Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.11.2006 20:28:05

Davčna reforma 2007 - Najpomembnejše novosti, ki jih prinašajo posamezni zakoni

Rubrika: Davkiprint Natisni

a. Zakon o dohodnini
- Zakon pomembno znižuje obdavčitev aktivnih dohodkov fizičnih oseb in sicer na dva načina – z uvedbo nove lestvice z blažjo progresijo (nove stopnje dohodnine znašajo 16, 27 in 41 %) ter s povišanjem osebne olajšave na 2800 eurov.
- V okviru obravnave zakona v Državnem zboru so bile glede posameznih olajšav sprejete še naslednje spremembe. Ponovno je bila uvedena osebna olajšava za seniorje v višini 1.205 eurov letno. Povečane so bile olajšave za tretjega in nadaljnje otroke. Za otroke, ki so v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožni, se bo priznala povečana olajšava tudi po 18. letu, in sicer tako pri odmeri dohodnine za leto 2005 in za leto 2006.
- V poglavju o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je določeno, da se plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druge državne pomoči, vezane na osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, vključijo v katastrski dohodek in se ne obdavčujejo neposredno. Način pripisovanja bo določen z novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka, do njene uveljavitve pa se bo upoštevala prehodna določba, ki na poenostavljen način določa pripisovanje teh dohodkov obstoječemu katastrskemu dohodku. Rešitev pomeni poenostavitev sistema, ki se odraža tudi v poenostavitvi postopkov izračunavanja akontacije dohodnine za te dohodke. Na novo je urejena tudi obdavčitev dohodkov od proizvodnje oljčnega olja, ki se obravnava kot osnovna kmetijska dejavnost. Za čebelarstvo pa se uvaja nova oprostitev v višini 30 % davčne osnove na račun upoštevanja deleža neproizvodnih panjev v registru čebelnjakov.
- V poglavju o obdavčitvi dobička iz kapitala je določena oprostitev za dobičke iz kapitala, ki bodo doseženi z odsvojitvijo deležev, ki jih bodo imeli zavezanci v družbah tveganega kapitala in jih bodo pridobili na podlagi naložb v te družbe v obliki tveganega kapitala. Navedena oprostitev bo začela veljati šele z dnem, ko bo Evropska komisija odobrila shemo tveganega kapitala v okviru državnih pomoči.
- Neobdavčeni znesek obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah je povišan s 500 na 1.000 evrov.
- Pri akontaciji dohodnine od dohodka, prejetega za študentsko delo je določeno, da se akontacija dohodnine ne plačuje, če posamezen dohodek ne presega 400 eurov.
- Pri določbi v zvezi z namenitvijo dela dohodnine za donacije so nameni, za katere lahko zavezanec nameni del svoje dohodnine, določeni široko, in sicer tako, da so vključeni vsi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja dejavnosti, priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. S tem se med namene vključuje tudi področje vzgoje in izobraževanja, spodbujanja povezovanja med ljudmi (npr. skupnosti narodnih skupnosti,
mednarodni odnosi itd.) in podobno.
- V zvezi z odmero dohodnine, Zakon o davčnem postopku uvaja pomembno novost in sicer bo davčni organ na podlagi njemu znanih podatkov sestavil predizpolnjeno napoved oziroma informativni izračun dohodnine, ki ga bo zavezanec le potrdil ali pa ga, če ne bodo zajeti vsi podatki pravilno, popravil in popravljen obrazec predložil davčnemu organu kot svojo davčno napoved. S tem se ne zmanjšuje odgovornost zavezancev za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z odmero dohodnine, ampak se želi le zmanjšati administrativno breme večine zavezancev, katerih dohodki so davčnemu organu znani že iz kontrolnih podatkov.

Temeljne spremembe zakona o dohodnini (link na http://www.delo.si/media/tem_sprem_zak_o_doh1a.pdf)


b. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
- Zakon znižuje obdavčitev podjetij tako s postopnim zniževanjem davčne stopnje (23 % v letu 2007, 22 % v letu 2008, 21 % v letu 2009 in 20% v letu 2010), kot tudi z drugimi spremembami na področju določanja davčne osnove.
- Na področju določanja davčne osnove se odpravlja dvojna obdavčitev in manj kot enkratna obdavčitev, kar pomeni, da, na primer, prihodki zavezanca, ki so v davčno osnovo vključeni v tekočem davčnem obdobju ali so bili vključeni v davčno osnovo v preteklih davčnih obdobjih, ne morejo biti ponovno vključeni v davčno osnovo v tem ali v prihodnjih davčnih obdobjih (odprava dvojne obdavčitve). Odpravlja se dvojna ekonomska obdavčitev pri prejemniku dividend, in sicer z izvzemanjem dividend iz osnove prejemnika.
- Iz davčne osnove se bo izvzemal del dobičkov, doseženih z odsvojitvijo lastniških deležev, pod določenimi pogoji: udeležba v kapitalu ali upravljanju najmanj 8%, trajanje udeležbe najmanj 6 mesecev in v tem obdobju nepretrgana zaposlitev vsaj ene osebe za poln delovni čas.
- Opredelila oziroma določila se je davčna osnova pri prevrednotenjih, na simetričen način tako, da se nerealizirane izgube priznavajo, ker in če se nerealizirani dobički vključujejo v davčno osnovo.
- Določa se priznavanje dela rezervacij (50%) kot davčnega odhodka že pri oblikovanju rezervacij.
- Davčno nepriznani odhodki so opredeljeni jasno in določno.
- Izgube se lahko pokrivajo neomejeno v naslednjih davčnih obdobjih.
- Ohranja se olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšava za zaposlovanje invalidov. Izrecno se navaja, da pri notranje raziskovalno-razvojni dejavnosti zavezanca, le ta vključuje tudi nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca.
- Ohranja in v delu povečuje se olajšava za donacije za nepridobitne namene v višini 0,3% obdavčljivih prihodkov ter dodaja se olajšava za donacije za kulturne namene in za namene varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v višini 0,2%.
- Uvaja se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju.
- Zakon uvaja posebno ugodno rešitev za obdavčitev družb tveganega kapitala in sicer je njen dobiček iz dejavnosti naložb tveganega kapitala obdavčen po stopnji 0 %, davka pa se ne plača tudi pri odsvojitvi lastniškega deleža v družbi tveganega kapitala. Ker gre za državno pomoč, bo ta rešitev začela veljati po pridobitvi odobritve sheme državne pomoči s strani Evropske komisije.

c. Zakon o davku na dodano vrednost
- Zakon bistveno poenostavlja besedilo glede na obstoječi zakon.
- Zakon uvaja davčna skladišča, kar bo omogočilo lažje poslovanje podjetjem, ki pridobivajo oziroma dobavljajo blago v druge države članice EU. Institut davčnih skladišč se močno naslanja na institut carinskih skladišč in dopušča, da se v davčnem skladišču na blagu opravijo tudi določene predelave ali dodelave, ki so potrebne zato, da se blago pripravi za trg.
- Zakon povišuje obseg prometa, ki pomeni prag za obvezen vstop v sistem DDV z 20.800 EUR na 25.000 EUR, hkrati pa na novo definira, kateri promet se všteva v ta obseg. Tako se bo poslovanje za zavezance, ki opravljajo le oproščen promet (razen finančnih storitev in storitev zavarovanja), poenostavilo, saj se bodo lahko izključili iz sistema DDV, kar pomeni, da jim ne bo več treba obračunavati DDV za obdavčen del njihovih aktivnosti, niti jim ne bo treba voditi evidenc za namene DDV. To zadeva predvsem šole, zdravstvene zavode in podobne zavezance.
- Ukinja se šestmesečno davčno obdobje in povišuje obseg prometa za trimesečno davčno obdobje. Tako se bodo kot trimesečni davčni zavezanci obravnavali vsi zavezanci, ki letno opravijo manj kot 210.000 eurov prometa.
- Vračilo presežka vstopnega DDV nad obveznostjo iz naslova DDV bo davčni organ na zahtevo zavezanca izvršil v 60 dneh, ne glede na to, kako visok je znesek presežka.

d. Zakon o davku na promet nepremičnin
- V zakonu je jasno urejena obdavčitev finančnega najema nepremičnin.
- Davek se v vsakem primeru obračuna ob sklenitvi pogodbe o prenosu nepremičnine, tudi v primeru finančnega najema.
- Zakon določa tudi ustanovitev ali prenos stavbne pravice kot predmet obdavčitve.
- Pri finančnem najemu so stroški financiranja, če so izkazani ločeno, izključeni iz davčne osnove.

e. Zakon o davku na vodna plovila
- Ta zakon predstavlja posodobitev obstoječega sistema obdavčitve vodnih plovil.
- Predmet obdavčitve so vsa plovila dolžine 5 metrov ali več.
- Davek se izračuna iz treh delov – pavšalni znesek, del obveznosti, odvisen od dolžine plovila in del obveznosti, odvisen od moči motorja, ki se uporablja za pogon plovila.
- Predmet obdavčitve niso plovila, ki se uporabljajo za opravljanje registrirane dejavnosti (gospodarske, izobraževalne itd.), razen če se hkrati uporabljajo v zasebne namene in za dejavnost.

f. Zakon o davku na dediščine in darila
- V sistem obdavčitve so vključena, poleg daril in dediščin, ki jih prejmejo fizične osebe, tudi dediščine in darila, ki jih prejmejo točno določene pravne osebe zasebnega prava (društva, ustanove, skladi, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja).
- Davek odmeri davčni organ na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju (za dediščino) oziroma na podlagi napovedi (za darila).
- Dediči prvega dednega reda ostajajo oproščeni plačila davka, kot je to veljajo doslej.
- Ker se obdavčitve širi tudi na pravne osebe zasebnega prava, so določene osebe, ki opravljajo dejavnosti v širšem javnem interesu, oproščene plačila davka.
- Politične stranke, verske skupnosti, sindikati, podjetja ipd. so izvzeti iz obdavčitve že po osnovni definiciji zavezancev za davek.

g. Zakon o davčnem postopku
- Ta zakon predstavlja nadgradnjo Zakona o davčnem postopku , kot je bil sprejet lani konec leta.
- Zakon podrobneje določa posamezne institute in s tem povečuje pravno varnost zavezancev.
- V zakonu so jasno zapisana načela davčnega postopka.
- Zakon uvaja zavezujočo informacijo, s katero bodo zavezanci lahko zahtevali, da se davčni organ vnaprej opredeli, kako bo davčno obravnaval določeno transakcijo, ki jo zavezanec načrtuje.
- Na področju odloga in obročnega plačila davka je uveden poseben institut odloga za 12 mesecev oziroma obročnega plačila v 12 mesečnih obrokih z zavarovanjem davčnega dolga. Za fizične osebe pa je mogoče dovoliti odlog ali obročno plačilo v 3 mesecih tudi, če zavarovanje ni predloženo.
- Rok za pritožbo v postopku davčnega inšpiciranja je podaljšan na 30 dni.
- Uveden je institut davčne preiskave, ki se lahko uvede, če je podan sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim se krši davčna zakonodaja ali v primeru, če je treba zagotoviti upravno pomoč davčnim organom drugih držav članic EU ali tretjih držav.
- Posebni del zakona sledi rešitvam, ki jih prinašata nova Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakon o dohodnini.

Finančni učinki
- Najpomembnejše finančne učinke bosta imela uveljavitev Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Ostali predlogi zakonov ne bodo imeli bistvenih finančnih učinkov na državni ali občinske proračune.
- Prvotno ocenjen izpad zaradi sprememb na področju dohodnine v višini približno 38 mlrd SIT se, zaradi sprejetih drugačnih rešitev glede posebne olajšave za starostnike in glede vzdrževanih družinskih članov, povečuje še za približno 2 mlrd SIT.
- Finančni učinek uveljavitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ostaja v okviru predvidenega – 20 mlrd SIT v letu 2008 in po 10 mlrd STI še v naslednjih dveh letih.

Vir: mf

Ključne besede:
davčna reforma 2007

Zadnji članki iz rubrike:

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress