Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

3.3 Konsolidirano letno poročilo

Priprava konsolidiranega letnega poročila je obvezno za družbo s sedežem v RS, ki je obvladujoča eni ali več družbam s sedežem v RS ali zunaj nje (odvisne družbe).

Družba je obvladujoča, če je izpolnjen eden od pogojev:

Konsolidiranega letnega poročila ni potrebno izdelati obvladujoči družbi, ki skupaj z odvisnimi družbami ne dosega pogojev za veliko družbo, pri čemer se merili čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive povečata za 20%: torej zaposleni nad 250, čisti prihodki od prodaje 48 mio EUR, aktiva nad 24 mio EUR. Ta kriterij pa ne velja, če je obvladujoča družba ali katera od odvisnih družb subjekt javnega interesa;

Konsolidiranega letnega poročila ni potrebno izdelati obvladujoči družbi, ki ima le odvisne družbe, če to ni pomembno za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala družb, ki so vključene v konsolidacijo kot celote.

Obvladujoča družba, s katere vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in je hkrati odvisna družba države članice, ni dolžna izdelati konsolidiranega LP (izvzeta družba), če je družba iz države članice 100% lastnica, oz. 90% lastnica in ostali družbeniki soglašajo z izvzetjem. Izvzeta družba mora biti vključena v konsolidacijo obvladujoče družbe iz države članice.

V konsolidacijo ni potrebno vključiti odvisne družbe, če to ni pomembno za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh družb, ki so vključene v konsolidacijo kot celote.

Konsolidirano letno poročilo se sestavi na isti presečni dan kot letno poročilo obvladujoče družbe in je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in poslovnega poročila družb, vključenih v konsolidacijo in obsega: KBS, KIPI, KIVD, KIDT in KIGK, ter priloge h KRI.

V konsolidiranem letnem poročilu se razkrijejo le nagrade, predujmi in  posojila članom poslovodstva in NS obvladujoče družbe, prav tako se razkrijejo tudi lastni deleži obvladujoče družbe.

V konsolidiranem letnem poročilu se v izjavi o upravljanju družbe prikaže le glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj na ravni skupine družb;

Konsolidirano letno poročilo subjekta javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan na ravni skupine večje od 500, vsebuje tudi konsolidirano izjavo o nefinančnem poslovanju (smiselna uporaba 70.c člena)