Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.10.2021 7:33:43

Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

1. člen

(vsebina)

Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/904/EU) določa omejitve nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pri dajanju na trg v Republiki Sloveniji in zahteve za njihovo označevanje.

 

2. člen

(obseg uporabe)

Ta uredba se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in za proizvode iz oksorazgradljive plastike.

 

3. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo

1. plastika je material, ki vsebuje polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/979 z dne 17. junija 2021 o spremembi prilog VII in XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 216 z dne 18. 6. 2021, str. 121), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;

2. plastični proizvod za enkratno uporabo je proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za ponovno polnjenje ali ponovno uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;

3. oksorazgradljiva plastika je plastični material, ki vključuje aditive, ki z oksidacijo povzročijo razpad plastičnega materiala na mikrodelce ali kemično razgradnjo;

4. dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) je prvo omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v RS;

5. omogočanje dostopnosti na trgu v RS je vsaka dobava proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v RS v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

6. proizvajalec je:

a) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, poklicno proizvaja, polni, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo ali polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvode daje na trg v RS. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU), ali

b) pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki plastične proizvode za enkratno uporabo, polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v RS poklicno prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, in sicer s pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe 1380/2013/EU;

7. embalaža je embalaža, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;

8. tobačni izdelek je tobačni izdelek, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov;

9. ribolovno orodje je oprema ali njen del, ki se uporablja v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, lovljenje ali gojenje morskih bioloških virov ali, ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov.

 

4. člen

(omejitve pri dajanju na trg v RS)

Dajanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A Priloge te uredbe in proizvodov iz oksorazgradljive plastike na trg v RS je prepovedano.

 

5. člen

(zahteve za označevanje)

(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS proizvode iz dela B Priloge te uredbe, mora zagotoviti, da je na embalaži vsakega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo ali na samem proizvodu vidna in jasno čitljiva oznaka, ki je ni mogoče izbrisati in potrošnike obvešča o:

1. ustreznih možnostih za ravnanje z odpadki iz proizvoda ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in

2. prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.

(2) Embalaža ali proizvod iz prejšnjega odstavka mora biti označen v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2151 z dne 17. decembra 2020 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 428 z dne 18. 12. 2020, str. 57), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 77 z dne 5. 3. 2021, str. 40).

 

6. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo tržni inšpektorji.

 

7. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec, če:

1. daje plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela A Priloge te uredbe in proizvode iz oksorazgradljive plastike na trg v RS (4. člen te uredbe);

2. daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela B Priloge te uredbe ter ne zagotovi, da je na embalaži teh proizvodov ali na samem proizvodu vidna in jasno čitljiva oznaka v skladu s prvim in drugim odstavkom 5. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je proizvajalec.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

 

KONČNA DOLOČBA

8. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00719-29/2021
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2021-2550-0020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga

Ključne besede:
plastika
plastični proizvodi
plastični proizvodi za enkratno uporabo
oksorazgradljiva plastika

Zadnji članki iz rubrike:

1.8.2023 12:46:50:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)

1.8.2023 12:27:12:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-H)

21.7.2023 13:19:07:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

10.7.2023 16:39:31:
Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah olajšuje poslovanje družb

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

Najnovejši članki:

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona