Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7.2 Izkaz poslovnega izida – PRILOGA 2

Izkaz poslovnega izida lahko družbe v skladu z ZGD-1 in SRS 21 pripravijo v eni izmed dveh različic (nemška I. in angloameriška II.). Izkaz poslovnega izida za državno statistiko in javno objavo je v skladu z metodologijo pripravljen po različici I., pri čemer je členitev postavk prilagojena SRS 21 in ZGD-1 (Priloga 2).

 

A.  ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

Prihodki se ugotavljajo v skladu s SRS 15(2019).

I.  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin
2. Čisti prihodki od najemnin
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

II.  Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

1.  Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
2.  Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

III.  Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU

1.  Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
2.  Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

 

B.  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

 

C.  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOF PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

 

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

 

D.  SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

 

E.  DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

 

F.  KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

 

G.  POSLOVNI ODHODKI

I.  Stroški blaga, materiala in storitev

1.  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
2.  Stroški porabljenega materiala

a)  stroški materiala
b)  stroški energije
c)  drugi stroški materiala

3.  Stroški storitev

a)  transportne storitve
b)  najemnine
c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
č)  drugi stroški storitev

II.  Stroški dela

1.  Stroški plač
2.  Stroški pokojninskih zavarovanj
3.  Stroški drugih socialnih zavarovanj
4.  Drugi stroški dela

III.  Odpisi vrednosti

1.  Amortizacija
2.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
3.  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

IV.  Drugi poslovni odhodki

1.  Rezervacije
2.  Drugi stroški

 

H.  DOBIČEK IZ POSLOVANJA

 

I.  IZGUBA IZ POSLOVANJA

 

J.  FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)

I.  Finančni prihodki iz deležev

1.  Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
2.  Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
3.  Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
4.  Finančni prihodki iz drugih naložb

II.  Finančni prihodki iz danih posojil

1.  Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
2.  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

III.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

1.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
2.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

 

K.  FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)

I.  Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

II.  Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

1.  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
2.  Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
3.  Finančni odhodki iz izdanih obveznic
4.  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

III.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

1.  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
2.  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
3.  Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

 

L.  DRUGI PRIHODKI

I.  Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki

II.  Ostali prihodki

 

M.  DRUGI ODHODKI

 

N.  CELOTNI DOBIČEK

 

O.  CELOTNA IZGUBA

 

P.  DAVEK IZ DOBIČKA

 

R. ODLOŽENI DAVKI

 

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

 

Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

  • POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

Izračun: število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto
 

  • ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA
Kazalo | 7.1 Bilanca stanja – PRILOGA 1 | 7.2 Izkaz poslovnega izida – PRILOGA 2 | 7.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA