Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.7.2019 12:56:41

7.0 Dohodek iz delovnega razmerja: OPROSTITVE PRI PLAČEVANJU PRISPEVKOV

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

7.1 Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

V skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju. Pogoj za oprostitev plačila prispevkov je, da so ti delavci dopolnili 60 let starosti.

Do oprostitve prispevkov v višini 50 % pa so delodajalci upravičeni za zavarovance, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca v višini 50 % za zavarovanca, ki izpolnjuje starostni pogoj po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2, delodajalec uveljavlja, dokler je delavec pri delodajalcu zaposlen in dokler delavec ne dopolni 60 let starosti. Po tem obdobju pa je delodajalec zanj upravičen le do oprostitve plačila prispevka delodajalca v višini 30 %.

Če zavarovanec po 1. 7. 2013 sredi meseca izpolni starostni pogoj po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2 ali dopolni starost 60 let, velja olajšava za cel mesec, kot če bi zavarovanec izpolnil starostni pogoj ali dopolnil starost v začetku meseca (oprostitev se upošteva za celotno izplačilo plače in izplačila plače ni treba razdeliti na dva dela). Prav tako se pri prehodu iz 50 % oprostitve plačila prispevka delodajalca na 30 % oprostitev, ker je zavarovanec dopolnil starost 60 let sredi meseca, po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od izplačila plače za celotni mesec, v katerem je zavarovanec dopolnil 60 let, upošteva oprostitev plačila prispevka delodajalca v višini 30 %.

Če delavec izpolni starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2 in delodajalec uveljavi delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za tega delavca, lahko to delno oprostitev uveljavlja tudi, če zaradi spremembe zakonodaje (postopno višanje starostne meje za upokojitev) ob prehodu v novo koledarsko leto, delavec v začetku novega koledarskega leta ne izpolnjuje več pogojev za predčasno upokojitev. Ko delodajalec prvič uveljavi pravico do delne oprostitve plačila prispevkov delodajalcev za starejšega delavce, lahko to delno oprostitev prispevkov v skladu s 156. členom ZPIZ-2 obračunava še naprej, saj tabela iz 29. člena tega zakona, ki opredeljuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, opredeljuje le začetne starostne pogoje za presojo upravičenosti do delne oprostitve plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce.

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela - ZIUPTD v 3. členu določa, da se določba 156. člena ZPIZ-2 v obdobju veljavnosti ZIUPTD ne uporablja, kar pomeni, da delodajalci delne oprostitve plačila prispevkov po 156. členu ZPIZ-2 ne morejo uveljavljati ob izplačilu dohodka, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2019 (z novelo ZIUPTD-A je bila veljavnost tega zakona podaljšana za dve leti).

Vprašanje 11: Uveljavljanje oprostitve po ZIUPTD in upoštevanje 39. člena ZUTD

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela - ZIUPTD določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših (nad 55 let) brezposelnih oseb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. Spodbuda se uveljavlja v obliki oprostitve plačila vseh prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev. V primeru zaposlitve za nedoločen čas, delodajalec poleg oprostitve po ZIUPTD ne more hkrati uveljavljati tudi oprostitve po 39. členu Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), saj bi uveljavljanje obeh oprostitev pomenilo 2x oprostitev plačila prispevka za primer brezposelnosti. Glede na navedeno v REK obrazcu tudi ne označi uveljavljanja obeh oprostitev ampak zgolj ene (praviloma po ZIUPTD).

Delodajalec, ki izpolnjuje pogoje po ZIUPTD, oprostitev plačila prispevkov delodajalca od dohodkov iz delovnega razmerja delavcu, zaposlenemu pod pogoji iz ZIUPTD, uveljavlja ob obračunu prispevkov, ki ga opravi v REK-1 obrazcu, katerega predloži davčnemu organu ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja. Ne glede na obliko pogodbe o zaposlitvi, v primeru zaposlitve za določen čas, delodajalec na REK-1 obrazcu ne izpolni polja A020.

 

7.2 Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

Po določbi 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 delodajalci lahko uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca v višini 50 % za prvo leto zaposlenosti, za drugo leto pa v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju, in sicer to velja pri zaposlitvi delavcev, ki  niso dopolnili 26 let starosti, ali mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti. Delodajalci lahko to ugodnost uveljavljajo le, če gre za prvo zaposlitev tega delavca  za nedoločen čas in pod pogojem, da delavec ostane zaposlen najmanj dve leti.

Način vračila prispevkov je določen s Pravilnikom o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Delodajalci oprostitev uveljavljajo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 

7.3 Plačilo prispevka za zaposlovanje po 39. členu ZUTD-A

Prehodna določba 39. člena Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A je namenjena spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju delavcev za nedoločen čas in omejevanju zaposlovanja za določen čas, zato je za njeno uporabo v praksi pomembno zgolj dejstvo sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi (za nedoločen oziroma določen čas) po uveljavitvi ZUTD-A, t.j. od vključno 12. 4. 2013 dalje, pri tem pa ni pomembno, ali gre za prvo ali nadaljnjo sklenitev delovnega razmerja.

Z določbo 39. člena ZUTD-A se določa:

  • oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
  • obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Delodajalec je vsakokrat, ko z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, dodatno obremenjen s plačilom prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, ne glede na to, ali gre za prvo sklenitev delovnega razmerja ali za ponovno sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Navedeno določilo se uporablja v vseh primerih sklepanja pogodb za določen čas, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi vključitve brezposelne osebe v program javnega dela po deseti alineji prvega odstavka 54. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1.

Delodajalec je oproščen plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, ko z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ne glede na to, ali gre za prvo sklenitev delovnega razmerja ali ne. To pomeni, da če je imel delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas in po uveljavitvi ZUTD-A sklene z istim delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se upošteva oprostitev plačila prispevka delodajalca za primer brezposelnosti za dobo dveh let.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pri istem delodajalcu, je treba izključiti uporabo določbe prvega odstavka 39. člena ZUTD-A saj gre v takšni situaciji za določeno kontinuiteto delovnega razmerja, ki ne zagotavlja doseganja opisanega namena te določbe, t.j. spodbujanja zaposlovanja za nedoločen čas.

Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je treba v primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo za določen in sredi meseca sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (po razdelitvi obdobja zaposlitve na določen in nedoločen čas) v prvi polovici meseca višino prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti obračunati v petkratnem znesku, v drugem delu meseca (ko bo delavec že zaposlen za nedoločen čas) pa delodajalca plačila prispevka oprostiti. V skladu s pojasnilom navedenega ministrstva mora delodajalec v primerih, ko se pogodba o zaposlitvi spremeni tekom meseca, pripraviti ločen obračun prispevka za primer brezposelnosti za obdobje pred sklenitvijo nove pogodbe in ločeno za obdobje po sklenitvi nove pogodbe. Navedeno hkrati pomeni, da mora delodajalec za ta mesec oddati 2 ločena obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazca, in sicer ločeno za obdobje pred sklenitvijo in ločeno za obdobje po sklenitvi nove pogodbe.

 

7.4 Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za osebe starejše od 55 let

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela - ZIUPTD določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2019 (podaljšanje veljavnosti ZIUPTD, objavljeno v Ur. listu RS, št. 75/17) sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za določen ali nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za prispevke).

Do oprostitve plačila prispevkov delodajalca je upravičen delodajalec, ki:

  • zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
  • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
  • je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.

ZIUPTD v tretjem odstavku 2. člena so določene primerljive spodbude po drugih zakonih, ki niso združljive s spodbudo za zaposlovanje, določeno v prvem odstavku tega člena.

Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti delodajalec - izvajalec javnega dela, za zaposlitev brezposelne osebe spodbude po ZIUPTD ne more uveljaviti. Pri zaposlitvi v okviru javnih del je obveznost za sklenitev posebne pogodbe o zaposlitvi določena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1, posebnosti pa v Zakonu o urejanju trga dela – ZUTD, ki v drugem odstavku 50. člena določa, da je lahko dolgotrajno brezposelna oseba vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdalj za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Glavni razlog, ki narekuje smiselnost dopustitve takšne izjeme je v dejstvu, da brezposelne osebe, ki se vključi v program javnega dela, na tej podlagi v nobenem primeru ni mogoče zaposliti na sistemiziranem delovnem mestu (ostale zaposlitve, ki se v skladu s 54. členom ZDR-1 izjemoma lahko sklenejo določen čas, se realizirajo na sistemiziranih delovnih mestih), na tej podlagi pa se delavec v javnih delih ne vključi v organiziran delovni proces delodajalca.

Osnovni namen ZIUPTD je v spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb, starejših od 55 let, medtem, ko iz same narave in sistemske urejenosti javnih del izhaja, da izvajalci javnih del spodbud za zaposlovanje ne potrebujejo; zaposlitev na tej podlagi je sofinancirana s strani države in ob upoštevanju opisanih sistemskih značilnostih javnih del ter posebnosti zaposlitve, ki se realizira na nesistemiziranem delovnem mestu izven delovnega procesa pri delodajalcu, ne more biti hkrati še predmet ukrepa spodbujanja zaposlovanja v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca po ZIUPTD.

MDDSZ tudi pojasnjuje, da v primeru zaposlitve po 147. člen ZDR-1 ni izpolnjen pogoj za uveljavljanje spodbude. Navedena določba ZDR-1 določa, da sme delavec, ki dela polni delovni čas, izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.

Glede na to, da ZIUPTD kot pogoj za uveljavljanje spodbude določa zaposlitev brezposelne osebe, starejše od 55 let, iz citirane ureditve v ZDR-1 pa izhaja, da lahko pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja dopolnilnega dela sklene zgolj delavec, ki je že zaposlen pri drugem delodajalcu, in le po predhodnem soglasju le-tega, delodajalci v primerih sklepanja pogodb o zaposlitvi za opravljanje dopolnilnega dela do uveljavljanja spodbude po ZIUPTD ne morejo biti upravičeni saj ne gre za zaposlitev brezposelne, ampak že zaposlene osebe.

Delodajalec, ki izpolnjuje pogoje po ZIUPTD, oprostitev plačila prispevkov delodajalca od dohodkov iz delovnega razmerja delavcu, zaposlenemu pod pogoji iz ZIUPTD, uveljavlja ob obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga opravi v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1 obrazcu), katerega predloži davčnemu organu ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja.

Vir: www.fu.gov.si

Ključne besede:
dohodek iz delovnega razmerja

Zadnji članki iz rubrike:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

3.4.2023 13:53:48:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

6.3.2023 12:36:48:
Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2022 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost

Najnovejši članki:

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress