Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.2.2024 8:34:46

Slovenski računovodski standard 30 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

A. Uvod

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS-jev ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter od 20 do 23. Samostojni podjetniki posamezniki (podjetniki) navedene standarde uporabljajo neposredno pri pripoznavanju, odpravi pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter pri merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala.

Poleg določb navedenih standardov podjetniki dodatno upoštevajo še določila tega standarda.

Pri podjetnikih je pod določenimi pogoji dopustno enostavno knjigovodstvo. Predstavljeno je v prilogi I tega standarda.

Podjetniki, katerih podjetje ustreza merilom za mikro družbe, lahko računovodske izkaze za zunanje računovodsko poročanje sestavljajo tudi v strnjeni obliki, ki je predstavljena v prilogi II tega standarda.

B. Standard

30.1. Letno poročilo malega podjetnika obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Letno poročilo srednje velikega in velikega podjetnika obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter pojasnila in razkritja.

Podjetnik sestavi letno poročilo na podlagi podatkov iz poslovnih knjig ter popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov.

30.2. Členitev bilance stanja podjetnika je odvisna od njegove velikosti v skladu s SRS-jem 20 – Oblike bilance stanja za zunanje računovodsko poročanje. Podjetnik pri obveznostih do virov sredstev namesto točke A, Kapital, izkazuje naslednje postavke:

A. Podjetnikov kapital 

I. Začetni podjetnikov kapital

II. Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti

III. Pritoki in odtoki denarnih sredstev

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

30.3. Postavke v bilanci stanja srednje velikega in velikega podjetnika za zunanje računovodsko poročanje je treba razkriti v skladu s SRS-jem 20 – Oblike bilance stanja za zunanje računovodsko poročanje.

30.4. Podjetnik sestavlja izkaz poslovnega izida, kot je določen v SRS-ju 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje računovodsko poročanje v členu SRS 21.6 (različica I), pri čemer se:

a) zaporedna številka 17, Davek iz dobička, in zaporedna številka 18, Odloženi davki, ne uporabljata;

b) zaporedna številka 19, Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, imenuje Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid.

Poslovni izid kot razlika med prihodki in odhodki je podjetnikov dohodek ali negativni čisti poslovni izid, če je odhodkov več kot prihodkov.

30.5. Postavke v izkazu poslovnega izida srednje velikega in velikega podjetnika je treba razkriti v skladu s SRS-jem 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje računovodsko poročanje.

30.6. Srednje veliki oziroma veliki podjetnik lahko sestavi tudi izkaz denarnih tokov v skladu s SRS- jem 22 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje računovodsko poročanje.

30.7. Srednje veliki oziroma veliki podjetnik lahko sestavi tudi izkaz gibanja kapitala v skladu s SRS- jem 23 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje računovodsko poročanje.

30.8. Podjetnik sprejema računovodske usmeritve s sklepi. Sklepi se hranijo 10 let po prenehanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep se označi z zaporedno številko po časovnem zaporedju. Že sprejete računovodske usmeritve se lahko spremenijo le z novimi sklepi.

30.9. Poslovne knjige in poročila morajo biti dostopni na sedežu podjetnika. Če njegove poslovne knjige vodi druga pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano dejavnost v skladu s klasifikacijo dejavnosti, so poslovne knjige lahko pri njej.

C. Opredelitev ključnih pojmov

30.10. V tem standardu so uporabljeni izrazi, ki jih je treba razložiti in opredeliti.

a) Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, majhne, srednje ali velike družbe, razen podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.

b) Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov stvarnega premoženja, revalorizacijskih rezerv, rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in podjetnikovega dohodka ali negativnega poslovnega izida. Dnevno se lahko tudi spreminja ob vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku denarnih sredstev v gospodinjstvo.

c) Med sredstvi izkazuje podjetnik tudi stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva.

Č. Pojasnila

30.11. Gospodarske kategorije so pojasnjene v SRS-jih posameznih gospodarskih kategorij (Standardi I) in standardih poročanja (Standardi II), razen če so v tem standardu opredeljene drugače. Podjetnik ne izračunava in ne izkazuje odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek.

30.12. Podjetnik prenese stvarno premoženje iz gospodinjstva med svoje premoženje do dneva priglasitve, lahko pa tudi kasneje. Od drugih oseb brezplačno pridobljena osnovna sredstva se po dnevu priglasitve ne morejo obravnavati kot prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva.

Vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali cenitvenega poročila in ne sme presegati poštene vrednosti sredstva.

Ugotavljanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, pridobljenih na druge načine, je določeno v SRS-ju 1 in SRS-ju 2.

30.13. Podjetnik lahko prosto razpolaga z denarnimi sredstvi. Podatke o pretokih med svojim podjetjem in gospodinjstvom razkriva v okviru predpisane skupine podjetnikovega kapitala. Če za knjiženje pretokov v gospodinjstvo in iz njega ni ustreznih knjigovodskih listin, jih mora sestaviti sam.

30.14. Kratkoročne poslovne obveznosti so tudi kratkoročne obveznosti do zaposlenih (razen do podjetnika), obveznost za doplačilo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po davčnem obračunu in obveznosti za prispevke za socialno varnost podjetnika.

30.15. Poslovni izid podjetnika kot razlika med prihodki in odhodki je podjetnikov dohodek ali negativni čisti poslovni izid in se od poslovnega izida družb razlikuje za neobračunane stroške dela podjetnika.

Podjetnik ni v delovnem razmerju, zato zanj kolektivne pogodbe, ki opredeljujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ne veljajo. Kot stroški podjetnika v zvezi z opravljanjem njegovega dela se v poslovnih knjigah med drugimi stroški pripoznajo le tisti, ki so opredeljeni v predpisih.

30.16. Podjetnik sestavlja knjigovodske listine tudi za knjiženje stroškov (električne energije, ogrevanja, pleskanja in podobnega), posebej za podjetje in posebej za gospodinjstvo, če svojih sredstev ne izkazuje v poslovnih knjigah, jih pa hkrati uporablja za poslovne in zasebne namene. Notranja temeljnica stroškov je pisni obračun stroškov, ki se nanašajo na uporabo zadevnega sredstva (ustrezni del stroškov), s prikazom načina obračunavanja posamezne vrste stroškov.

30.17. Če podjetnik ob prehodu z načina obdavčitve z uporabo dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov na način obdavčitve po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih ni vodil poslovnih knjig razen predpisanih in ni evidentiral drugih postavk kot izdanih računov in osnovnih sredstev, potem mora začetno bilanco stanja sestaviti tako, da popiše sredstva in obveznosti do virov sredstev ter določi njihovo knjigovodsko vrednost, razlika pa predstavlja podjetnikov kapital, ki ga zaradi poenostavitve lahko evidentira kot začetni podjetnikov kapital. Podjetnik knjigovodske vrednosti določi na način, kot da bi v obdobju obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih vodil poslovne knjige v skladu z računovodskimi standardi. Če obveznosti do virov sredstev presegajo sredstva, to je kadar je podjetnik iz podjetja prenesel več sredstev, kot jih je vanj vložil ali ustvaril s poslovanjem, podjetnik razliko evidentira med pritoki in odtoki denarnih sredstev. Če ima podjetnik analitično evidenco, kaj je bil njegov začetni kapital, kakšni so bili prenosi stvarnega premoženja, pritoki in odtoki med podjetjem in gospodinjstvom ter kakšen je bil njegov dohodek ali negativni poslovni izid, lahko kapital pripozna in razporedi skladno s to evidenco.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

30.18. Ta standard je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 15. novembra 2023. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Podjetniki ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024.

Podjetniki z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 30 (2016) – Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih.

Priloga o enostavnem knjigovodstvu je sestavni del tega standarda. 

 

Enostavno knjigovodstvo 

Priloga I 

Podjetnik lahko vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, če je zadoščeno merilom iz Zakona o gospodarskih družbah. Pri tem upošteva SRS 30 razen rešitev, ki se nanašajo na poslovne knjige v enostavnem knjigovodstvu.

1. Osnovna načela enostavnega knjigovodstva 

1.1. Ne glede na SRS 4 lahko podjetnik ugotavlja stroške materiala po metodi posrednega ugotavljanja porabe s popisom.

Stroški porabljenega materiala se ugotovijo tako, da se od vrednosti zalog na začetku obračunskega obdobja, zvišane za vrednost nabav v obračunskem obdobju, odšteje vrednost zalog na koncu obračunskega obdobja.

Podjetnik knjiži med obračunskim obdobjem nabavno vrednost kupljenih količin materiala v ustrezen stolpec knjige prihodkov in odhodkov. Na koncu obračunskega obdobja pa uskladi znesek, izkazan v knjigi prihodkov in odhodkov, s spremembo vrednosti zalog, ugotovljeno s popisom količin in njihovim ovrednotenjem po zadnjih nabavnih cenah.

1.2. Stroški amortizacije se lahko izkažejo kar v izkazu poslovnega izida.

1.3. Poslovni izid se ugotovi le računsko po predpisani shemi izkaza poslovnega izida.

1.4. Podjetnikov kapital se ugotovi le računsko kot razlika med stanjem popisanih sredstev in obveznosti.

2. Poslovne knjige in letno poročilo 

2.1. Poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva so knjiga prihodkov in odhodkov z vključeno ali posebej vodeno evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, knjiga drugih terjatev, knjiga drugih obveznosti in register opredmetenih osnovnih sredstev.

2.2. Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce najmanj po vrstah prihodkov in odhodkov, kar skupaj z drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča sestavitev izkaza poslovnega izida. V isti knjigi se lahko evidentirajo tudi terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.

2.3. V knjigah drugih terjatev in drugih obveznosti se ločeno evidentirajo posamezne vrste terjatev in obveznosti, katerih posledica niso prihodki in odhodki. Teh knjig ni treba voditi, če se v evidenci terjatev in obveznosti iz kupoprodajnih razmerij zagotavljajo tudi podatki o drugih terjatvah in obveznostih. Na začetku obračunskega obdobja se v knjigi drugih terjatev in drugih obveznosti prenesejo začetna stanja terjatev in obveznosti iz ustreznih popisnih seznamov.

2.4. Register opredmetenih osnovnih sredstev se vodi v vnaprej vezani knjigi ali računalniško. V njem mora imeti vsako opredmeteno osnovno sredstvo svojo registrsko številko.

2.5. Letno poročilo podjetnika, ki vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Priloga o sestavljanju računovodskih izkazov za podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, je sestavni del tega standarda.

 

Računovodski izkazi podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe 

Priloga II 

Podjetnik, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, lahko računovodske izkaze za zunanje računovodsko poročanje sestavlja tudi v strnjeni obliki, ki mora vsebovati najmanj postavke, kot so opredeljene v tej prilogi. Letno računovodsko poročilo podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

1.1. Bilanca stanja za zunanje računovodsko poročanje vsebuje najmanj naslednje postavke:

Sredstva 

A. Dolgoročna sredstva 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1. Neopredmetena sredstva

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

II. Opredmetena osnovna sredstva

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil

2. Dolgoročna posojila

V. Dolgoročne poslovne terjatve

B. Kratkoročna sredstva

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

II. Zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe

1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil

2. Kratkoročna posojila

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

Obveznosti do virov sredstev 

A. Podjetnikov kapital 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

1. Rezervacije

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti 

I. Dolgoročne finančne obveznosti

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

Č. Kratkoročne obveznosti 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II. Kratkoročne finančne obveznosti

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

Če obveznosti do virov sredstev brez vključenega podjetnikovega kapitala presegajo vrednost podjetnikovih sredstev, je podjetnikov kapital negativen.

1.2. Izkaz poslovnega izida za zunanje računovodsko poročanje vsebuje najmanj naslednje postavke:

1. Čisti prihodki od prodaje

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5. Stroški blaga, materiala in storitev

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

b) Stroški storitev

6. Stroški dela

a) Stroški plač

b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)

c) Drugi stroški dela

7. Odpisi vrednosti

a) Amortizacija

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

8. Drugi poslovni odhodki

9. Finančni prihodki iz deležev

10. Finančni prihodki iz danih posojil

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

15. Drugi prihodki

16. Drugi odhodki

17. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

(1 ± 2 + 3 + 4 − 5 − 6 − 7 − 8 + 9 + 10 + 11 − 12 − 13 − 14 + 15 − 16)

Ključne besede:
srs
slovenski računovodski standardi
slovenski računovodski standard 30
srs 30
računovodski standard

Zadnji članki iz rubrike:

2.2.2024 11:14:16:
Slovenski računovodski standard 39 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ORGANIZACIJAH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

2.2.2024 10:48:13:
Slovenski računovodski standard 35 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH

2.2.2024 10:29:36:
Slovenski računovodski standard 34 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH – PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA

2.2.2024 10:21:23:
Slovenski računovodski standard 33 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

2.2.2024 8:56:34:
Slovenski računovodski standard 32 (2024) - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Najnovejši članki:

26.2.2024 14:20:12:
Sprememba Navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020

26.2.2024 14:14:28:
Od 1. 1. 2024 dalje možnost elektronske oddaje tudi KIDO zahtevkov za vračilo davka (KIDO 9 do KIDO 12) preko portala eDavki

26.2.2024 13:09:04:
Vprašanja in odgovori glede obresti pri nekaterih priljubljenih varčevalnih produktih

23.2.2024 12:49:52:
Napoved za odmero dohodnine od obresti

22.2.2024 16:12:26:
Koledar poročanja - marec 2024