Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 7.6.2006 15:26:41

Slovenski računovodski standard 25 (2006)

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

V Uradnem listu RS 58/2006 z dne 6. 6. 2006 je objavljen SRS 24

OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih
je predstavljeno oblikovanje poslovnega izida v določenem obdobju, značilno
za gospodarski način razmišljanja. Povezan je z računovodskimi načeli 124,
127, 131 in 141 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje
a) razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje,
b) osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje,
c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje,
č) uskupinjevanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje in
d) razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno
poročanje.
Ta standard se ne ukvarja z oblikami poročanja za davčne potrebe ali
potrebe statistike.
Ta standard se opira zlasti na 4. in 7. direktivo Evropske unije ter
zakon o gospodarskih družbah. Glede vrednotenja v izkaz poslovnega izida
zajetih postavk in dodatnega razkrivanja je povezan s slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS) od 3 do 19 in z ustreznimi mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja. Ker je ta temeljni računovodski izkaz
lahko predračunski ali obračunski, je ta standard povezan še s SRS 20, 23, 30
in 33.
Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih
pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) in Uvodom v slovenske
računovodske standarde (2006).

B. Standard

a) Razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

25.1. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je
resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna
obdobja, za katera se sestavlja.
25.2. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali posebne namene za
potrebe zunanjega poročanja. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna
obseg in razčlenitev postavk v njem.

b) Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje

25.3. Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza
poslovnega izida.
25.4. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh
stopenjskih oblik (različici I in II). Ta standard daje prednost obliki, ki
jo obravnava kasneje, podjetje pa si izbere tisto, ki mu bolj ustreza tudi
glede na njegove mednarodne stike.
25.5. Izkaz poslovnega izida po različici I ima pri vseh podjetjih ne
glede na njihovo velikost osnovno razčlenitev v skladu z zahtevami zakona o
gospodarskih družbah.
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški
pokojninskih zavarovanj)
c) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1 +- 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8
+ 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 +- 18)

25.6. Izkaz poslovnega izida po različici II ima pri vseh podjetjih ne
glede na njihovo velikost osnovno razčlenitev v skladu z zahtevami zakona o
gospodarskih družbah.
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma
nabavna vrednost prodanega blaga
3. Kosmati poslovni izid od prodaje (1 - 2)
4. Stroški prodajanja (z amortizacijo)
5. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
a) Stroški splošnih dejavnosti
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
6. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
7. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
8. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posoji, prejetih od bank
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
13. Drugi prihodki
14. Drugi odhodki
15. Davek iz dobička
16. Odloženi davki
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (3 - 4 - 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 10
- 11 - 12 + 13 - 14 -15 +- 16)

25.7. Teoretično možne postavke, ki pri posameznem podjetju ne prihajajo
v poštev, se v uradni listini ne navajajo.
25.8. Za postavko 19 iz SRS 25.5 ali postavko 17 iz SRS 25.6. Čisti
poslovni izid obračunskega obdobja mora podjetje izkazati še postavke
22 oziroma 20 Preneseni dobiček/Prenesena izguba
23 oziroma 21 Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv
24 oziroma 22 Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po
posameznih vrstah teh rezerv
25 oziroma 23 Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po
posameznih vrstah teh rezerv
26 oziroma 24 Bilančni dobiček/Bilančna izguba (kot vsota čistega
dobička/čiste izgube in ustreznih postavk 22 oziroma 20, 24 oziroma 22 in 25
oziroma 23).
Namesto v izkazu poslovnega izida lahko podjetje te podatke izkaže v
dodatku k izkazom ali v dodatku izkazu gibanja kapitala.
25.9. Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem
uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene
v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Informacije za prejšnje obračunsko
obdobje se ne preračunajo.
Za notranje računovodsko poročanje pa se lahko v prvem stolpcu izkazujejo
načrtovani podatki za naslednje obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v
obravnavnem obračunskem obdobju ali v prvem uresničeni podatki v obravnavanem
obračunskem obdobju in v drugem načrtovani za isto obdobje.
V izkazu poslovnega izida za medletno obdobje pa se zneski v stolpcu za
obravnavano medletno obdobje v naslednjem stolpcu dopolnijo z nabiralnimi
zneski za obravnavano poslovno leto do danega datuma ter spet v nadaljnjem
stolpcu še s podatki za primerljiva medletna obdobja prejšnjega poslovnega
leta.

c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje

25.10. Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida se
prilagodi velikosti podjetja, dejstvu, da je obvladujoče ali odvisno
podjetje, poročanju po odsekih in medletnemu poročanju.
25.11. Srednja in velika podjetja dodatno razčlenjujejo čiste prihodke od
prodaje na prihodke, dosežene na domačem trgu, in prihodke, dosežene na tujem
trgu. Podjetja, ki niso obvladujoča ali odvisna podjetja, v obrazcu izkaza
poslovnega izida po različici I iz SRS 25.5 ne razčlenjujejo postavk od 9 do
13 oziroma po različici II iz SRS 25.6 postavk od 7 do 11.
25.12. Izkaz poslovnega izida za medletno obdobje je zgoščen, mora pa
zajemati najmanj vsako skupino in podskupino iz zadnjega letnega izkaza
poslovnega izida ter izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.

č) Uskupinjevanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

25.13. Iz skupinskega izkaza poslovnega izida so izpuščene postavke
finančnih prihodkov, dobljenih od povezanih družb, in finančnih odhodkov,
danih povezanim družbam, ki so v različici I označene z zaporednimi
številkami 9a, 10a, 11a, 13a in 14a, v različici II pa z zaporednimi
številkami 7a, 8a, 9a, 11a in 12a.
25.14. V skupinski izkaz poslovnega izida se vnesejo nove postavke
čistega dobička, ki se nanašajo na manjšinske lastnike. Zato je v različici I
in v različici II pred postavko 19 oziroma 17 treba dodati odbitno postavko
18.a) oziroma 16.a) Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov.

d) Razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida
za zunanje poslovno poročanje

25.15. Pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo a) informacije o
podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida in posebnih računovodskih
usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih
dogodkih; b) informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi
in zakon o gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu izkaza
poslovnega izida; pa tudi c) dodatne informacije, ki niso predpisane v
obrazcu izkaza poslovnega izida, so pa za pošteno predstavitev potrebne.
25.16. Za vsa podjetja so obvezna pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki
jih kot takšna navaja zakon o gospodarskih družbah. Za podjetja, ki so
zavezana reviziji, so obvezna tudi druga razkritja, ki jih navajajo slovenski
računovodski standardi.
25.17. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo a)
podlage za merjenje gospodarskih kategorij v izkazu poslovnega izida; b)
računovodske usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje izkaza poslovnega
izida; c) vrsta sprememb računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ter
razlog zanje pa tudi njihov znesek (če zneska ni mogoče izračunati, je treba
to dejstvo razkiti) ter č) vrsta in znesek popravka bistvene napake.
25.18. V pojasnilih k izkazu poslovnega izida se, če niso predstavljeni
drugod, predstavijo a) sedež in pravna oblika podjetja, b) narava poslovanja
in najpomembnejše dejavnosti, c) ime obvladujočega podjetja ter č) število
zaposlencev na koncu obračunskega obdobja ali njihovo povprečje v obračunskem
obdobju.
25.19. V pojasnilih se razkrije možna izguba, ki še ni pripoznana kot
odhodek in kot obveznost, ker nista izpolnjena pogoja, da je a) verjetno, da
bodo prihodnji dogodki potrdili, da se bo po upoštevanju vseh možnih rešitev
zmanjšala vrednost kakega sredstva ali da bo nastal kak dolg na dan bilance
stanja, in b) da je znesek izgube mogoče razumno oceniti. Pri tem se
zagotovijo informacije o vrsti možnega pojava in negotovih dejavnikih, ki bi
lahko vplivali na prihodnji poslovni izid, ter ocena vrednostno izraženega
učinka ali izjava, da taka ocena ni mogoča. Razkritje ni potrebno le, če je
možnost izgube malo verjetna.
25.20. V pojasnilih se razkrije možni dobiček, če je verjetno, da bo
dosežen, ne sme pa biti pripoznan kot prihodek ali kot sredstvo. Pri tem se
zagotovijo informacije o vrsti možnega pojava in negotovih dejavnikih, ki bi
lahko vplivali na prihodnji poslovni izid, ter ocena vrednostno izraženega
učinka ali izjava, da taka ocena ni mogoča.
25.21. Poleg postavk, ki jih vsebujeta različici I in II izkaza
poslovnega izida, se predstavita še posebej čisti dobiček, ki pripada
navadnim delničarjem, in posebej čisti dobiček, ki pripada prednostnim
delničarjem. Čisti dobiček, ki pripada navadnim delničarjem, se predstavi kot
osnovni čisti dobiček in kot popravljeni čisti dobiček; zadnji se razlikuje
od prvega za učinek, ki ga po plačilu davka povzročijo a) morebitne dividende
za popravljalne možnostne navadne delnice, odštete pri izračunavanju prvega,
b) obresti, pripoznane v obračunskem obdobju za popravljalne možnostne
navadne delnice, in c) druge morebitne spremembe prihodkov ali odhodkov,
izhajajoče iz zamenjave popravljalnih možnostnih navadnih delnic.
25.22. Podjetje mora predstaviti osnovni in popravljeni čisti dobiček na
delnico za vse razrede navadnih delnic, povezane z različnimi pravicami do
deleža v čistem dobičku obračunskega obdobja. Obe vrsti dobička mora
predstaviti enako vidno za vsa predstavljena obračunska obdobja. Predstavitev
je potrebna, celo če so razkriti zneski negativni (izguba na delnico).
25.23. Če se število uveljavljajočih se navadnih ali možnostnih navadnih
delnic poveča zaradi izdaje brezplačnih delnic na podlagi prenosa rezerv v
delniški kapital podjetja ali posebne premije obstoječim delničarjem ali
razcepitve delnic oziroma zmanjša zaradi obratne razcepitve delnic, je treba
popraviti izračun osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico za
vsa predstavljena obračunska obdobja. Če pride do teh sprememb po dnevu
bilance stanja, vendar pred objavo računovodskih izkazov, je podlaga za
izračune na delnico za te pa tudi za vse morebitne računovodske izkaze za
prejšnja obdobja novo število delnic. Če se v izračunih na delnico take
spremembe števila delnic upoštevajo, je to treba razkriti. Poleg tega se
osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico vseh prikazanih obdobij
popravita za učinke a) bistvenih napak in popravkov, ki so posledice sprememb
računovodskih usmeritev, ter b) poslovnih združitev, ki pomenijo združitev
kapitalskih deležev.
25.24. Razkrijejo se a) zneski, uporabljeni kot števci pri izračunavanju
osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico, in uskladitev teh
zneskov s čistim dobičkom ali čisto izgubo obračunskega obdobja ter b)
tehtano povprečno število navadnih delnic, uporabljeno kot imenovalec pri
izračunavanju osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico, in
uskladitev teh imenovalcev med seboj.
25.25. P odjetje, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega izida po
različici I, mora v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih skupinah, kot
so nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih
proizvodov, stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi
ustreznimi stroški amortizacije. Podjetje, ki se odloči za obliko izkaza
poslovnega izida po različici II, pa mora v prilogi pojasniti stroške po
vrstah, kot so nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški
porabljenega materiala, stroški storitev, stroški plač, stroški socialnih
zavarovanj (posebej stroški pokojninskih zavarovanj v pojasnilu), stroški
amortizacije, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih
in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih.
25.26. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v izkazu poslovnega
izida morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS 13-19.
25.27. Razkrijejo se vrste proizvodov in storitev v vsakem področnem
odseku, o katerem se poroča, ter sestav vsakega območnega odseka, tako
temeljnega kot dodatnega, o katerem se poroča, če to ni sicer razkrito v
računovodskih izkazih ali drugod v računovodskem poročilu. To velja tudi za
proizvode in storitve iz ustavljenega poslovanja.
25.28. Prihodki odseka iz poslov z drugimi odseki se merijo na podlagi,
ki se uporablja pri določanju cen prenosov med odseki. Podlaga za določanje
teh cen in vsaka sprememba v tej zvezi se razkrijeta.
25.29. Spremembe tistih računovodskih usmeritev, ki se uporabljajo pri
poročanju po odsekih in pomembno vplivajo na informacije o odsekih, se
razkrijejo. Takšno razkritje vsebuje vrste sprememb in razloge zanje, izjavo,
da so primerjalne informacije preračunane ali da to ni izvedljivo, in denarno
izraženi učinek sprememb, če ga je mogoče utemeljeno ugotoviti.
25.30. Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam stanja morajo
vsebovati a) izjavo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in
metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb,
pa opisati njihovo vrsto in njihov znesek; b) pojasnilo o sezonski naravi in
z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja, c) vrsto in znesek
sprememb ocen zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih medletnih
obdobjih istega poslovnega leta, ali ocen zneskov, o katerih se je poročalo v
prejšnjih poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno vplivajo na
obravnavano medletno obdobje; č) prihodke in poslovne izide tistih področnih
ali območnih odsekov, ki so glavno izhodišče za poročanje po odsekih; d)
pomembne dogodke po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v izkazih
poslovnega izida za medletno obdobje.
25.31. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem
medletnem obdobju poslovnega leta pomembno spremeni, vendar se za takšno
končno medletno obdobje ne objavi poseben izkaz poslovnega izida, se vrsta in
znesek te spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letnemu izkazu poslovnega
izida za tisto poslovno leto.

C. Opredelitve ključnih pojmov

25.32. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba
razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a) Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih količin,
zmanjšane za popuste ob prodaji ali kasneje (na primer za blagajniške
popuste) pa tudi za vrednost vrnjenih količin.
b) Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je
razlika med njihovo vrednostjo na koncu poslovnega obdobja in njihovo
vrednostjo na začetku poslovnega obdobja; če je njihova vrednost na koncu
obdobja večja, ima sprememba pozitiven predznak, v nasprotnem primeru pa
negativen predznak.
c) Drugi usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki
jih ustvari podjetje, ali storitve, ki jih opravi podjetje, in nato zajame
med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva. Ne
morejo se pojavljati kot sestavni del zalog ali ponovno stroškov ali
poslovnih odhodkov, na primer v zvezi z reklamiranjem. Ker v zvezi z
usredstvenimi lastnimi proizvodi ali storitvami ni mogoče izkazovati
dobička, jih je mogoče s kontov stroškov po stroškovnih nosilcih prenesti
na ustrezne konte opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev,
zalog ali časovnih razmejitev tudi mimo prihodkov in odhodkov.
č) Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih
proizvodov oziroma storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se
razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih.
d) Območni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
proizvodi oziroma storitvami v posebnem gospodarskem okolju; tveganja in
donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih območnih
odsekih.

Č. Pojasnila

25.33. V različici I izkaza poslovnega izida je sprememba vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje razlika, ki jo dobimo, če od vrednosti
teh zalog na koncu poslovnega leta odštejemo vrednost teh zalog na začetku
istega poslovnega leta.
25.34. Letni obračunski izkaz poslovnega izida se sestavi po uskladitvi
postavk v poslovnih razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti
do njihovih virov ob predpostavki, da gre za delujoče podjetje. V njem se ne
upoštevajo zakonske določbe o opredeljevanju in merjenju posameznih postavk
prihodkov in odhodkov kot sestavin ustrezne davčne prijave. V letnem izkazu
poslovnega izida se upošteva le v njej obračunani znesek davkov iz dobička.
25.35. Pri letnem poročanju se razkrivajo prihodki in poslovni izidi
področnih in območnih odsekov.
Prihodki odseka so tisti prihodki, o katerih se poroča v izkazu
poslovnega izida podjetja in jih je mogoče pripisati neposredno odseku, ter
ustrezni del prihodkov podjetja, ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na
odsek – tudi prihodki iz prodaj zunanjim odjemalcem in iz poslov z drugimi
odseki istega podjetja.
Odhodki odseka so tisti odhodki, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in
jih je mogoče pripisati neposredno njemu, ter ustrezni del odhodkov podjetja,
ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na odsek – tudi odhodki v zvezi s
prodajami zunanjim odjemalcem in v zvezi s posli z drugimi odseki istega
podjetja.
Poslovni izid odseka je razlika med njegovimi prihodki in odhodki.
Posebej je treba razkriti sodila za razporejanje prihodkov oziroma
odhodkov po posameznih področnih oziroma območnih odsekih.
25.36. Podjetja razkrijejo v posebni razpredelnici prihodke po področnih
in območnih odsekih ter stroške po funkcionalnih skupinah, kot so nabavna
vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih proizvodov, stroški
prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi stroški
amortizacije.
25.37. Predračunski izkaz poslovnega izida je povzetek na podlagi
upravljavskih odločitev načrtovanih prihodkov in odhodkov. Praviloma se
sestavlja metodično enako in v enaki obliki kot ustrezni obračunski izkaz
poslovnega izida.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

25.38. T a standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo na svoji seji 17. novembra 2005. K njemu sta dala soglasje minister
za finance in minister za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto
enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006, preostala
podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu.
Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS
25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje (2002).

Ključne besede:
SRS
slovenski računovodski standardi
izkaz uspeha

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress