Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.5.2006 21:21:14

Okoljske dajatve

Rubrika: Davkiprint Natisni

Okoljske dajatve Racunovodja.com

Vsi, ki ste zavezanci iz navedenih treh uredb, ste dolžni posredovati prijavo o dejavnosti, zaradi katere ste zavezani obračunavati in plačevati okoljsko dajatev do 31. maja 2006, na Carinski urad Jesenice Spodnji Plavž 6c, Jesenice.

Več informacij

Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske embalaže

1. 4. 2006 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 32/06), po kateri prevzema nadzor nad plačevanjem navedene dajatve v celoti Carinska uprava RS.

Dajatev se ne plača za električno in elektronsko opremo (EE-opremo), ki je iznesena z ozemlja RS ali izvožena z območja EU, ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.

Pomembni izrazi, uporabljeni v uredbi:

1. električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: EE-oprema) je oprema iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo;
2. odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: odpadna EE-oprema) je električna in elektronska oprema, ki je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se ta zavrže;
3. odpadna EE-oprema iz gospodinjstev je odpadna EE-oprema, ki nastaja v gospodinjstvih ali v industriji, obrti in storitvenih dejavnosti in je zaradi svoje narave in količine podobna EE-opremi iz gospodijstev;
4. pridobitelj je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z EE-opremo pridobi EE-opremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet. Pridobitelj je tudi oseba, ki pridobi EE-opremo v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav in jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;
5. proizvajalec je vsaka oseba, ki ne glede na način prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta oziroma interneta:

* proizvaja in prodaja EE-opremo pod svojim blagovnim znakom,
* prodaja pod svojim blagovnim znakom EE-opremo, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji EE-opreme, pri čemer pa se prodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na opremi blagovni znak izvornega proizvajalca v skladu s prejšnjo alineo.

Seznam EE-opreme, iz katere nastaja odpadna EE-oprema, vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature, kamor se posamezni proizvodi EE-opreme uvrščajo v skladu s carinskimi predpisi, in razredi EE-opreme, v katere se uvršča odpadna EE-oprema v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno ali elektronsko opremo, je v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe.

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja

odpadne EE-opreme

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:

* EE-oprema, proizvedena v RS, prvič dana v promet v RS ali ko je prvič uporabljena v RS, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni uporabnik;
* EE-oprema, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav, prvič dana v promet v RS ali ob prvi uporabi EE-opreme v RS, če je pridobitelj te opreme tudi njen končni uporabnik.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje EE-opremo v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj.

Obračunavanje in plačevanje okoljske dajatve

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki znaša 8.000,00 tolarjev letno, in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve), ki je 2 tolarja.

Število enot obremenitve je za posamezno vrsto EE-opreme določeno v 2. delu priloge 1 uredbe.

Okoljska dajatev se na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od vsote:

* trimesečnega obroka nadomestila in
* seštevka enot obremenitve za EE-opremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS v tem obdobju obračuna okoljske dajatve.

Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno, in sicer na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve.

Evidenco o dajanju EE-opreme na trg mora ločeno po vrsti in količini EE-opreme, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom uredbe, voditi:

* proizvajalec za EE-opremo, ki jo daje v promet v RS ali jo sam uporablja kot končni uporabnik;
* pridobitelj za EE-opremo, ki jo daje v promet v RS ali jo sam uporablja kot končni uporabnik.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo sestaviti trimesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu (EE-oprema-OBR), ki je objavljen na internetni strani http://carina.gov.si/slov/trosarine/EE_oprema.pdf, in ga predložiti Carinskemu uradu Jesenice (Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice), Oddelku za trošarine, do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Obračun okoljske dajatve je treba predložiti ne glede na to, ali je zavezanec za plačilo okoljske dajatve v predpisanem trimesečnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev za EE-opremo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS, ali ne.

Okoljska dajatev se plača na računa:

* 01100-1008346267 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
* 01100-1008346364 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve - šifra dajatve - dav. obdobje.

Več na strani http://carina.gov.si/slov/trosarine/okoljska_dajatev_odpadna_elektricna_oprema.htmOkoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

1. 4. 2006 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 32/06), s katero prevzema nadzor nad plačevanjem te dajatve v celoti Carinska uprava RS.

Dajatev se ne plačuje za:

* embalažo embaliranega blaga, ki je izneseno z ozemlja RS ali izvoženo z območja EU ne glede na to, ali je embalirano v RS, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz drugih držav članic EU;
* embalažo, ki se izvozi z območja EU ali iznese v druge države članice EU ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.

Pomembni izrazi, uporabljeni v uredbi:

1. embalaža in odpadna embalaža je embalaža in odpadna embalaža skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
2. embaler je oseba, ki skladno s predpisi za namen dajanja v promet kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke. Če oseba embalira ali pakira blago z blagovno znamko druge osebe ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke druge osebe, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj vnaša na ozemlje RS blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v RS za dajanje blaga v promet, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Za embalažo, ki jo kot embalirano blago daje embaler v promet, se šteje tudi skupinska in transportna embalaža, čeprav na njej ni oznake blagovne znamke embalerja. Embaler šteje za embalerja tudi za embalažo embaliranega blaga, ki ga zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;
3. proizvajalec embalaže je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo za namen dajanja v promet. Proizvajalec embalaže šteje za proizvajalca embalaže tudi za embalažo, ki jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;
4. pridobitelj embalaže je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalažo, pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet. Pridobitelj embalaže je tudi oseba, ki embalažo pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;
5. pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet. Pridobitelj embaliranega blaga je tudi oseba, ki embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in ga zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;
6. embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, so predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu iz 1. dela priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:

* blago, embalirano v RS, prvič dano v promet v RS ali ko je prvič uporabljeno, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik;
* embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav, prvič dano v promet v RS ali ob prvi uporabi embaliranega blaga, če je pridobitelj tega blaga tudi njegov končni uporabnik;
* embalaža, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav ali proizvedena v RS, ki ni namenjena za embaliranje blaga, prvič dana v promet v RS ali ob njeni prvi uporabi, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni uporabnik.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS in je:

* embaler,
* pridobitelj embaliranega blaga,
* proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga,
* pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga.

Embaler in pridobitelj embaliranega blaga ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če je blago embalirano v vračljivo embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Obračunavanje in plačevanje okoljske dajatve

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki znaša 8.000,00 tolarjev letno, in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve), ki je 0,4 tolarja, pri čemer je enota obremenitve okolja sorazmerna obremenitvi okolja, ki jo povzroča 1 kg embalaže iz naravnega neobdelanega lesa po njeni uporabi.

Število enot obremenitve je za posamezno vrsto embalaže določeno v 2. delu priloge 1 uredbe.

Okoljska dajatev se na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od vsote:

* nadomestila in
* seštevka enot obremenitve za embalažo, ki je bila dana v promet ali uporabljena v tem obdobju obračuna okoljske dajatve.

Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve.

Evidenco o dajanju embalaže na trg mora ločeno po vrsti in količini embalaže, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom uredbe, voditi:

* embaler za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga daje v promet v RS ali ga sam uporablja kot končni uporabnik;
* pridobitelj embaliranega blaga za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga daje v promet v RS ali ga sam uporablja kot končni uporabnik;
* proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, če jo daje v promet v RS ali jo sam uporablja kot končni uporabnik
* pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, če jo daje v promet v RS ali jo sam uporablja kot končni uporabnik.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo sestaviti trimesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu (EMBALAŽA-OBR), ki je objavljen na internetni strani http://carina.gov.si/slov/trosarine/embalaza.pdf , in ga predložiti Carinskemu uradu Jesenice (Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice), Oddelku za trošarine, do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Obračun okoljske dajatve je treba predložiti ne glede na to, ali je zavezanec za plačilo okoljske dajatve v predpisanem trimesečnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev za embalažo, ki je bila dana v promet v RS ali uporabljena v RS, ali ne.

Okoljska dajatev se plača na računa:

* 01100-1008346849 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
* 01100-1008346946 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve - šifra dajatve - dav. obdobje.

Več informacij na http://carina.gov.si/slov/trosarine/okoljska_dajatev_odpadna_embalaza.htm


Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

1. 4. 2006 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 32/06), s katero prevzema nadzor nad plačevanjem navedene dajatve v celoti Carinska uprava RS.

Dajatev se ne plačuje za gume, ki so:

* prvič dane v promet kot sestavni del motornega vozila;
* nabavljene na območju RS in dane v promet kot obnovljene gume, če je njihova obnova izvedena na območju RS;
* kot rabljene gume uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU in iznesene kot obnovljene gume v druge države članice EU ali izvožene z območja EU;
* kot rabljene gume uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU za namen predelave v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
* iznesene v druge države članice EU ali izvožene z območja EU, ne glede na to, ali so proizvedene v RS, uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU.

Pomembni izrazi, uporabljeni v uredbi:

1. proizvajalec gum je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost izdeluje gume za namen dajanja v promet. Proizvajalec je tudi oseba, ki kot proizvajalec gum proizvedene gume sam uporabi kot končni uporabnik;
2. proizvajalec obnovljenih gum je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost obnavlja gume za namen dajanja v promet ali zaradi lastne uporabe;
3. pridobitelj gum je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine z gumami, gume pridobi v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjevanju: EU) in jih vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v RS ali zaradi lastne uporabe. Oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti pridobljene ali uvožene rabljene gume namenja njihovi predelavi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ni pridobitelj gum.

Gume, za katere se plačuje okoljska dajatev po tej uredbi, so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe.

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so:

* gume, proizvedene v RS, prvič dane v promet v RS ali prvič dane v uporabo v RS, če je njihov proizvajalec tudi njihov končni uporabnik;
* gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane v promet v RS ali prvič dane v uporabo v RS, če je njihov pridobitelj tudi njihov končni uporabnik;
* rabljene gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v RS ali prvič dane v uporabo, če je proizvajalec obnovljenih gum tudi njihov končni uporabnik.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je oseba, ki daje gume v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj gum, ter proizvajalec obnovljenih gum.

Obračunavanje in plačevanje okoljske dajatve

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki znaša 8.000,00 tolarjev letno, in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve), ki je 35 tolarja.

Enota obremenitve je enaka obremenitvi okolja, ki jo povzroči masa 1 kg gum, ki se uporabljajo za osebna motorna vozila. Število enot obremenitve za posamezno vrsto gum oziroma izdelkov iz gum je določena v prilogi 1 uredbe, ki je sestavni del uredbe.

Okoljska dajatev se na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve plača od vsote:

* trimesečnega obroka nadomestila in
* seštevka enot obremenitve za gume, ki so bile dane v promet ali so jih proizvajalci in pridobitelji v tem obdobju obračuna okoljske dajatve uporabili sami, ali seštevka enot obremenitve za rabljene gume, ki so bile pridobljene v drugih državah EU ali uvožene iz tretjih držav in dane proizvajalcem obnovljenih gum v uporabo.

Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega obdobja obračuna okoljske dajatve.

Evidenco o dajanju gum v promet mora ločeno po vrsti in količini gum, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom uredbe, voditi:

* proizvajalec gum za gume, ki jih daje v promet v RS ali jih sam uporablja kot končni uporabnik;
* pridobitelj gum za gume, ki jih daje v promet v RS ali jih sam uporablja kot končni uporabnik.

Evidenco o prevzemanju rabljenih gum, pridobljenih v drugih državah EU ali uvoženih iz tretjih držav, mora ločeno po vrsti in količini gum, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom uredbe, voditi proizvajalec obnovljenih gum.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo sestaviti trimesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu (IG-OBR), ki je objavljen na internetni strani http://carina.gov.si/slov/trosarine/gume.pdf, in ga predložiti Carinskemu uradu Jesenice (Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice), Oddelku za trošarine, do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Obračun okoljske dajatve je treba predložiti ne glede na to, ali je zavezanec za plačilo okoljske dajatve v predpisanem trimesečnem obdobju dolžan plačati okoljsko dajatev za gume, ki so bile dane v promet v RS ali uporabljene v RS, ali ne.

Okoljska dajatev se plača na računa:

* 01100-1008346461 Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
* 01100-1008346558 Zamudne obresti od okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve - šifra dajatve - dav. obdobje.

Več informacij na strani http://carina.gov.si/slov/trosarine/okoljska_dajatev_gume.htm

Ključne besede:
okoljske dajatve

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

29.9.2020 19:22:39:
Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet zaradi ukinitve standarda e-SLOG verzija 1.6 in 1.6.1 ter uvedbe izmenjave e-naročilnic, e-potrditev naročilnic in e-dobavnic v standardu e-SLOG 2.0

29.9.2020 19:19:08:
Popis cigaret na dan 30. septembra 2020

29.9.2020 13:51:01:
Maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji

29.9.2020 12:08:30:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020

29.9.2020 13:11:08:
Doplačilna znamka ob Tednu požarne varnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT