Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Arhiv: Obdavčitev avtorskih honorarjev do 30.6. 2008

Kazalo

Arhiv: Obdavčitev avtorskih honorarjev do 30.6. 2008

2.1 Avtorski honorar kot dohodek iz delovnega razmerja

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah posebej v 101. členu ureja tudi avtorsko delo iz delovnega razmerja. Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca, se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni s pogodbo drugače določeno. Po preteku desetletnega roka pripadejo pravice iz avtorskega dela delojemalcu, s tem da delodajalec lahko zahteva njihov ponovni izključni prenos proti plačilu primernega nadomestila.

Kadar računalniški program ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca ali pa ga ustvari avtor po avtorski pogodbi o naročilu, se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem programu izključno in neomejeno prenesene na delodajalca ali naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno.

Želeli bi poudariti, da se po določbah Zakona o dohodnini kot dohodek iz delovnega razmerja ne šteje samo dohodek, prejet na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem po določbah Zakona o delovnih razmerjih , ampak tudi druge vrste dohodkov, ki jih zakon (nekatere) tudi taksativno našteva. Med njimi so tudi dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov (3. točka 2. odstavka 37. člena).

To pomeni, da se v primeru, ko delodajalec poleg sklenjene pogodbe o zaposlitvi sklene s svojim delojemalcem še avtorsko pogodbo o naročilu dela, honorar po avtorski pogodbi vedno šteje kot dohodek iz delovnega razmerja. Zato se tudi obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja.

Kot določa Zakon o dohodnini , se akontacija dohodnine za dohodek iz delovnega razmerja izračuna tako, da se za posamični dohodek uporabi stopnje dohodnine iz mesečne lestvice za izračun akontacije dohodnine (stopnje so 16 %, 27 % in 41 %). Akontacija dohodnine se plača hkrati z izplačilom dohodka na podračun obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov št. 01100-8441224825, referenca (sklic) pa je 19 XXXXXXXX (davčna številka izplačevalca)-05983. Davčni upravi se predloži obrazec REK-1.

Če je avtorski honorar izplačan skupaj s plačo, se prišteje k plači in akontacija dohodnine od vsote obeh dohodkov se izračuna z uporabo mesečne lestvice. Pri tem se ne upoštevajo nikakršni normirani stroški. Če pa se avtorski honorar izplača avtorju posebej (ne hkrati s plačo), se izvrši poračun že plačane akontacije dohodnine za ta mesec ob izplačilu zadnjega od obeh dohodkov (plače ali honorarja) na enak način, kot če bi plačo in honorar izplačali hkrati. V obeh primerih se olajšave, ki po Zakonu o dohodnini pripadajo posamezniku, upoštevajo le v enkratnem znesku.

Želeli bi opozoriti tudi na dejstvo, da se prispevki za socialno varnost od avtorskih honorarjev ne plačujejo. Po določbah Zakona o prispevkih za socialno varnost (UL RS, št. 5/96) zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela, kot tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom. Zakon o prispevkih za socialno varnost ne določa, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od avtorskih honorarjev.