Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7.1 Bilanca stanja – PRILOGA 1

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja), za katero se sestavi.

Predpogoj za sestavitev bilance stanja je:

  • ažurno in pravilno evidentiranje poslovnih sprememb sredstev in obveznosti do njihovih virov, v skladu s standardi in predpisi, med letom;
  • kontroliranje stanj sredstev in obveznosti do njihovih virov (inventure) ter
  • kontroliranje pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov (medletne kontrole).

 

Členitev postavk v bilanci stanja:

Po SRS 20 ima izkaz stanja obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja.

ZGD-1 določa razčlenitev bilance stanja za vse velikostne razrede družb, prav tako kot SRS 20 – bilanca stanja za zunanje poslovno odločanje (vsebinsko in izrazoslovno sta ZGD-1 in SRS 20 usklajena).

Postavke v bilanci stanja so tako razčlenjene na enak način po ZGD-1, po SRS 20 in za namene javne objave. V nadaljevanju pa se bomo osredotočili na bilanco stanja za državno statistiko in javno objavo (Priloga 1). Poslovni subjekti: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva, nepridobitne organizacije, torej vsi, ki računovodske izkaze sestavljajo v skladu s SRS, sestavljajo bilanco stanja na poenotenem obrazcu, členitev pa je odvisna od velikosti posameznih subjektov.

Bilanca stanja je enaka kot je bila za leto 2016 (torej ko so se prvič uporabljale spremembe SRS (2016)).

 

SREDSTVA

A.  DOLGOROČNA SREDSTVA

Dolgoročna sredstva so sredstva, ki so v družbi praviloma več kot eno leto. Sestavljajo jih:

  • neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
  • opredmetena osnovna sredstva,
  • naložbene nepremičnine,
  • dolgoročne finančne naložbe,
  • dolgoročne poslovne terjatve in
  • odložene terjatve za davek.

I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve:

1.  Neopredmetena sredstva

a)  Dolgoročne premoženjske pravice
b)  Dobro ime
c)  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
č)  Druga neopredmetena sredstva

2.  Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Opomba: Pravice na nepremičninah in druge podobne pravice, ki jih družba po SRS 2 pripoznava in meri kot neopredmeteno sredstvo, bo v bilanci stanja izkazala med opredmetenimi OS pod ustrezno postavko zemljišča in zgradbe ter se razkrijejo v prilogi k izkazom.

II.  Opredmetena osnovna sredstva

1.  Zemljišča
2.  Zgradbe
3.  Proizvajalne naprave in stroji
4.  Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva
5.  Biološka sredstva
6.  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
7.  Predujmi za pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev

III.  Naložbene nepremičnine

Opomba: Naložbene nepremičnine v gradnji in izdelavi bo družba razvrstila med naložbene nepremičnine in ne več med osnovna sredstva do njihove izgradnje

IV.  Dolgoročne finančne naložbe

1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

a)  Delnice in deleži v družbah v skupini
b)  Druge delnice in deleži
c)  Druge dolgoročne finančne naložbe

2.  Dolgoročna posojila

a)  Dolgoročna posojila družbam v skupini
b)  Druga dolgoročna posojila

V.  Dolgoročne poslovne terjatve

1.  Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2.  Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

VI.  Odložene terjatve za davek

B.  KRATKOROČNA SREDSTVA

I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

V okviru te kategorije se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva in druga sredstva, za katere se utemeljeno predvideva, da bodo poravnana s prodajo v naslednjih 12 mesecih in ne z nadaljnjo uporabo.

II.  Zaloge

1.  Material
2.  Nedokončana proizvodnja
3.  Proizvodi
4.  Trgovsko blago
5.  Predujmi za zaloge

III.  Kratkoročne finančne naložbe

1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

a)  Delnice in deleži v družbah v skupini
b)  Druge delnice in deleži
c)  Druge kratkoročne finančne naložbe

2.  Kratkoročna posojila

a)  Kratkoročna posojila družbam v skupini
b)  Druga kratkoročna posojila

IV.  Kratkoročne poslovne terjatve

1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

V.  Denarna sredstva

C.  KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A.  KAPITAL

I.  Vpoklicani kapital

1.  Osnovni kapital
2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II.  Kapitalske rezerve

Opomba: sestavljajo tudi zneski preneseni iz revalorizacijske rezerve.

III.  Rezerve iz dobička

1.  Zakonske rezerve

Po ZGD-1 (64. člen 3. odstavek) mora družba oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneskov zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena enaka 10% oz. v statutu določenem višjem odstotku osnovnega kapitala.
ZGD-1 64. člen 4. odstavek: Če zakonske in kapitalske rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena skupaj ne dosegajo deleža osnovnega kapitala iz tretjega odstavka tega člena in družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, mora pri sestavi bilance stanja za to poslovno leto v zakonske rezerve odvesti 5% zneska čistega dobička, zmanjšanega za znesek, ki je bil uporabljen za kritje morebitne prenesene izgube, dokler zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena ne dosežejo deleža iz tretjega odstavka tega člena.

2.  Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4.  Statutarne rezerve
5.  Druge rezerve iz dobička

V okviru rezerv iz dobička se pojavljajo lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka).

IV.  Revalorizacijske rezerve

Opomba: Kapitalska postavka presežek iz prevrednotenja se je razdelil na revalorizacijske rezerve, nastale prek revalorizacije osnovnih sredstev po pošteni vrednosti, ki so vedno pozitivne in na rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, ki nastanejo v povezavi z merjenjem finančnih naložb po pošteni vrednosti, aktuarskimi dobički in izgubami za odpravnine in drugimi postavkami in so lahko pozitivne ali negativne.

V.    Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI.  Preneseni čisti dobiček

VII.  Prenesena čista izguba

VIII.  Čisti dobiček poslovnega leta

IX.  Čista izguba poslovnega leta

B.  REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1. Rezervacije

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C.  DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

I.  Dolgoročne finančne obveznosti

1.  Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2.  Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3.  Druge dolgoročne finančne obveznosti

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi je potrebno izkazati tudi dolgoročne dolgove iz finančnega najema.

II.  Dolgoročne poslovne obveznosti

1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2.  Dolgoročne finančne obveznosti do dobaviteljev
3.  Druge dolgoročne poslovne obveznosti

III.  Odložene obveznosti za davek

Č.   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

I.  Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

Ta postavka je povezana s postavko B.I. v okviru sredstev – torej se v tej postavki izkazujejo obveznosti v zvezi s sredstvi, ki so izkazana v postavki B.I. in bodo odtujena v naslednjih 12 mesecih po bilančnem presečnem dnevu.

II.  Kratkoročne finančne obveznosti

1.  Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3.  Druge kratkoročne finančne obveznosti

III.  Kratkoročne poslovne obveznosti

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D.  KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

 

Vrednotenje postavk v bilanci stanja po SRS 2016

Vrednotenje postavk v bilanci stanja je opisano v poglavju 6. tega sestavka.