejela 2.000.000 tolarjev dohodka, ki se všteva v davčno osnovo, v svoji davčni napovedi napovedati kot pripadajoči del dohodka agrarne skupnosti eno dvajsetino tega zneska, to je 100.000 tolarjev dohodka.

3210 Dohodki, ki niso pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih dohodkih, ki niso pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji. Navede se tisti del dohodka, ki se všteva v davčno osnovo in pripiše zavezancu, ki vlaga dohodninsko napoved. Podatek povzamete iz odločbe ali obvestila izplačevalca oz. iz odmerne odločbe, če je dohodek prejemnik med letom sam napovedal.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:
pripadajoči del zneska med letom izračunane akontacije dohodnine.

3220 Dohodki, pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih dohodkih, ki so pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji. Navede se tisti del dohodka, ki se všteva v davčno osnovo in pripiše zavezancu, ki vlaga dohodninsko napoved. Podatek povzamete iz odločbe ali obvestila izplačevalca oz. iz odmerne odločbe, če je dohodek prejemnik med letom sam napovedal.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:
Pripadajoči del zneska med letom izračunane akontacije dohodnine.

3300 Prispevki za socialno varnost in druge obveznosti

3301 Prispevki za socialno varnost zavezanca

V polje »Znesek« vpišete:

znesek obveznih prispevkov za socialno varnost iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za zagotavljanje vaše socialne varnosti. Podatek povzamete iz odločbe ali obvestila davčnega organa.

3302 Druge obveznosti (pristojbine za gozdne ceste ter osuševalne in namakalne sisteme)

V polje »Znesek« vpišete:

za leto 2006 odmerjeno pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in za leto 2006 odmerjene obveznosti za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih. Podatek povzamete iz odločbe o odmeri navedenih obveznosti.

3400 Znižanje katastrskega dohodka in olajšava za investiranje

3410 Uveljavljanje znižanja katastrskega dohodka zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov

Znižanje katastrskega dohodka lahko uveljavljate, če je bila v preteklem letu pridelava na posameznem zemljišču v vaši uporabi manjša zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dohodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti.

Pod oznako 3411, v primeru škode večjih razsežnosti, ko je škodo ocenjevala komisija za oceno škode po naravnih nesrečah, za besedilom »Škodo je ocenila komisija« obkrožite besedo »DA«. Dokumentov o oceni škode k vlogi ni treba prilagati, ker jih davčni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Pod oznako 3412 za besedilom »Škodo je ocenil cenilec in prilagam njegovo cenitev« obkrožite besedo »DA« v primeru, da priložite oceno o odstotku zmanjšanja pridelka na posameznih zemljiščih, kakor jo je ugotovil cenilec v skladu s pravili za priznavanje škode.

3420 Uveljavljanje olajšave za investiranje

V primeru uveljavljanja navedene olajšave za besedilom »Uveljavljam olajšavo za vlaganje in
prilagam izpolnjeno vlogo« obkrožite besedo »DA«. Tedaj k dohodninski napovedi priložite
izpolnjeni obrazec vloge za uveljavljanje olajšave in dokazila o vlaganjih. Obrazec vloge

lahko dobite na davčnih uradih in izpostavah ter na spletni strani davčne uprave: http://www.durs.gov.si/index.php?id=8667 v rubriki Napoved za odmero dohodnine za leto 2006.

Olajšava se uveljavi na podlagi računov, ki se glasijo na zavezanca ali drugega člana gospodinjstva. Olajšava se prizna v višini 20 odstotkov dokazanih vlaganj. Olajšavo lahko uveljavi na podlagi računov katerikoli član gospodinjstva, zavezanec za katastrski dohodek, ali vsak zavezanec za del vlaganj. Ne glede na to, kateri zavezanec olajšavo uveljavlja, pa se ta priznava vsakemu zavezancu v okviru gospodinjstva v sorazmernem deležu.

3500 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine

Navede se dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki je bil dosežen v tujini in katerega višina je določena na podlagi pavšalne ocene davčne osnove. Če je dohodek iz kmetijske dejavnosti v tujini ugotovljen na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in z upoštevanjem normiranih odhodkov, se dohodek navede kot dohodek od dejavnosti iz tujine pod oznako 2100 oziroma 2210.

4000 Dohodek iz premoženja

4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodku, doseženem z oddajanjem nepremičnin in premičnin (oprema, bivalnik, prevozno sredstvo) v najem fizičnim in pravnim osebam.

V polje »Normirani ali stroški vzdrževanja« vpišete:

podatek o normiranih stroških v višini 40 odstotkov od posameznega dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem, oziroma znesek stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. Zavezanci, ki uveljavljajo stroške vzdrževanja premoženja, ohranjajočega uporabno vrednost premoženja (dejanski stroški), morajo k napovedi priložiti račune, ki se glasijo na njihovo ime in zadevajo v najem oddano premoženje.

Zavezanec, ki oddaja v najem kmetijsko ali gozdno zemljišče, ne more uveljavljati normiranih stroškov in tudi ne stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča.

Najemnik, ki doseže dohodek z oddajanjem premoženja v podnajem (dohodek iz podnajema, zmanjšan za plačano najemnino in drugo nadomestilo), ne more uveljavljati normiranih stroškov in tudi ne stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, danega v podnajem.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

Pojasnilo:

Zavezanci, ki so v letu 2006 dali v najem premoženje in so do 15. 1. 2007 vložili napoved za odmero akontacije od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, pa jim akontacija še ni bila odmerjena, podatkov pod oznako 4100 ne vpisujejo, obkrožijo le besedo »DA« pod oznako 4100.

4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodku iz prenosa premoženjske pravice, ki je bil dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali z odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca, izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu, osebnega imena, psevdonima ali podobo.

V polje »Normirani stroški« vpišete:

podatek o normiranih stroških v višini 10 odstotkov posameznega dohodka, doseženega s prenosom premoženjske pravice. Normirani stroški se ne priznajo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice, pa tudi ne pri odstopu uporabe oziroma izkoriščanja ali pri odstopu pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobo.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

6000 Drugi dohodki

6100 Darila

Z dohodnino niso obdavčena darila, prejeta od fizične osebe.

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o skupni vrednosti daril, ki ste jih prejeli v letu 2006. Vpisujejo se darila, katerih vrednost je posamično presegla 10.000 tolarjev (tedaj se v osnovo všteva celotna vrednost posameznega darila), in darila, ki ste jih v letu 2006 prejeli od istega darovalca, njihova skupna vrednost pa je presegla 20.000 tolarjev (v osnovo se všteva skupna vrednost teh daril, ne glede na vrednost posameznega darila).

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

6200 Prejemki in povračila stroškov v zvezi z drugimi dohodki

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejemkih iz naslova sodelovanja v nepridobitnih dejavnostih in društvih ali iz naslova sodelovanja v dejavnosti državnega ali drugega organa na podlagi napotitve ali poziva, če je posamični prejemek (brez upoštevanja povračil stroškov, od katerih se ne plačuje dohodnina) presegel 30.000 tolarjev. Če skupni prejemki iz navedenih naslovov (brez upoštevanja povračil stroškov, od katerih se ne plačuje dohodnina) na letni ravni presegajo 200.000 tolarjev, se vpiše skupni znesek vseh prejemkov, ne glede na višino posameznega prejemka. Če je posamezno povračilo stroškov prevoza, nočitve ali dnevnice višje od zneska, ki ga je določila vlada na podlagi 31. člena ZDoh-1, je v celoti obdavčljivo in se tudi vpiše v celoti.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

6300 Priznavalnine

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih priznavalninah po zakonu, ki ureja republiške priznavalnine, oziroma po zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa na področju kulture, ki jih je izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V polje »Akontacija RS« vpišete:
skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

6400 Preostali drugi dohodki

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o preostalih drugih dohodkih. Preostali drugi dohodki so dohodki, ki ne veljajo za dohodke iz zaposlitve, za dohodke iz dejavnosti, za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodke iz premoženja in za dobiček iz kapitala in niso dohodki, ki ne veljajo za dohodke po ZDoh-1, oziroma niso dohodki, oproščeni plačila dohodnine po ZDoh-1, in niso zajeti v oznakah 6100, 6200 ali 6300.

