Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.9.2019 8:03:52

Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev Racunovodja.com Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi s Sklepom Evropske centralne banke 2013/211/EU (ECB/2013/10) z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 118, z dne 30. aprila 2013, str. 37), zadnjič spremenjenim s Sklepom Evropske centralne banke 2019/669/EU (ECB/2019/9) z dne 4. aprila 2019 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 113, z dne 29. aprila 2019, str. 6), in Smernico Evropske centralne banke 2003/206/ES (ECB/2003/5) z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 78, z dne 25. marca 2003, str. 20), zadnjič spremenjeno s Smernico Evropske centralne banke 2013/212/EU (ECB/2013/11) z dne 19. aprila 2013 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 118, z dne 30. aprila 2013, str. 43), izdaja Svet Banke Slovenije

 

SKLEP

o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta sklep določa pravila, postopke in nadomestila za zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev, ki veljajo za zakonito plačilno sredstvo.

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo za potrebe izvajanja tega sklepa naslednji pomen:

 • poškodovani pristni eurobankovci – so pristni eurobankovci, ki so delno ožgani, odrezani, prepereli, obarvani s protiropnimi napravami, kontaminirani (npr. s kemičnimi sredstvi), impregnirani, umazani s črnilom ali kako drugače poškodovani;
 • institucije in gospodarski subjekti – so kreditne institucije, drugi ponudniki plačilnih storitev in drugi gospodarski subjekti, kot jih definira prvi odstavek 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 104, z dne 23. aprila 2015, str. 52);
 • IBAN – mednarodna identifikacijska številka plačilnega računa, kot jo definira 15. točka drugega odstavka Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose indirektne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, z dne 30. 3. 2012, str. 22), zadnjič spremenjena z uredbo (EU) št. 248/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (UL L 84 z dne 20. 3. 2014, str. 1).

 

II. PRAVILA IN POGOJI TER POSTOPEK ZAMENJAVE

3. člen

Za zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev v skladu s tem sklepom je pristojna Banka Slovenije.

Banka Slovenije zamenja poškodovane pristne eurobankovce na zahtevo prosilca in pod pogoji iz tega sklepa.

Institucije in gospodarski subjekti posredujejo Banki Slovenije v zamenjavo poškodovane eurobankovce ločeno od drugih eurobankovcev.

4. člen

Banka Slovenije za namen izvajanja tega sklepa ustanovi posebno strokovno komisijo, ki je v primerih iz druge alinee prvega odstavka 7. člena pristojna za podajo mnenja o tem, ali predloženi poškodovani eurobankovci izpolnjujejo pogoje za zamenjavo v skladu s tem sklepom.

V primeru suma o pristnosti eurobankovca strokovna komisija eurobankovec posreduje v pregled Nacionalnemu analitskemu centru za bankovce pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki je pristojen za preverjanje pristnosti eurobankovcev.

O izpolnjevanju pogojev za zamenjavo poškodovanih eurobankovcev odloči Banka Slovenije najpozneje v roku 30 dni od prejema eurobankovcev.

5. člen

Banka Slovenije zamenja poškodovane pristne eurobankovce z eurobankovci v enaki vrednosti v katerem koli apoenu ali knjiži vrednost eurobankovcev v dobro bančnega računa prosilca oziroma zakonitega lastnika, označenega z enolično oznako IBAN.

6. člen

Poškodovane eurobankovce mora prosilec Banki Slovenije predložiti v zapečateni kuverti, skupaj s podpisano vlogo, v kateri navede specifikacijo poškodovanih eurobankovcev (količina in vrednost) in pisno obrazložitev, kako je bil eurobankovec poškodovan oziroma kje so manjkajoči deli eurobankovca, ter priloži druga dokazila v skladu s tem sklepom. Prosilec navede tudi naslov za obveščanje po tem sklepu.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko prosilec poškodovane eurobankovce, ki jih želi zamenjati, Banki Slovenije predloži osebno na blagajni brez vloge in pisne obrazložitve, če predloži več kot 50 odstotkov pristnega eurobankovca in so hkrati izpolnjeni pogoji iz prve oziroma druge alinee drugega odstavka 7. člena tega sklepa.

Če prosilec za vložitev zahteve za zamenjavo eurobankovcev pooblasti drugo osebo, je ta dolžna poleg zahtev iz tega sklepa priložiti še pisno pooblastilo zakonitega lastnika teh eurobankovcev in kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna identiteta slednjega.

7. člen

Poškodovani pristni eurobankovci, ki so zakonito plačilno sredstvo, se zamenjajo, ko so izpolnjeni pogoji iz tega sklepa:

 • ko je predloženega več kot 50 odstotkov eurobankovca ali
 • ko je predloženega 50 odstotkov ali manj eurobankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči del eurobankovca uničen.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora prosilec izpolniti še naslednje pogoje:

 • v primeru dvoma, da je prosilec zakoniti lastnik eurobankovca, mora prosilec predložiti dokazilo o svoji identiteti in o tem, da je lastnik ali kako drugače pooblaščeni prosilec;
 • v primeru dvoma, da so eurobankovci pristni, mora prosilec predložiti dokazilo o svoji identiteti;
 • če je predloženi pristni eurobankovec popackan s črnilom, umazan, kontaminiran ali impregniran, je prosilec dolžan predložiti še pisno pojasnilo o vrsti madeža, umazanije ali impregnacije;
 • če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave in jih v zamenjavo predloži institucija oziroma gospodarski subjekt, mora ta predložiti še pisno izjavo o vzroku nevtralizacije, navedbo in značilnosti protiropne naprave, vrsti obarvanja in varnostni list uporabljene barve;
 • če so bili eurobankovci poškodovani zaradi sprožitve protiropne naprave, jih je treba predložiti v pakiranjih po 100 eurobankovcev, če količina predloženih eurobankovcev zadostuje za tako pakiranje;
 • če institucije oziroma gospodarski subjekti z eno ali več transakcijami predložijo v zamenjavo poškodovane pristne eurobankovce v vrednosti najmanj 5.000 EUR, morajo predložiti dokumentacijo o izvoru bankovcev in podatke o identiteti stranke ali dejanskega lastnika, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

8. člen

Ob prevzemu poškodovanih eurobankovcev Banka Slovenije izda prosilcu potrdilo o prevzemu.

Banka Slovenije lahko prejete poškodovane pristne eurobankovce označi tako, da je iz oznake razvidna vsaj opravilna številka vloge, če oceni, da je to potrebno za ugotavljanje zlorab v postopku zamenjave.

9. člen

Banka Slovenije zamenjavo eurobankovcev zavrne in eurobankovce zadrži, da se prepreči vrnitev takih eurobankovcev v obtok ali da se prosilcu prepreči, da bi jih predložil v zamenjavo drugi centralni banki, če ve ali ima zadosten razlog za sum, da so bili predloženi pristni eurobankovci namerno poškodovani, razen če prosilec dokaže, da je bil v dobri veri. Eurobankovci, ki so poškodovani v manjšem obsegu, na primer če vsebujejo komentarje, številke ali krajše stavke, se po tem sklepu praviloma ne štejejo za namerno poškodovane pristne eurobankovce.

Kadar Banka Slovenije ugotovi ali pridobi zadosten razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zavrne zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev ter jih s potrdilom o prejemu zadrži kot dokaz in predloži pristojnim organom za potrebe preiskave kaznivega dejanja. Če pristojni organi ne odločijo drugače, se lahko pristni eurobankovci po zaključku preiskave zamenjajo pod pogoji iz tega sklepa.

Kadar Banka Slovenije ugotovi ali pridobi zadosten razlog za sum, da so poškodovani pristni eurobankovci umazani tako, da predstavljajo nevarnost za zdravje in varnost, zamenja poškodovane pristne eurobankovce, če lahko prosilec predloži oceno pristojnih organov glede zdravja in varnosti.

10. člen

Banka Slovenije institucijam oziroma gospodarskim subjektom, ki imajo pri njej odprt račun, knjiži v dobro vrednost pristnih eurobankovcev, ki so jih naključno poškodovale protiropne naprave, na dan prejema teh bankovcev, če:

 • eurobankovci niso bili poškodovani zaradi dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti;
 • lahko takoj preveri, ali zahtevani znesek vsaj približno ustreza vrednosti predloženih eurobankovcev;
 • so predložene vse druge informacije iz četrte alineje drugega odstavka 7. člena tega sklepa, ki jih je zahtevala, ter IBAN številka institucije oziroma gospodarskega subjekta.

Vsaka po obdelavi odkrita razlika med vrednostjo naključno poškodovanih pristnih eurobankovcev, predloženih v zamenjavo, in zneskom, knjiženim v dobro pred obdelavo, se knjiži, odvisno od primera, bodisi v breme bodisi v dobro institucije oziroma gospodarskega subjekta, ki je predložil eurobankovce v zamenjavo.

 

III. NADOMESTILO ZA ZAMENJAVO

11. člen

Banka Slovenije institucijam oziroma gospodarskim subjektom zaračuna nadomestilo za zamenjavo eurobankovcev, ki veljajo za zakonito plačilno sredstvo, če so bili ti poškodovani zaradi sprožitve protiropne naprave, razen če se iz tega naslova zamenja manj kot 100 eurobankovcev. Nadomestilo se zaračuna za vse zamenjane eurobankovce in ne glede na to, ali so bili eurobankovci zamenjani v enaki vrednosti v katerem koli apoenu ali s knjiženjem vrednosti eurobankovcev v dobro računa prosilca oziroma zakonitega lastnika.

Nadomestilo se ne zaračuna za eurobankovce, poškodovane zaradi poskusa ali dejanskega ropa ali tatvine.

Višina nadomestila je določena v sklepu, ki določa tarifo za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije.

 

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev (Uradni list RS, št. 14/09). Postopki, začeti na podlagi Sklepa o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev (Uradni list RS, št. 14/09), se dokončajo po določbah tega sklepa.

 

Ljubljana, dne 30. julija 2019

Dr. Primož Dolenc
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

Ključne besede:
bankovec
bankovci
eurobankovec
eurobankovci

Zadnji članki iz rubrike:

25.7.2020 13:49:01:
Odpravljena prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah

25.7.2020 13:06:05:
Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

24.7.2020 10:33:05:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)

24.7.2020 10:22:58:
Mobilna aplikacija Moj SISBON omogoča vpogled v podatke o vaši zadolženosti kjerkoli in kadarkoli

22.7.2020 14:29:47:
Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP

Najnovejši članki:

13.8.2020 13:07:11:
Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

11.8.2020 13:47:44:
Delavcu je po dopustu odrejena karantena - kaj sedaj?

10.8.2020 16:21:00:
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2020

7.8.2020 16:13:54:
Vlada sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT