Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

4 SPLOŠNA PRAVILA O LETNEM POROČILU

Splošna pravila o letnem poročilu ostajajo nespremenjena glede na leto pred 1.1.2016.

Malenkostne spremembe lahko ugotovimo v členitvi bilance stanja po 1.1.2016. V letu 2019 lahko nastanejo  spremembe pri evidentiranju v poslovni najem vzetih sredstev zaradi novega načina evidentiranja sredstev prejetih v poslovni najem, v kolikor najemnik izpolnjuje pogoje za pripoznanje v najem vzetega sredstva med sredstvi in obveznost iz najema med obveznostmi v bilanci stanja. Kot kapitalske rezerve se izkažejo poleg že poznanih postavk tudi zneski preneseni iz revalorizacijske rezerve in zneski prihodkov iz prenehanja ali zmanjšanja obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave, ki presegajo znesek prenesene izgube. Postavko »presežek iz prevrednotenja« med obveznostmi do virov sredstev sta nadomestili postavki »revalorizacijske rezerve« in »rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti«. Zadnja sprememba v bilanci stanja pa se nanaša na pravice na nepremičninah in druge podobne pravice, ki se od 1.1.2016 dalje izkazujejo pod ustrezno postavko Zemljišča in zgradbe ter se razkrijejo v prilogi k izkazom.  Bilanca stanja se sestavlja in členi v skladu s SRS 20 – poenotena oblika za vse organizacije – členitev je odvisna od velikosti organizacije.

Pomembno je ločiti opredelitev družb v skupini in pridruženih družb:

  • Družbe v skupini so obvladujoča družba in od nje odvisne družbe, ki izpolnjujejo kriterije iz 56. člena ZGD-1,  ne glede na to, ali se za skupino sestavlja konsolidirano letno poročilo.
  • Pridružena družba je družba, v kateri ima druga družba pomemben kapitalski vpliv in ni njej odvisna družba. Za družbo se šteje, da ima pomemben kapitalski vpliv na drugo družbo, če ima v tej družbi 20 odstotkov ali več glasovalnih pravic.  

Malenkostne spremembe je mogoče zaznati v členitvi izkaza poslovnega izida po 1.1.2016, ni sprememb v letu 2019 glede na predhodno leto.

Od 1.1.2016 dalje je drugačen izračun bilančnega dobička, in sicer se mora bilančni dobiček zmanjšati za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan.