Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.2.2024 11:14:16

Slovenski računovodski standard 39 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ORGANIZACIJAH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

A. Uvod

Ta standard obravnava posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah v stečaju ali prisilnem prenehanju ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje.

Ta standard ureja pravila sestavljanja otvoritvene bilance stanja organizacije v stečaju ali prisilnem prenehanju (odslej otvoritvena bilanca), vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v času stečajnega postopka ali postopka prisilnega prenehanja (odslej postopek), vodenja poslovnih knjig v času postopka, sestavljanja zaključne bilance stanja organizacije v stečaju ali prisilnem prenehanju (odslej zaključna bilanca) ter hrambe dokumentacije po zaključku postopka.

Po tem standardu veljajo za organizacije v stečaju ali prisilnem prenehanju tiste organizacije, za katere je bil na podlagi zakona uradno začet postopek stečaja ali prisilnega prenehanja. Ta standard se ne uporablja za organizacije, ki prenehajo na podlagi predpisov o prostovoljnem prenehanju po skrajšanem postopku ali po postopku redne likvidacije.

Kadar s tem standardom niso predvidene posebne računovodske rešitve za organizacije v stečaju ali prisilnem prenehanju, se smiselno uporabljajo Uvod v Slovenske računovodske standarde in Okvir SRS-jev ter Slovenski računovodski standardi (SRS) od 1 do 17 in od 20 do 23. Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS-jev (2024).

B. Standard
a) Posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v otvoritveni bilanci

39.1. Na dan pred začetkom postopka sestavi organizacija računovodske izkaze v skladu z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS-jev ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 in od 20 do 23.

39.2. Na dan začetka postopka popiše organizacija vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov ter sestavi otvoritveno bilanco ob upoštevanju pravil vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v skladu s tem standardom.

Organizacija sestavi otvoritveno bilanco najkasneje v 4 mesecih od začetka postopka.

39.3. Organizacija pojasni pomembnejše razlike med bilanco stanja, sestavljeno na dan pred začetkom postopka, in otvoritveno bilanco v prilogi k otvoritveni bilanci.

b) Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v otvoritveni bilanci

39.4. Neopredmetena sredstva se v otvoritveni bilanci stanja ovrednotijo po ocenjeni tržni vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje.

Naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice se izkažejo le, če jih je mogoče prodati.

V otvoritveni bilanci stanja se ne izkažejo neopredmetena sredstva, ki obsegajo:

‒ dolgoročno razmejene stroške razvijanja;

‒ naložbe v dobro ime;

‒ druge neiztržljive dolgoročno razmejene postavke.

39.5. Opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda in večletni nasadi) in naložbene nepremičnine se v otvoritveni bilanci ovrednotijo po ocenjeni tržni vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje.

Posebej se izkažejo tudi opredmetena osnovna sredstva, pridobljena z najemom.

39.6. Dolgoročne finančne naložbe se izkažejo kot kratkoročne finančne naložbe.

39.7. Finančne naložbe v kapital drugih organizacij se ovrednotijo po tržni oziroma čisti iztržljivi vrednosti.

Dana posojila, depoziti in varščine se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti. V plačilo nezapadle finančne naložbe, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti na dan začetka postopka.

Odkupljene lastne delnice oziroma deleži se ne izkažejo. Terjatve za nevplačani vpisani kapital se izkažejo po pogodbeni vrednosti.

39.8. Finančne naložbe v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.9. Zaloge surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga se v otvoritveni bilanci ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti, razen tistih, ki jih bo organizacija uporabila pri morebitnem nadaljevanju proizvajanja. Te se ovrednotijo po SRS-ju 4 – Zaloge.

39.10. Dolgoročne terjatve iz poslovanja in financiranja se prenesejo na konte kratkoročnih terjatev iz poslovanja in financiranja.

39.11. Terjatve se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti.

V plačilo nezapadle terjatve, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti na dan začetka postopka.

39.12. Terjatve v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.13. Gotovina v blagajnah ter dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih institucijah se v otvoritveni bilanci izkažejo kot denarna sredstva.

Denarna sredstva v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.14. Neiztržljivi kratkoročni odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki se v otvoritveni bilanci ne izkažejo. Vrednotnice in drugi iztržljivi kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki se ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti na dan začetka postopka.

39.15. Organizacija posebej razkrije vsa sredstva, ki so obremenjena s stranskimi pravicami tretjih strank.

Terjatve in obveznosti, ki po zakonu, ki ureja insolventne postopke, veljajo za pobotane na dan začetka postopka, se v otvoritveni bilanci stanja ne izkažejo.

39.16. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v otvoritveni bilanci ne izkažejo. Izkažejo se le morebitne obveznosti, ki so na njihovi podlagi že nastale do začetka postopka, ali pa je gotovo, da bodo nastale med postopkom. Takšne obveznosti se izkažejo kot kratkoročne.

39.17. Dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja se prenesejo na konte kratkoročnih obveznosti iz financiranja in poslovanja.

39.18. Ločeno se izkažejo obveznosti do upnikov prednostnih, podrejenih in navadnih terjatev, ločitvenih upnikov in izločitvenih upnikov ter obveznosti do upnikov, pobotane v času postopka.

Prijavljene terjatve upnikov, ki so prerekane, in že nastale obveznosti iz stroškov postopka se izkažejo posebej.

Posebej se izkažejo obveznosti do upnikov za terjatve, povezane z razveznim pogojem.

39.19. Obveznosti se izkažejo v zneskih, ki so usklajeni z zneski prijavljenih terjatev upnikov. Obveznosti, ki do sestavitve otvoritvene bilance še niso usklajene s prijavljenimi terjatvami upnikov, ter obveznosti, ki jih po zakonu, ki ureja insolventne postopke, ni treba prijaviti, se izkažejo v vrednostih, ki jih ugotovi stečajni upravitelj.

Obveznosti do upnikov, ki svojih terjatev ne prijavijo pravočasno, se ne izkažejo.

39.20. Obveznosti v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.21. V plačilo nezapadle obveznosti iz financiranja in poslovanja, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti.

c) Obveznosti do lastnikov

39.22. Pozitivna razlika med sredstvi in obveznostmi do njihovih virov se v otvoritveni bilanci izkaže kot obveznost do lastnikov, negativna razlika pa kot presežek obveznosti nad sredstvi v aktivi bilance stanja.

č) Posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk med postopkom

39.23. Med postopkom vodi organizacija poslovne knjige in sestavlja računovodske izkaze v skladu s tem standardom in ob upoštevanju posameznih SRS-jev, ki urejajo gospodarske kategorije (Standardi I).

39.24. Zaloge, uporabljene za dokončanje proizvodnje ali proizvodnjo med postopkom, se vrednotijo po SRS-ju 4 – Zaloge.

39.25. Terjatve, nastale med postopkom, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS-ju 5 – Terjatve.

39.26. Finančne naložbe, nastale med postopkom, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS-ju 3 – Finančne naložbe.

39.27. Obveznosti, nastale med postopkom, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS-ju 9 – Dolgovi.

V plačilo nezapadle obveznosti iz financiranja, ki se ne obrestujejo in so bile v otvoritveni bilanci ovrednotene po diskontirani vrednosti, se ovrednotijo v skladu z zakonom, ki ureja insolventne postopke.

39.28. Obveznosti za obresti od obveznosti iz financiranja in poslovanja, izkazanih v otvoritveni bilanci, se izkažejo v skladu z zakonom, ki ureja insolventne postopke.

d) Posebnosti amortiziranja in prevrednotenja

39.29. Med postopkom se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in neopredmetenih sredstev praviloma ne obračunava.

Kadar se med postopkom proizvajanje nadaljuje, lahko pristojno sodišče na predlog stečajnega upravitelja odloči, da se opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki sodelujejo v proizvajalnem procesu, amortizirajo ter prevrednotijo zaradi oslabitve v skladu s SRS-jem 1 – Opredmetena osnovna sredstva in SRS-jem 2 – Neopredmetena sredstva.

39.30. Med postopkom se sredstva, razen izjem iz SRS-ja 39.29, praviloma ne prevrednotujejo.

e) Uporaba kontnega okvira

39.31. Organizacija vodi poslovne knjige po predpisanem Enotnem kontnem okviru za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, ne uporablja pa naslednjih skupin kontov in razreda, predpisanih v njem:

06 – Dolgoročne finančne naložbe razen posojil

07 – Dolgoročno dana posojila in terjatve za nevplačani vpoklicani kapital

08 – Dolgoročne poslovne terjatve

29 – Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

75 – Drugi finančni odhodki in ostali odhodki

78 – Drugi finančni prihodki in ostali prihodki

RAZRED 9 – Kapital, dolgoročne obveznosti in rezervacije

Organizacija pa dodatno uporablja naslednje skupine kontov:

09 – Presežek obveznosti nad sredstvi

75 – Čisti odhodki za udenarjenje premoženja in drugi odhodki

78 – Čisti prihodki od udenarjenja premoženja in drugi prihodki

80 – Dobiček ali izguba, ugotovljen/a med postopkom

81 – Prenos dobička ali izgube, ugotovljene/ga med postopkom

90 – Obveznosti do lastnikov

91 – Obveznosti do upnikov z izločitveno pravico

92 – Obveznosti do upnikov z ločitveno pravico

93 – Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnajo kot stroški postopka

94 – Obveznosti za prerekane terjatve

95 – Obveznosti do upnikov navadnih terjatev

96 – Obveznosti do upnikov prednostnih terjatev

97 – Obveznosti do upnikov podrejenih terjatev

98 – Obveznosti do pogojnih terjatev

99 – Obveznosti za stroške postopka

39.32. Organizacija lahko sama oblikuje kontni načrt za svoje potrebe ter predpisane skupine kontov razširi na razčlenitvene (analitične) tri- in večmestne konte.

39.33. Stroški, odhodki in izdatki, ki nastanejo med postopkom, se izkažejo v skladu s SRS-jem 12 – Stroški materiala in storitev, SRS-jem 13 – Stroški dela in stroški povračil, SRS-jem 14 – Odhodki in SRS-jem 15 – Prihodki. Pri tem je treba upoštevati dve posebnosti:

– Pozitivna razlika med vrednostjo udenarjenega premoženja in njegovo vrednostjo, izkazano v otvoritveni bilanci, se izkaže kot čisti prihodek od udenarjenja tega premoženja, negativna razlika med njima pa kot čisti odhodek za udenarjenje tega premoženja.

– Izid poslovanja med postopkom je dobiček ali izguba, nastal/a v času postopka; ta izid neposredno poveča ali zmanjša v otvoritveni bilanci izkazane obveznosti do lastnikov oziroma presežek obveznosti nad sredstvi.

f) Sestavljanje računovodskih izkazov med postopkom in po njem

39.34. Organizacija sestavlja bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja najmanj vsake 3 mesece, pogosteje pa, če to zahteva pristojno sodišče ali drug organ, pooblaščen z zakonom, ki ureja insolventne postopke. Organizacija, ki ji pristojno sodišče dovoli nadaljevanje proizvajanja in opravljanje drugih sprotnih poslov, sestavlja mesečno bilanco stanja, mesečni izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja ter mesečni izkaz denarnih tokov do 10. v tekočem mesecu po stanju na zadnji dan prejšnjega meseca. Organizacija sestavi zaključno bilanco, izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja ter izkaz denarnih tokov na dan, ko so končana vsa opravila iz postopka.

g) Oblika bilance stanja

39.35. Organizacija sestavi bilanco stanja, ki vsebuje vsaj naslednje postavke:

Sredstva 

I. Neopredmetena sredstva 

1. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice

2. Predujmi za neopredmetena sredstva

II. Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

1. Zemljišča

2. Zgradbe

3. Proizvajalna oprema

4. Druga oprema

5. Osnovna čreda

6. Večletni nasadi

7. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi

8. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

9. Pravica do uporabe sredstev v najemu

III. Zaloge 

1. Material

2. Nedokončana proizvodnja

3. Proizvodi in trgovsko blago

4. Predujmi za zaloge

IV. Terjatve, nastale do začetka postopka 

1. Terjatve do kupcev

2. Terjatve za nevplačani vpisani kapital

3. Druge terjatve

4. Varščine

5. Terjatve, pobotane v času postopka

V. Terjatve, nastale v času postopka 

1. Terjatve do kupcev

2. Druge terjatve

3. Varščine

VI. Finančne naložbe 

1. Za prodajo kupljeni deleži in delnice

2. Dana posojila

3. Druge finančne naložbe

VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka 

1. Za prodajo kupljeni deleži in delnice

2. Dana posojila

3. Druge finančne naložbe

VIII. Denarna sredstva 

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki

2. Denarna sredstva v banki

IX. Presežek obveznosti nad sredstvi 

IX. Zabilančna sredstva 

Obveznosti do virov sredstev 

A. Obveznosti do lastnikov

B. Obveznosti do upnikov z izločitveno pravico

C. Obveznosti do upnikov z ločitveno pravico

Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnavajo kot stroški postopka

D. Obveznosti za prerekane terjatve

E. Obveznosti do upnikov navadnih terjatev

F. Obveznosti do upnikov prednostnih terjatev

G. Obveznosti do upnikov podrejenih terjatev

H. Obveznosti do pogojnih terjatev

I. Obveznosti, pobotane v času postopka

J. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

1. Dobljena posojila

2. Izdani vrednostni papirji

3. Druge obveznosti iz financiranja

K. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka

1. Obveznosti do dobaviteljev

2. Obveznosti do zaposlenih

3. Obveznosti do države

4. Obveznosti za predujme

5. Druge obveznosti iz poslovanja

L. Obveznosti za stroške vodenja postopka

1. Obveznosti za stroške nagrad upravitelju postopka

2. Obveznosti za druge stroške postopka

M. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

Organizacija posebej razkrije vsa sredstva, ki so obremenjena s stranskimi pravicami tretjih strank.

h) Oblika izkaza poslovnega izida in udenarjenja premoženja med postopkom

39.36. Organizacija sestavi izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja med postopkom. Vsebuje vsaj naslednje postavke:

A. Čisti prihodki od prodaje v času postopka

± B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

+ C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev

+ Č. Drugi poslovni prihodki

= D. Kosmati donos iz poslovanja organizacije 

– E.    Stroški blaga, materiala in storitev

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

2. Stroški materiala

3. Stroški storitev

– F.    Stroški dela med postopkom

1. Stroški plač zaposlenih

2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja zaposlenih

3. Drugi stroški dela

– G. Amortizacija

– H. Odpisi in slabitve sredstev

= I. Poslovni izid iz poslovanja organizacije 

+ J. Prihodki od udeležbe v dobičku

+ K.    Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja

– L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje

= M. Poslovni izid iz rednega delovanja 

+ N. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja terjatev iz otvoritvene bilance

+ O. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja finančnih naložb iz otvoritvene bilance

+ P.    Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja zalog iz otvoritvene bilance

+ R. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter naložbenih nepremičnin iz otvoritvene bilance

+ S.    Drugi čisti prihodki/odhodki od udenarjenja sredstev iz otvoritvene bilance
– Š.    Stroški postopka

1. Stroški nagrad upravitelju

2. Drugi stroški postopka

= T. Poslovni izid, nastal med postopkom 

– U. Davek iz dobička

= V.    Čisti poslovni izid, nastal med postopkom

i) Oblika izkaza denarnih tokov

39.37. Organizacija sestavi izkaz denarnih tokov, ki vsebuje vsaj naslednje postavke:

Začetno stanje denarnih sredstev 

A. Prejemki pri udenarjenju premoženja 

– Prejemki pri udenarjenju terjatev iz otvoritvene bilance

– Prejemki pri udenarjenju finančnih naložb iz otvoritvene bilance

– Prejemki pri udenarjenju zalog iz otvoritvene bilance

– Prejemki pri udenarjenju neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter naložbenih nepremičnin iz otvoritvene bilance

– Drugi prejemki pri udenarjenju sredstev iz otvoritvene bilance

B. Prejemki pri delovanju med postopkom

– Prejemki pri prodaji proizvodov in storitev, proizvedenih med postopkom

– Prejemki od obresti in drugi prejemki pri investiranju

– Drugi prejemki pri poslovanju med postopkom

C. Razpoložljiva denarna sredstva (A + B) 

Č. Izdatki pri delovanju med postopkom 

– Izdatki za nakupe materiala in storitev med postopkom

– Izdatki za plače in druge stroške dela

– Izdatki za dajatve

– Izdatki za obresti in druge odhodke za financiranje

D. Izdatki v zvezi s postopkom 

– Izdatki za nagrade upravitelju

– Drugi izdatki v zvezi s postopkom

E. Razpoložljiva denarna sredstva za poplačilo upnikov (C – Č – D) 

– Izdatki za izplačila obveznosti iz otvoritvene bilance, ki se poravnajo kot stroški postopka

– Izdatki za izplačila upnikom z ločitveno pravico

– Izdatki za izplačila upnikom prednostnih terjatev

– Izdatki za izplačila upnikom navadnih terjatev

– Izdatki za izplačila upnikom podrejenih terjatev

F. Končno stanje denarnih sredstev 

j) Hramba računovodskih izkazov, knjigovodskih listin in druge dokumentacije

39.38. Organizacija hrani računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo dokumentacijo iz obdobja pred uvedbo postopka na način in v rokih, določenih s predpisi.

39.39. Po zaključku postopka se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga dokumentacija hranijo pri organizaciji, pooblaščeni z zakonom, ali organizaciji, registrirani za opravljanje storitev arhiviranja, v naslednjih rokih:

– letna poročila pred uvedbo postopka, otvoritvena bilanca in zaključna bilanca trajno;

– glavna knjiga, pomožne poslovne knjige in dnevnik 5 let po zaključku postopka;

– končni obračuni plač zaposlenih in izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač, 5 let po zaključku postopka;

– vmesni računovodski izkazi leto dni po zaključku postopka;

– knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom predpisane listine leto dni po zaključku postopka;

– knjigovodske listine plačilnega prometa v pooblaščenih finančnih institucijah 6 mesecev po zaključku postopka;

– prodajni kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine 6 mesecev po zaključku postopka.

Po preteku roka hrambe se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga dokumentacija komisijsko uničijo.

Stroški hrambe bremenijo stečajno maso oziroma premoženje organizacije v prisilnem prenehanju.

39.40. Organizacija, pooblaščena z zakonom, ali organizacija, registrirana za opravljanje storitev arhi- viranja, mora podatke, ki jih hrani, dati na razpolago vsem, ki izkažejo pravni interes (Finančni upravi Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, nekdanjim zaposlenim, upnikom in drugim), ter za nadomestilo dejanskih stroškov izdati tudi prepis zahtevanih podatkov.

C. Opredelitev ključnih pojmov

39.41. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti in opredeliti.

a) Ocenjena tržna vrednost ob predpostavki prisilne prodaje sredstev je ocenjena vrednost sredstev, ki jo ugotovi stečajni upravitelj. Stečajni upravitelj lahko za ocenitev tržne vrednosti sredstev ob predpostavki prisilne prodaje pooblasti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti sredstev.

b) Prisilna prodaja se pogosto izvaja v okoliščinah, v katerih je prodajalec prisiljen prodati, zato ustrezno obdobje trženja ni mogoče. Cena, ki bi jo v takih okoliščinah lahko dosegli, bo odvisna od narave pritiska na prodajalca in od razlogov, zakaj ustrezno trženje ni mogoče.

c) Tržna vrednost finančne naložbe je vrednost te naložbe, po kateri jo je mogoče prodati na dan začetka postopka.

č) Čista iztržljiva vrednost naložb, zalog in terjatev je ocenjena prodajna vrednost, po kateri je naložbe, zaloge in terjatve mogoče prodati oziroma udenariti, znižana za stroške prodaje oziroma udenarjenja.

d) Obveznosti do lastnikov so obveznosti, ki se poravnavajo iz sredstev, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov in poravnavi stroškov postopka.

e) Ločitveni upniki so upniki, ki imajo pravico do posebnega poplačila iz premoženja stečajnega dolžnika (zastavno pravico, pravico do poplačila, pridržno pravico /retencijsko pravico/ in druge ločitvene pravice), kot je določena v zakonu, ki ureja insolventne postopke.

f) Izločitveni upniki so upniki, ki imajo na podlagi izločitvene pravice pravico izločiti iz premoženja stvari, ki ne pripadajo stečajnemu dolžniku, kot je določena v zakonu, ki ureja insolventne postopke.

Č. Pojasnili

39.42. Organizacija sestavlja obračunske računovodske izkaze, določene s tem standardom. Pristojno sodišče pa lahko določi, da organizacija sestavlja tudi predračunske računovodske izkaze, ki so razčlenjeni enako kot obračunski.

39.43. Ocenjeno čisto tržno vrednost sredstev organizacije ob predpostavki prisilne prodaje lahko razumemo tudi kot ocenjeno vrednost čistih prejemkov denarja, doseženih v postopku z udenarjenjem sredstev organizacije. Odvisna je od tržne vrednosti sredstev, stopnje uresničitve te vrednosti, neposrednih in posrednih stroškov postopka, časa udenarjenja ter diskontne stopnje zaradi odloga udenarjenja sredstev; vse z upoštevanjem predpostavke prisilne prodaje.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

39.44. Ta standard je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 15. novembra 2023. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Uporablja se za organizacije v stečaju ali prisilnem prenehanju, za katere se postopek začne po 1. januarju 2024.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 39 (2016) – Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji.

Ključne besede:
srs
slovenski računovodski standardi
slovenski računovodski standard 39
srs 39
računovodski standard

Zadnji članki iz rubrike:

2.2.2024 10:48:13:
Slovenski računovodski standard 35 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH

2.2.2024 10:29:36:
Slovenski računovodski standard 34 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH – PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA

2.2.2024 10:21:23:
Slovenski računovodski standard 33 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

2.2.2024 8:56:34:
Slovenski računovodski standard 32 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2.2.2024 8:40:56:
Slovenski računovodski standard 31 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH

Najnovejši članki:

12.4.2024 15:56:26:
Število delovnih dni za leto 2026 (40-urni delovni teden)

12.4.2024 7:03:07:
Napovedati je treba dohodke iz tujine

10.4.2024 16:23:18:
Začenjajo se vključitve v Neformalno izobraževanje Plus

10.4.2024 15:34:27:
Gradivo o plačah je prenovljeno!

10.4.2024 10:52:54:
Zaposlitveni oglas: Računovodja - knjigovodja saldakontov (m/ž), Borovnica