Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.8.2020 20:36:04

Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Rubrika: Računovodstvo, knjigovodstvoprint Natisni

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

I. UVOD 

1. člen 

(1) Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US; v nadaljevanju ZFPPIPP) (v nadaljevanju stališče) pojasnjuje revizijske postopke in revizorjevo poročanje v povezavi z zahtevami po revidiranju v ZFPPIPP.

(2) Določbe stališča se uporabljajo v povezavi z veljavnim besedilom ZFPPIPP.

2. člen 

Pojmi, uporabljeni v tem stališču, imajo enak pomen kot v določbah ZFPPIPP, zakona, ki ureja gospodarske družbe, in zakona, ki ureja revidiranje.

 

II. REVIDIRANJE POROČILA O FINANČNEM POLOŽAJU IN POSLOVANJU DOLŽNIKA 

3. člen 

Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika (v nadaljevanju poročilo), ki je pripravljeno v skladu s 142. členom ZFPPIPP, pomeni:

 • revidiranje bilance stanja, katere presečni dan je zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, ter izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika za enako obdobje, skupaj s pojasnili k tem računovodskim izkazom;
 • preiskovanje seznama navadnih terjatev upnikov do dolžnika (3. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
 • preiskovanje seznama podrejenih terjatev upnikov do dolžnika (4. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
 • preiskovanje seznama ločitvenih upnikov dolžnika (5. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
 • preiskovanje zneska povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika (6. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
 • preiskovanje vrednosti sredstev, ocenjenih v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje v stečajnem postopku (v nadaljevanju likvidacijska vrednost sredstev; 7. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP).

4. člen 

Revizijski pregled bilance stanja, katere presečni dan je zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov s pojasnili opravi pooblaščeni revizor v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zakonom, ki ureja revidiranje, in drugimi pravili revidiranja, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov.

5. člen 

Pooblaščeni revizor sezname navadnih terjatev upnikov do dolžnika, podrejenih terjatev upnikov do dolžnika in ločitvenih upnikov dolžnika ter znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika pregleda na način, kot določa to stališče, in s smiselno uporabo Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (v nadaljevanju MSZ 3000).

6. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je seznam navadnih terjatev upnikov do dolžnika, ki je vključen v poročilo, pravilen in popoln.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja posveti pooblaščeni revizor posebno pozornost ustreznemu zajemanju terjatev do dolžnika v skupino navadnih terjatev upnikov do dolžnika ter popolnosti teh terjatev v seznamu.

7. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je seznam podrejenih terjatev upnikov do dolžnika, ki je vključen v poročilo, pravilen in popoln.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja posveti pooblaščeni revizor posebno pozornost ustreznemu zajemanju terjatev do dolžnika v skupino podrejenih terjatev upnikov do dolžnika ter popolnosti teh terjatev v seznamu.

8. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je seznam ločitvenih upnikov dolžnika, ki je vključen v poročilo, pravilen in popoln.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja pooblaščeni revizor posebno pozornost posveti predvsem ustreznemu zajemanju upnikov dolžnika v skupino ločitvenih upnikov, popolnosti teh upnikov v seznamu, popolnosti evidentiranega premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, ter spoštovanju zakonskih določil, povezanih z evidentiranim premoženjem.

9. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze o predstavljenem znesku povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnem, in sicer predvsem o njegovi skladnosti s sprejetim okvirom računovodskega poročanja.

(2) Pri pridobivanju dokazov o znesku povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe pridobi pooblaščeni revizor v primeru, da računovodski izkazi poslovnega leta pred letom uvedbe prisilne poravnave niso bili revidirani, s poizvedovanjem in analitičnimi postopki tudi ustrezne dokaze o stroških rednega delovanja družbe v tem obdobju.

10. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze o tem, da je likvidacijska vrednost sredstev dolžnika, predstavljena v poročilu, pravilna.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja pooblaščeni revizor posebno pozornost posveti predvsem pravilnosti in popolnosti evidentiranja sredstev v lasti dolžnika ter skladnosti njihovega vrednotenja z zahtevami ZFPPIPP.

11. člen 

(1) O revidiranju računovodskih izkazov, predstavljenih v poročilu, poroča pooblaščeni revizor v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (v nadaljevanju MSR) 700 – Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih ter drugimi pravili revidiranja, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov.

(2) O drugih zadevah, predstavljenih v poročilu, poroča pooblaščeni revizor v posebnem poročilu o dajanju zagotovil, smiselno upoštevajoč MSZ 3000 in to stališče. Zgled revizorjevega poročila je predstavljen v Prilogi 1 k stališču.

12. člen 

Pooblaščeni revizor v poročilu, v katerem poroča o drugih zadevah, ki niso računovodski izkazi, predstavljeni v poročilu, na podlagi dokazov, pridobljenih s postopki iz 7. do 10. člena tega stališča, jasno izrazi nikalno zagotovilo o

 • seznamu navadnih terjatev upnikov do dolžnika,
 • seznamu podrejenih terjatev upnikov do dolžnika,
 • seznamu ločitvenih upnikov dolžnika,
 • znesku povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe ter
 • likvidacijski vrednosti sredstev dolžnika.

 

III. REVIZORJEV PREGLED SPORAZUMA O FINANČNEM PRESTRUKTURIRANJU 

13. člen 

(1) Da bi pooblaščeni revizor lahko verodostojno poročal o pregledu sporazuma o finančnem prestrukturiranju (v nadaljevanju sporazum) in pogojih za njegovo uveljavitev, opravi ustrezne postopke in pripravi poročilo v skladu z MSZ 3000. Pri tem upošteva, da so:

 • obravnavana zadeva: postopek preventivnega prestrukturiranja,
 • informacija o obravnavani zadevi: sporazum,
 • uveljavljena sodila: četrti in peti odstavek 44.c člena ter prvi in drugi odstavek 44.o člena ZFPPIPP,
 • odgovorna stranka: poslovodstva družb, skleniteljic sporazuma.

(2) Zgled poročila, v katerem pooblaščeni revizor izrazi svoje mnenje o pregledu sporazuma, je v Prilogi 2 stališča.

 

IV. REVIZORJEV PREGLED OSNOVNEGA SEZNAMA FINANČNIH TERJATEV 

14. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja, upoštevajoč MSZ 3000, če so finančne terjatve iz seznama izkazane v računovodskih izkazih poslovnega leta, pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je osnovni seznam finančnih terjatev do dolžnika, ki je vključen v predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, pravilen in popoln.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja osnovnega seznama finančnih terjatev do dolžnika pooblaščeni revizor posebno pozornost posveti predvsem izpolnjevanju zahtev tretjega in četrtega odstavka 44.h člena ZFPPIPP.

(3) O ugotovitvah pooblaščeni revizor pripravi poročilo skladno z MSZ 3000 in smiselno uporabo Priloge 1 tega stališča.

 

V. REVIZORJEV PREGLED DELEŽA FINANČNIH TERJATEV POSAMEZNEGA UPNIKA 

15. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja, upoštevajoč MSZ 3000, pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da so navedbe predlagateljev začetka postopka prisilne poravnave, prikazane v upniškem predlogu, pravilne in popolne.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja pooblaščeni revizor posebno pozornost posveti predvsem:

 • pravilnosti in popolnosti skupnega zneska finančnih obveznosti dolžnika, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu dolžnika,
 • pravilnosti in popolnosti skupnega zneska predlagateljevih finančnih terjatev do dolžnika po stanju na dan, ki je enak presečnemu dnevu zadnjega javno objavljenega letnega poročila dolžnika, ter
 • pravilnosti izračuna deleža, ki ga predstavlja znesek iz druge alineje tega odstavka v skupnem znesku iz prve alineje tega odstavka.

(3) O ugotovitvah pooblaščeni revizor skladno z MSZ 3000 in smiselno uporabo Priloge 1 tega stališča pripravi poročilo za vsakega posameznega upnika, predlagatelja začetka postopka prisilne poravnave.

 

VI. REVIZORJEV PREGLED SKUPNEGA ZNESKA TERJATEV UPNIKA 

16. člen 

(1) Pooblaščeni revizor mora z analitičnimi postopki in postopki poizvedovanja, upoštevajoč MSZ 3000, pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je skupni znesek terjatev upnika do dolžnika, kateremu v postopku prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave terjatev ni bila priznana ali verjetno izkazana, po stanju na dan začetka postopka prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave, pravilen in popoln.

(2) Pri izvajanju postopkov preiskovanja pooblaščeni revizor posebno pozornost posveti predvsem pravilnosti in popolnosti evidentiranja terjatev upnika do dolžnika.

(3) O ugotovitvah pooblaščeni revizor pripravi poročilo skladno z MSZ 3000 in smiselno uporabo Priloge 1 tega stališča.

 

VII. DATUM UVELJAVITVE IN POJASNILA TEGA STALIŠČA 

17. člen 

Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

18. člen 

To stališče začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega stališča preneha veljati Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 33/14).

Št. 0072-8/2020-3
Ljubljana, dne 26. maja 2020
EVA 2020-1611-0080

Mag. Mojca Majič
predsednica strokovnega sveta
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Priloga 1

Priloga 2

Ključne besede:
revidiranje
Zakon o finančnem poslovanju
ZFPPIPP

Zadnji članki iz rubrike:

30.12.2021 13:59:31:
Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2022 za samostojne podjetnike in ostale zasebnike (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo)

10.5.2021 22:14:36:
Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

5.3.2021 13:33:00:
Računovodsko poročanje namenjeno slabitvi in revalorizaciji

28.8.2020 20:24:31:
Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi

18.8.2020 15:46:52:
Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke

Najnovejši članki:

21.3.2023 17:36:56:
Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023

21.3.2023 10:20:53:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2023

21.3.2023 10:16:46:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2023

21.3.2023 10:05:57:
Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

21.3.2023 9:59:11:
Nova višina vrednotnic za osebno dopolnilno delo

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress