Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI V PRIMERU ODSOTNOSTI DELAVCA Z DELA

Dopustnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Ko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka, gre za izredno odpoved. Taka odpoved pogodbe o zaposlitvi je dopustna samo v taksativno naštetih zakonskih razlogih in učinkuje takoj.

V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni odpovednega roka, delavec ni upravičen do odpravnine ter nima pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 

Glede na določila 3. alineje 1. odstavka  in 2. odstavka 111. člena ZDR, če delavec najmanj 5 dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi moral to storiti,  bo delavcu prenehala pogodba o zaposlitvi s prvim dnem neupravičene odsotnosti z dela, če se ne bo vrnil na delo do vročitve izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Če pa se  delavec vrne na delo, mu bo pogodba o zaposlitvi prenehala naslednji dan po vročitvi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Razlogi za izredno odpoved na strani delavca

Izmed taksativno naštetih razlogov, ki so podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je v 3. alineji 1. odstavka 111. člena ZDR določen tudi razlog:

  • če delavec najmanj pet delovnih dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti.

Za to vrsto izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je specifično, kdaj nastopi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Datum nastopa odpovedi je odvisen od tega, ali se delavec vrne na delo do vročitve izredne odpovedi ali ne.

Roki za podajo izredne odpovedi

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v 6 mesecih od nastanka razloga.

Postopek pred izredno odpovedjo

ZDR v 83. členu določa, da mora delodajalec pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči (v primeru, da delavec to izrecno odkloni ali če se neopravičeno ne odzove vabilu na zagovor).

Vabilo na zagovor
V pisnem vabilu na zagovor mora biti naveden obrazložen razlog, zaradi katerega delodajalec namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi, ter datum, ura in kraj zagovora (3. odstavek 83. člena ZDR).
Vabilo na zagovor mora delodajalec delavcu vročiti v  skladu s 87. členom ZDR, in sicer:

  • osebno,
  • v prostorih delodajalca,
  • na naslov, določen v pogodbi o zaposlitvi, oziroma naknadno sporočen naslov.

Vročanje se opravi po pravilih pravdnega postopka, razen če gre za tujca, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in se sporočilo objavi na oglasnem mestu delodajalca in po 8 dneh se šteje za vročeno.

 

  • Vzorec: Pisno vabilo na zagovor pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi


Delodajalec: NAZIV
                     NASLOV
                     POŠTA

Datum:

Na podlagi 2. odstavka 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/2002 in 103/2007)  podajamo naslednje


VABILO NA ZAGOVOR PRED IZREDNO ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA

 

Delavca  (IME IN PRIIMEK), EMŠO:_________, stanujočega na naslovu __________, zaposlenega na  delovnem mestu________, vabimo na zagovor zaradi možnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene dne:________, na podlagi 3. alineje 1. odstavka 111. člena ZDR, ker je neopravičeno izostal z dela od dne ___ do dne ___ (najmanj 5 dni zaporedoma), do sedaj ni opravičil svoje odsotnosti, čeprav je bil dolžan to storiti, in se do sedaj ni vrnil na delo (alt. se je dne __ vrnil na delo).

OPIS KRŠITVE

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi Vam bo v smislu 83. člena Zakona o delovnih razmerjih omogočen zagovor.

Delavec lahko poda svoj zagovor  dne ____ ob ____ uri,  v pisarni
direktorja (ali drugje).

Delavec ima pravico do zagovornika.

Delavec lahko odkloni sodelovanje pri zaslišanju in se tudi ne odzove povabilu na
zagovor.

Delavec lahko poda zahtevo, da naj delodajalec o nameravani izredni odpovedi obvesti sindikat, katerega član je.

Delodajalec:


Delavec prejel dne:

 


Pisno obvestilo sindikatu

V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pisno zahtevo delavca delodajalec dolžan o postopku izredne odpovedi obvestiti  sindikat, katerega član je delavec. Sindikat lahko poda pisno in obrazloženo mnenje v osmih dneh, če ga ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje.

 

  • Vzorec:  Zahteva delavca za pisno obvestilo sindikatu


Delavec: IME IN PRIIMEK
             NASLOV 
             POŠTA

Datum:

Delodajalec: NAZIV
                   NASLOV                    
                   POŠTA


ZADEVA:  Zahteva za obvestilo sindikata


Podpisani delavec ______ sem dne ____ prejel vabilo na zagovor pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.

Zahtevam, da v skladu s 84. členom ZDR o tem obvestite tudi sindikat ……………, na naslovu…………….., katerega član sem.

Delavec:

 

  • Vzorec:  Pisno obvestilo sindikatu


Delodajalec: NAZIV
                   NASLOV                    
                   POŠTA

Datum:

Sindikat: NAZIV
              NASLOV
              POŠTA


ZADEVA:  Obvestilo sindikata


Na podlagi 84. člena ZDR in na zahtevo delavca___________, stanujočega na naslovu ___________, zaposlenega na delovnem mestu oz. vrsti dela _____________ z dne ______, ki je vaš član, vas obveščamo, da  smo zoper delavca uvedli postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi .

Delavcu smo poslali vabilo na zagovor dne ____ v skladu z 83. členom ZDR, katerega vam posredujemo.

V skladu z ZDR lahko v osmih dneh podate svoje pisno in obrazloženo mnenje, če odpovedi nasprotujete ali ne, če mnenja ne podate, bomo šteli, da odpovedi ne nasprotujete.

 

Delodajalec:

Priloga: vabilo na zagovor z dne ____.


Zapisnik o zagovoru

Zapisnik o zagovoru delavca mora vsebovati kraj, uro, datum zagovora, vse prisotne, navedbe delavca  ter njihove podpise.

   

  • Vzorec:  Zapisnik o zagovoru delavca


ZAPISNIK

o zagovoru zaradi kršitve delovnih obveznosti delavca IME IN PRIIMEK, NASLOV, ki se je opravljal  dne  _____ ob ____ uri v navzočnosti direktorja IME IN PRIIMEK in zapisnikarja IME IN PRIIMEK.

Delavcu se navede, česa je obdolžen po pisnem vabilu z dne ____, preberejo se vse listine.

Pristopi delavec IME IN PRIIMEK, NASLOV, zaposlen na delovnem mestu NAZIV DELOVNEGA MESTA, poučen o tem, da ima pravico do odvetnika, da se brani in navaja dokaze, ki bi ga razbremenili, da lahko tudi zavrača zagovor, da ima pravico zastavljati pričam vprašanja, na kar v svoj zagovor izpove:

Pristopi priča IME IN PRIIMEK, NASLOV, zaposlena na delovnem mestu NAZIV DELOVNEGA MESTA, opozorjena, da je dolžna govoriti resnico in da je  krivo pričanje kaznivo, ki pove:

Delavec je priči zastavil naslednje vprašanje:

Priča na zastavljeno vprašanje izpove:

Delavec potrjuje, da je zapisnik prebral, kar potrjuje s svojim podpisom, ter izjavi, da nima nanj nobenih pripomb.
Alt. delavec potrjuje, da je zapisnik prebral, kar potrjuje s svojim podpisom, zoper zapisnik navaja naslednje pripombe:

Priča je zapisnik prebrala, nanj nima (ima) pripombe.

Delavec (ne) zahteva, da se mu zagotovi prepis zapisnika.

Zaslišanje se je končalo ob ___ uri.

Direktor:

Zapisnikar:

Delavec:

 

  • Vzorec:  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (delavec se ne vrne na delo)


Na podlagi 110.  člena,  3. alineje 1. odstavka in 2. odstavka 111. člena ter v skladu z 2. odstavkom 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/2002 in 103/2007, v nadaljevanju ZDR)  podajamo naslednjo


IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI


Delavcu  IME IN PRIIMEK, EMŠO:­­­­­­­­­­­­­­­­__________, stanujočemu na  naslovu ____________, zaposlenemu  za nedoločen čas na delovnem mestu  ___________, kar je razvidno iz pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena dne ______,  podajamo izredno  odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker je  huje kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja po  3. alineji 1. odstavka ter 2. odstavka 111. člena ZDR.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi začne teči naslednji dan po vročitvi izredne odpovedi.
Delavcu preneha pogodba o zaposlitvi s prvim dnem neupravičene odsotnosti z dela, to je dne ________, ker se delavec do vročitve izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni vrnil na delo.


Obrazložitev

OPIS KRŠITVE

Ker so se v postopku izredne odpovedi delavcu dokazale hude kršitve iz delovnega razmerja,  ob upoštevanju vseh okoliščin z delavcem ni mogoče več nadaljevati  delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. 


Delavec nima pravice do odpovednega roka in do odpravnine, kot tudi ni upravičen do uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, vendar se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb v 30 dneh po odpovedi  pogodbe o zaposlitvi na Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Pravni pouk: Delavec ima pravico do sodnega varstva v roku 30 dni od dneva 
                   vročitve odpovedi pogodbe  o zaposlitvi pred pristojnim  
                   delovnim  sodiščem.

Delodajalec:

Delavec prejel dne:

 

  • Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (delavec se  vrne na delo)

Na podlagi 110. člena  3. alineje 1. odstavka  111.  člena ter v skladu z 2. odstavkom 83. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 42/2002 in 103/2007, v nadaljevanju ZDR)  podajamo naslednjo


IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI


Delavcu  IME IN PRIIMEK, EMŠO:­­­­­­­­­­­­­­­­__________, stanujočemu na  naslovu ____________, zaposlenemu  za nedoločen čas na delovnem mestu ___________, kar je razvidno iz pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena dne ______,  podajamo izredno  odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker je  huje kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja po  3. alineji 1. odstavka 111. člena ZDR.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi začne teči naslednji dan po vročitvi izredne odpovedi.
Delavcu preneha pogodba o zaposlitvi  z dnem vročitve odpovedi.

Obrazložitev

OPIS KRŠITVE

Ker so se v postopku izredne odpovedi delavcu dokazale hude kršitve iz delovnega razmerja,  ob upoštevanju vseh okoliščin z delavcem ni mogoče več nadaljevati  delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. 

Delavec nima pravice do odpovednega roka in do odpravnine, kot tudi ni upravičen do uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, vendar se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb v 30 dneh po odpovedi  pogodbe o zaposlitvi na Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Pravni pouk: Delavec ima pravico do sodnega varstva v roku 30 dni od dneva 
                   vročitve odpovedi pogodbe  o zaposlitvi pred pristojnim  
                   delovnim  sodiščem.

Delodajalec:

Delavec prejel dne:
 

Kazalo | Vzorec: Potrdilo o izročitvi delovne knjižice delavcu | IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI V PRIMERU ODSOTNOSTI DELAVCA Z DELA