Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 27.5.2019 20:55:17

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

Rubrika: Zakonodajaprint Natisni

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

1. člen 

(uvodna določba) 

Ta uredba določa vsebino prijave in način vložitve prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), način določitve matične številke in enotnega identifikatorja enotam poslovnega registra, način določitve šifre glavne dejavnosti in šifre institucionalnega sektorja enotam poslovnega registra ter način in pogoje uporabe ter posredovanja podatkov iz poslovnega registra.

2. člen 

(vodenje in vzdrževanje podatkov) 

Upravljavec registra v poslovnem registru vodi in vzdržuje naslednje podatke iz 8. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):

 • podatke, ki jih kot obvezne za posamezno pravno organizacijsko obliko enote poslovnega registra določajo predpisi, na podlagi katerih se enota poslovnega registra registrira v poslovnem registru ali v primarnem registru ali uradni evidenci ali s katerimi ali na podlagi katerih se enota poslovnega registra ustanovi,
 • podatke, ki jih upravljavec registra določi ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register,
 • podatke, ki se vodijo za vse enote poslovnega registra, in
 • podatke iz tridesete alineje prvega odstavka 8. člena ZPRS-1, če jih poslovni subjekt navede v prijavi.

3. člen 

(prijava) 

(1) Za vpis enote poslovnega registra v poslovni register, vpis sprememb podatkov o enoti poslovnega registra v poslovni register in izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra poslovni subjekt vloži prijavo. Prejšnji stavek se ne uporablja za subjekte vpisa v sodni register, ki se v poslovni register vpišejo v skladu z zakonom, ki ureja sodni register.

(2) Prijava vsebuje podatke, ki se vodijo in vzdržujejo v poslovnem registru, in druge podatke, ki so potrebni za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra. Prijavi so priložene listine, ki jih določa zakon ali drug predpis in ta uredba.

(3) V prijavi se označi namen vložitve prijave (vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register ali izbris iz poslovnega registra).

(4) V prijavi za vpis sprememb podatkov v poslovni register se poleg matične številke, firme ali imena in sedeža ter datuma vložitve prijave navedejo tudi podatki, ki se spreminjajo.

(5) V prijavi za izbris iz poslovnega registra se navede matična številka, firma ali ime, sedež in datum vložitve prijave.

(6) Poslovni subjekt vloži prijavo v papirni ali elektronski obliki. Prijava mora biti podpisana z lastnoročnim ali elektronskim podpisom zastopnika poslovnega subjekta. Prijava v elektronski obliki se vloži z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije. Če so izpolnjeni ustrezni tehnični pogoji, se lahko prijava v elektronski obliki vloži tudi neposredno prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.

(7) Vzorci obrazcev za prijavo so objavljeni na spletni strani upravljavca registra.

4. člen 

(prijava samostojnega podjetnika posameznika) 

(1) Za vpis samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in dela podjetnika v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra podjetnik vloži prijavo neposredno prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom ali na točki za podporo poslovnim subjektom ali pošlje prijavo točki za podporo poslovnim subjektom po pošti.

(2) Če podjetnik pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen.

(3) V prijavi za vpis v poslovni register podjetnik navede podatke iz drugega odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS).

(4) V prijavi za vpis sprememb podatkov v poslovni register podjetnik navede podatke iz četrtega odstavka prejšnjega člena in predlagani datum vpisa sprememb podatkov, ki je poznejši od datuma vložitve prijave in ni daljši od enega meseca od dne vložitve prijave. Sprememba podatkov je tudi vpis novega dela podjetnika v poslovni register, vpis sprememb podatkov o delu podjetnika v poslovni register in izbris delov podjetnika iz poslovnega registra.

(5) V prijavi za izbris iz poslovnega registra podjetnik navede podatke iz petega odstavka prejšnjega člena in predlagani datum izbrisa. Prijavo lahko vloži največ en mesec in najmanj tri dni pred predlaganim datumom izbrisa.

5. člen 

(prijava drugih enot poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ) 

(1) Sobodajalec vloži prijavo za vpis sobodajalca in dela sobodajalca v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra na obrazcu, ki je določen v prilogi Pravilnika o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07). Sprememba podatkov je tudi vpis novega dela sobodajalca v poslovni register, vpis sprememb podatkov o delu sobodajalca v poslovni register in izbris delov sobodajalca iz poslovnega registra.

(2) Druge enote poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ, vložijo prijavo za vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra v skladu s 3. členom te uredbe, če ni s predpisi, ki določajo njihov vpis v poslovni register, določeno drugače.

6. člen 

(prijava enot poslovnega registra, ki se registrirajo pri drugem registrskem organu) 

(1) Za vpis enote poslovnega registra, ki se registrira pri drugem registrskem organu in ni subjekt vpisa v sodni register, v poslovni register poslovni subjekt vloži prijavo za vpis v poslovni register, ki ji priloži akt o vpisu enote poslovnega registra v primarni register ali uradno evidenco, najkasneje v 15 dneh po registraciji. V prijavi za vpis v poslovni register navede matično številko, firmo ali ime, sedež, datum vložitve prijave ter podatke, ki niso razvidni iz akta o vpisu v primarni register ali uradno evidenco.

(2) Prijava za vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra se vloži v 15 dneh po nastanku spremembe v skladu s 3. členom te uredbe.

7. člen 

(prijava enot poslovnega registra, ki se ustanovijo z zakonom ali na podlagi zakona ali drugega predpisa) 

(1) Za vpis enote poslovnega registra, ki se ustanovi z zakonom ali na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu, v poslovni register poslovni subjekt vloži prijavo za vpis v poslovni register, ki ji priloži listine, ki jih določa zakon ali drug predpis, najpozneje v 15 dneh po ustanovitvi. V prijavi za vpis v poslovni register navede firmo ali ime, sedež, datum vložitve prijave ter podatke, ki niso razvidni iz zakona ali drugega predpisa in priloženih listin.

(2) Prijava za vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra se vloži v 15 dneh po nastanku spremembe v skladu s 3. členom te uredbe.

8. člen 

(prijava drugih delov poslovnih subjektov v poslovni register) 

Za vpis drugih delov poslovnih subjektov iz 6. in 7. člena te uredbe in subjektov vpisa v sodni register v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra se vloži prijava v skladu s 3. členom te uredbe.

9. člen 

(vpis sprememb podatkov v poslovni register ali izbris iz poslovnega registra po uradni dolžnosti) 

Na podlagi podatkov, ki jih upravljavec registra prejme od drugega registrskega organa o enotah poslovnega registra iz 6. člena te uredbe, upravljavec registra vpiše spremembe podatkov v poslovni register ali izbriše enoto poslovnega registra iz poslovnega registra po uradni dolžnosti.

10. člen 

(sestava matične številke) 

(1) Matična številka je sestavljena iz desetih črkovno- številčnih znakov, pri čemer zadnja tri mesta določajo del poslovnega subjekta.

(2) Sestava matične številke je naslednja:

 • za poslovne subjekte je sestavljena iz šestmestne zaporedne številke, na sedmem mestu je kontrolna številka, na zadnjih treh mestih so ničle;
 • za dele poslovnih subjektov je sestavljena iz sedemmestne številke poslovnega subjekta iz prejšnje alineje in trimestne zaporedne številke dela poslovnega subjekta; če je delov poslovnega subjekta več kot 999, se trimestna zaporedna številka določi s črko na osmem mestu in zaporedno številko na zadnjih dveh mestih;
 • za glavno podružnico tujega poslovnega subjekta ima enako sestavo kot za poslovni subjekt; za druge podružnice istega tujega poslovnega subjekta ima enako sestavo kot za dele poslovnih subjektov. Izraz »glavna podružnica tujega poslovnega subjekta« iz prejšnjega stavka ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

11. člen 

(izračun kontrolne številke matične številke) 

(1) Kontrolna številka matične številke poslovnih subjektov se izračuna po modulu 11.

(2) Postopek za izračun kontrolne številke je naslednji:

 • posamezna številka osnovne številke se pomnoži s konstantnimi ponderji 7, 6, 5, 4, 3, 2 v smeri od leve proti desni;
 • zmnožki se seštejejo;
 • seštevek se deli z 11;
 • ostanek deljenja se odšteje od številke 11, razlika odštevanja je kontrolna številka.

(3) Če je ostanek deljenja 1 (ena), je kontrolna številka 0 (nič). Če je ostanek deljenja 0 (nič), se ta številka izloči iz niza zaporednih številk za določanje matične številke.

12. člen 

(sestava in uporaba enotnega identifikatorja) 

(1) Enotni identifikator za prejemanje in posredovanje podatkov in listin ter objavo javnih podatkov in listin prek sistema povezovanja poslovnih registrov sestavljajo predpona SIPRS, pika in matična številka (SIPRS.nnnnnnnnnn).

(2) Enotni identifikator se uporablja le za prejemanje in posredovanje podatkov in listin ter objavo javnih podatkov in listin prek sistema povezovanja poslovnih registrov.

13. člen 

(glavna dejavnost) 

(1) Glavna dejavnost poslovnega subjekta je lahko le ena od registriranih dejavnosti poslovnega subjekta ali dejavnost, določena z zakonom ali drugim predpisom, s katerim ali na podlagi katerega je poslovni subjekt ustanovljen, ali z aktom o ustanovitvi.

(2) Glavna dejavnost enote poslovnega registra je dejavnost, s katero enota poslovnega registra ustvarja ali bo ustvarjala pretežni del dodane vrednosti. Če podatka o dodani vrednosti ni ali ga ni mogoče določiti, se namesto tega upošteva dejavnost, ki ustvarja ali bo ustvarjala največji prihodek ali zaposluje ali bo zaposlovala največje število oseb. Pri določitvi glavne dejavnosti se ne preverjajo pogoji za opravljanje dejavnosti, določeni s predpisi.

(3) Glavna dejavnost dela poslovnega subjekta je lahko le ena od registriranih dejavnosti poslovnega subjekta.

(4) Upravljavec registra razvršča vse enote poslovnega registra v najnižjo možno raven v skladu s predpisano klasifikacijo dejavnosti.

14. člen 

(določitev šifre glavne dejavnosti) 

Upravljavec registra ob prvem vpisu enoti poslovnega registra določi šifro glavne dejavnosti na podlagi predloga, navedenega v prijavi. Enota poslovnega registra oblikuje predlog za določitev glavne dejavnosti v skladu s prejšnjim členom.

15. člen 

(sprememba šifre glavne dejavnosti) 

(1) Če nastane sprememba pri proizvodih, storitvah ali namenu ustanovitve enote poslovnega registra, ki vpliva na njeno glavno dejavnost, poslovni subjekt upravljavcu registra predlaga spremembo glavne dejavnosti. Upravljavec registra na podlagi novih podatkov enoti poslovnega registra znova določi šifro glavne dejavnosti v skladu s prejšnjim členom.

(2) Če upravljavec registra ugotovi, da podatek o glavni dejavnosti enote poslovnega registra ne ustreza dejanskemu stanju, poslovni subjekt pozove, da uskladi podatke v poslovnem registru z dejanskim stanjem.

16. člen 

(določitev šifre institucionalnega sektorja) 

(1) Upravljavec registra na podlagi podatkov iz prijave enoti poslovnega registra določi šifro institucionalnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: SKIS).

(2) Če se enota poslovnega registra ne strinja s SKIS, ki jo določi upravljavec registra, lahko upravljavcu registra predlaga drugačno razvrstitev.

(3) Upravljavec registra na podlagi utemeljenega predloga iz prejšnjega odstavka enoti poslovnega registra znova določi SKIS. Če upravljavec registra oceni, da predlog ni utemeljen, ga pošlje Komisiji za reševanje spornih primerov razvrščanja enot poslovnega registra po SKIS (v nadaljnjem besedilu: komisija za SKIS) pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Na podlagi mnenja komisije za SKIS lahko Statistični urad Republike Slovenije upravljavcu registra pošlje zahtevo za spremembo SKIS.

(4) Če Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da določitev SKIS enoti poslovnega registra ni bila pravilna ali ne ustreza dejanskemu stanju, lahko od upravljavca registra zahteva, da znova opravi razvrstitev.

17. člen 

(pogoji in način uporabe in posredovanja podatkov iz poslovnega registra) 

(1) Z državnimi organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZPRS-1 povezujejo s poslovnim registrom zaradi vodenja svojih zbirk podatkov, sklene upravljavec registra pisne dogovore o načinu prevzemanja podatkov iz 8. člena ZPRS-1 o enotah poslovnega registra.

(2) Uradni izpis javnih podatkov iz tretjega odstavka 22. člena ZPRS-1 je brezplačen.

(3) Upravljavec registra omogoča izbor javnih podatkov o enotah poslovnega registra v skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZPRS-1 v ožji ali širši strukturi z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi spremembami podatkov. Javne podatke zagotavlja na podlagi vloge uporabnika in v vlogi navedenih kriterijih.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

18. člen 

Prijava za vpis v poslovni register, ki je bila vložena pred začetkom veljavnosti te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06).

19. člen 

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06).

20. člen 

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00726-5/2019
Ljubljana, dne 9. maja 2019
EVA 2017-2130-0025

Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec
podpredsednik

Ključne besede:
poslovni register
poslovni register Slovenije

Zadnji članki iz rubrike:

15.4.2021 15:20:12:
Uredba o embalaži in odpadni embalaži

12.10.2020 15:10:27:
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

17.6.2019 16:16:41:
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb

15.4.2019 14:04:03:
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)

15.4.2019 13:36:07:
Kaj določa novi Zakon o poslovni skrivnosti?

Najnovejši članki:

16.4.2021 10:54:25:
Začasno čakanje na delo po novem do konca maja 2021

16.4.2021 10:51:17:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za marec

15.4.2021 15:25:20:
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

15.4.2021 15:12:31:
Pokojninska osnova, osnova za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, vdovska pokojnina

15.4.2021 10:59:54:
Dohodnina od dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT