Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7.3.1.1 Čisti prihodki od prodaje (črka A v izkazu poslovnega izida – AOP 110)

Prihodki od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga ali storitev. Prihodki od prodaje odražajo dobave pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitev kupcem, in sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to blago in storitve.

Razčlenjujejo se na:

  • prihodke od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter
  • prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala.

Prodajne vrednosti prodanega blaga in storitev zamenjujejo transakcijske cene, to so zneski pričakovanih nadomestil za dobavo oziroma opravitev storitev, ki pa niso nujno enake prodajnim cenam.

Iz sklenjenih pogodb s kupci izhajajo izvršitvene obveze. Izvršitvena obveza pomeni obljubo organizacije, da bo na kupca prenesla blago oz. storitev ali niz ločenega blaga oziroma storitev.

Ob sklenitvi pogodbe s kupcem, mora organizacija ločeno opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene obveze in tako pripoznati prihodke.

Prihodki se po novem pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojne izvršitvene obveze.

Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga in storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb[12].

Nadomestilo lahko vključuje fiksne zneske, variabilne zneske ali oboje,

Pri določanju transakcijske cene se upoštevajo učinki:

Variabilnega nadomestila (popusti, rabati, dobropisi, znižanja cene, spodbude, dodatki za uspešnost, pogodbenih kazni,…), ki se lahko razporedi na vse izvršitvene obveze v pogodbi ali samo na določene;

Obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi;

Nedenarnega nadomestila; in

Nadomestila, ki se plača kupcu[13].

Kadar pogodba vsebuje več izvršitvenih obvez, se transakcijska cena razporedi na vsako izvršitveno obvezo, in sicer v znesku nadomestila, za katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena pri prenosu blaga in /ali storitve. Transakcijska cena se na posamezne izvršitvene obveze razporedi sorazmerno glede na samostojne PC ločenega blaga in/ali storitev v pogodbi[14].

Organizacija pripozna prihodke, ko izpolni pogodbeno obvezo, torej izvršitveno obvezo, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno (obljubljeno) blago ali storitve, kar stori s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve. Blago in storitve pa so prenesene, ko ga kupec pridobi v obvladovanje, in sicer ko:      

pridobi pravico do odločanja o njegovi/njeni uporabi in

pridobi pravico do praktično vseh njegovih/njenih preostalih koristi : tudi sposobnost preprečevanja drugim, da usmerjajo uporabo blaga ali storitev in pridobijo koristi iz naslova blaga in storitev[15].

Blago in storitve je/so prenešene kupcu v trenutku ali postopoma. Za vsako izvršitveno obvezo, ki se izpolni postopoma, se prihodek pripozna postopoma, skladno z napredkom organizacije v smeri popolne izpolnitve takšne obveze. Za merjenje napredka pri postopnem izvrševanju pogodbenih obvez sta v standardu opredeljeni dve metodi: metoda izložkov in metoda vložkov.


[12] Povzeto po SRS 15.22. (2019).

[13] Povzeto po SRS 15.23. (2019).

[14] Povzeto po SRS 15.28. (2019).

[15] Povzeto po SRS 15.14. (2019).