Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

4.4.2 Posebnosti za mikro družbe – 70.a. člen ZGD-1

Mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, niso dolžne izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu BS razkriti le naslednje informacije:

 • Skupni znesek pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v BS, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini;
 • Višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako postavko obveznosti iz bilance stanja in tudi za zunaj bilančne potencialne obveznosti;
 • Predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom NS, drugim delavcem družbe iz zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. Navedeni morajo biti obrestne mere, glavni pogoji ter zneski, ki so bili odplačani, odpisani ali odpuščeni, posebej pa tudi dana poroštva družbe za poplačilo obveznosti teh oseb, ločeno po skupinah oseb;
 • Če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela lastne deleže:
  • Število, znesek in delež lastnih deležev v OK, ki jih je družba pridobila oz. odtujila v poslovnem letu, datum njihove pridobitve ali odtujite in denarno vrednost nasprotne dajatve;
  • Število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe v poslovnem letu sprejela v zastavo oziroma jih ima v zastavi.

Izjema velja le za mikro družbe, ki:

 • Ne vrednotijo računovodskih postavk v skladu z načelom poštene vrednosti, temveč v skladu z načelom izvirne vrednosti;
 • Šteje se, da družbe izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.

Izjema NE velja za:

 • Družbe, katerih izključni namen poslovanja so naložbe lastnih sredstev v različne vrednostne papirje, nepremične in druga sredstva izključno z namenom razpršiti naložbena tveganja in svojim delničarjem zagotoviti koristi z rezultati upravljanja njihovih sredstev;
 • Družbe, povezane z družbami iz prejšnje alineje, če je edini namen teh družb pridobiti v celoti vplačane delnice v družbe iz prejšnje alineje
 • Družbe, katerih izključni namen je pridobiti deleže v drugih družbah in upravljati te deleže ter jih spremeniti v dobiček, ne da bi se neposredno in posredno vključili v upravljanje teh družb in brez vpliva na njihove pravice, ki jih imajo družbeniki.