Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

4 ZZUOOP od 24.10.2020 do 31.12.2020; nekateri ukrepi od 1.9.2020 do 31.12.2020; ukrepi s sklepom vlade podaljšani do 31.3.2021; ukrepi s sklepom vlade podaljšani do 30.6.2021
4.1 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december 2021; s sklepom vlade podaljšano za januar, februar in marec 2021; s sklepom vlade podaljšano do 30.6.2021*

* Ur. l.RS 43/2021

Ponovna zakonska uvedba MTD je veljala za zavezance, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije niso mogli opravljati ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije.

Višina MTD je bila 1.100,00 EUR za posamezni mesec (oktober, november in december 2021) oz. 700,00 EUR za samozaposlene v kulturi, ki jim prispevke plačuje RS[10]. Izredna pomoč v obliki MTD za upravičence, ki so vložili vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (poglavje 4.2.) se je za posamezen mesec zmanjšala za višino izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

POGOJ 1: Na dan 24.10.2020 (uveljavitev ZZUOOP) je bila oseba v zavarovanje vključena na podlagi samozaposlitve:

  • po 15. členu ZPIZ-2 - samozaposlene osebe
  • po 16. členu ZPIZ-2 – družbeniki
  • po 17. členu ali petem odst. 25. člena ZPIZ-2 – kmetje

Če v zavarovanje po teh podlagah niso bile vključene za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so bile upravičene do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki MTD. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi glede na povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

POGOJ 2: Ugotovljen (ocenjen) je bil bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti. To pomeni bistveno zmanjšanje prihodkov, pri čemer so se upoštevali prihodki po pravilih o računovodenju (čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo):

  • če je zavezanec posloval celo leto 2019/2020 - prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019
  • če je zavezanec posloval del leta 2019/2020 – povprečni mesečni prihodki leta 2020 so se zaradi epidemije zmanjšali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019
  • če zavezanec v letu 2019 ni posloval - povprečni mesečni prihodki v letu 2020 so se zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Pogoj se lahko dejansko ugotovi šele po koncu poslovnega leta 2020. Pripomoček za izračun prihodkov je v excel prilogi.

Glede prihodkov je bil sprejetPravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/2021) – za samozaposlene, ki niso poslovali celotno leto 2019 in/ali 2020 (glejte poglavje 4.3.). Pravilnik je bil dopolnjen (Uradni list RS, št. 58/2021) kot kriterij so bili dodani tudi prihodki glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost OS brez zemljišč. Upošteva se izračun, ki je ugodnejši. Skladno s spremembami pravilnika lahko zavezanci prihodkovni pogoj ugotavljajo še:

  • glede na povprečno število zaposlenih in
  • glede na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišča. 

POGOJ 3: Zavezanci so morali predložiti izjavo na FURS.

POGOJ 4: Samozaposlena oseba je imela izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (podrobneje - POGOJ 5 pri odlogu plačila).

MTD je oproščen vseh davkov in prispevkov. Ali MTD vključimo v DohDej 2020?

  1. Če so pogoji za zadržanje pomoči izpolnjeni, potem se vklučijo med prihodke in hkrati izvzamejo v točki 2.8. DohDej.
  2. Če pogoji niso izpolnjeni, jih v DohDej ne vključimo in posledično ne izvzamemo. V tem primeru gre za obveznost do države.

Za razliko od “prvega” MTD pri tem velja, da lahko v primeru ugotovljene neupravičenosti (prihodkovni pogoj ni dosežen) zavezanec po vračilu MTD zahteva delno povrnjeni izgubljeni dohodek, če mu ta pripada (glejte poglavje 4.2.).

S Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 195/20) je bil ukrep podaljšan do 31.3.2021. To pomeni, da lahko zavezanci za MTD zaprosijo še za januar, februar in marec 2021. V dokumentu pogostih vprašanj in odgovorov FURS smo našli pojasnilo, da se pogoji upravičenosti niso spremenili: “Upravičenci morajo še izpolnjevati pogoj upada prihodkov iz 91. člena ZZUOOP. To pomeni, da bo potrebno izkazati upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019 (oziroma 20 % upad glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP).” Glede relavantnih obobij primerjave pojasnilo še pričakujemo.


[10] 940,00 EUR za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalca.

Kazalo | 3.4 Vračanje pomoči – MTD in oproščenih prispevkov | 4 ZZUOOP od 24.10.2020 do 31.12.2020; nekateri ukrepi od 1.9.2020 do 31.12.2020; ukrepi s sklepom vlade podaljšani do 31.3.2021; ukrepi s sklepom vlade podaljšani do 30.6.2021
4.1 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december 2021; s sklepom vlade podaljšano za januar, februar in marec 2021; s sklepom vlade podaljšano do 30.6.2021*
| 4.2 Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka - velja od 1.9.2020 do 31.12.2020; ukrep s sklepom vlade RS podaljšan do 31.3.2021; s sklepom vlade podaljšano do 30.6.2021