Preostali drugi dohodki so zlasti: nagrade, nagrade v naravi in podobna izplačila (tudi nagrade in priznanja za izjemne dosežke, kadar je to redni dohodek ali dohodek za opravljeno delo ali storitev), dobitki v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno neko znanje, spretnost ali naključje, če je vrednost dobitka presegla 10.000 tolarjev (upošteva se celotna vrednost dobitka), kadrovske štipendije, če presegajo minimalno plačo oziroma za študij v tujini 160 odstotkov minimalne plače (vpiše se znesek, ki presega neobdavčeni znesek), prejemki iz naslova odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, drugo. Vpišejo se tudi: podatek o letnem prejemku po Zakonu o vojnih veteranih, oskrbnina in družinski dodatek ter družinska invalidnina po Zakonu o vojnih invalidih in podatek o obdavčljivih prejemkih po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

V   polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

DODATNI PODATKI O DOHODKIH, PREJETIH IZ TUJINE

Vpisujejo se podatki o dohodkih, za katere ste v napovedi za dohodnino uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini (tuji davek), ter podatki o dohodkih, za katere skladno z določbami mednarodne pogodbe (mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, druga mednarodna pogodba) uveljavljate oprostitev plačila dohodnine.

V polje »Oznaka dohodka« prepišete:

oznako dohodka, za katerega ste v napovedi uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini (tuji davek), oziroma oznako dohodka, za katerega uveljavljate oprostitev plačila dohodnine.

V polje »Dohodek« vpišete:

znesek dohodka, za katerega ste v napovedi uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini (tuji davek), oziroma znesek dohodka, za katerega uveljavljate oprostitev plačila dohodnine.

V polje »Tuji prispevki« vpišete:

znesek prispevkov, ki so bili v tujini plačani od dohodka, za katerega ste v napovedi uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini (tuji davek), oziroma znesek prispevkov, ki so bili v tujini plačani od dohodka, za katerega uveljavljate oprostitev plačila dohodnine.

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 4. strani teh navodil.

V   polje »Stroški« vpišete:

Stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini. Stroški se priznajo pod pogoji in do višine, ki je določena s predpisom Vlade RS (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo). Navedene stroške je mogoče uveljavljati le pri dohodkih iz delovnega razmerja v tujini (oznaka 1101).

V primeru, če davčni zavezanec prejme povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, se ta povračila vštevajo v davčno osnovo.

V polje »Država/mednarodna organizacija« vpišete:

državo/mednarodno organizacijo, v kateri ste prejeli posamezno vrsto dohodka. Če ste isto vrsto dohodka prejeli iz dveh ali več držav, morate za vsako državo izpolniti svojo vrstico.

Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja je objavljen na spletni strani davčne uprave:

http://www.gov.si/mf/slov/dav_car/seznam_konv_izogib_dv_obd.htm#1.

Države, za katere je po veljavnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja kot metoda odprave dvojne obdavčitve v Sloveniji dogovorjena metoda oprostitve s pridržkom progresije, so: Ciper, Francija, Italija, Nemčija, Norveška, Švedska, Velika Britanija in Severna Irska.

Pregled dogovorjenih metod, ki se za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja po veljavnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, uporabljajo v Sloveniji, nadalje pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po veljavnih konvencijah ter pregled držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine za dohodke od prihrankov (skladno s 132. členom ZDoh-1 ali skladno z Direktivo Sveta EU 2003/48/ES) je objavljen na spletni strani davčne uprave: http://www.durs.gov.si/index.php?id=5623.

1 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Za vzdrževanega družinskega člana velja:

Oznaka A1 – Otrok do 18. leta starosti.

Oznaka A2 – Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti.

Oznaka A3 – Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

Oznaka A4 – Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave.

Oznaka A5 – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. K napovedi je treba priložiti odločbo, s katero je priznana navedena pravica, v kolikor tega niste storili že pri vložitvi napovedi za leto 2005.

Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.

Oznaka B – Za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ne glede na starost. K napovedi je treba priložiti odločbo centra za socialno delo, v kolikor odločba ni bila priložena že v postopku odmere dohodnine za leto 2005.

Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.

Za otroka pod oznako A in B velja:

–         lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja;

–         vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča;

–         druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.

Oznaka C – Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.

Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudi zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

Oznaka D – Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

Oznaka E – Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, ki mu je osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost edini vir dohodka, se šteje tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

OPOZORILO: Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Stolpec 1– Vpišete ime in priimek vzdrževanega družinskega člana.

Stolpec 2 – Vpišete davčno številko vzdrževanega družinskega člana. Če vzdrževani družinski član nima davčne številke in ni vpisan v davčni register, morate zanj vložiti prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register. Prijavo vložite na obrazcu »DR-02 VDČ – Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register«.

Stolpec 3– Vpišete letnico rojstva vzdrževanega družinskega člana.

Stolpec 4 – Vpišete ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana iz legende, navedene pod to tabelo, oziroma oznako iz prejšnjega pojasnila, kdo velja za družinskega člana. Otroka, ki je v letu 2006 dopolnil 18 let, vpišete z oznako A1, ne glede na to, v katerem mesecu leta je to starost dopolnil.

Če je bila med letom pri otroku sprememba kriterija za določitev ustrezne oznake (razen, če je dopolnil 18 let) ga vpišete z vsako ustrezno oznako posebej.

Stolpec 5– Vpišete začetni mesec vzdrževanja (s številko).

Stolpec 6– Vpišete končni mesec vzdrževanja (s številko).

Stolpec 7– Če ste za vzdrževanega družinskega člana na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju plačevali preživnino, vpišete skupni znesek v letu 2006 plačane preživnine. Če uveljavljate olajšavo le za del leta, vpišete znesek preživnine, ki zadeva to obdobje.

Razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavljate le, kadar drug zavezanec, ki je v svoji napovedi uveljavljal olajšavo za iste vzdrževane družinske člane, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more v celoti izkoristiti. V prvo tabelo vpišete podatek o vzdrževanih družinskih članih, v spodnjo pa priimek in ime ter davčno številko zavezanca, ki olajšave za iste vzdrževane družinske člane ne more izkoristiti v celoti.

Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, se ne prizna zmanjšanje letne osnove v višini 604.330 SIT.

Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana za del leta, se prizna zmanjšanje letne osnove v sorazmernem delu splošne olajšave, in to za čas, ko ni bil vzdrževani član.

2 Olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Vpisujejo se podatki o plačanih premijah za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju: PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podatki o premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (v nadaljevanju: ZKDPZJU).

Vpisujete le podatke o premijah, ki ste jih v letu 2006 plačali sami, ne pa tudi podatkov o premijah, ki jih je za vas delno ali v celoti plačal delodajalec. Kot zmanjšanje je mogoče uveljavljati le morebitni znesek premij dodatnega pokojninskega zavarovanja po ZKDPZJU, ki ste jih kot javni uslužbenec plačali sami, poleg premij, ki jih je za vas plačal delodajalec.

V   stolpec »Oznaka pokojninskega načrta« vpišete oznako pokojninskega načrta, po katerem plačujete premije. Če ste v letu 2006 plačevali premijo po več pokojninskih načrtih, vpišete v ustrezne vrstice oznake teh načrtov.

V   stolpec »Znesek plačanih premij« vpišete znesek vseh premij, ki ste jih plačali v letu 2006, ne glede na to, katero obdobje (leto) zadevajo.

3 Olajšave za različne namene

Zmanjšanje se zavezancu prizna le pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno za zavezanca (razen sredstev, porabljenih za plačane šolnine in za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih, ki se priznajo tudi za vzdrževane otroke) in je to dokazano z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime. Zmanjšanje osnove se zavezancu prizna samo za sredstva, ki jih je za posamezne namene porabil v letu 2006. Zavezanci morajo na zahtevo davčnega organa namen in višino porabljenih sredstev dokazati z računi, ki se glasijo na njihovo ime. Teh k napovedi ne prilagajo, temveč jih na zahtevo davčnega organa predložijo v odmernem postopku.

A

Oznaka 1 - Vpišete znesek sredstev, ki ste jih v letu 2006 vložili v vrednostne papirje,

katerih izdajatelj je Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12 mesecev.

Zmanjšanje se prizna po vsakem vrednostnem papirju samo enkrat. Vsa sredstva, za katera zavezanec uveljavlja zmanjšanje osnove, mora zavezanec posebej izkazati in dokazati z dokumenti, in to tako, da predloži obvestilo o stanju na računu vrednostnih papirjev na dan 31. 12., ki ga posreduje Klirinško-depotna družba, in dokazilo o vplačilu sredstev za nakup vrednostnega papirja.

Oznaka 2 – Vpišete znesek premij, ki ste jih v letu 2006 plačali za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje in za plačane zneske za nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov. Zmanjšanje se prizna samo za premije, ki so bile plačane pravnim osebam s sedežem v Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Zmanjšanje se prizna za vse tipe prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (dopolnilno, nadomestno, dodatno in vzporedno ), ki so določeni v 61. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/05), ni pa mogoče uveljavljati zmanjšanja osnove za dohodnino za sredstva, vložena v druga osebna zavarovanja.

Po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih so zdravila tista zdravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept, in zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Za medicinske pripomočke veljajo obvezilni material (povoj, vata, gaza, levkoplast ipd.), ortotična in protetična sredstva, očesni in slušni pripomočki, ortopedska obutev, invalidski vozički ter sanitarne in druge priprave. Osnova za dohodnino se ne zmanjšuje za plačila zdravstvenih storitev, ki jih zavezanec plačuje pri zdravnikih specialistih, pa tudi ne za stroške zdraviliškega zdravljenja, čeprav jih je priporočil zdravnik.

Oznaka 3 – Vpišete znesek v letu 2006 plačanih prostovoljnih denarnih prispevkov in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene. Zmanjšanje se prizna le, če so bila sredstva plačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti in so rezidenti Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov pravnih oseb, enako velja za navedene prispevke in darila, izplačana invalidskim organizacijam.

Za uveljavljanje zmanjšanja morata biti izpolnjena dva pogoja: to so prostovoljni prispevki, se pravi, da ni povratnega blagovnega ali storitvenega toka, in izplačani so osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje naštetih dejavnosti. Vrednost daril, danih v naravi, se vrednoti po primerljivih tržnih cenah.

Oznaka 4 – Vpišete skupni znesek plačil, ki ste jih v letu 2006 porabili za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir v teh objektih. Zmanjšanje se prizna le za stanovanje oziroma stanovanjsko hišo, v kateri dejansko bivate.

Vzdrževanje pomeni izvedbo del, ki so potrebna, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njihovo uporabo. Kot sredstva, namenjena vzdrževanju objektov, veljajo tista sredstva, ki so namenjena za nakup materiala za vzdrževanje objekta, in sredstva za opravljena vzdrževalna dela: pri vzdrževanju sten, tal, sistema ogrevanja ter električne, vodovodne in plinske napeljave. Iz navedenega izhaja, da se osnova za odmero dohodnine lahko zmanjša tudi za sredstva, ki jih lastnik porabi za zamenjavo in vzdrževanje peči za centralno ali plinsko ogrevanje in drugih peči, radiatorjev, bojlerjev, umivalnikov, kadi, pip in podobno. Kot zmanjšanje osnove se ne morejo uveljavljati sredstva, plačana za nakup drugih naprav in opreme stanovanja. Lastnikom stanovanj se poleg tega priznajo tudi sredstva, porabljena za plačilo vzdrževanja skupnih prostorov in naprav v večstanovanjski zgradbi.

Zmanjšanje se prizna tudi za sredstva, ki jih je v skladu s Stanovanjskim zakonom zavezanec v letu 2006 vplačal v rezervni sklad.

Pri solastništvu lahko uveljavljajo olajšavo po navedeni oznaki tisti solastniki, na katere se glasi račun; lahko se med seboj sporazumejo o deležu pripadajočega zneska zmanjšanja, ki ga bo uveljavljal posamezni solastnik. Če se račun glasi samo na enega od solastnikov, lahko olajšavo v celoti uveljavlja tisti zavezanec, na katerega se račun ali druga dokazila glasijo.

Oznaka 5 – Vpišete skupni znesek plačil za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin in za plačane zneske za obnovo spomeniških lastnosti razglašenega in v državni register vpisanega kulturnega spomenika.

Zmanjšanje za sredstva, porabljena za obnovo kulturnega spomenika, zavezanec dokazuje s kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma njegove območne enote in z dokazilom o višini porabljenih sredstev.

Oznaka 6 – Vpišete v letu 2006 plačane šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih. Zmanjšanje se prizna tudi za zneske, ki ste jih za te namene porabili za vzdrževane otroke.

Osnova za dohodnino se zmanjšuje tudi za plačane šolnine in za sredstva, namenjena za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem zavezanca oziroma izobraževanjem njegovih vzdrževanih otrok, in to po javno priznanih izobraževalnih programih.

Osnova se zmanjša za plačane zneske šolnine javnim in zasebnim šolam in zasebnikom, ki imajo koncesijo za pridobivanje katerekoli stopnje izobrazbe za izpopolnjevanje izobrazbe in za pridobivanje novega znanja (tudi jezikovnega), ter za plačilo šolnine za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje visokošolskim zavodom.

Osnova se zmanjšuje tudi za plačilo šolnine za osnovno glasbeno in plesno vzgojo (balet in sodobni ples), za izobraževanje v javnih in zasebnih glasbenih šolah in za znesek plačane storitve avtošoli za pridobitev vozniškega dovoljenja.

Sredstva, porabljena za nakup učbenikov in strokovne literature, zavezanec uveljavlja na podlagi dokazila o sredstvih, vloženih v ta namen. Po določbi Pravilnika o potrjevanju učbenikov so to učbeniki, delovni zvezki, zbirke nalog, atlasi in geografske karte ter učna sredstva, ki obsegajo večji del učnega načrta ali kataloga znanja in so bodisi sestavni del učbenika ali njegovo nujno dopolnilo.

Kot dokazilo mora zavezanec na zahtevo davčnega organa predložiti potrdilo o plačani šolnini, storitvi oziroma sredstvih, vloženih v nakup učbenikov in strokovne literature, ki se glasi na njegovo ime oziroma ime vzdrževanega otroka.

Oznaka 7 – Vpišete znesek plačila za priklop na internet in za nakup ustrezne terminalne opreme.

Zmanjšanje se prizna za priklop na internet prek ponudnikov telefonskih ali ADSL storitev in prek ponudnikov storitev, ki jih zagotavljajo operaterji kabelsko-komunikacijskih sistemov. Oprema in storitve, za katere se prizna zmanjšanje, so: modemi, širokopasovni usmerjevalniki in mrežne kartice ter storitev priklopa pooblaščenega serviserja ali ponudnika storitve. Za tovrstno opremo ne velja druga računalniška strojna in programska oprema, kakor so na primer monitor, tipkovnica, osebni računalnik itd.

Oznaka 8 – Vpišete znesek v letu 2006 plačane članarine političnim strankam in sindikatom.

Navedene članarine se kot zmanjšanje osnove za dohodnino priznajo pod pogojem, da so plačane političnim strankam, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z Zakonom o političnih strankah, in če so plačane sindikatom, ki so ustanovljeni in delujejo v skladu z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov. Zavezanec kot dokazilo na zahtevo davčnega organa predloži potrdilo stranke oziroma sindikata o višini plačane članarine oziroma drugo ustrezno dokazilo, na primer obračunski list plače zavezanca, blagajniški prejemek ipd.

Zmanjšanje letne davčne osnove za navedene namene lahko znaša največ 2 odstotka letne davčne osnove zavezanca.

B

Vpišete celotni znesek v letu 2006 plačanega samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi o samoprispevku.

Osnova za dohodnino se zmanjša za plačane zneske samoprispevka pod pogojem, da so se za uvedbo prispevka izrekli krajani na referendumu v skladu z Zakonom o samoprispevku.

Po tej točki se osnova zmanjša za celotni znesek plačanega samoprispevka.

C

Pri nakupu ali gradnji stanovanjske hiše je zavezanec glede na kriterij reševanja stanovanjskega problema upravičen do zmanjšanja osnove le, če s tem rešuje svoj stanovanjski problem. Kateri prostori veljajo za stanovanje, določa Stanovanjski zakon. Po določbah 4. člena tega zakona je stanovanje skupina prostorov, namenjenih za trajno prebivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to, ali so prostori v stanovanjski hiši ali drugi zgradbi. Individualni prostori, ki pripadajo posameznim delom, so lahko atriji, kleti, drvarnice, pa tudi garaže, balkoni, terase, lože, če niso sestavni del posameznega dela. Če je zavezanec že lastnik stanovanja, se za samostojni nakup garaže osnova za dohodnino ne zmanjšuje, saj z nakupom garaže ne rešuje svojega stanovanjskega problema.

Zmanjšanje osnove uveljavlja zavezanec pri nakupu s kupoprodajno pogodbo in z dokazilom o plačilu kupnine oziroma z dokazilom o letnem odplačilu stanovanjskega posojila.

Pri gradnji stanovanjske hiše dokazuje zavezanec pravico do zmanjšanja osnove z lokacijskim oziroma gradbenim dovoljenjem in z dokazili o višini sredstev, vloženih v nakup zemljišča in v plačilo prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ter v nakup materiala, pa tudi z dokazili o plačilu gradbenih del v letu 2006.

Zmanjšanje letne davčne osnove za navedene namene lahko znaša največ 4 odstotke letne davčne osnove zavezanca.

Oznaka 1 – Vpišete znesek lastnih sredstev, porabljenih v letu 2006 za rešitev stanovanjskega problema. Vpišete tudi del v letu 2005 porabljenih lastnih sredstev, ki jih razmejujete na 15 let.

Zmanjšanje letne davčne osnove za porabljena lastna sredstva v letu 2006 se lahko uveljavlja 15 let, tako da se vsako leto uveljavlja del porabljenih sredstev.

Oznaka 2 – Vpišete znesek glavnice in obresti, ki ste jih v letu 2006 odplačali v zvezi s posojilom, pridobljenim za rešitev stanovanjskega problema.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE

Na zadnji strani napovedi lahko navedete, komu želite nameniti 0,5% dohodnine, ki vam bo odmerjena za leto 2007 in za nadaljnja davčna leta (do preklica oziroma vložitve nove zahteve). Seznam upravičencev, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2006/.

Zadnji članki iz rubrike:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

3.4.2023 13:53:48:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

6.3.2023 12:36:48:
Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2022 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost

Najnovejši članki:

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress