Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

3.2 Splošna pravila o letnem poročilu

Iz ZGD-1 izhaja, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti  v skladu z ZGD-1 in v skladu s SRS ali MSRP, če ZGD-1 ne določa drugače. Poslovno leto pa se lahko razlikuje od koledarskega. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo, konsolidirano letno poročilo pa v štirih mesecih po koncu poslovnega leta.

Iz ZGD-1 izhaja tudi, da morajo biti poslovne knjige vodene po sistemu dvostavnega knjigovodstva, razen če zakon ne določa drugače. Vse družbe pa morajo pri vodenju knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme SIR v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Kontni okvir določi razrede kontov od 0 do 9 in skupine kontov od 00 do 99.

Sestavine letnega poročila in členitev izkazov so odvisne od vrste in narave ter velikosti družbe oz. podjetja.

Družbe se po ZGD-1 razvrščajo na:

na podlagi podatkov iz dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan letne bilance stanja.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki izpolnjuje dve od teh meril:

Srednja družba je družba, ki ni mikro, niti majhna družba in ki izpolnjuje dve od teh meril:

Velika družba je družba, ki ni niti mikro, niti majhna, niti srednja družba glede na merila o razvrščanju. V  vsakem primeru se za namene vodenja poslovnih knjig in izdelave letnih poročil za velike    družbe štejejo:

Družbe se prerazvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat presežejo ali nehajo presegati merila za posamezni velikostni razred.