Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.8.2006 12:00:55

STATUSNO PREOBLIKOVANJE PODJETNIKA S PRENOSOM NA NOVO KAPITALSKO DRUŽBO (ZGD-1)

mag. Mateja Drobež Tomšič

Rubrika: Davkiprint Natisni

STATUSNO PREOBLIKOVANJE PODJETNIKA S PRENOSOM NA NOVO KAPITALSKO DRUŽBO (ZGD-1) Racunovodja.com

Podjetnik se lahko skladno z določbami ZGD odloči, da se bo statusno preoblikoval, kar lahko naredi na dva načina, in sicer tako da:

 • prenese podjetje na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja,
 • prenese podjetje na prevzemno kapitalsko družbo, ki je bila ustanovljena že prej.

V današnjem prispevku obravnavamo statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom njegovih sredstev in obveznosti do njihovih virov na novoustanovljeno kapitalsko družbo.

 • Univerzalno pravno nasledstvo (prevzem vseh sredstev in obveznosti do njihovih virov)

S prenosom podjetja preidejo na novo kapitalsko družbo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetniku zaradi preoblikovanja ni potrebno poravnati vseh obveznosti in izterjati vseh terjatev, saj preidejo na družbo vsa sredstva in obveznosti, ki jih ima podjetnik v svoji bilanci ob preoblikovanju. Družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi tudi v vsa pravna razmerja, ki so povezana s prenesenim podjetjem podjetnika. Takšna pogodba omogoča, da ni potrebno spreminjati pogodb o zaposlitvi, pogodb o sodelovanju s poslovnimi partnerji, saj družba prevzame vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenil podjetnik.

Podjetnik mora pravočasno oziroma vsaj tri mesece pred vpisom nove kapitalske družbe v sodni register na ustrezen način objaviti (npr. s pismi upnikom, z objavo v sredstvih javnega obveščanja oz. poslovnih prostorih), da bo svojo dejavnost nadaljeval v okviru kapitalske družbe.

 • Novost: Sklep o prenosu podjetja

Po novem lahko podjetnik s sklepom o prenosu podjetja prenese svoja sredstva in obveznosti do njihovih virov v družbo, ki se ustanovi ob samem preoblikovanju. Podjetnik preneha s poslovanjem v trenutku, ko je novoustanovljena družba vpisana v sodni register. Na ta dan prevzame nova kapitalska družba vsa podjetnikova sredstva in obveznosti do virov sredstev in vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. Kljub temu, da je podjetnik dolžan ob preoblikovanju na družbo prenesti celotno podjetje, pa ni potrebno, da celotno premoženje vloži v osnovni kapital družbe, temveč lahko del premoženja razporedi tudi na druge bilančne postavke. Priporočamo, da se predhodno o tem posvetujete tudi z davčnim svetovalcem oziroma drugim strokovnjakom, ki vam bo lahko pojasnil davčne posledice, ki bodo nastopile v primeru, ko boste želeli odtujiti svoje premoženje v kapitalski družbi, ki bo nastala s preoblikovanjem.

 • Vsebina in priloge sklepa o prenosu podjetja

Pred preoblikovanjem je dolžan podjetnik sprejeti sklep o prenosu podjetja, v katerem mora navesti firmo in sedež podjetnika, izjavo o prenosu podjetja in vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) z natančnim opisom podjetja. Premoženje opredeli v bilanci stanja, ki jo priloži k sklepu o prenosu, zato se lahko v točki, v kateri je dolžan opredeliti svoje premoženje, sklicuje na bilanco stanja. Premoženje lahko opredeli tudi v vmesni bilanci stanja ali drugem računovodskem izkazu, če je na podlagi njegove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Listine, ki jih predloži na dan prijave za vpis podjetja v sodni register, ne smejo biti starejše od treh mesecev.

 • Ustanovitvena revizija

Ustanovitev nove družbe mora pregledati ustanovitveni revizor, razen če podjetnikovo podjetje ni vredno več kot 14 mio tolarjev (po uvedbi EUR-a: če ni vredno več kot 100.000 EUR). Cena ustanovitvene revizije je odvisna od velikosti podjetja oziroma bilančne vsote v bilanci stanja, vrste dejavnosti in drugih okoliščin. Približna začetna cena revizije znaša približno 1.500 EUR, kadar se preoblikuje mali podjetnik.

 • Pravne posledice vpisa sklepa o prenosu podjetja

Z vpisom sklepa o prenosu podjetja v sodni register tako nastanejo naslednje pravne posledice:

 • ustanovljena je nova kapitalska družba,
 • podjetje podjetnika preide na novo kapitalsko družbo,
 • podjetnik postane imetnik deleža v novi kapitalski družbi,
 • vpiše se podjetnikovo prenehanje opravljanja dejavnosti.

Pri vpisu nove družbe v register je potrebno zapisati, da je družba nastala s prenosom podjetja podjetnika.

Registrski organ je dolžan o vpisu prenosa podjetja obvestiti AJPES, ki opravi izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije.

 • Odgovornost za obveznosti, nastale pri podjetniku, pred preoblikovanjem

Če družba ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi z njegovim podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v register, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem. Tovrstne terjatve do podjetnika zastarajo načeloma v petih letih po prenehanju podjetnika. Za takšne obveznosti odgovarja fizična oseba. Slednja določba je vključena v zakon z namenom, da omogoča varovanje upnikov, ki so sklenili posle s podjetnikom (ki je kot nosilec samostojne podjetniške aktivnosti odgovarjal za obveznosti z vsem svojim premoženjem), še neko določeno obdobje, čeprav podjetnik s preoblikovanjem v kapitalsko družbo preneha poslovati.

Oporne točke pri podjetnikovem preoblikovanju v novoustanovljeno d.o.o.:

Aktivnosti

Pravna podlaga

Opis (vsebina določbe)

Rok

Opombe

Objava prenehanja

2. odstavek 75. člena ZGD-1

Podjetnik mora vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati

dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

Tri mesece pred prenehanjem

To določbo je potrebno upoštevati smiselno – obvestimo o preoblikovanju v kapitalsko družbo.

Sprejetje sklepa o prenosu podjetja

668. člen ZGD-1

(1) Podjetnik mora v pisni obliki sprejeti sklep o prenosu podjetja.

(2) V sklepu o prenosu morajo biti navedeni:

– firma in sedež podjetnika,

– izjava o prenosu podjetja, in

-vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) z natančnim opisom podjetja.

Pri tem se je mogoče sklicevati na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

(3) Sklepu o prenosu mora biti priložen tudi akt o ustanovitvi družbe, z navedbo, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika.

Ustanovitvena revizija

669. člen ZGD-1

(1) Za ustanovitev nove družbe veljajo določbe tega zakona o ustanovitvi, razen drugega odstavka 191. člena tega zakona.

(2) Ustanovitev nove družbe mora pregledati ustanovitveni revizor. Za ustanovitveno revizijo se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitveni reviziji delniške družbe, pri čemer ustanovitveno poročilo iz 193. člena tega zakona ni potrebno. Če vrednost prenesenega podjetja ni

večja od vrednosti, določene v četrtem odstavku 476. člena tega zakona, ustanovitvena revizija za družbo z omejeno odgovornostjo ni potrebna.

Če vrednost podjetja ni večja od 14 mio, potem ustanovitvena revizija ni potrebna (od 1.1.2007 dalje pa, če je vrednost večja od 100.000 EUR)-velja za d.o.o..

Objava prenehanja pri Ajpes

3. odstavek 75. člena

3. odstavek 671. člena ZGD

3) AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, če se podjetnik statusno preoblikuje v kapitalsko družbo

671. člen ZGD

3) Registrski organ mora o vpisu prenosa podjetja obvestiti AJPES, da opravi izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije.

Po uradni dolžnosti[1]

Priglasitev posebne davčne obravnave

38. člen Zakona o dohodnini

+

283. člen Zakona o davčnem postopku

283. člen (prenehanje opravljanja dejavnosti in nadaljevanje dejavnosti po drugi osebi)

(1) Oseba, ki želi v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pri ugotavljanju davčne osnove uveljavljati davčno obravnavo, ki se lahko upošteva pri prenehanju opravljanja dejavnosti, če dejavnost nadaljuje druga oseba ali so sredstva vložena v pravno osebo, in so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja dohodnino, mora takšno davčno obravnavo priglasiti pri pristojnem davčnem organu.
(2) Priglasitev se opravi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. Sestavni del obrazca je tudi izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino.
(3) Oseba, ki preneha z opravljanjem dejavnosti in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva, opravita priglasitev na enotnem obrazcu, ki ga sopodpišeta. Kadar oseba preneha z opravljanjem dejavnosti zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.
(4) Priglasitev se mora opraviti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti. Priglasitev se opravi pri davčnem organu, kjer je davčni zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, vpisan v davčni register.
(5) Davčni organ na podlagi priglasitve osebo, ki priglasi davčno obravnavo v skladu s tem členom zakona, v davčnih evidencah označi kot davčnega zavezanca, ki je priglasil posebno obravnavo in mu o tem izda potrdilo.
(6) Osebe, ki so priglasile davčno obravnavo v skladu s tem členom morajo v davčnem obračunu posebej izkazati učinke na davčno osnovo, ki so posledica upoštevanja priglašene davčne obravnave.

Pred oddajo davčnega obračuna zaradi prenehanja

Priglasitev se mora opraviti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna za davčnega zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost.

PRILOGE K VLOGI

Poleg podatkov iz obrazca Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi je treba predložiti tudi bilanco stanja na dan prenehanja opravljanja dejavnosti, iz katere je razvidna vrednost prenesenih sredstev.

