Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

3.1 Pravila računovodenja

ZGD-1 ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil  za gospodarske družbe – to so pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost.

Sprememba ZGD-1I (URL 55/15) določa pomembne novosti  na področju poslovnih knjig in letnega poročila, ki so pričele veljati s 1.1.2016, malenkostne spremembe pa so bile sprejete v ZGD-1J (URL 15/17), ki so začele veljati 15.4.2017. Navedena pravna podlaga se uporablja pri izdelavi letnega poročila za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2019.

Gospodarske družbe so:

  • kapitalske družbe (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba),
  • osebne družbe (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba).

ZGD-1 v osmem poglavju (splošne določbe) določa, da morajo družbe voditi poslovne knjige, jih enkrat letno zaključiti ter izdelovati letna poročila v skladu z določbami ZGD-1, in  SRS ali  MSRP.

SRS (2016), spremembe SRS (2016) in nov SRS 15 (2019), ki jih je sprejel SIR v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, določajo podrobnejša pravila o računovodenju, zlasti:

  • vsebino in členitev izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala,
  • pravila o vrednotenju računovodskih postavk in
  • pravila o vsebini posameznih postavk v računovodskih izkazih in pojasnilih teh postavk v prilogi k izkazom.

Nekatere družbe so dolžne sestavljati računovodske izkaze v skladu z MSRP, in sicer:

  • banke,
  • zavarovalnice,
  • druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za pet let in
  • družbe, ki so zavezane h obvezni konsolidaciji, morajo sestavljati konsolidirano letno poročilo v skladu z MSRP.