Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

2 PRAVNA PODLAGA ZA RAČUNOVODENJE IN SESTAVITEV LETNEGA POROČILA GOSPODARSKIH DRUŽB
2.1 Pravna podlaga za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil

[3]

Direktiva 2013/34/EU

Tako kot na ostalih področjih, je tudi na področju računovodenja  Slovenija dolžna upoštevati pravni red Evropske unije (v nadaljevanju EU). Sprejeta je bila Direktiva 2013/34/EU (spremenjena z Direktivo 2014/95/EU), ki je prinesla glavna pravila računovodenja za družbe EU. S to direktivo naj bi bile poenotene in usklajene zahteve računovodskega poročanja po vsej EU.

Zakon o gospodarskih družbah

Za gospodarske družbe (v nadaljevanju družbe) ter samostojne  podjetnike posameznike (v nadaljevanju podjetniki) je vodenje poslovnih knjig ter izdelovanje letnih poročil  predpisano z Zakonom o gospodarskih družbah (Ul. RS št. 42/2006 in spremembe – v nadaljevanju ZGD-1). Za računovodenje je še posebno pomembna predzadnja sprememba ZGD-1I, ki je v pravni red Republike Slovenije prenesla novo računovodsko direktivo 2013/34/EU. Spremembe Spremembe ZGD-1 na področju računovodenja so se pričele uporabljati s 1.1.2016. Tej spremembi so sledili tudi novi SRS, ki so se pričeli uporabljati s 1.1.2016.  V Ul. RS št. 57/2018 je bil objavljen nov SRS 15 (2019) – Prihodki, za katerega je uporaba obvezna od 1.1.2019 dalje, lahko pa so jih zavezanci  uporabljali že za leto 2018. Predčasno uporabo je bilo  potrebno v letnem poročilu razkriti.

Direktiva 2013/34/EU je bila spremenjena z Direktivo 2014/95/EU glede razkrivanja nefinančnih informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. Ta sprememba Direktive je upoštevana v spremembi ZGD-1J, ki se uporablja od 15.4.2017 dalje.

Iz določb v 54. členu  ZGD-1 izhaja, da so družbe  dolžne voditi poslovne knjige in sestavljati   letna poročila:

  • v skladu s tem zakonom in SRS ali MSRP,
  • ob upoštevanju pojasnil slovenskih  računovodskih standardov, ki jih sprejme SIR.

V skladu z MSRP, ki so določeni z Uredbo 1606/2002/ES in Uredbo 1126/2008/ES vodijo poslovne knjige:

  • družbe zavezane h konsolidaciji;
  • banke,
  • zavarovalnice in
  • druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za pet let.

Družbe, ki vodijo poslovne knjige v skladu z MSRP, morajo pri sestavi letnega poročila upoštevati novi MSRP 9 – Finančni instrumenti in novi MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

Vse ostale družbe  in podjetniki vodijo poslovne knjige v skladu s SRS.

Slovenski računovodski standardi 2016

Slovenska podjetja, ustanovljena po ZGD-1 in drugi uporabniki (društva, zavodi, ,,,) morajo izdelovati računovodske izkaze po slovenskih računovodskih standardih, ki so samostojni in se ne sklicujejo več na MSRP. MSRP se štejejo le kot strokovni dosežki. Pravila merjenja in vrednotenja ekonomskih kategorij so enaka za vse organizacije, ne glede na statusno in pravnoorganizacijsko obliko.


[3] Direktiva 2013/34/EU, spremenjena z Direktivo 2014/95/EU;

Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15, 15/17);

Slovenski računovodski standardi – SRS 2016 (Uradni list RS, št.95/2015, 74/2016, 23/2017, 81/2018);

Nov SRS 15 (2019) – Prihodki (Uradni list RS, št. 57/2018)

Mednarodni računovodski standardi oziroma Mednarodni standardi računovodskega poročanja – MRS oz. MSRP.

Kazalo | 1 UVOD | 2 PRAVNA PODLAGA ZA RAČUNOVODENJE IN SESTAVITEV LETNEGA POROČILA GOSPODARSKIH DRUŽB
2.1 Pravna podlaga za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil
| 2.2 Pravna podlaga za javno objavo podatkov in za državno statistiko