Davčni obračun zaradi prenehanja

2. odstavek 277. člen Zakona o davčnem postopku

(2) Davčni zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom mora predložiti davčni obračun davčnemu organu v 30 dneh po zaključku obdobja iz tretjega odstavka 276. člena tega zakona, za katero se obračunava akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

Oddati v 30-ih dneh od dneva pred prenehanjem

Prenehanje= dan, ko sodišče vpiše sklep o prenosu podjetja. Na ta dan nastanejo naslednje pravne posledice:

-ustanovljena je nova kapitalska družba,

-podjetje podjetnika preide na novo kapitalsko družbo,

-podjetnik postane imetnik deleža v novi kapitalski družbi

Zaključek obdobja poslovanja:

Dan pred prenehanjem (to je dan, na katerega sestavi podjetnik davčni obračun).

AJPES izkazi

18. člen

M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov

(Uradni list 112/05)

18.(1) Majhni podjetniki, ki v koledarskem letu prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (Prilogi 6A in 6B).

(2) Majhni podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu.

Med letom elektronska oddaja AJPES izkazov ni možna; ni plačila za javno objavo, ker se izkazi med letom ne objavljajo – objavljajo se le letna poročila

Prijava d.o.o. – identifikacija za namene DDV

Ustrezno upoštevati 58. člen Zakona o DDV+

182. člen Pravilnika o izvajanju ZDDV

58. člen ZDDV - Obveznost prijavljanja in identifikacija za namene DDV

(1) Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti začetek opravljanja dejavnosti. Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti tudi vsakršno spremembo v zvezi z opravljanjem dejavnosti in prenehanje opravljanja dejavnosti. Davčni organ lahko davčnemu zavezancu dovoli ali pa od njega zahteva, da predloži prijavo v elektronski obliki preko elektronskih sredstev. Pogoje za predložitev prijave v elektronski obliki predpiše minister, pristojen za finance.

Napovedati, da gre za univerzalno pravno nasledstvo, da je novi davčni zavezanec za DDV obvezni DDV zavezanec, če je bil pravni predhodnik tudi obvezni DDV zavezanec.[2]

Obrazec DDV-P2 (se dobi na spletni strani DURS):

OS - DDV-P2: Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Vpis v splošni davčni register

1. odstavek 45. člena Zakona o davčni službi

(1) Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register ali kakšen drug register oziroma evidenco, predloži prijavo za vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega ima sedež, v osmih dneh po opravljenem vpisu oziroma prijavi v sodni register, drug register ali evidenco oziroma v osmih dneh po dnevu, ko prične dejansko opravljati dejavnost v Sloveniji.

V 8 dneh od vpisa v sodni register

Prijava na obrazcu DR-04 – dobite na spletni strani DURS (ctrl+klik z miško):

OS - Vpis v davčni register in davčna številka - obrazci

Določitev akontacije

7. odstavek 350. člena Zakona o davčnem postopku

(7) Davčni zavezanec, ki prične poslovati, sam izračuna akontacijo davka, ki je enaka znesku davka, izračunanega glede na višino predvidene davčne osnove davčnega obdobja, za katerega se plačuje akontacija. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove v davčnem obračunu, višino akontacije ter obrokov akontacije predloži davčnemu organu ob predložitvi prijave za vpis v davčni register. Obrazložen izračun predloži davčni zavezanec ne glede na to ali je izračunal dobiček ali izgubo.

Mnenje DURS z dne 08.06.2006

Akontacija se izračuna:

= davčna osnova s.p.iz preteklega leta-ja*25%

Zahtevek za znižanje akontacije

8. odstavek 350. člena Zakona o davčnem postopku

(8) Davčni zavezanec, katerega davčna osnova za tekoče davčno obdobje se razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno obdobje, lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine akontacije. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije in priloži davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove.
(9) O zahtevi iz osmega odstavka tega člena odloči davčni organ v 15 dneh.

V primeru, da je davčna osnova zaradi specifičnega načina določitve akontacije pri družbi previsoka, sme kapitalska družba vložiti zahtevek za znižanje akontacije.


[1]Praksa:

Podjetnik vloži predlog za preoblikovanje (sklep o prenosu na sodišče), ko prejme sklep sodišča o preoblikovanju, pošlje kopijo sklepa na AJPES, ki zabeleži to spremembo (ni pa predhodne priglasitve kot pri navadnem prenehanju) . Sčasoma bo verjetno vpis po uradni dolžnosti deloval. Trenutno so nam na AJPES pojasnili, da jim je potrebno poslati kopijo sklepa, vendar pričakujemo, da se bo v praksi kmalu začelo upoštevati zakonsko določilo, to je, da bo AJPES izbir opravil po uradni dolžnosti, brez naše aktivnosti.

[2] To dejstvo vpliva zaradi morebitne kasnejše želje po izstopu iz sistema identificiranih za namene DDV.

Ključne besede:
ZGD
ZGD-1
statusno preoblikovanje podjetnika
statusno preoblikovanje

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

23.9.2020 13:11:18:
Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT