Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

3.4 Revidiranje

Revidirati je potrebno letna poročila:

 • velikih družb (paziti kaj se šteje za velike družbe)
 • srednjih kapitalskih družb
 • dvojnih družb

v skladu z zakonom o revidiranju.

Družbe zavezane k reviziji morajo v poslovno poročilo vključiti tudi izjavo o upravljanju z vsemi sestavinami v skladu s 70. členom ZGD-1.

Subjekt javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500, vključi v poslovno poročilo tudi  izjavo o nefinančnem poslovanju – (vsebina izhaja iz 70.c člen ZGD-1). Izjava o nefinančnem poslovanju vsebuje informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter v zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju, vključno s:

 • Kratkimi opisom poslovnega modela družbe;
 • Opisom politik družbe glede navedenih zadev, med drugim v zvezi z izvajanjem postopkov skrbnega pregleda;
 • Glavnimi tveganji v zvezi z navedenimi zadevami, ki so povezana z dejavnostmi družbe in kako družba upravlja tveganja;
 • Ključnimi nefinančnimi kazalniki uspešnosti, pomembnimi za posamezne dejavnosti.

Revizor preveri, ali poslovno poročilo vsebuje izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju ter pregleda njuno formalno popolnost in vsebinsko ustreznost, kot določa ZGD-1.

Vsebina revizorjevega poročila:

 • Opredelitev družbe, katere letni ali konsolidirani računovodski izkazi so predmet zakonite revizije, navedbo letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov ter datuma in obdobja, ki ga zajemajo, ter opredelitev okvira računovodskega poročanja, uporabljenega pri njihovi pripravi;
 • Opis obsega revizije, v katerem se opredelijo vsaj revizijski standardi, v skladu s katerimi je bila izvedena revizija;
 • Revizorjevo mnenje, ki je brez pridržkov, s pridržki ali odklonilno in v katerem je jasno navedeno mnenje revizorja o tem:
  • Ali so letni računovodski izkazi resničen in pošten prikaz v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter
  • Ali računovodski izkazi izpolnjujejo zakonske zahteve
 • Če revizor ne more izraziti revizijskega mnenja, zavrnitev mnenja.
 • Sklic na vse morebitne druge zadeve, na katere revizor posebej opozarja, ne da bi se revizijsko mnenje zato spremenilo.

Revizor poda mnenje o tem:

 • Ali je poslovno poročilo skladno z računovodskimi izkazi istega poslovnega leta in
 • Ali je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami;
 • Navedbo, ali je ugotovil bistveno napačne navedbe v poslovnem poročilu, pri čemer revizor navede naravo morebitnih takšnih navedb;
 • Izjavo o kakršni koli pomembni negotovosti, povezani z dogodki ali okoliščinami, ki bi lahko povzročile pomemben dvom o zmožnosti družbe, da bi nadaljevala poslovanje;
 • Navedbo sedeža revizorja ali revizijske družbe;
 • Datum in revizorjev podpis.

Revizor opravi preiskavo letnih računovodskih izkazov in izrazi mnenje v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi pri tistih majhnih in mikro kapitalskih družbah, ki:

 • po pripoznanju merijo OOS po revalorizirani vrednosti ali
 • vrednotijo finančne inštrumente, za katere ni objavljena cena na organiziranem trgu, izvedene finančne inštrumente ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti.

Preiskava mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.