Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

4.4 Priloga k izkazom
4.4.1 Priloge k izkazom za vse družbe, razen mikro družbe

Priloga k izkazom je sestavni del računovodskega poročila in ga morajo sestaviti majhne, srednje in velike družbe. Vsebina poročila je opredeljena v 69. členu ZGD-1. Obseg priloge k izkazom je odvisen od velikosti družbe. Izjeme glede sestavljanja priloge k izkazom pa veljajo za mikro družbe in so opredeljene v 70.a členu ZGD-1.

Pojasnila v prilogi k izkazom je treba izkazati v vrstnem redu, po katerem so postavke prikazane v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.

Poleg podatkov po drugih členih in po določilih SRS ali MSRP, morajo družbe izkazati tudi podatke, navedene v tem posebnem členu ZGD-1.

Iz SRS I izhaja, da organizacije, ki niso zavezane reviziji, razkrivajo samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale organizacije pa razkrivajo podatke tudi po SRS.

Vse družbe – razen mikro družbe – razkrivajo:

 1. Sprejete računovodske usmeritve;
 2. Kadar se OOS merijo po revaloriziranih zneskih, tabelo, ki kaže:
 • Gibanja v revalorizacijski rezervi v poslovnem letu z razlago davčne obravnave tam navedenih postavk in
 • Knjigovodsko vrednost v BS, ki bi bila pripoznana, če OOS ne bi bila revalorizirana;
 1. Kadar se finančni instrumenti in sredstva merijo po pošteni vrednosti:
 • Pomembne predpostavke, na katerih temeljijo valorizacijski modeli in tehnike, za določanje PV;
 • Za vsako kategorijo finančnih inštrumentov in sredstev pošteno vrednost, spremembe vrednosti, ki so vključene v IPI in spremembe, ki so vključene v rezerve, nastale zaradi vrednotenja po PV;
 • Za vsak razred izvedenih FI podatke o obsegu in vrsti instrumentov, vključno s pogoji, ki vplivajo na znesek, časovni okvir in zanesljivost prihodnjih denarnih tokov;
 • Tabelo, ki kaže gibanje v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja po PV med poslovnim letom;
 1. Skupni znesek pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključena v BS – ločeno izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini;
 2. Višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom;
 3. Predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom NS, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katere ne velja KP, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev, odplačanega kredita, odpisov, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb;
 4. Znesek in naravo posameznih postavk prihodkov in odhodkov izjemnega obsega in pomena;
 5. Višino vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od 5 let ločeno po posameznih postavkah obveznosti v BS;
 6. Povprečno število zaposlenih in
 7. Če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela LD:
 • Število, znesek in delež lastnih deležev v OK, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe pridobila ali odtujila v poslovnem letu, datum njihove pridobitve, razlog pridobitve in odtujitve in denarno vrednost nasprotne dajatve;
 • Število, znesek in delež LD, ki jih je družba sprejela v zastavo;
 • Skupno število, skupni znesek in skupni delež lastnih deležev v OK, ki jih ima družba na bilančni presečni dan letne bilance stanja.

Srednje družbe dodatno razkrivajo:

 1. Za posamezne kategorije stalnih sredstev:
 • Nakupno cena ali proizvodne stroške, merjenje PV ali revaloriziran znesek na začetku in koncu poslovnega leta,
 • Pridobitve, odtujitve in prenose med poslovnim letom,
 • Skupen znesek popravkov vrednosti na začetku in koncu poslovnega leta,
 • Popravke vrednosti, ki se obračunavajo med poslovnim letom,
 • Gibanja v seštetih popravkih vrednosti v zvezi s pridobitvami, odtujitvami in prenosi med poslovnim letom in
 • Stroške izposojanja v zvezi s pridobitvijo stalnega sredstva, ki se vštevajo v njegovo nabavno vrednost.
 1. Kadar se finančni instrumenti merijo po izvirni vrednosti:
 • Za vsak razred IFI podatke o obsegu in vrsti instrumentov in PV instrumentov;
 • Za stalna finančna sredstva, izkazana v znesku, ki presega PV, razloge za nezmanjšanje knjigovodske vrednosti, vključno z dokazi, da bo KV zopet pridobljena
 1. Znesek vseh prejemkov članom poslovodstva, zaposlenim, za katere ne velja tarifni del KP in članom NS
 2. Podatke za vsako družbo, v kapitalu katere je družba sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun družbe, udeležena z najmanj 20%:
 • Njeno firmo in sedež,
 • Delež, s katerim je udeležena pri njenem kapitalu in
 • Višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v poslovnem letu, razen v primeru, če družba ni zavezana za javno objavo in udeležba v to družbo ne presega 50%.
 1. Če ima družba odobreni kapital ali je pogojno povečala OK: višino odobrenega kapitala in število ter najmanjši emisijski znesek delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane za ta namen;
 2. Število izdanih delnic vsakega razreda in njihov najmanjši emisijski znesek;
 3. Število in pravice, ki izhajajo iz izdanih vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku pravico do udeležbe v dobičku družbe ali pravico do nakupa ali zamenjave za delnice družbe;
 4. Podatke o firmi, sedežu in pravnoorganizacijski obliki druge družbe, če je družba družbenik v tej drugi družbi in neomejeno osebno odgovarja za obveznosti te družbe;
 5. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v skupini, z navedbo kraja, kjer je mogoče pridobiti to poročilo;
 6. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki pripravlja konsolidirano računovodsko poročilo za najožji krog družb v skupini in kraj kjer je mogoče dobiti to poročilo;
 7. Predlagano razporeditev dobička ali obravnavanje izgube;
 8. Vrsto in poslovni namen operacij družbe, ki niso izkazane v BS in njihov vpliv na družbo, če so tveganja in koristi pomembni…;
 9. Naravo in finančni učinek bistvenih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po koncu poslovnega leta in niso zajeti v računovodskih izkazih;
 10. Transakcije s povezanimi osebami in transakcije, ki niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji;
 11. Razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij , izkazanih pod postavko druge rezervacije, če je znesek pomembnejši;
 12. Členitev stroškov dela;
 13. Razčlenitev kapitalskih rezerv;
 14. Povprečno število zaposlenih med poslovnim letom po kategorijah in razčlenitev stroškov na plače, stroške za socialno varnost in PIZ
 15. Pojasnilo odložene terjatve za davek, salde za odloženi davek in gibanje med letom.

Velike družbe poleg predhodno navedenih pojasnil razkrivajo še:

 1. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih področjih poslovanja družbe ali posameznih geografskih trgih, razen če bi zaradi razkritja nastala pomembnejša škoda,…
 2. Znesek porabljen za revizorja za revidiranje letnega poročila in ločeno znesek izplačil za:
 • Druge storitve dajanja zagotovil,
 • Storitve davčnega svetovanja in
 • Za druge nerevizijske storitve.
Kazalo | 4.3 Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih | 4.4 Priloga k izkazom
4.4.1 Priloge k izkazom za vse družbe, razen mikro družbe
| 4.4.2 Posebnosti za mikro družbe – 70.a. člen ZGD-1