Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7.3.1.2 Povečanje/Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (črka B / C v izkazu poslovnega izida – AOP 121 ali AOP 122)

Vpisujemo razliko med končnim in začetnim stanjem vrednosti zalog na kontih 60 in 63.

V rubriko B vpišemo, če je končno stanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje večje od začetnega stanja. To pomeni, da je v zalogah več stroškov, kot na začetku leta, zato moramo za znesek povečanja zalog povečati prihodke od prodaje.

V rubriko C vpišemo, če je končno stanje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje manjše od začetnega stanja. Znesek je vpisan s predznakom plus. (kasneje se v obrazcu ta znesek računsko odšteje od prihodkov iz poslovanja v rubriki F. kosmati donos od poslovanja). To pomeni, da je v zalogah manj stroškov, kot na začetku leta, zato moramo zmanjšati prihodke od prodaje.

Vrednost zalog ni v celoti nadomestljiva:

  • če so zaloge poškodovane,
  • če so v celoti ali delno zastarele ali
  • če se njihove prodajne cene znižajo.

Vrednost zalog tudi ni nadomestljiva,

  • če se povečajo ocenjeni stroški dokončanja ali
  • ocenjeni stroški v zvezi s prodajo.

Če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah, presega njihovo čisto iztržljivo vrednost, jo je treba odpisati do čiste iztržljive vrednosti.

Vrednost zalog je treba znižati pri vsaki postavki ali skupini podobnih postavk zalog posebej.
Zmanjšanje vrednosti zalog surovin, materiala in drobnega inventarja, zalog nedokončane proizvodnje, proizvodov in blaga obremenjuje poslovne odhodke – knjižimo jih v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov (konto 721) in v dobro zalog (konto 60 ali 63).

Končno stanje vrednosti zalog so v primeru oslabitve vrednosti zalog, zmanjšane za zneske oslabitev. To moramo pri ugotavljanju povečanja/zmanjšanja vrednosti zalog upoštevati – končnemu stanju zalog moramo oslabitve prišteti, da dobimo pravilno vrednost zalog pred oslabitvijo.

Kazalo | 7.3.1.1 Čisti prihodki od prodaje (črka A v izkazu poslovnega izida – AOP 110) | 7.3.1.2 Povečanje/Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (črka B / C v izkazu poslovnega izida – AOP 121 ali AOP 122) | 7.3.1.3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (črka Č v izkazu poslovnega izida – AOP 123)