Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.3.2007 10:19:00

Pomembnejše novosti in razlike med starim in novim Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, sklenjenim med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 42105-31/2007, 12. 2. 2007

Dne 19. decembra 2006 je začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s Protokolom, v nadaljevanju: Sporazum (Uradni list RS – MP, št. 22/06, Uradni list RS, št. 129/06), ki se uporablja od 1. 1. 2007 dalje. Z dnem 31. 12. 2006 se je prenehala uporabljati Pogodba med SFRJ in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s Protokolom, v nadaljevanju: Pogodba (Uradni list SFRJ – MP št. 12/88).


V nadaljevanju so predstavljene novosti in razlike med sedaj veljavnim Sporazumom in Pogodbo.


SPLOŠNE OPREDELITVE


V novem Sporazumu je opredeljen pojem državljana, ki za Nemčijo pomeni katerega koli Nemca po nemškem predpisu in pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katere status izhaja iz nemške zakonodaje. Za Slovenijo pa pomeni posameznika, ki ima državljanstvo RS, pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katere status izhaja iz veljavne zakonodaje RS.


REZIDENT


Za rezidenta države pogodbenice se šteje oseba, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča, sedež uprave ali drugega podobnega merila. Rezidenti so tudi država, zvezna dežela, politična enota ali lokalna oblast. V primeru dvojnega rezidenstva je novi Sporazum dodal kot dodatno merilo državljanstvo.


Osebna družba je po Sporazumu rezident države, kjer ima sedež dejanske uprave. Določbe 6. do 22. člena Sporazuma se uporabljajo samo za dohodek ali premoženje osebne družbe, ki je obdavčeno samo v državi pogodbenici, za katere rezidenta se šteje.


STALNA POSLOVNA ENOTA


V določbi o stalni poslovni enoti ni razlik med Pogodbo in Sporazumom.


DOHODEK IZ NEPREMIČNIN


Ureditev obdavčevanja dohodka iz nepremičnin se med Pogodbo in Sporazumom ne razlikuje.


Sporazum je za razliko od Pogodbe natančneje opredelil, kaj izraz nepremičnine pomeni. Poleg pomena, ki ga ima po zakonodaji države pogodbenice, vključuje tudi:

*
»premoženje, ki je sestavni del nepremičnin,
*
živino, opremo, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu,
*
pravice, za katere se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino,
*
užitek na nepremičninah,
*
pravice do spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja nahajališč rude, virov ter drugih naravnih bogastev.«

Ladje in letala se ne štejejo kot nepremičnine.


POSLOVNI DOBIČKI


Protokol je 7. členu Sporazuma dodal pravilo za določanje dohodka stalne poslovne enote v primeru prodaje dobrin in blaga, pri čemer se dobiček te stalne poslovne enote ne določi od celotnega zneska, ki ga je prejelo to podjetje, ampak samo od zneska, pripisanega dejanski dejavnosti stalne poslovne enote.


Pri pogodbah o izvedbi analiz, meritev, dobave, postavitve ali gradnje industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali poslovnih prostorov ali javnih del, se dobiček stalne poslovne enote ne določi od celotnega zneska pogodbe, ampak samo od tistega dela, ki ga stalna poslovna enota dejansko izvede v državi pogodbenici, v kateri je stalna poslovna enota. Dobiček v zvezi s pogodbami, ki se izvajajo v državi pogodbenici, kjer je sedež podjetja, se obdavči samo v tej državi.


Določba 7. ali 14. člena Sporazuma se uporablja tudi za plačila, prejeta kot povračila za tehnične storitve, za inženiring pogodbe, storitve svetovanja ali storitve nadzora.


POMORSKI IN LETALSKI PREVOZ


Protokol prav tako določa, da so v določbo 8. člena vključeni tudi dobički od občasnega najema praznih ladij ali letal in uporabe ali najema zabojnikov (vključno s priklopniki in pomožno opremo, ki se uporablja za prevoz zabojnikov), če se dejavnost nanaša na opravljanje ladijskih in letalskih prevozov v mednarodnem prometu.


POVEZANE OSEBE


V določbi o povezanih podjetjih je dodan drugi odstavek, ki določa prilagoditev zneska davka od dobička podjetja ene države pogodbenice, ki je vključen v dobiček podjetja druge države pogodbenice.


DIVIDENDE


Dividende, ki jih prejema rezident države pogodbenice v drugi državi pogodbenici so lahko v tej drugi državi pogodbenici obdavčene po stopnji 5 % bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik družbe, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 % kapitala družbe, ki plačuje dividende; v vseh drugih primerih pa 15 %.


Novi Sporazum med dividende šteje tudi dohodek iz razdelitve na podlagi kuponov vzajemnega sklada.

V skladu z določbo Protokola se v državi vira obdavčijo tudi dividende, če to predvideva nacionalna zakonodaja pod pogojem, da izhajajo iz pravic ali terjatev, ki imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku, in da se odbijejo pri določitvi dolžnikovega dobička od takega dohodka.


OBRESTI


V skladu s Pogodbo so bile obresti, ki so nastale v državi pogodbenici in so bile izplačane rezidentu druge države pogodbenice, oproščene plačila davčnega odtegljaja v državi vira.


Po novem Sporazumu se lahko v državi vira po stopnji 5 % obdavčijo obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice, ki je njihov upravičeni lastnik.


V tretjem odstavku 11. člena Sporazuma so navedene obresti, ki so v RS¹ in ZRN² oproščene plačila davka.


Na novo je opredeljeno pravilo za določanje vira obresti. Šteje se, da obresti nastanejo v tisti državi, katere rezident je plačnik obresti. Izjema tega pravila so obresti iz posojil, ki jih je najela stalna poslovna enota in obresti dejansko bremenijo stalno poslovno enoto. V tem primeru se šteje, da so obresti nastale v državi, v kateri je stalna poslovna enota.


V skladu z določbo Protokola se v državi vira obdavčijo tudi obresti, če to predvideva nacionalna zakonodaja pod pogojem, da izhajajo iz pravic ali terjatev, ki imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku, in da se odbijejo pri določitvi dolžnikovega dobička od takega dohodka.


LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI


Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko v državi, kjer nastanejo, obdavčijo po stopnji 5 %.


Poleg standardne vsebine izraza licenčnine in avtorski honorarji je v 12. členu Sporazuma dodano tudi: »plačila vsake vrste za uporabo ali pravico do uporabe imena, slike osebe ali kakršnihkoli drugih osebnostnih pravic, povračila za radijsko ali televizijsko snemanje, predvajanje ali distribucijo razvedrilnih ali športnih nastopov«.


Na novo je določeno tudi pravilo za določanje vira dohodka. Šteje se, da licenčnine in avtorski honorarji nastanejo v tisti državi, katere rezident je izplačevalec. Izjema tega pravila so licenčnine in avtorski honorarji, ki jih izplačuje stalna poslovna enota in navedena izplačila dejansko bremenijo stalno poslovno enoto. V tem primeru se šteje, da so obresti nastale v državi, v kateri je stalna poslovna enota.


KAPITALSKI DOBIČKI


V 13. členu Sporazuma je dodan peti odstavek, ki v primeru, da je bila oseba rezident ene države pogodbenice najmanj 5 let, potem pa postane rezident druge države pogodbenice, dovoljuje prvi državi pogodbenici pravico do obdavčevanja dobičkov, ki izhajajo iz povečanja vrednosti delnic, ki je nastalo v obdobju, ko je bila oseba rezident prve države pogodbenice. Gre za posebnost nemške zakonodaje. RS takšnega obdavčevanja ne pozna.


SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE


Pogodba je pri obdavčevanju samostojne osebne dejavnosti določala, da se dobičke rezidenta obdavči v državi, kjer je rezident, razen:

*
če ima v drugi državi pogodbenici za opravljanje svoje dejavnosti stalno bazo ali
*
če prebiva v drugi državi pogodbenici nepretrgoma ali s prekinitvami skupaj 183 dni ali več v davčnem letu.

Izjeme po drugi alineji Sporazum ne določa več.


ODVISNE OSEBNE STORITVE


Sporazum v 15. členu določa osnovno pravilo v zvezi z obdavčitvijo dohodka iz zaposlitev (1. odstavek), v skladu s katerim so dohodki iz zaposlitve obdavčeni v državi rezidenstva prejemnika dohodka, razen če se zaposlitev ne izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja tako, so dohodki iz zaposlitve obdavčeni v državi, kjer se zaposlitev izvaja.


Izjema od osnovnega pravila določa, da se dohodki iz zaposlitve, ki se izvajajo v drugi državi pogodbenici, obdavčijo samo v državi rezidenstva prejemnika dohodka, kadar:

1.
je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju 12 mesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem letu, in
2.
prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, ali se plača v njegovem imenu, in
3.
prejemek ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima delodajalec v drugi državi.

Protokol določa, da se navedena izjema ne uporablja za prejemke iz zaposlitve v okviru dejavnosti izposojanja delovne sile (to pomeni, da v državi vira dohodka ni mogoče uveljavljati oprostitve).


Posebno pravilo za obdavčitev prejemkov iz zaposlitve, ki se izvaja na ladji ali letalu v mednarodnem prometu, določa, da se dohodek obdavči v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja, ki opravlja prevoze z ladjo ali letalom.


PLAČILA DIREKTORJEM


Plačila direktorjem in podobna plačila so obdavčeni v državi rezidenstva družbe, ki tak dohodek izplačuje. Vsebinskih razlik med določbo Pogodbe in Sporazuma ni.


UMETNIKI IN ŠPORTNIKI


Pogodba in Sporazum enako obravnavata dohodke umetnikov in športnikov.


POKOJNINE


Pokojnina, rente in drugi dohodki na podlagi pretekle zaposlitve se obdavčujejo samo v državi rezidenstva prejemnika dohodka.


Novost Sporazuma so občasna ali enkratna izplačila odškodnin zaradi posledic vojne, ki so obdavčeni v državi, ki take dohodke izplačuje.


Plačila za preživnine, vključno s preživnino za otroka, ki jih plačuje rezident ene države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice, so v drugi državi pogodbenici oproščene plačila davka (to pomeni, da se obdavčujejo samo v državi izplačevalca dohodka). Vendar pa se smejo obdavčiti v državi prejemnika dohodka, če se v državi izplačila lahko odbijejo pri obračunavanju obdavčljivega dohodka. Kot odbitek se pri tem ne štejejo davčne olajšave za lajšanje socialnih bremen.


DRŽAVNE SLUŽBE


19. člen Sporazuma obravnava dohodke prejete na podlagi sedanje ali pretekle zaposlitve v državni službi. Navedeno velja tudi za:

*
za prejemke specialistu ali prostovoljcu, ki je poslan v drugo državo pogodbenico s privolitvijo te druge države, in ki se plačujejo na podlagi programa razvojne pomoči države pogodbenice iz sredstev, ki jih priskrbi izključno ta država,
*
za prejemke, ki jih plačujeta Goethe Institut ali Nemška služba za akademsko izmenjavo ZRN ali se plačujejo v njunem imenu. O obravnavi teh prejemkov lahko državi skleneta skupen dogovor. Če se taki prejemki ne obdavčijo v državi, kjer je ustanovljena ustanova, se uporabijo določbe 15. člena Sporazuma.

Plače, mezde in druge podobne dohodke (razen pokojnin), ki se plačujejo v zvezi z opravljanjem državne službe, se obdavčujejo samo v državi, ki take dohodke izplačuje. Če pa se storitve izvajajo v drugi državi pogodbenici, se dohodki obdavčujejo v državi, kjer se zaposlitev izvaja, če je posameznik rezident te države (in ni postal rezident te države samo zaradi opravljanje storitev) in njen državljan.


Pokojnine iz državne službe so obdavčene samo v državi, ki jo izplačuje. Če pa je prejemnik rezident druge države in njen državljan, pa se pokojnina obdavči v samo v tej drugi državi.


GOSTUJOČI PROFESORJI, UČITELJI IN ŠTUDENTI


Po novem Sporazumu so dohodki profesorjev, učiteljev in študentov obravnavani skupaj v 20. členu. Dohodki profesorja, ki je vabljen v državo pogodbenico za obdobje, ki ni daljše od dveh let, in je ali je bil pred obiskom rezident druge države pogodbenice, se ne obdavčijo v prvi državi pogodbenici, če ti dohodki nastanejo z virom zunaj te države. Sporazum natančno opredeljuje, kdo je upravičen do oprostitev (povabilo države, univerze, višje šole, visoke ali druge šole, muzeja, kulturne ustanove, uradnega programa kulturne izmenjave).


Plačila študentom in pripravnikom, ki so rezidenti druge države pogodbenice in so v državi pogodbenici navzoči zaradi izpolnjevanja, izobraževanja, usposabljanja, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo iz virov zunaj te države. V Sporazumu ni več določbe, ki se nanaša na olajšave, do katerih je upravičen tuj študent za dohodke iz delovnega razmerja enako kot rezident države pogodbenice, v kateri prebiva.


DRUGI DOHODKI


Dohodki, ki nastanejo kjer koli in niso obravnavani v predhodnih členih, se obdavčujejo samo v državi rezidenstva prejemnika dohodka. Tako Pogodba kot Sporazum druge dogodke obravnavata enako.


PREMOŽENJE


Določba Sporazuma o obdavčitvi premoženja se vsebinsko ne razlikuje od določbe Pogodbe. V novem Sporazumu ni več določbe, ki se je nanašala na premoženje, ki ga je vložil rezident Nemčije v jugoslovansko organizacijo združenega dela.


ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA


Spremenjena je metoda odprave dvojne obdavčitve. V skladu s 23. členom Sporazuma se za rezidenta RS uporabi metoda odbitka davka, plačanega v tujini, za vse vrste dohodov. To pomeni, da se davek v RS zmanjša za znesek davka, plačanega v državi vira, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka doseženega v drugi državi.


ENAKO OBRAVNAVANJE


Sporazum v 25. členu glede na predhodno veljavno Pogodbo dodaja še enako obravnavanje oseb ne glede na državljanstvo in enako obravnavanje oseb brez državljanstva. Določbe tega člena se uporabljajo tudi za davke, ki niso našteti v 2. členu Sporazuma.


IZMENJAVA INFORMACIJ


Izmenjavanje informacij med državama pogodbenicama je v Sporazumu urejeno enako kot v Pogodbi, vendar pa Protokol Sporazuma določa dodatna pravila, kadar se po sporazumu izmenjavajo osebni podatki (glede načina pošiljanja in varstva osebnih podatkov).


DIPLOMATSKI IN KONZULARNI PREDSTAVNIKI


Določbe Sporazuma ne vplivajo na davčne ugodnosti članov diplomatskih in konzularnih predstavništev po splošnih pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. Vendar pa lahko v skladu z 2. odstavkom 28. člena država rezidenstva člana diplomatskega ali konzularnega predstavništva obdavči tiste dele dohodka ali premoženja, ki v državi prejemnici niso zavezani davku.


POSEBNE DOLOČBE


Sporazum v 27. členu določa posebna postopkovna pravila za obdavčevanje na viru v primeru izplačila dividend, obresti, avtorskih honorarjev ali drugih dohodkov; in sicer se lahko ti dohodki obdavčijo po stopnji iz nacionalne zakonodaje. Po sporazuma pa lahko rezident druge države pogodbenice do konca četrtega leta po koledarskem letu, ko je bil davek na viru odtegnjen, vloži zahtevo za vračilo davka (metoda refundacije).


Tovrstna pravila so implementirana v Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) – postopki za uveljavljanje ugodnosti po sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih nerezidenti lahko uveljavljajo pred izplačilom dohodka (260. člen ZDavP-2) ali v postopku vračila davčnega odtegljaja (262. člen ZDavP-2).


Z 28. členom je dovoljena uporaba posebnih določb nacionalne zakonodaje v primerih, ko zaradi izogibanja davkom ali davčnih utaj le-te nalagajo obdavčitev dohodkov. Če to vodi do dvojnega obdavčevanja dohodka, se državi posvetujeta, kako se izogniti dvojnemu obdavčevanju.


¹ Upravičeni lastnik in prejemnik je vlada RS, Banka Slovenije, Slovenska izvozna družba in ali je za posojilo dala poroštvo Nemčija v zvezi z izvozom ali neposrednimi tujimi naložbami.

² Upravičeni lastnik in prejemnik je vlada ZRN, Deutche Bundesbank, Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Deutche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, ali je za posojilo dala poroštvo Nemčija v zvezi z izvozom ali neposrednimi tujimi naložbami.

Ključne besede:
pojasnila DURS
dvojno obdavčenje
Nemčija

Zadnji članki iz rubrike:

22.7.2021 14:43:42:
Mednarodno obdavčenje: Stalna poslovna enota nerezidenta

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

Najnovejši članki:

2.8.2021 17:01:00:
Podatki za obračun plač za julij 2021

2.8.2021 13:01:52:
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

2.8.2021 13:00:08:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021

2.8.2021 12:44:37:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT