Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 1.8.2023 12:27:12

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-H)

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Uradni list RS, št. 75/2023 z dne 10. 7. 2023

1. člen

V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2017 o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 46), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1).«.

2. člen

V 1.a členu se v drugem odstavku v napovednem stavku besedilo »Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15, 54/17, 18/23 – ZDU-1O in 75/23 – ZGD-1L«.

V tretjem odstavku se v 1. točki za besedo »EMŠO« doda besedilo »in davčna številka«, v 2. točki pa se za besedama »matična številka« doda besedilo »in davčna številka«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pojma »tuje podjetje iz države članice« in »tuje podjetje iz tretje države« sta v tem zakonu uporabljena v pomenu, kot je opredeljen v prvem odstavku 674. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), pojem »država članica« pa je v tem zakonu uporabljen v pomenu, kot je opredeljen v tretji alineji osmega odstavka 3. člena ZGD-1.«.

3. člen

V 2.b členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. pri fizični osebi:

– enotna identifikacijska številka,

– osebno ime,

– datum rojstva in

– če ima v Republiki Sloveniji samo začasno prebivališče, podatki o naslovu začasnega prebivališča, v drugih primerih pa podatki o naslovu stalnega prebivališča;«.

V tretjem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Za osebe iz 1. točke tretjega odstavka 1.a člena tega zakona se v sodni register vpiše EMŠO, drugi identifikacijski podatki te osebe, vključno z davčno številko, pa se avtomatično na podlagi povezanosti centralnega registra prebivalstva s sodnim registrom prevzamejo iz centralnega registra prebivalstva in so s tem vpisani v sodni register.«.

V četrtem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Če fizična oseba iz šestega odstavka 1.a člena tega zakona pridobi v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in se vpiše v centralni register prebivalstva, se podatek o njeni EMŠO na podlagi davčne številke avtomatično prevzame iz centralnega registra prebivalstva in je s tem vpisana v sodni register; po vpisu EMŠO v sodni register postane centralni register prebivalstva matična evidenca za avtomatični prevzem drugih identifikacijskih podatkov te osebe na podlagi EMŠO.«.

4. člen

V 4. členu se v prvem odstavku 9. točka spremeni tako, da se glasi:

»9. v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti, prisilne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije:

– sklep o začetku postopka,

– sklep o končanju postopka, s kratko označbo načina končanja postopka,

– sklep o potrditvi sklenjene prisilne poravnave,«.

Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:

»11. izbris subjekta iz sodnega registra (sklep sodišča, s katerim odloči o vpisu izbrisa),«.

Dosedanji 11. in 12. točka postaneta 12. in 13. točka.

V drugem odstavku se v 3. točki beseda »zaprtje« nadomesti z besedo »prenehanje«.

5. člen

V 4.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pri podružnici tujega podjetja iz države članice se v sodni register vpišejo naslednji podatki:

1. enotna identifikacijska številka podružnice;

2. firma ter sedež (kraj) in poslovni naslov podružnice;

3. register, v katerega je vpisano tuje podjetje, številka registrskega vpisa in identifikacijska številka tujega podjetja;

4. firma in pravna oblika tujega podjetja in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da tuje podjetje posluje s skrajšano firmo;

5. sedež in poslovni naslov tujega podjetja;

6. v zvezi z osebami, ki so pooblaščene za zastopanje tujega podjetja:

– identifikacijski podatki osebe (osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva, identifikacijska številka),

– tip zastopnika,

– način zastopanja (skupno ali samostojno),

– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, in podatek, da nastopa kot zastopnik tujega podjetja,

– datum podelitve pooblastila,

– datum prenehanja pooblastila;

7. v zvezi z osebami, ki so imenovane za zastopnike tujega podjetja v podružnici:

– identifikacijski podatki,

– tip zastopnika,

– način zastopanja (skupno ali samostojno),

– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, in podatek, da nastopa samo kot zastopnik podružnice,

– datum podelitve pooblastila,

– datum prenehanja pooblastila;

8. v zvezi z ustanovitelji ali družbeniki tujega podjetja:

– identifikacijski podatki osebe (če je fizična oseba: osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva, identifikacijska številka in če je prava oseba: firma, sedež, poslovni naslov, identifikacijska številka),

– vrsta in obseg odgovornosti,

– datum vstopa in datum izstopa,

– višina vložka;

9. podatki o začetku in končanju postopka zaradi insolventnosti tujega podjetja, dogovori ali poravnave v zvezi s takimi postopki, začetku ali končanju likvidacijskega postopka ali podobnega postopka prenehanja, vključno z izbrisom tujega podjetja iz registra;

10. prenehanje podružnice.«.

V drugem odstavku se v 3. točki besedilo »sedež tujega podjetja in« črta.

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:

»(3) Pri podružnici tujega podjetja iz države članice, ki je organizirano v pravnoorganizacijski obliki kapitalske družbe, se zaradi varnosti pravnega prometa, izmenjave ter dostopa do podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov vpiše v sodni register kot javni podatek tudi enotni identifikator podružnice in tujega podjetja.

(4) Po vpisu ustanovitve podružnice tujega podjetja iz prejšnjega odstavka v sodni register registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov po uradni dolžnosti nemudoma obvesti register države članice, v katerega je vpisano tuje podjetje, o tem vpisu z obvestilom, ki vsebuje podatke o enotnem identifikatorju in firmi tujega podjetja in najmanj naslednje podatke o podružnici (peti odstavek 677. člena ZGD-1):

1. enotni identifikator,

2. datum ustanovitve podružnice,

3. firma ter sedež (kraj) in poslovni naslov podružnice.«.

Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti do osmi odstavek, ki se glasijo:

»(5) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi pri vpisu prenehanja podružnice (drugi odstavek 683.a člena ZGD-1).

(6) Osebe iz 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena morajo za vpis v sodni register prijaviti podatke o začetku in končanju postopka zaradi insolventnosti tujega podjetja, začetku ali končanju likvidacijskega postopka ali podobnega postopka prenehanja, vključno z izbrisom tujega podjetja iz registra, ter vsako drugo spremembo podatkov iz prvega odstavka tega člena, razen kadar lahko registrsko sodišče o tujem podjetju iz države članice tak podatek oziroma listino, na kateri temelji sprememba podatka, pridobi iz sistema povezovanja poslovnih registrov (677.a člen ZGD-1).

(7) Kadar je registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov obveščeno o spremembi katerega od podatkov iz prvega odstavka tega člena (677.a člen ZGD-1) ali je obveščeno o začetku ali končanju postopka zaradi insolventnosti tujega podjetja, začetku ali končanju likvidacijskega postopka ali podobnega postopka prenehanja, potrdi prejem obvestila prek sistema povezovanja poslovnih registrov in po uradni dolžnosti izvede postopek vpisa v sodni register.

(8) Kadar je registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov obveščeno, da je tuje podjetje na podlagi postopka iz prejšnjega odstavka prenehalo poslovati, je bilo izbrisano iz registra in nima več pravnega naslednika, potrdi prejem obvestila prek sistema povezovanja poslovnih registrov in po uradni dolžnosti izvede postopek izbrisa podružnice tujega podjetja iz sodnega registra (prvi odstavek 683.a člen ZGD-1).«.

6. člen

V 5. členu se v prvem odstavku:

– za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. čezmejna združitev, čezmejna delitev ali čezmejno preoblikovanje družbe znotraj držav članic (podatki o objavi načrta, o vpisu namere in vpisu čezmejne združitve, delitve ali preoblikovanja, o potrdilu sodišča, da so za čezmejno združitev, čezmejno delitev ali čezmejno preoblikovanje izpolnjeni vsi pogoji in da so bila pravilno opravljena vsa pravna opravila, ki jih je bilo treba opraviti, ter o družbi, udeleženi v čezmejno združitev, delitev ali preoblikovanje),«,

– dosedanja 4. točka postane 5. točka,

– v dosedanji 5. točki, ki postane 6. točka, pika nadomesti z vejico in doda nova 7. točka, ki se glasi:

»7. o podružnicah družbe, ustanovljenih v drugih državah članicah (31.a člen ZGD-1):

– enotni identifikator,

– datum ustanovitve podružnice,

– firma, sedež (kraj) in poslovni naslov podružnice, vključno z državo,

– register, v katerega je podružnica vpisana,

– datum prenehanja podružnice in izbrisa iz registra.«.

V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »ki je sestavljen iz matične številke subjekta vpisa in zaporedne številke poslovnega deleža pri tem subjektu vpisa,« črta.

V tretjem odstavku se za besedo »družba« doda vejica in besedilo »evropska delniška družba ali komanditna delniška družba«.

V četrtem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Podatki o članih nadzornega sveta iz 1. točke prvega odstavka tega člena se vpišejo v sodni register tudi, kadar je subjekt vpisa javni sklad, in tudi pri drugih subjektih vpisa v sodni register, za katere tako določa zakon ali če je to pomembno za pravni promet in njihov vpis zahteva subjekt vpisa.«.

V šestem odstavku se za besedo »zaradi« doda besedilo »varnosti pravnega prometa,«, za besedo »register« pa se doda besedilo »kot javni podatek«.

Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) Podatki iz 7. točke prvega odstavka tega člena se vpišejo na podlagi prejetega obvestila prek sistema povezovanja poslovnih registrov. Kadar je registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov obveščeno o ustanovitvi podružnice subjekta vpisa v drugi državi članici (31.a člen ZGD-1), potrdi prejem obvestila prek sistema povezovanja poslovnih registrov in po uradni dolžnosti izvede postopek vpisa v sodni register.

(8) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi, kadar sodišče prejeme obvestilo o prenehanju podružnice.«.

7. člen

V 6. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

»(2) Registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov nemudoma obvesti vse registre držav članic, v katerih so podružnice subjekta vpisa iz šestega odstavka prejšnjega člena vpisane v register, kadar pride pri tem subjektu vpisa do vpisa ali spremembe naslednjih podatkov ali listin, na katerih temeljijo vpisi:

1. spremembe podatkov iz 2., 3., 4. ali 7. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona,

2. spremembe podatkov iz 1. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona ali

3. vpisa podatkov iz 9. in 11. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona.

(3) Če se obvestilo iz prejšnjega odstavka nanaša na vpis ali spremembo podatkov o fizični osebi, ki je pooblaščena za zastopanje subjekta vpisa ali je udeležena pri nadzoru subjekta vpisa, obvestilo vsebuje njene identifikacijske podatke (osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva ali enotna identifikacijska številka) ter podatke o zastopanju ali nadzoru.

(4) Registrsko sodišče prek sistema povezovanja poslovnih registrov obvesti register države članice tudi takrat, kadar je bil prvotni vpis zaradi ustavitve začetega postopka iz 3. točke drugega odstavka tega člena izbrisan.«.

8. člen

V 7. členu se v drugem odstavku:

– v 3. točki na koncu besedila črta beseda »in«,

– v 4. točki pika nadomesti z besedo »in« in

– doda nova 5. točka, ki se glasi:

»5. z dostopom do podatkov v sistemu povezovanja poslovnih registrov po 49.b členu tega zakona.«.

V tretjem odstavku se:

– v 1. točki na koncu besedila četrte alineje črta beseda »in«,

– v 1. točki za peto alinejo dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:

»– načrta čezmejne združitve (622.e člen ZGD-1), čezmejne delitve (638.e člen ZGD-1) in čezmejnega preoblikovanja (661.e člen ZGD-1), skupaj s priloženimi listinami, predloženega sodnemu registru zaradi javne objave,

– potrdila sodišča, da so za čezmejno združitev (sedmi odstavek 622.k člena ZGD-1), čezmejno delitev (sedmi odstavek 638.k člena ZGD-1) ali čezmejno preoblikovanje (sedmi odstavek 661.j člena ZGD-1) izpolnjeni vsi pogoji in da so bila pravilno opravljena vsa pravna opravila, ki jih je bilo treba opraviti,«,

– v 2. točki pika nadomesti z besedo »in« in

– doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. z dostopom do listin v sistemu povezovanja poslovnih registrov po 49.b členu tega zakona.«.

V petem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Pri iskanju s kombinacijo osebnega imena in EMŠO mora rezultat iskanja vključevati tudi podatke o subjektih vpisa, pri katerih je iskana fizična oseba zaradi spremembe prebivališča iz Republike Slovenije v tujino vpisana le z davčno številko.«.

9. člen

V 8. členu se v drugem odstavku besedilo »v zvezi z osebami iz 8. točke 4. člena ter 5. in 6. točke prvega odstavka 4.a člena tega zakona« nadomesti z besedilom »v zvezi z osebami iz 7. točke prvega odstavka 4. člena ter 6. in 7. točke prvega odstavka 4.a člena tega zakona«.

10. člen

V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »do četrtem odstavku« nadomesti z besedilom »in tretjem odstavku«.

Četrti odstavek se črta.

11. člen

V 21. členu postane prvi odstavek besedilo člena.

Drugi in tretji odstavek se črtata.

12. člen

V 27. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organiziran kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje in evropsko gospodarsko interesno združenje,«.

Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Če je predlog vložen v pisni obliki, ga registrsko sodišče skupaj s predloženimi listinami pretvori v elektronsko obliko in vnese v sistem za podporo poslovnim subjektom.

(9) Predlog za vpis v sodni register iz petega in osmega odstavka tega člena in predlogu priložene listine se vložijo v sistem za podporo poslovnim subjektom tako, da se hranijo v strojno berljivi obliki, ki omogoča iskanje, ali pa kot strukturirani podatki.«.

13. člen

Za 27. členom se dodata nova 27.a in 27.b člen, ki se glasita:

»27.a člen

(1) Predlog za vpis iz 1. točke petega odstavka 27. člena tega zakona točka za podporo poslovnim subjektom sestavi in vloži v sistemu za podporo poslovnim subjektom.

(2) Predlagatelj vpisa sporoči podatke o vsebini predloga iz prejšnjega odstavka točki za podporo poslovnim subjektom:

1. tako, da se osebno oglasi na točki za podporo poslovnim subjektom, ali

2. pri predlogu za vpis ustanovitve enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi akta o ustanovitvi na predpisanem obrazcu iz prvega odstavka 523. člena ZGD-1, katere osnovni vložek družbenika je v celoti vplačan v denarju, ali sprememb akta o ustanovitvi na predpisanem obrazcu lahko tudi tako, da podatke elektronsko pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala za podporo poslovnim subjektom.

(3) Pred sestavo predloga za vpis po 2. točki prejšnjega odstavka se mora predlagatelj vpisa predhodno prijaviti v sistem za podporo poslovnim subjektom s sredstvom elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti ter predlog in listine, ki jih izdela sistem, podpisati z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.

27.b člen

(1) Predlog za vpis iz 2. točke petega odstavka 27. člena tega zakona notar sestavi in vloži v sistemu za podporo poslovnim subjektom.

(2) Predlagatelj vpisa sporoči podatke o vsebini predloga iz prejšnjega odstavka notarju:

1. pisno ali tako, da se osebno oglasi pri notarju, ali

2. z uporabo videokomunikacijskega sistema za komunikacijo z notarjem ter videoelektronsko identifikacijo in sestavo notarskih listin na daljavo v skladu z zakonom, ki ureja notariat, in pod pogoji, kot jih določa zakon, ali

3. pri predlogu za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi družbene pogodbe na predpisanem obrazcu iz tretjega odstavka 474. člena ZGD-1 ali sprememb družbene pogodbe na predpisanem obrazcu lahko tudi tako, da podatke elektronsko pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti portala za podporo poslovnim subjektom.

(3) Pred sestavo predloga za vpis po 3. točki prejšnjega odstavka se mora predlagatelj vpisa predhodno prijaviti v sistem za podporo poslovnim subjektom s sredstvom elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti.«.

14. člen

V 28. členu se v prvem odstavku na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Če je listina že vložena v informatizirano zbirko listin, je predlogu ni treba priložiti, temveč zadošča, da je navedena opravilna številka zadeve, v kateri je registrsko sodišče na podlagi te listine že dovolilo vpis ali pa jo javno objavilo zaradi predložitve sodnemu registru v objavo.«.

15. člen

V 28.a členu se v prvem odstavku za 5. točko dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:

»6. načrt čezmejne združitve (622.e člen ZGD-1), čezmejne delitve (638.e člen ZGD-1) ali čezmejnega preoblikovanja (661.e člen ZGD-1) znotraj držav članic, skupaj s priloženimi listinami, predložen sodnemu registru zaradi javne objave,

7. listine, ki se priložijo predlogu za vpis namere čezmejne združitve (drugi odstavek 622.k člena ZGD-1), namere čezmejne delitve (drugi odstavek 638.k člena ZGD-1) ali namere čezmejnega preoblikovanja (drugi odstavek 661.j člena ZGD-1) znotraj držav članic,

8. listine, ki se priložijo predlogu za vpis čezmejne združitve (drugi odstavek 622.l člena ZGD-1), čezmejne delitve (drugi odstavek 638.l člena ZGD-1) ali čezmejnega preoblikovanja (drugi odstavek 661.k člena ZGD-1) znotraj držav članic,«.

Dosedanja 6. točka postane 9. točka.

V drugem odstavku se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Predloženi izvirnik listine v elektronski obliki mora biti opremljen s kvalificiranim elektronskim žigom izdajatelja listine ali podpisan z elektronskim podpisom pooblaščene osebe izdajatelja, ki je enakovreden njenemu lastnoročnemu podpisu. Kadar se izjava osebe predloži v elektronski obliki v izvirniku, mora biti listina podpisana z elektronskim podpisom izjavitelja, ki je enakovreden njegovemu lastnoročnemu podpisu.«.

Za petim dostavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Predlogu za vpis iz 2. točke drugega odstavka 27.a člena tega zakona in 2. in 3. točke drugega odstavka 27.b člena tega zakona se ne glede na določbe prejšnjih odstavkov izjemoma lahko priloži tudi elektronski prepis izvirnika pisne listine, kadar pristojni organ listine ne izdaja v elektronski obliki v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.

16. člen

V 30. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Če registrsko sodišče v zvezi s posameznim predlogom iz 2. točke drugega odstavka 27.a člena tega zakona ugotovi, da obstajajo razlogi za sum ponaredbe ali zlorabe identitete ali da se z ustanovitvijo družbe kršijo predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ali pa je to potrebno zaradi ugotovitve ali razjasnitev okoliščin glede poslovne sposobnosti ali pooblastil za zastopanje, predlagatelja pozove, naj se zaradi razjasnitve navedenih okoliščin, odprave pomanjkljivosti in dopolnitve predloga za vpis osebno zglasi pri katerem od notarjev. Notar na stroške predlagatelja izdela notarsko potrdilo, v katerem odpravi pomanjkljivosti oziroma razjasni okoliščine, dopolni predlog in ga posreduje sodišču. Če predlagatelj ne ravna po odredbi sodišča in sodišče v roku iz prvega odstavka tega člena ne prejme dopolnitve predloga, sodišče predlog za vpis v sodni register zavrne.

(4) Če registrsko sodišče v zvezi z elektronskim prepisom izvirnika pisne listine iz šestega odstavka 28.a člena tega zakona ugotovi, da obstojijo razlogi za sum poneverbe, predlagatelja pozove, naj sodišču v roku iz prvega odstavka tega člena predloži izvirnik listine. Če predlagatelj ne ravna po odredbi sodišča, sodišče predlog za vpis v sodni register zavrne.«.

17. člen

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen

(1) O predlogu za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe in komanditne delniške družbe in predlogu za vpis podružnice tujega podjetja iz države članice v sodni register sodišče odloči najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema popolnega predloga za vpis.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek o predlogu za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo iz 2. točke drugega odstavka 27.a in 3. točke drugega odstavka 27.b člena tega zakona sodišče odloči v petih delovnih dneh od prejema popolnega predloga za vpis.

(3) Če sodišče o predlogu ne odloči v roku iz prejšnjih odstavkov, predlagatelja vpisa na njegovo zahtevo obvesti o razlogih za zamudo.«.

18. člen

V 43. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Objava vpisa in objava predložitve listin iz prvega odstavka tega člena morata o subjektu vpisa, na katerega se nanašata, obsegati najmanj:

1. matično številko, enotni identifikator, če ga subjekt vpisa ima, firmo ali ime in pravnoorganizacijsko obliko subjekta vpisa,

2. vsebino vpisa ali vsebino predložene listine,

3. objava vpisa pa tudi podatke o:

– datumu vpisa v sodni register,

– registrskem sodišču in opravilni številki sklepa, s katerim je to sodišče odločilo o vpisu,

– listinah, na podlagi katerih je bil opravljen vpis.«.

19. člen

V 43.b členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Po objavi letnega poročila subjekta vpisa iz šestega odstavka 5. člena tega zakona agencija prek sistema povezovanja poslovnih registrov o objavi nemudoma obvesti pristojni organ države članice podružnice, ki jo je ustanovila kapitalska družba s sedežem v Republiki Sloveniji (šesti odstavek 58. člena ZGD-1).

(5) Kadar agencija prek sistema povezovanja poslovnih registrov prejme letno poročilo tujega podjetja iz države članice ali obvestilo pristojnega organa iz države članice o objavi letnega poročila tujega podjetja iz države članice, katerega podružnica je subjekt vpisa v sodni register, agencija prek sistema povezovanja poslovnih registrov potrdi njegov prejem in obvesti podružnico tega podjetja o prejemu letnega poročila ali obvestila pristojnega organa države članice (677.b člen ZGD-1).«.

20. člen

Za 43.b členom se doda nov 43.c člen, ki se glasi:

»43.c člen

(1) V objavi predložitve načrta čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja, ki je skupaj s priloženimi listinami predložen sodnemu registru zaradi javne objave, mora biti poleg podatkov iz petega odstavka 43. člena tega zakona naveden tudi:

1. datum poteka roka, v katerem lahko delavci, upniki in imetniki deležev družb podajo pripombe na načrt čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja in

2. datum zasedanja skupščine družbe, ki bo odločala o čezmejni združitvi, čezmejni delitvi ali čezmejnem preoblikovanju.

(2) V objavi vpisa namere za čezmejno združitev, vpisa namere za čezmejno delitev ali vpisa namere za čezmejno preoblikovanje mora biti poleg podatkov iz petega odstavka 43. člena tega zakona naveden tudi:

1. datum izdaje potrdila registrskega sodišča, da so za čezmejno združitev, čezmejno delitev ali čezmejno preoblikovanje izpolnjeni vsi pogoji in da so bila pravilno opravljena vsa pravna opravila, ki jih je bilo treba opraviti, ter podatek o tem, da gre za potrdilo, ki se izdaja zaradi namere čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja, ter

2. podatki o družbi, ki izide iz čezmejne združitve, o družbi, ki nastane s čezmejno delitvijo, ali o preoblikovani družbi (nameravana firma, pravnoorganizacijska oblika, sedež).

(3) V objavi vpisa čezmejne združitve, vpisa čezmejne delitve ali vpisa čezmejnega preoblikovanja družbe mora biti poleg podatkov iz petega odstavka 43. člena tega zakona o vpisu subjekta vpisa kot družbe, ki izide iz čezmejne združitve, kot nove družbe, ki nastane s čezmejno delitvijo, ali kot preoblikovane družbe, naveden tudi:

1. podatek o tem, da je bila družba vpisana zaradi čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja, in

2. podatki o družbah, ki se čezmejno združujejo, o prenosni družbi, katere premoženje se čezmejno deli, ali o družbi, ki je izvedla čezmejno preoblikovanje (enotni identifikator, firma, pravnoorganizacijska oblika, sedež in podatek o registrskem organu, pri katerem je ta družba vpisana).

(4) V objavi vpisa izbrisa subjekta vpisa, ki je prevzeta družba, ki se čezmejno združuje, prenosna družba, katere celotno premoženje se čezmejno razdeli, ali družba, ki je izvedla čezmejno preoblikovanje, ter v objavi vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala subjekta vpisa, če je kot prenosna družba zmanjšala osnovni kapital zaradi čezmejne delitve, mora biti poleg podatkov iz petega odstavka 43. člena tega zakona naveden tudi:

1. podatek o tem, da je bila družba izbrisana zaradi čezmejne združitve, čezmejne delitve ali čezmejnega preoblikovanja, ali

2. podatek o zmanjšanju osnovnega kapitala, če je prenosna družba zmanjšala osnovni kapital zaradi čezmejne delitve, in

3. podatki o družbi, ki izide iz čezmejne združitve, o novi družbi, ki nastane s čezmejno delitvijo, ali o preoblikovani družbi (enotni identifikator, firma, pravnoorganizacijska oblika, sedež in podatek o registrskem organu, pri katerem je ta družba vpisana).«.

21. člen

V 48. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Redni izpis iz sodnega registra, sestavljeni izpis iz sodnega registra in zgodovinski izpis iz sodnega registra glede podatkov, ki so bili v sodni register vpisani od 1. februarja 2008 dalje, lahko vsakdo brezplačno pridobi tudi prek spletnih strani agencije. Izpis iz prejšnjega stavka mora biti opremljen s kvalificiranim elektronskim žigom informacijskega sistema poslovnega registra.«.

22. člen

V 48.c členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:

»(1) Objava podatkov o subjektu vpisa na spletnih straneh agencije po 1. točki drugega odstavka 7. člena tega zakona ne sme vsebovati EMŠO in davčne številke družbenikov, zastopnikov in članov organa nadzora subjekta vpisa, od podatkov o njihovem datumu rojstva pa lahko vsebuje le podatek o letnici rojstva. Izpis iz sodnega registra, ki se izda po 48. členu tega zakona, ne sme vsebovati EMŠO in davčne številke družbenikov, zastopnikov in članov organa nadzora subjekta vpisa.«.

V drugem odstavku se beseda »EMŠO« nadomesti z besedilom »EMŠO ali davčno številko«.

V tretjem odstavku se v 1. točki beseda »EMŠO« nadomesti z besedilom »EMŠO in davčne številke«.

23. člen

V 49. členu se beseda »EU« črta.

24. člen

49.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»49.a člen

(1) V sistemu povezovanja poslovnih registrov se o subjektih vpisa iz tretjega odstavka 4.a člena tega zakona in šestega odstavka 5. člena tega zakona zagotavlja:

1. javen dostop do podatkov in listin po 49.b členu tega zakona ter

2. izmenjava in dostop do podatkov in listin med sodnim registrom in sistemom povezovanja poslovnih registrov po določbah tega zakona in zakona, ki ureja gospodarske družbe, ter v skladu s pravili in tehničnimi zahtevami sistema povezovanja poslovnih registrov.

(2) Dostop do podatkov in listin iz 1. točke prejšnjega odstavka in izmenjava ali dostop do podatkov in listin iz 2. točke prejšnjega odstavka sta brezplačna.

(3) Listine in podatki, do katerih se v skladu s prvim odstavkom 49.b člena tega zakona omogoči dostop ali se izmenjujejo z obvestili v sistemu povezovanja poslovnih registrov iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se morajo hraniti v strojno berljivi obliki, ki omogoča iskanje, ali kot strukturirani podatki, tako da ustrezajo tehničnim zahtevam sistema povezovanja poslovnih registrov.«.

25. člen

V 49.b členu se v prvem odstavku besedilo »listin iz prve in tretje alineje 1. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »listin iz prve, tretje, šeste in sedme alineje 1. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona«.

26. člen

49.c člen se črta.

27. člen

V 51. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Pravica do vpogleda in izpisa po tem členu je omejena tako, da se o fizični osebi kot družbeniku, ustanovitelju, zastopniku ali članu organa nadzora subjekta vpisa ne smeta posredovati obe identifikacijski številki, temveč po izbiri upravičenca bodisi samo davčna številka bodisi samo EMŠO številka, če je ta vpisana.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

28. člen

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve najpozneje do 1. januarja 2025 zagotovi nadgradnjo informacijskega sistema Poslovnega registra Slovenije in nacionalnega vozlišča sistema povezovanja poslovnih registrov tako, da bosta skladna z določbami tega zakona in tehničnimi zahtevami sistema povezovanja poslovnih registrov.

(2) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, najpozneje do 1. januarja 2025 zagotovi nadgradnjo sistema za podporo poslovnim subjektom tako, da bo ta omogočal oddajo elektronskih predlogov za vpis v sodni register v skladu z določbami tega zakona.

29. člen

Ko so zagotovljeni tehnični pogoji iz 31. člena tega zakona, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po uradni dolžnosti izvede vpise podatkov v sodni register o davčni številki in datumu rojstva fizičnih oseb v skladu s spremenjeno 1. točko tretjega odstavka 1.a člena, spremenjeno 1. točko prvega odstavka 2.b člena zakona in dopolnjenim tretjim odstavkom 2.b člena zakona ter vpise podatkov o EMŠO fizičnih oseb in sprememb njihovih drugih identifikacijskih podatkov v skladu z dopolnjenim četrtim odstavkom 2.b člena zakona. Te podatke prevzame v sodni register iz centralnega registra prebivalstva in davčnega registra. O vpisu podatkov agencija na svojih spletnih straneh objavi obvestilo.

30. člen

Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi predpis iz 45. člena zakona v skladu z določbami tega zakona.

31. člen

(1) Določbe spremenjenega tretjega odstavka 1.a člena zakona, kolikor se nanaša na podatke o fizičnih osebah, spremenjenega 2.b člena, dopolnjenega petega odstavka 7. člena, novega devetega odstavka 27. člena, 2. in 3. točke drugega odstavka in tretjega odstavka novega 27.b člena, novega 43.c člena, spremenjenega 48.c člena, novega tretjega odstavka 49.a člena, spremenjenega 49.b člena in novega petega odstavka 51. člena zakona se začnejo uporabljati, ko so zagotovljeni tehnični pogoji za njihovo izvajanje. Tehnični pogoji za izvajanje določb tega zakona morajo biti zagotovljeni najpozneje do 1. januarja 2025.

(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, ob zagotovitvi tehničnih pogojev z odredbo, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi datum, od katerega se začnejo uporabljati določbe iz prejšnjega odstavka.

(3) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1).

32. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 730-01/23-1/14

Ljubljana, dne 28. junija 2023

EPA 713-IX

Državni zbor

Republike Slovenije

mag. Urška Klakočar Zupančič

predsednica

Zadnji članki iz rubrike:

1.8.2023 12:46:50:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)

21.7.2023 13:19:07:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

10.7.2023 16:39:31:
Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah olajšuje poslovanje družb

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

13.3.2023 12:13:26:
Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Najnovejši članki:

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress