Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 10.3.2022 17:25:26

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

1. člen

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk in 10/22) se v 37. členu na koncu desetega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Ob sporazumnem dogovoru lahko dodatni odmerni odstotek uveljavi moški, ne glede na pogoj uživanja nadomestila iz naslova starševstva, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. V primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko moški uveljavi dodatni odmerni odstotek brez sporazumnega dogovora.«.

2. člen

Za 142. členom se doda nov 142.a člen, ki se glasi:

»142.a člen

(sredstva za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti)

Zavod v skladu s finančnim načrtom in splošnimi akti, na podlagi javnega razpisa, namenja sredstva za promocijo in izvedbo rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti, namenjenih uživalcem pokojnin in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih organizirajo reprezentativne invalidske organizacije za delovne invalide ter zveze in organizacije, organizirane na ravni države, ki zastopajo interese uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja.«.

3. člen

V 403. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Invalidnine za telesno okvaro za upravičence iz prejšnjega odstavka in za uživalce iz prvega odstavka prejšnjega člena znašajo toliko, kot so bile določene za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona. Uživalcu pokojnine, ki je pokojnino pridobil v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti, se znesek invalidnine za telesno okvaro odmeri v sorazmernem delu.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Od 1. januarja 2022 dalje se invalidnine za telesno okvaro usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedilom »za šest mesecev nazaj.« doda besedilo »Invalidnina se ne izplačuje v času, ko upravičenec biva v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.«.

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.

PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

4. člen

(enakost pravic za prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin)

(1) Uživalec vdovske ali družinske pokojnine, ki mu je pokojnina odmerjena po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic, ki bi bil, če ne bi umrl, v skladu s 401.a členom zakona upravičen do višje pokojnine, lahko vloži zahtevo za novo odmero vdovske ali družinske pokojnine.

(2) Uživalcu pokojnine iz prejšnjega odstavka, ki vloži zahtevo za novo odmero pokojnine v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona, pripada novo odmerjena pokojnina od začetka uporabe tega zakona. Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, mu novo odmerjena pokojnina pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

5. člen

(nova odmera vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja)

(1) Uživalcu vdovske ali družinske pokojnine, ki mu je bila pred 1. majem 2021 pokojnina odmerjena po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic, ki bi izpolnjeval pogoje iz prvega, tretjega oziroma četrtega odstavka 39. člena zakona za izplačilo predčasne, starostne ali invalidske pokojnine v višjem znesku, zavod v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmeri vdovsko ali družinsko pokojnino.

(2) Prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki mu je bilo nadomestilo odmerjeno pred 1. majem 2021 ter bi mu bilo nadomestilo, če bi mu bilo odmerjeno od 1. maja 2021 dalje, odmerjeno v višjem znesku, zavod v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmeri nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

(3) Uživalcem pokojnine iz prvega odstavka tega člena in prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja iz prejšnjega odstavka na novo odmerjena pokojnina ali nadomestilo iz invalidskega zavarovanja pripada od začetka uporabe tega zakona.

6. člen

(najnižja pokojnina za zavarovance, ki so opravljali kmetijsko dejavnost ob izpolnjenem pogoju pokojninske dobe)

(1) Zavarovancem, ki bodo do uveljavitve pravic po zakonu pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, se pokojnina odmeri brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi iz prvega odstavka 36. člena zakona, izplačuje pa se najmanj v znesku iz četrtega odstavka 39. člena zakona.

(2) Uživalci, ki so uveljavili pravico do starostne ali invalidske pokojnine po zakonu in se jim je pokojnina odmerila z upoštevanjem pretežnosti zavarovanja za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ter so dopolnili pogoj pokojninske dobe oziroma pokojninske dobe brez dokupa, kot je bil po takrat veljavnem predpisu predpisan za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti ali brez pogoja starosti, če ta ni bil predpisan, lahko vložijo zahtevo za ponovno odmero pokojnine v višini pokojnine iz prejšnjega odstavka.

(3) Uživalec pokojnine iz prejšnjega odstavka tega člena, ki vloži zahtevo za novo odmero pokojnine v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona, mu novo odmerjena pokojnina pripada od začetka uporabe tega zakona. Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe zakona, mu novo odmerjena pokojnina pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

(4) Uživalec vdovske ali družinske pokojnine, ki mu je bila pokojnina odmerjena po umrlem uživalcu, ki bi izpolnjeval pogoje za izplačilo pokojnine iz prvega odstavka tega člena, lahko vloži zahtevo za novo odmero vdovske ali družinske pokojnine. Če vloži zahtevo v roku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, mu višja pokojnina pripada od začetka uporabe tega zakona. Če zahtevo vloži po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, mu novo odmerjena pokojnina pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

(5) Znesek pokojnine iz prvega odstavka tega člena se usklajuje v višini in rokih, v katerih se usklajujejo pokojnine.

7. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.

Št. 172-01/21-29/19

Ljubljana, dne 22. februarja 2022

EPA 2038-VIII

Državni zbor

Republike Slovenije

Igor Zorčič

predsednik

Zadnji članki iz rubrike:

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

14.9.2023 10:16:01:
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek portala SPOT

Najnovejši članki:

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo

24.9.2023 22:58:10:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč