Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.6.2024 13:11:22

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - 3. 6. 2024

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

Besedilo predloga

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

 

S predlogom zakona se uresničuje odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije (novi 74.a člen).

Nadalje se s predlogom zakona odpravljajo nejasnosti določil postopka, ki daje s tem možnost pravilne uporabe predpisa oziroma preglednost in predvidljivost postopkov pobiranja davkov in izpolnjevanja davčnih obveznosti za zavezanca za davek, zagotavlja konsistentnost davčne postopkovne zakonodaje ter s tem pravno varnost b zavezancev za davek, prispeva k enakopravnejši obravnavi med zavezanci za davek in učinkovitosti pobiranja davka (javna korist). V spodaj navedenih vsebinskih sklopih, ki jih ni mogoče povsem ločeno obravnavati, saj se medsebojno prepletajo oziroma prekrivajo, so razvrščene poglavitne rešitve.

Določitev ukrepov, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje oziroma hitrejše uveljavljanje pravic in pravnih koristi:

 • skrajšanje roka za odločitev o zavezujoči informaciji (poseg v 14. člen).

I. Določitev novega ukrepa, ki davčnemu zavezancu omogoča odlog plačila davčnega dolga:

 • davčni organ dovoli odlog izvršbe do vročitve akta o pritožbi tudi na zahtevo davčnega zavezanca, če ta predloži ustrezni instrument zavarovanja (poseg v 87. člen).

II. Določitev ukrepov, ki vplivajo na preglednost, določnost in jasnost ureditve oziroma ukrepov, s katerimi se utrjuje pravna varnost in predvidljivost:

 • z izdajo nove odločbe se odpravljajo dvomi glede uporabe pravnih sredstev v zvezi z odpremljeno odločbo o odmeri, če je davčni zavezanec pred njeno vročitvijo vložil popravek davčne napovedi (poseg v 64. člen),
 • določitev uporabe izrednega pravnega sredstva odprave in razveljavitve oziroma spremembe odločbe po nadzorstveni pravici, če je z njo očitno prekršen materialni zakon, s čimer se upošteva stališče Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (poseg v drugi odstavek 88. člena),
 • določitev, da zavezancu za davek, ki mu je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo, ne pripadajo obresti, če je obveznosti poravnal pred potekom časa, za katerega je bil dovoljen odlog plačila (predlog novega tretjega odstavka 99. člena),
 • določitev, da zavezancu za davek ne pripadajo obresti, če davčni organ zaradi razlogov, ki so na strani zavezanca, ni vrnil davka v predpisanem roku (predlog novega šestega odstavka 99. člena),
 • opredelitev, da se lahko davek, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan in nanj učinkuje sklep sodišča o odpustu obveznosti, odpiše z dnem pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, se usklajuje s terminologijo iz Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (poseg v tretji odstavek 106. člena),
 • določitev pogojev, kdaj se šteje, da je ogrožen namen davčnega inšpekcijskega nadzora (poseg v tretji dostavek 135. člena),
 • podaljšuje se rok za podajo pripomb na zapisnik, ki ga sestavi davčni organ po končanem davčnem inšpekcijskem nadzoru (poseg v 140. člen),
 • za upoštevanje novih dejstev in dokazov v pripombah na zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru ni več pogoja, da morajo ti obstajati pred izdajo zapisnika (poseg v 140. člen),
 • opredelitev pogoja, kdaj se šteje, da izvršba ni bila upravičena (predlog novega tretjega 152. člena),
 • določitev možnosti prodaje zarubljenega premoženja (na katerem tretji uveljavlja lastninsko pravico) še pred koncem postopka pred sodiščem ter določitev, da se tretji osebi povrne prejeto kupnino z zamudnimi obrestmi, če je s pravnomočno sodno odločbo ugotovljeno, da je njen ugovor utemeljen (predlog za dopolnitev 158. člena),
 • opredelitev izraza kršitve varstva podatkov, kot je opredeljena v Direktivi Sveta (EU) o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (dopolnitev 243.a člena),
 • ureditev pravice do pravnega sredstva zoper zahtevo za posredovanje podatkov, če je očitno nesorazmerna, za osebo, ki ni davčni zavezanec (predlog novega 247.b člena),
 • opredelitev izraza sodelujoče jurisdikcije v poglavju, ki ureja pravila o dolžni skrbnosti in poročanju za informacije o finančnih računih (predlog novega tretjega odstavka 255.a člena),
 • opredelitev izraza jurisdikcija za namene poglavja, ki ureja pravila za poročanje o čezmejnih aranžmajih (predlog za nov tretji odstavek 255.z člena),
 • določitev pravila, ki ga mora upoštevati davčni organ v postopku odmere dohodnine v zvezi z že prej odmerjeno akontacijo dohodnine – uvedba zakonske prekluzije (predlog novega petega odstavka 272. člena).

III. Odprava administrativnih ovir za davčne zavezance:

 • delodajalce, davčnega zavezanca in davčni organ v zvezi z napotenimi v tujino (predlog nove 1.a točke 58. člena),
 • določitev postopka odmere akontacije dohodnine od dohodka iz dohodnine, prejetega v naravi v obliki delnic ali deležev v družbi, pri katerem se odstopa od brutenja (predlog novega 288.a člena), vključno z določitvijo obveznosti davčnega organa za izdajo odločbe, v kateri izračuna prispevke za socialno varnost za te dohodke (predlog novega 353.b člena).

IV. Ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja davka oziroma za pravilno izvajanje v praksi:

 • skrajšanje roka za poziv k vložitvi davčne napovedi (poseg v 61. člen),
 • določitev obveznega vlaganja vlog zavezancev za davek (obračuna davka, davčne napovedi, vlog za uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane, vlog za odpis, odlog in obročno plačilo davka, zahtev za vračilo davka, pritožb in drugih pravnih sredstev) v elektronski obliki (poseg v 72. člen); za prilagoditev davčnih zavezancev – fizičnih oseb, se predlaga daljše prehodno obdobje, z začetkom uporabe s 1. 1. 2030,
 • določitev vročanja dokumentov tistim davčnim zavezancem, ki so že predložili obračun davka, davčno napoved ali drugo vlogo v elektronski obliki prek informacijskega sistema finančne uprave, prek sistema eDavki (poseg v 85.a člen),
 • določitev možnosti odloga plačila samo, če davčni zavezanec predloži ustrezen instrument zavarovanja (poseg v 101. in 102. člen),
 • določitev izvršljivega notarskega zapisa, s katerim je bila v zavarovanje plačila davčne obveznosti ustanovljena zastavna pravica na premičnini, denarni terjatvi ali vrednostnih papirjih, za izvršilni naslov (poseg v drugi odstavek 145. člena),
 • določitev pravne podlage za uvedbo davčne izvršbe tudi zoper osebo, ki v izvršilnem naslovu ni opredeljena kot dolžnik, pod določenimi zakonskimi pogoji (predlog novega 146.a člena),
 • določitev pristojnega organa za avtomatično izmenjavo podatkov iz 248. člena (poseg v 253.b člen),
 • dopolnitev pravila o preprečevanju zlorab, ki se nanaša na preprečevanje izogibanja finančnih institucij, drugih oseb ali posrednikov (predlog novega sedmega odstavka 255.b člena in predlog novega 266.c člena),
 • ureditev pravne podlage za vzpostavitev obveznosti poročanja po OECD vzorčnih pravilih o obveznem razkritju aranžmajev za izogibanje enotnemu standardu poročanja (poseg v prvi odstavek 255.m člena),
 • določitev informacij o aranžmaju za izogibanje enotnemu standardu poročanja ali nepregledni strukturi offshore, ki jih je dolžan razkriti posrednik (predlog za dopolnitev 255.p člena),
 • določitev obveznosti pristojnega organa, da sporoči informacije, ki so predmet avtomatične izmenjave informacij o dohodkih, pridobljenih prek digitalnih platform, med Republiko Slovenijo in tretjimi državami (predlog novega a255.ao člena),
 • določitev pristojnega organa za opravljanje nalog izmenjave podatkov po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja in mednarodnih pogodbah o izmenjavi informacij za davčne namene, nudenje pomoči pri pobiranju davkov po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja in postopke skupnega dogovarjanja (poseg v 265. člen),
 • določitev obveznosti delodajalcev za avtomatično dajanje podatkov v zvezi s posebno davčno obravnavo za delavce inovativnih zagonskih podjetij (predlog novega 337.a člena),
 • določitev obveznosti organa, pristojnega za vodenje registra inovativnih zagonskih podjetij, v zvezi s posebno davčno obravnavo za delavce inovativnih zagonskih podjetij (predlog novega 337.b člena),
 • jasnejša določitev sankcije (globe) za storjeni prekršek za posameznika, ki v davčni napovedi navede nepravilne podatke (dopolnitev 395. člena),
 • določitev prekrška in sankcije (globe) za prekršek, storjen zaradi poročanja neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih informacij v zvezi s finančnimi instrumenti (poseg v 3. točko prvega odstavka 400.a člena),
 • določitev prekrška in sankcije (globe) za prekršek, storjen zaradi poročanja neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih informacij glede računov, o katerih se poroča (poseg v 3. točko prvega odstavka 400.b člena).

V. Zavarovanje:

 • omejitev obveznega zavarovanja samo za primere, če je pričakovana obveznost ugotovljena v davčnem nadzoru (poseg v drugi odstavek 111. člena),
 • določitev smiselne uporabe določb o davčni izvršbi tudi za postopek zavarovanja (predlog novega 111.a člena),
 • določitev, da se zavezancu v primeru unovčitve gotovinskega pologa, kot instrumenta zavarovanja, ne zaračunajo zamudne obresti (poseg v 123. člen).

VI. Zastaranje:

 • določitev roka, v katerem zavezanec za davek lahko zahteva vračilo presežka DDV (poseg v četrti odstavek 125. in tretji odstavek 126. člena),
 • določitev zadržanja zastaranja pravice do odmere za čas postopka skupnega dogovarjanja (predlog novega petega odstavka 126. člena).

VII. Drugo:

 • v določbi, ki določa vsebino zakona, se navede, da ta procesni zakon vsebuje tudi materialne določbe (poseg v 1. člen zakona),
 • določitev, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti v davčnem nadzoru posameznega področja poslovanja, ki imajo za posledico višjo davčno obveznost, trpi stroške postopka zavezanec za davek (poseg v 79. člen),
 • določitev višine zamudnih obresti, kot jo določa Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (poseg v 96. člen),
 • določitev uporabe določil ZDavP-2 za prispevek za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (poseg v 3., 21 in 110. člen),
 • terminološka uskladitev denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe, z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonom o socialnem varstvu (poseg v 159. člen).

VIII. Redakcijski ali drugi manjši popravki

Ključne besede:
davčni postopek
predlogi zakonov
ZDavP-2

Zadnji članki iz rubrike:

5.6.2024 12:36:10:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 3. 6. 2024

5.6.2024 12:38:31:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 3. 6. 2024

4.6.2024 13:07:42:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) - 3. 6. 2024

4.6.2024 12:40:46:
Predlog Zakona o davčnem potrjevanju računov - 3. 6. 2024

14.5.2024 21:32:10:
Predlog Zakona o gostinstvu (ZGos-1)

Najnovejši članki:

11.6.2024 12:05:29:
Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63

11.6.2024 11:48:32:
Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+

10.6.2024 13:19:31:
Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

6.6.2024 11:41:23:
1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

10.6.2024 16:23:27:
Koledar poročanja - junij 2024

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress