Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

9 ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ, Uradni list RS, št. 112/21) – NADOMESTILA PLAČ DELAVCEM ZARADI KARANTENE IN VIŠJE SILE - od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Nadomestila plač in povračila zaradi navedenih zakonov so bila prej urejena v interventnih zakonih (PKP). Napotujemo vas tudi na poglavja 5.4. in 5.5.. Od 15.7.2021 pa velja ZNUPZ, ki ureja nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Iz ukrepov so izvzeti naslednji delodajalci:

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 13. marec 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v RS.

Ostali delodajalci lahko uveljavljajo pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca - v celoti, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej. Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavca, ki je bil v karanteni na domu.

Velja, da ima » prednost« pred karanteno druga oblika upravičene odsotnosti z dela kot npr. dopust, bolniška, starševsko varstvo ipd. V času karantene in/ali višje sile lahko delavec koristi dopust in prejme nadomestilo plače kot mu pripada iz tega naslova, torej 100 %. V primerih skrajšanega delovnega časa iz naslova starševskega varstva, pokojninske ali zdravstvene zakonodaje, se nadomestilo plače zaradi karantene izplačuje v sorazmernem delu. V primeru, da je v obdobju karantene praznik, se obračuna nadomestilo za karanteno, saj ZRSZ povrne nadomestila tudi za obdobje praznikov, če bi moral delavec na ta dan delati.

Do nadomestila, ki ne sme biti manjše od minimalne plače (1.024,24 EUR), je upravičen:

  • delavec, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je upravičen do nadomestila plače po ZNUPZ za čas trajanja karantene – 80 % ali 100 % osnove.
  • delavec, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje mej), dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost -80 % osnove.

Delavec, ki je v karanteni na domu, mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih za karanteno na domu. Delavec, ki je bil v karanteni na domu, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema dokazila o napotitvi v karanteno na domu to posredovati delodajalcu.

Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

 

Višja sila – varstvo otrok

Nadomestilo za plačo pripada delavcu:

  • enemu od staršev ali
  • osebi, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali
  • skrbniku,

ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, in ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu. Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

 

Višina nadomestila – višja sila (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza ali zaprtje mej)

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). Skladno s tem ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odst. 137. člena ZDR-1 (enaka osnova kot za letni dopust ipd.).

Nadomestilo plače, določeno v skladu s prejšnjim odstavkom, ne sme biti nižje od minimalne plače v RS, ki je za leto 2021 določena v višini 1.024,24 EUR.

 

Višina nadomestila v primeru karantene delavca

Pravica do nadomestila plače se priznava v različnih višinah, in sicer glede na razlog, zaradi katerega je prišlo do odreditve karantene. Razlog za odreditev karantene mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene.

a) Nadomestilo plače po ZDR-1 – začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga - 80 % osnove. Osnova se izračuna po 7. odstavku 137. člena ZDR-1[42]:

  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca

b) Nadomestilo plače je enako plači, ki bi jo prejel, če bi delal (100 %).

  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in mu je bila zaradi tega odrejena karantena

 

Uveljavljanje pravice do povračila izplačanih nadomestil plače

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ v 8 dneh od uveljavitve tega zakona (do 22.7.2021 za nadomestila, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakona). Po uveljavitvi zakona pa velja, da morajo delodajalci predložiti vlogo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza ali zaprtja mej), najkasneje do 31. 12. 2021.

Več o tem: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo-nadomestila-karantena-visja-sila


[42] Delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Kazalo | 8.2 Začasni ukrepi na področju turizma - Pomoč za financiranje regresa za letni dopust 2021 | 9 ZAKON O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ, Uradni list RS, št. 112/21) – NADOMESTILA PLAČ DELAVCEM ZARADI KARANTENE IN VIŠJE SILE - od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 | PRILOGA 1: FURS Pogosta vprašanja FAQ FURS z dne 10. 12. 2020; posodobljeno 15. 3. 2021